25 May, 2019
Home / 2019 / Μάρτιος (Page 22)

Πολύ δύσκολες ώρες για τον αγαπημένο ηθοποιό…
Στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Τάκης Μόσχος. Δυστυχώς, ο ηθοποιός τις τελευταίες ώρες έχει πέσει σε κώμα.

Ο Τάκης Μόσχος βρίσκεται πάνω από ένα μήνα στο νοσοκομείο και οι δικοί του άνθρωποι μέσα από τα social media κάνουν έκκληση για αίμα. Συγκεκριμένα, γράφουν τα εξής:

«Δυστυχώς τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Μόλις ενημερωθήκαμε πως ο Τάκης Μόσχος, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κώμα, μετά από σειρά εγκεφαλικών επεισοδίων. Η ανάγκη για αίμα είναι ΑΜΕΣΗ. Όσοι μπορείτε, τα στοιχεία είναι τα παρακάτω:

Αιμοδοσία Αμαλία Φλέμιγκ για Μετροπόλιταν Τζένεραλ, Μεσογείων 264, για τον Παναγιώτη Μόσχο του Νικολάου που βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας».

Πηγή Σε κώμα ο ηθοποιός Τάκης Μόσχος!

Χωρίς ίχνος καμουφλάζ βλέπουμε την νέα 718 Cayman GT4 που μαζί με την 718 Boxster Spyder θα παρουσιαστούν από την Porsche τον Ιούλιο. Το αυτοκίνητο φορά νέο bodykit με μεγάλη αεροτομή και διαχύτη και μηχανικά αναμένεται να φορά τον ατμοσφαιρικό boxer κινητήρα 3,8-λίτρων ο οποίος θα αποδίδει 425 άλογα. Το βάρους της Porsche 718 Cayman […]Πηγή Αυτή είναι η Porsche 718 Cayman GT4

«Το να παραχωρήσουμε την κυριαρχία στη μάζα μάλλον παρά στους κρείττοντας, που είναι λίγοι, θα μπορούσε να φανεί ότι συνεπάγεται κάποιες δυσκολίες, αλλά θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να ξεπεραστούν».
«…Πράγματι, η μάζα, αν και αποτελείται από άτομα που άν παρθούν μεμονωμένα δεν έχουν μεγάλη αξία, μπορούν, άμα μαζευτούν, ν’αναδειχθούν ανώτερα από κείνα που έχουν αξία – κι αυτό, όχι κατά τρόπο ατομικό, αλλά σαν ολότητα»

«…Γιατί, καθώς είναι πολλοί, καθένας έχει το μερίδιό του της αρετής και σοφίας και το σύνολό τους κανει τη μάζα σαν ένα ον μοναδικό, με πολλά πόδια, πολλά χέρια, πολλές αισθήσεις και επίσης πλούσιο σε μορφές χαρακτήρα και ευφυίας»

«Το κολλεκτιβιστικό αισθητήριο είναι ανώτερο από κείνο των ανθρώπων που ασκούν υψηλά αξιώματα, είτε ατομικά, είτε, σαν σύνολο μεν,αλλά περιορισμένου αριθμού».
Αριστοτέλης (Πολιτική)

Αιώνες αργότερα ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Κώστας Παπαϊωάννου, θα αναφερθεί στις μοναδικές εκείνες στιγμές υψηλής αισθητικής και πολιτικής έκφρασης, όπου οι «μάζες» ως ποιοτικά συλλογικά πλήθη και όχι ως αριθμοί, θα εισβάλλουν στην Ιστορία, εκμηδενίζοντας την απόσταση κυβερνώντων και κυβερνώμενων. Με όρους μιας μακρόσυρτης κυκλικής διάρκειας των συστημάτων και των πολιτισμών, θα λέγαμε ότι συμβαίνει τις στιγμές που η δημοκρατική μάζα πλημμυρίζει το πολιτικό και κοινωνικό τοπίο εμπλουτίζοντας τον βίο και οι άνθρωποι αποκτούν αυξημένο ρόλο και συμμετοχή στη διαμόρφωση της μοίρας τους. Συμβαίνει όταν οι μάζες είναι ενεργές, παρούσες και υπεύθυνες για την εμβάθυνση της δημοκρατίας και της επανάστασης, σε αντιπαράθεση με την «μαζική δημοκρατία» και τη μαζική κοινωνία της κατανάλωσης και της υποταγής.

