20 June, 2019
Home / Ελλαδα (Page 953)

Η αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας, που θα γίνει με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, αφορά τόσο στο εκπαιδευτικό κομμάτι όσο και τον τρόπο διεξαγωγής των…
εξετάσεων, οι οποίες περιορίζονται πλέον σε τέσσερα μαθήματα. Ειδικότερα, οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν αφορούν στα εξής:
Εξετάσεις σε 4 μαθήματα

Τα μαθήματα στο γυμνάσιο επεκτείνονται έως τις 31 Μαΐου. Αυτό διευκολύνεται από τον περιορισμό των εξετάσεων στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι μαθητές/τριες θα εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του έτους περιορίζονται σε τέσσερα  για όλες τις τάξεις (από δώδεκα που όριζε το προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα για τη Α΄, δεκατρία για τη Β΄ και δεκατέσσερα για τη Γ΄ τάξη).

Αυτά είναι: α) η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (κοινή εξέταση των δύο κλάδων, της Γλωσσικής Διδασκαλίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας), β) Μαθηματικά, γ) Φυσική, δ) Ιστορία.

Τετράμηνα αντί τριμήνων

Η μετατόπιση της εστίασης του γυμνασίου από την εξεταστική διαδικασία στην ουσιαστική μαθησιακή διαδικασία προωθείται και από ένα ακόμη μέτρο, τον χωρισμό του διδακτικού χρόνου σε τετράμηνα αντί σε τρίμηνα. Με το προηγούμενο καθεστώς το σχολείο βρισκόταν σε εξεταστικό πυρετό από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και μετά ξανά από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι μαθητές/τριες έπρεπε να πιεστούν για να προετοιμαστούν σε 2 ή 3 ωριαία διαγωνίσματα την εβδομάδα, με αποτέλεσμα να επικεντρώνουν εκεί την προσπάθειά τους και να παραμελούν τη μελέτη και τις εργασίες των υπόλοιπων μαθημάτων της εβδομάδας αλλά και να παρουσιάζουν διασπασμένη προσοχή κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών που προηγούνταν κάθε διαγωνίσματος. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί, ιδίως των μονόωρων μαθημάτων, αναγκάζονταν να καταφεύγουν και σε συμπληρωματικά τεστ, επειδή δεν προλάβαιναν να αποκτήσουν καθαρή εικόνα για τη συμμετοχή κάθε μαθητή/τριας στη μαθησιακή διαδικασία στην τάξη, ούτε καν να τους γνωρίσουν όλους/ες με το όνομά τους.

Με τον χωρισμό σε τετράμηνα επέρχονται οι εξής αλλαγές στην προηγούμενη εικόνα: Αφενός τα υποχρεωτικά διαγωνίσματα κάθε τετραμήνου μπορούν να διενεργηθούν με μεγαλύτερη άνεση, ένα ή δύο σε κάθε βδομάδα, αφού το χρήσιμο χρονικό διάστημα διπλασιάζεται (τουλάχιστον από τα μέσα Οκτωβρίου έως 20 Ιανουαρίου και από τέλη Ιανουαρίου έως 31 Μαϊου).

Αφετέρου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, ιδίως στο 1ο τετράμηνο, ώστε να γνωρίσουν καλά τους/τις μαθητές/τριες και να σχηματίσουν εμπεριστατωμένη γνώμη σχετικά με την επίδοσή τους, αξιοποιώντας πολλαπλούς τρόπους αξιολόγησης, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν σε τόσα γραπτά τεστ. Επίσης, στο 2ο τετράμηνο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν αντί ωριαίου διαγωνίσματος την ανάθεση μιας συνθετικής-δημιουργικής εργασίας. Σχεδιάζεται δε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των εργασιών στη διαδικασία μάθησης και αξιολόγησης.