Σημείο ουσίας, στο έργο του Παπαϊωάννου, αποτελεί η «θεατροκρατία» (αρχικά στην αρχαία Αθήνα), στην οποία έβρισκε τον αισθητικό και συμβολικό προπομπό της δημοκρατίας, όπου ο διονυσιακά εκστασιασμένος Δήμος, έλεγχε μέσω της Δίκης και του Νόμου, την εξουσία. Κάτι που θεωρούσε ότι έλαβε χώρα και στην ελισαβετιανή Αγγλία, όπου ο δαιμονικός κόσμος του Σαίξπηρ, συμβόλιζε μια αντίστοιχη πανδαισία αξιών που ως πολιτική κλίμακα όριζε την ιστορική εξέλιξη.

Ας αφήσουμε το Θόδωρο Ζιάκα, να μας περιγράψει τη μοναδική τυπολογία του Παπαϊωάννου για τη Δημοκρατία-Θεατροκρατία:

«Πρω­ταρ­χι­κό ε­ρώ­τη­μα: Υ­πήρ­ξε πο­τέ «πε­τυ­χη­μέ­νη ε­πα­νά­στα­ση»; Ε­πα­νά­στα­ση χω­ρίς θερ­μι­δο­ρια­νή υ­πο­στρο­φή; Ε­πα­νά­στα­ση που να μην έ­φα­γε τα παι­διά της; Ή πά­ντο­τε η κί­νη­ση των μα­ζών, κα­τα­λύ­ο­ντας έ­να κα­θε­στώς, που κρα­τά τη μά­ζα στο πε­ρι­θώ­ριο, φέρ­νει στη θέ­ση του έ­να άλλο καθεστώς, που κι αυ­τό ε­πί­σης βα­σί­ζε­ται στην πε­ρι­θω­ριο­ποί­η­ση και πα­θη­τι­κο­ποί­η­ση της μά­ζας;

Η α­πά­ντη­ση του Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου εί­ναι ναι. Εί­ναι ο ε­πα­να­στα­τι­κός πυ­ρε­τός που α­νέ­βα­σε τον Πει­σί­στρα­το στην ε­ξου­σί­α και ο­δή­γη­σε στην α­θη­να­ϊ­κή δη­μο­κρα­τί­α. Στο κα­θε­στώς της αρ­χαί­ας Α­θή­νας η μά­ζα πα­ρέ­μει­νε ε­νερ­γή, ε­λέγ­χο­ντας ά­με­σα το κρά­τος που δη­μιούρ­γη­σε η κί­νη­σή της. Ο έ­λεγ­χος ε­ξα­σφα­λι­ζό­ταν μέ­σω αυ­τού που ο Πλά­των α­πο­κα­λεί «θε­α­τρο­κρα­τί­α»: τον εκ­στα­σια­ζό­με­νο στο θέ­α­τρο του Διο­νύ­σου α­θη­να­ϊ­κό Δή­μο. Η έ­κτα­κτη ευ­φυ­ί­α του Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου βρί­σκει στον ό­ρο «θε­α­τρο­κρα­τί­α» το κλει­δί του αι­νίγ­μα­τος: Μά­ζα. Διο­νυ­σια­κή έκ­στα­ση. Νο­μι­μο­ποί­η­ση του Δι­θύ­ραμ­βου. Ει­σα­γω­γή του Διό­νυ­σου στο κυ­ρί­αρ­χο πάν­θε­ο. Τρα­γω­δί­α, ό­που η διο­νυ­σια­κή έκ­στα­ση με­τα­σχη­μα­τί­ζε­ται σε έκ­στα­ση λο­γι­κής με­το­χής στον Κοι­νό Λό­γο, που εί­ναι η Δί­κη, ως συ­στα­τι­κή αρ­χή του κό­σμου. Τα πά­θη κα­θαί­ρο­νται δι’ ε­λέ­ου και φό­βου και η κοι­νω­νι­κή συ­νο­χή α­να­πα­ρά­γε­ται χω­ρίς τη συν­δρο­μή μιας αυ­το­νο­μη­μέ­νης κα­τα­πιε­στι­κής δύ­να­μης. Ο Νό­μος και η Δί­κη αρ­κούν.

Έ­τσι έ­χου­με το πιο προ­ω­θη­μέ­νο στην ι­στο­ρί­α πο­λι­τεια­κό ε­πί­τευγ­μα, ό­που δεν έ­χει θέ­ση ο χω­ρι­σμός του α­τό­μου α­πό την κοι­νω­νι­κή του ο­λό­τη­τα και τα συ­να­φή πα­θο­λο­γι­κά φαι­νό­με­να.
Η προ­βλη­μα­τι­κή του Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου ε­στιά­ζε­ται σε δύ­ο ση­μεί­α: α) τη σύν­δε­ση μά­ζας και τρα­γι­κού μύ­θου και β) τη με­τά­θε­ση α­πό τον μύ­θο στον λό­γο, μέ­σω της σύν­δε­σης του τρα­γι­κού και της Δί­κης (κο­σμι­κής δι­καιο­σύ­νης)».

Δημήτρης Ναπ.Γ

Πηγή Οι «μάζες» στην Ιστορία και τη δημοκρατία των κοινών: Αριστοτέλης και Κώστας Παπαιωάννου…

Η 31χρονη με το αθώο και «καθώς πρέπει» πρόσωπο, που ήθελε να την φωνάζουν «Χιονάτη», φαίνεται πως είχε ψύχωση με τους ανήλικους, τους οποίους προσέγγιζε μέσω διαδικτύου
Η εισαγγελία της ιταλικής πόλης Πράτο αποφάσισε ύστερα από επισταμένες έρευνες 20 ημερών να διατάξει τον κατ’ οίκον περιορισμό της 31 ετών νοσηλεύτριας, που κατηγορείται για αποπλάνηση και σεξουαλική βία κατά ανηλίκου, με τον οποίο φέρεται πως έχει αποκτήσει ένα παιδί επτά μηνών σήμερα, με το σκεπτικό πως είναι επικίνδυνη να επαναλάβει την πράξη της.

Ο εισαγγελέας Τζουζέπε Νικολόζι διέταξε την κατ’ οίκον κράτηση της γυναίκας, ενώ χθες οι διωκτικές αρχές ερεύνησαν την κατοικία της και κατέσχεσαν έγγραφα και οπτικό υλικό, τον υπολογιστή της και το κινητό της τηλέφωνο. Πλέον, έρευνες θα διεξαχθούν και για την πατρότητα του 11χρονου γιού της, για να διαπιστωθεί εάν είναι όντως βιολογικό της τέκνο και όχι καρπός μίας άλλης εξωσυζυγικής σχέσης της.

Με βάση τα στοιχεία και τις μαρτυρίες, που συνέλεξε η εισαγγελία, η 31 ετών νοσηλεύτρια, με το αθώο και «καθώς πρέπει» πρόσωπο, που ήθελε να την φωνάζουν «Χιονάτη», φαίνεται πως είχε ψύχωση με τους ανήλικους. Η γυναίκα, που έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στον τότε 13χρονο, είχε εμμονή μαζί του, τον παρακολουθούσε παντού, του έστελνε μηνύματα ακόμη και στις ώρες του σχολείου, του ζητούσε διαρκώς συναντήσεις, τον ζήλευε και τον απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει, εάν δεν δεχόταν να ξανακάνει σεξ μαζί του.