Ενισχυτική διδασκαλία

Παράλληλα, η ενισχυτική εκπαίδευση στο γυμνάσιο επεκτείνεται και μετά τη λήξη του έτους με το εξής μέτρο: Σε όσους/ες μαθητές/τριες δεν προαχθούν σε κάποιο μάθημα ή κάποια μαθήματα, το σχολείο θα τους προσφέρει εντατικά μαθήματα το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου και στη συνέχεια θα εξετάζονται σε επαναληπτική εξέταση κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Στόχος είναι το σχολείο να υποστηρίζει τους/τις μαθητές/τριες που δεν επέτυχαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και να μην τους/τις υποχρεώνει είτε να καταφύγουν σε βοήθεια επί πληρωμή είτε -αν δεν έχουν τέτοια δυνατότητα- να τα βγάλουν πέρα μόνοι/ες τους για να εξετασθούν τον Σεπτέμβριο. Αυτό το μέτρο είναι ταυτόχρονα μέτρο παιδαγωγικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς η σχολική αποτυχία είναι φαινόμενο που εμφανίζεται συχνότερα σε κοινωνικά στρώματα οικονομικά ασθενέστερα, που βέβαια δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά εξωσχολικά μαθήματα προετοιμασίας για τις επαναληπτικές εξετάσεις.

Πειραματικά σχολεία

Σε πειραματικά και σε άλλα σχολεία αντιπροσωπευτικά των διαφόρων περιοχών και τύπων σχολείων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί πιλοτικά η περιγραφική αξιολόγηση, η οποία προσφέρει ουσιαστική ανατροφοδότηση στους/στις μαθητές/τριες και μπορεί να βελτιώσει πραγματικά τη διαδικασία μάθησης. Διευκρινίζεται ότι η περιγραφική αξιολόγηση θα συνοδεύει σε αυτά τα σχολεία την αριθμητική αξιολόγηση.

Περιεχόμενο σπουδών

Όσον αφορά το περιεχόμενο σπουδών, για όλα τα γνωστικά αντικείμενα γυμνασίου και λυκείου δημιουργήθηκαν στο ΙΕΠ επιτροπές στις οποίες συμμετείχαν, εκτός από στελέχη του ΙΕΠ, σχολικοί σύμβουλοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί που ανταποκρίθηκαν σε σχετική πρόσκληση και επιλέχθηκαν για το έργο του εξορθολογισμού της ύλης.

Οι επιτροπές εξορθολογισμού εργάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη:

α) τα ωρολόγια προγράμματα που θα ισχύσουν την επόμενη σχολική χρονιά,

β) τα δεδομένα σχολικά βιβλία και

γ) την ανάγκη συμβατότητας με τις γνώσεις των προηγούμενων και των επόμενων τάξεων.

Οι επιτροπές επιδίωξαν τους παρακάτω στόχους:

    Η διδακτέα ύλη να είναι αντίστοιχη των δυνατοτήτων των μαθητών/τριών κάθε ηλικίας, δηλαδή συμβατή με τη μαθησιακή ετοιμότητά τους (κατανοησιμότητα) αλλά και να ακουμπά στα μαθησιακά ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών αυτής της γενιάς, να κινεί την περιέργειά τους.
    Η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης κάθε μαθήματος να είναι εφικτή εντός των ωρών που διατίθενται για το συγκεκριμένο μάθημα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ανακεφαλαιωτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων.
    Η έκταση της διδακτέας ύλης και η ποσότητα των πληροφοριών να περιορισθεί, ώστε να εξασφαλισθεί άνεση χρόνου για ενεργητική μάθηση, για μαθητοκεντρικό σχεδιασμό της διδασκαλίας (διερευνητική μάθηση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, μέθοδος επίλυση προβλήματος…) και να περιοριστεί η μετωπική διδασκαλία, προκειμένου όλοι/ες οι μαθητές/τριες να οικοδομήσουν επιτυχώς τη νέα γνώση.
    Η διδακτέα ύλη να συνοδευτεί από προτάσεις για δραστηριότητες και project καθώς και πηγές συμπληρωματικού διδακτικού υλικού που μπορούν να υποστηρίξουν τη διερευνητική μάθηση.
    Η διδακτέα ύλη να επικεντρώνεται στα σημαντικά τμήματα/έννοιες και να επιδιώκεται εμβάθυνση σε αυτά (με την αφιέρωση επαρκούς χρόνου).
    Να προσεγγισθούν συνοπτικά ή να τεθούν εκτός διδακτέας ύλης στοιχεία που αποτελούν λεπτομέρειες, ή στοιχεία που είναι «άκαιρα» σε κάποια τάξη.
    Να περιοριστούν θεματικές επαναλήψεις εντός του ίδιου γνωστικού αντικειμένου από τάξη σε τάξη ή από κεφάλαιο σε κεφάλαιο.
Πέρα από τις γραπτές αναλυτικές οδηγίες διαχείρισης της διδακτέας ύλης ανά γνωστικό αντικείμενο, οι οποίες θα σταλούν άμεσα στα σχολεία, εντός του Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται ενημέρωση των σχολικών συμβούλων όλων των ειδικοτήτων σχετικά με τον εξορθολογισμό της ύλης αλλά και τις άλλες αλλαγές που προαναφέρθηκαν. Οι σχολικοί σύμβουλοι θα κληθούν στη συνέχεια να ενημερώσουν και να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή της πρότασης εξορθολογισμού. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση των σχ. συμβούλων ξένων γλωσσών και έπονται και οι άλλες ειδικότητες.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του γυμνασίου έχει ελαφρυνθεί κατά τρεις ώρες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών για προγράμματα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας, ενισχυτική διδασκαλία ή ομίλους ενδιαφερόντων. Με σχετική εγκύκλιο θα διευκρινισθεί με ποιον τρόπο θα αποφασίζεται η αξιοποίηση του διαθέσιμου τρίωρου για τις δράσεις που προαναφέρθηκαν. Επίσης αυτό το τρίωρο μπορεί να αξιοποιηθεί για συνεδριάσεις του συλλόγου των εκπαιδευτικών, για συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας ή του ίδιου τμήματος για τον σχεδιασμό κοινών δράσεων ή τη συζήτηση επί παιδαγωγικών/διδακτικών προβλημάτων, κ.τ.λ.