Στις 170 σελίδες της έκθεσης της εισαγγελίας εμφανίζεται ο ανήλικος να μην αντέχει πια την κατάσταση αυτή και να την εκλιπαρεί να σταματήσει να τον παρενοχλεί, γιατί δεν μπορεί ούτε να συγκεντρωθεί στα μαθήματά του.

Η γυναίκα επαναλάμβανε διαρκώς στον ανήλικο πως το παιδί ήταν δικό του και δεν τον άφηνε σε ησυχία. Μετά την έναρξη των ερευνών, η ύποπτη κατάργησε το προφίλ της στο Facebook, όμως οι αρχές κατόρθωσαν να το «κλωνοποιήσουν» και θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν εάν η γυναίκα είχε χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο μέσο, σε συνδυασμό με τις άλλες σελίδες παιδικής πορνογραφίας που επισκεπτόταν, για να συνάψει σχέσεις και με άλλους ανηλίκους.

Μάλιστα έχουν καταφέρει να εντοπίσουν μία συνομιλία που είχε προ μηνών με έναν 15χρονο από την Τοσκάνη, μιλώντας σε κώδικα με σεξουαλικά υπονοούμενα.

Οι αρχές συνέλεξαν επίσης μαρτυρίες από το γυμναστήριο που σύχναζαν ο ανήλικος και η νοσηλεύτρια. Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες, της άρεσε να περιστοιχίζεται από έφηβους, ενώ ο ίδιος ο ανήλικος στον πρώτο που εκμυστηρεύθηκε την περιπέτειά του ήταν ο ίδιος ο εκπαιδευτής του στο γυμναστήριο.

Πηγή Ιταλίδα νοσοκόμα με «εμμονή για ανήλικα αγόρια» αποπλάνησε 13χρονο και απέκτησε παιδί μαζί του!

Το 1986 μια παρέα μεθυσμένων φοιτητών του Πανεπιστημίου του Γουόργουικ, αποφάσισε να φτιάξει μια λίστα με 31 διάσημους που πίστευαν πως θα πεθάνουν την επόμενη χρονιά.

Από τότε έκαναν το ίδιο κάθε χρόνο και το 1994 η λίστα μεγάλωσε στους 50!

Η λίστα τους όμως έχει κάποιες προϋποθέσεις. Η διασημότητα θα πρέπει να είναι τόσο γνωστή, που ο θάνατός της να απασχολήσει τα βρετανικά media, να μην έχει γίνει γνωστό πως δεν της έχει απομείνει πολύς χρόνος ζωής και τέλος, να μη χρησιμοποιούνται πάνω από 25 ονόματα από τη λίστα της προηγούμενης χρονιάς.

Έτσι δημιουργήθηκε το site «The Deathlist» και κάθε χρόνο ανακοινώνουν τα ονόματα των celebrities εκεί. Πριν 2 χρόνια έκαναν… ρεκόρ προβλέποντας 17 θανάτους, ενώ το 2018 «πέτυχαν» 12 στους 50.

Δείτε στις φωτογραφίες τις.. προβλέψεις τους για το 2019

death1.PNG

death2.PNG

death3.PNG

death4.PNG

death5.PNG

Πηγή Αυτό είναι το site που προβλέπει τους θανάτους των διάσημων κάθε χρόνο (ΦΩΤΟ)

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 35χρονος αφήνεται ελεύθερος μετά την απολογία του
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφήνεται ο 35χρονος άνδρας από το Σολομό Κορινθίας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου ρομά. Ο ανακριτής, ενώπιον του οποίου απολογήθηκε σήμερα ο 35χρονος, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, έκριναν ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να αφεθεί ελεύθερος και να μην προφυλακισθεί. Βασικό υπερασπιστικό επιχείρημα του 35χρονου είναι ότι το θύμα, μαζί με άλλους είχαν μπει στην ιδιοκτησία του με σκοπό να κλέψουν, ο ίδιος φοβήθηκε και έτσι πυροβόλησε.

Νωρίτερα, σήμερα, ωστόσο, συγγενείς του θύματος και άλλοι ρομά είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια της Κορίνθου απειλώντας να πάρουν το νόμο στα χέρια τους, πράγμα που είχαν κάνει και τη προχθές, κατά την προσαγωγή του κατηγορούμενου στον εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε η ποινική δίωξη. 

Πηγή Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος που κατηγορείται για το φόνο του 52χρονου ρομά

Το ανθρώπινο σώμα έχει την ικανότητα να μας προειδοποιεί όταν κάτι δεν πάει καλά, στέλνοντας σημάδια με τη μορφή συμπτωμάτων. Πολλοί είναι αυτοί όμως που παραβλέπουν αυτά τα σημάδια, πιστεύοντας ότι θα ξεπεράσουν το όποιο πρόβλημα.

Δείτε διάφορα συμπτώματα που συνδέονται με τον καρκίνο και αν εντοπίσετε κάποιο αυτό σε εσάς ή κοντινό σας πρόσωπο, μην το αμελήσετε και μην βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Πολλά από αυτά είναι μη ειδικά και συνδέονται και με άλλες ασθένειες, γι’ αυτό συμβουλευτείτε γιατρό.

– Νεοπλάσματα στο δέρμα
– Επίμονος βήχας
– Φαγούρα στο δέρμα
– Αλλαγές στις κινήσεις του εντέρου
– Περίεργες εκκρίσεις κατά την ούρηση
– Απότομη απώλεια βάρους
– Επίμονος πονόλαιμος

Τα νεοπλάσματα είναι ανώμαλες μάζες ιστού, αποτέλεσμα της νεοπλασίας, της διαδικασίας που χαρακτηρίζεται από τον ανώμαλο πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Θεωρούνται σημάδια του καρκίνου του δέρματος ή του μαστού.

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

– Σκληροί όγκοι στο στήθος και / ή στις μασχάλες
– Ερεθισμός ή εξάνθημα άγνωστης αιτιολογίας που δεν σχετίζεται με αλλεργία σε τρόφιμα ή καλλυντικά
– Μείωση της όρεξης
– Απότομη απώλεια σωματικού βάρους
– Η εξέλιξη της νεοπλασίας του τραχήλου της μήτρας προκαλεί κνησμό των γεννητικών οργάνων.
– Ο καρκίνος του εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσει φαγούρα στα ρουθούνια
– Βλεννώδεις ή πυώδεις εκκρίσεις
– Ακούσια αφόδευση
– Πόνος στα νεφρά
– Χρόνια αδυναμία
– Βραχνάδα που εξελίσσεται σε απώλεια της φωνής
– Αιμόπτυση και δύσοσμη αναπνοή

Λάβετε υπόψη ότι τα παραπάνω δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτοδιάγνωση, καθώς είναι πιθανό να συνδέονται με άλλες ασθένειες. Ωστόσο, αν έχετε παρατηρήσει κάποιο/α από τα παραπάνω, μην τα αγνοήσετε και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Πηγή Καρκίνος: Αυτά είναι τα πρώιμα σήματα κινδύνου που στέλνει το σώμα

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην εκπομπή Ευτυχείτε και την Έλενα Πολυκάρπου για όλους και για όλα. Είπε όσα δεν έχει ξαναπεί το τελευταίο διάστημα. «Μίλησε» και γι’ αυτούς που… δεν μίλησε…

Η σχέση του με τη Νάνσυ Αντωνίου

Με τη Νάνσυ είναι μια πολύ παράξενη ιστορία που όποιος δεν την ξέρει δεν θα καταλάβει.