Βιωματικές Δράσεις

Οι λεγόμενες Βιωματικές Δράσεις και οι Συνθετικές Εργασίες, που εντάχθηκαν πριν τρία χρόνια ως διακριτά γνωστικά αντικείμενα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, τώρα εντάσσονται ως τρόπος εργασίας, ως μέθοδος, στο πλαίσιο συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων. Ειδικότερα:

α) Οι βιωματικές δραστηριότητες που προβλέπονταν στη «Σχολική και Κοινωνική ζωή», με στόχο την εξοικείωση των μαθητών/τριών με το νέο τους σχολείο και τους νέους/ες συμμαθητές/τριες, εντάσσονται στη Γλωσσική Διδασκαλία της Α΄ τάξης, καθώς οι δύο πρώτες ενότητες του σχετικού σχολικού βιβλίου στοχεύουν στη γνωριμία των μαθητών/τριών με το νέο τους σχολείο. Οι πρώτες διδακτικές ώρες του μαθήματος θα αφιερωθούν στο ξεπέρασμα των ανησυχιών που προκαλεί ο άγνωστος χώρος και τα άγνωστα πρόσωπα και στη σταδιακή ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν στην ομάδα, στην κοινότητα του νέου τμήματος.

β) Οι δραστηριότητες που προβλέπονταν υπό τον τίτλο «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης» εντάσσονται στη Μουσική της Β΄ τάξης και στα Καλλιτεχνικά της Γ΄ τάξης. Σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα θα αφιερώνονται κάποιες εβδομάδες του σχολικού έτους σε βιωματικές δραστηριότητες σχετικές με τη μουσική, τα εικαστικά ή τον συνδυασμό τους με άλλες τέχνες.

Η. Θεσπίστηκε ήδη για τη Γ΄ τάξη του γυμνασίου η «Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Σε συνεννόηση με κάθε σχολική μονάδα οι υπεύθυνοι του οικείου ΚΕ.ΣΥ.Π. θα προγραμματίσουν και θα υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια μιας σχολικής ημέρας αφενός μια αναλυτική ενημέρωση για τις εναλλακτικές επιλογές εκπαίδευσης που προσφέρονται μετά το γυμνάσιο αφετέρου σχετικές βιωματικές δραστηριότητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης κάθε σχολικής μονάδας.

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Τι σημαίνουν ακριβώς τα τατουάζ των celebrities (φωτό)

Για πολλές από μας, τα τατουάζ αποτελούν πλέον ένα σχεδόν αυτονόητο μέσο προσωπικής έκφρασης. Το ίδιο ισχύει και για μερικά από τα πιο φημισμένα θηλυκά του πλανήτη, τα οποία έχουν «χτυπήσει» στο κορμί τους λέξεις, φράσεις και σχέδια όλο συμβολισμό.

 

Kylie Jenner

 

Από λεξικό βγαλμένο το τατουάζ που κοσμεί τον δεξιό γοφό της μικρότερης Kardashian, η οποία επέλεξε τη φωνητική ορθογραφία της λέξης «sanity» που σημαίνει «νοητική υγεία», σαν λογικό κορίτσι που είναι…

Demi Lovato

 

Η 23χρονη τραγουδίστρια πρόσφατα πρόσθεσε ένα ακόμα tattoo στη μελανί φαρέτρα της, ένα χαμογελαστό προσωπάκι, στο μικρό δάχτυλο του χεριού της. «Γιατί η ζωή είναι τόσο μικρή για να μην κάνεις tattoo στο ροζ δέρμα σου», εξήγησε στο instagram.

Kendall Jenner

 

Μία μικροσκοπική λευκή κουκίδα στο δάχτυλο, ίσως το μικρότερο και πιο περίεργο τατουάζ που έχεις δει ποτέ ήταν η επιλογή της Kendall Jenner, η οποία ήθελε να κάνει κάτι πολύ διακριτικό που να μην φαίνεται όταν ανεβαίνει στο catwalk. Και η αποκωδικοποίηση αυτού: «Τα μικρά πράγματα έχουν σημασία».

Selena Gomez

 

«Αγάπα πρώτα τον εαυτό σου» στα αραβικά, από τη Selena.

Rihanna

 

Η RiRi δεν πρωτοτύπησε ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφορά το τατού που επέλεξε για τον αστράγαλό της. 1988, το έτος της γέννησής της.

Angelina Jolie

 

Η γυναίκα που πρώτη απ’ όλες άφησε τη βελόνα να τρίξει πάνω της, το φαινόμενο «πολλαπλά τατουάζ» στη θηλυκή του εκδοχή «χτύπησε»το πρώτο της σχέδιο στα 18 κι έκτοτε έχει επαναλάβει τουλάχιστον 6 φορές.Το αριστερό της χέρι καταγράφει τις γεωγραφικές συντεταγμένες των περιοχών που γεννήθηκαν τα παιδιά της, συν εκείνες του Brad Pitt.  

Miley Cyrus

 

H Miley στην εφηβεία έχασε μία πολύ αγαπημένη της φίλη από καρκίνο στον πνεύμονα. Το «Just Breathe», κάτω από το στήθος της της υπενθυμίζει να μην παίρνει τίποτα ως δεδομένο στη ζωή της.

Emma Stone

 

H ιστορία έχει ως εξής: Το «Blackbird» είναι το αγαπημένο τραγούδι τόσο της ίδιας όσο και της μητέρας της ηθοποιού. Όταν η τελευταία νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο, η Emma της πρότεινα να κάνουν ένα κοινό τατουάζ. Έστειλε λοιπόν γράμμα στον Paul MacCartney, ο οποίος έχει γράψει το κομμάτι, ζητώντας του να σχεδιάσει για εκείνες τα πόδια ενός κοτσυφιού, τα οποία πλέον είναι ζωγραφισμένα στον καρπό της.

Vanessa Hudgens

 

Αφιερωμένο στην πεταλούδα που προσγειώθηκε στην κοιλιά της μητέρας της μία βδομάδα πριν τη γεννήσει είναι το τατουάζ που έχει στο λαιμό η Hudgens.

Lady Gaga

 

Μ’ένα απόσπασμα στα γερμανικά από το βιβλίο «Επιστολές σ’ ένα νεαρό ποιητή επέλεξε» του Rainer Maria Rilke το οποίο μιλάει για τη μοναξιά του καλλιτέχνη επέλεξε η Gaga να τιμήσει μία θεία της που πέθανε προτού αυτή γεννηθεί, αλλά για κάποιο λόγο την αισθάνεται πολύ κοντά της.

Τι σημαίνουν ακριβώς τα τατουάζ των celebrities (φωτό)

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
Αποτελεσματική η παρέμβαση που έκανε χθες το βράδυ ο Β. Μαρινάκης με την ανακοίνωση της εταιρείας του για να ελεγχθούν στο Πόθεν Εσχες στο σύνολο του ποσού που θα δαπανήσουν για τις άδειες οι νέοι καναλάρχες. Αυτό…
ακριβώς θα γίνει τελικά. Επί του συνολικού ποσού που θα διαθέσουν οι νέοι καναλάρχες για να αποκτήσουν άδεια, θα γίνει τελικά ο έλεγχος του πόθεν έσχες! Μετά από διαβουλεύσεις πολλών ωρών τελικά βρέθηκε η φόρμουλα και έτσι ο έλεγχος δεν θα γίνει επί του ποσού της προκαταβολής αλλά επί του συνολικού το οποίο ο καθένας από τους 4 θα διαθέσει για να πάρει την τηλεοπτική άδεια.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε από την αρχή ζητήσει ο έλεγχος του πόθεν έσχες να διενεργηθεί επί του συνολικού τιμήματος και όχι μόνον σε ό,τι αφορά στην πρώτη δόση.