Ο Σάββας Πούμπουρας στο Nomads

Στην αρχή ήταν ένα συνονθύλευμα λίγο παράξενο. Προσπαθούσα να καταλάβω γιατί δεν είμαι εκεί. Αν με ρωτήσεις σήμερα, θα ήθελα να πάω. Και ο Σάββας Πούμπουρας ήταν καλός και ο Γιώργος Λέντζας, έλειπε όμως από τα μάτια τους η πείρα. Έλειπε αυτό το πράγμα που όμως δεν μπορώ να τους το καταλογίσω. Δεν ξέρω αν είχαν όλη αυτή την εμπειρία, ακόμα και όταν κάποια στιγμή ένας παίκτης έκλαιγε να το χειριστούν.

Ο Σάκης Τανιμανίδης στο Survivor

Ο Σάκης Τανιμανίδης με βρήκε στη Νάξο όταν του πρότειναν το Survivor και μου λέει «Γρηγόρη μου προτείνουν το Survivor, να το κάνω»; Και του λέω «να το κάνεις». Μου άρεσε σαν παρουσιαστής. Ο Σάκης δεν είχε εμπειρία, όμως είχε κάτι και μπόρεσε να το κρατήσει.

Η επιλογή της Φαίης Σκορδά να πάει καλεσμένη στον Θέμη Γεωργαντά και όχι στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Δεν θέλω να απαντήσω. Δε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να απαντήσω. Δεν θα αφιερώσω ούτε ένα λεπτό γι’ αυτή την απάντηση.

Θα έκανε εκπομπή με τον Γιώργο Λιάγκα

Με τον Γιώργο δεν θα έκανα εγώ μαζί του εκπομπή πια, αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί ενώ όταν βγαίνουμε έξω και μιλάμε είναι ένας άλλος άνθρωπος, όταν ανοίγει η κάμερα είναι λες και ψάχνει να βρει το χειρότερο πράγμα που μπορεί να ρωτήσει για σένα για να στο βγάλει στην επιφάνεια. Αυτό με στεναχωρεί. Πιστεύω θα έκανε μια ερώτηση ενώ θα ήμουν δίπλα και θα ήθελα να τον πιάσω από τον γιακά. Επειδή είμαστε πολύ αληθινοί και οι δύο, θα γινόταν του Κουτρούλη ο γάμος.

Ο Αντώνης Κανάκης

Πάμε σε άλλη ερώτηση. Πάμε παρακάτω.

Πηγή Αρναούτογλου για Λιάγκα: Θα ήθελα να τον πιάσω από τον γιακά

Πρώτη φορά βλέπουμε ένα συγκριτικό ανάμεσα στην Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio και στην Jaguar XE SV Project 8. Δημιουργός του ο Βρετανός Harry Metcalfe ο οποίος είναι ένας από τους 300 τυχερούς που αγόρασαν μια Jaguar XE SV Project 8. Να θυμίσω πως η Jaguar XE SV Project 8 είναι ταχύτερη από την Alfa Romeo […]Πηγή O Harry Metcalfe συγκρίνει τις Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio και Jaguar XE SV Project 8

ginaikeia kolan apo vres-to.gr

Μερικά ρούχα είναι ευκολοφόρετα και κάθε γυναίκα λατρεύει να τα έχει στην ντουλάπα της. Τα γυναικεία κολάν, είναι ένα από αυτά τα ρούχα, που μπορείς να κάνεις άπειρους συνδυασμούς και να είσαι καλοντυμένη, είτε πρόκειται για μια βραδινή έξοδο, είτε για το γυμναστήριο. Η ανανεωμένη σελίδα vres-to.gr, έχει ότι θέλεις να βρεις, σε ανεπανάληπτες τιμές από τα πιο αξιόπιστα καταστήματα που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά.

Μοναδικά σχέδια στα κολάν για πιο μοντέρνες εμφανίσεις, δερμάτινα υφάσματα για πιο εκκεντρικό look, ή μοναδικά prints για το γυμναστήριο και τις βόλτες σου, είναι μερικά από αυτά που θα σου δείξω παρακάτω.

24 Τέλεια σχέδια σε γυναικεία κολάν από το vres-to.gr για να διαλέξεις!

 

Δερμάτινο γυναικείο κολάν

kolan apo dermatini kai leopar poukamiso kolan dermatino apo vres-to.gr

kopela me mauro kolan kai mplouza

kolan dermatino isia grammi vres-to.gr kolan mauro

Το δερμάτινο κολάν συνδυάζεται εύκολα με πουκαμίσες, μακριές μπλούζες και πουκάμισα και σε κάνει πάντα ακαταμάχητη, μοδάτη και εντυπωσιακή. Στο vres-to.gr, θα βρεις μια τεράστια ποικιλία από δερμάτινα κολάν για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. (Buy now)

Μπορείς να δεις επίσης 35 Ιδέες για να συνδυάσεις το δερμάτινο κολάν σου!

Γυναικείο κολάν με prints

mauro gkri kolan me louloudia kolan san tzin me prints

tigre kolan ginaikeio vres-to.gr roz foux kolan

floral kolan galazio roz mov kolan emprime mov

Τα prints, πάντα χαρίζουν σε μια εμφάνιση με τη ζωντάνια και τα φωτεινά χρώματα τους. Είναι τέλεια για μια απογευματινή ή πρωινή βόλτα και συνδυάζονται τέλεια με όλα τα μονόχρωμα μπλουζάκια. Ανακάλυψε τα όλα και βρες το ιδανικό για εσένα. (Buy now)

Μπορείς να δεις ακόμα Ποιο κολάν να επιλέξεις ανάλογα την άσκηση που κάνεις!

Αθλητικό γυναικείο κολάν

gkri kolan me riga sto plai gkri mauro leuko kolan

lila kolan ginaikeio vres-to.gr mov mayro kolan ginaikeio

galazio athlitiko kolan nikemov me sxedia kolan vres-to.gr

Για εσένα που ψάχνεις τέλεια σχέδια στα κολάν, για όταν αθλείσαι, είσαι στο σωστό μέρος, καθώς στο vres-to.gr θα βρεις τα πιο in prints και τα πιο ποιοτικά κολάν για να απολαμβάνεις τη γυμναστική σου όπου και αν είσαι. (Buy now)

Μεταλιζέ γυναικείο κολάν

roz anoixto kolan gynaikeio mportno kolan gynaikeio

galazio gialistero kolan prasino anoixto kolan vres-to.gr

mple skouro gunaikeio kolan metalize asimenio kolan

Τα μεταλιζέ κολάν, μπήκαν στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις με την λάμψη και το μοναδικό τους στυλ. Ανακάλυψε πανέμορφα χρώματα που θα λατρέψεις και απόκτησε ένα εξαιρετικής ποιότητας κολάν για τις εξορμήσεις σου. (Buy now)

Μπορείς να δεις εδώ Τα 10 καλύτερα παπούτσια για να συνδυάσεις τα κολάν σου!

Αυτά τα υπέροχα σχέδια σε γυναικεία κολάν, αλλά και πάρα πολλά ακόμη, θα τα βρεις στο ανανεωμένο site vres-to.gr όπου θα ανακαλύψεις μοναδικά σχέδια από τα πιο αξιόπιστα καταστήματα. Βρες ότι ψάχνεις σε απίστευτες τιμές, με εξαιρετική ποιότητα και απόκτησε διαχρονικά κομμάτια στην ντουλάπα σου.

The post 24 Υπέροχα γυναικεία κολάν από το vres-to.gr! appeared first on ediva.gr.

Πηγή 24 Υπέροχα γυναικεία κολάν από το vres-to.gr!