Αρχικά ο  υπουργός Επικρατείας είχε πει πως «αυτή τη στιγμή πρέπει να βεβαιώσουν ότι μπορούν να καταβάλλουν την πρώτη δόση. Από εκεί και ύστερα θα το δούμε και θα πράξουμε τα ανάλογα».

Ο ίδιος μετέθεσε τη συζήτηση για τις θεματικές άδειες στο απώτερο μέλλον και ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι υπάρχει αυξημένη πίεση από τους αδειούχους για προστασία της επένδυσής τους.TA ΚΑΤΑΦΕΡΕ Ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ!

Πώς είναι σήμερα και τι δουλειά κάνει η Φρίντα από το «Παρά πέντε» (φωτό)

Ολοι θυμόμαστε την ξαδέρφη του Φώτη, Αργύρη Αγγέλου, στην πολύ δημοφιλή σειρά του τηλεοπτικού σταθμού Μega, «Παρά πέντε». Η Φρίντα ήταν

η συμπαρουσιάστρια του Φώτη στα προγράμματα του «ΤηλεΒΟΑ» και προσπαθούσε εναγωνίως να γίνει διάσημη.

Ωστόσο, λίγα μόλις χρόνια αργότερα τα πράγματα έχουν αλλάξει στην καριέρα της Μελίνας Κυριακοπούλου η οποία έχει κάπως εγκταλείψει την υποκριτική και έχει αφιερωθεί σε μια εξίσου πολύ μεγάλη της αγάπη που είναι το τραγούδι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, αυτό ήταν και το όνειρο της όπου μάλιστα έχει πραγματοποιήσει και σπουδές στη μουσική. Ωστόσο, όσον αφορά την υποκριτική η ίδια προτιμά να κάνει πλέον επιλεκτικές εμφανίσεις αξιολογώντας τις προτάσεις που κάθε φορά τις εμφανίζονται επίλεγοντας μόνο όσες την ενδιαφέρουν.

Πηγή Φωτό: gossip-tv

 

Πώς είναι σήμερα και τι δουλειά κάνει η Φρίντα από το «Παρά πέντε» (φωτό)

Στo πεντασέλιδο σχέδιο, το οποίο θα υποβληθεί προς ψήφιση στη σύσκεψη του προεδρείου του κόμματος, η οποία θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο, προβλέπει μεταξύ άλλων να…
δίνεται προτεραιότητα στο μέλλον σε μετανάστες «οι οποίοι προέρχονται από τον δυτικό-χριστιανικό πολιτιστικό χώρο». Προτείνεται επίσης η κατάργηση της διπλής υπηκοότητας, διότι αποτελεί «το έσχατο εμπόδιο στην ενσωμάτωση και την απόδειξη της καταπίεσης της γυναίκας, κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό στην κοινωνία μας».

Το ίδιο ισχύει και για τη μπούρκα: «Είναι η στολή του ισλαμισμού και θα πρέπει να απαγορευτεί σε δημόσιους χώρους όπου αυτό είναι δυνατόν νομικά». Η Γερμανία χρειάζεται επιπλέον «ένα ανώτατο όριο 200.000 προσφύγων ετησίως», το οποίο θα πρέπει να θεσπιστεί νομικά. «Η Γερμανία πρέπει να παραμείνει Γερμανία. Είμαστε κατά της αλλαγής της ανοικτής χώρας μας από τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές».

Επιπλέον, η CSU δεν θέλει την κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους, αλλά επιθυμεί να διατηρηθεί η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενωσης-Τουρκίας, «διότι παράλληλα με το κλείσιμο του βαλκανικού διαδρόμου συνέβαλε στον περιορισμό της ροής των προσφύγων προς την Ευρώπη και τη Γερμανία». Το χριαστιανοκοινωνικό κόμμα «είχε από την αρχή μια σαφή και αμετακίνητη θέση για το θέμα των μεταναστών-προσφύγων. Αλλoυς τους ξεπέρασε η πραγματικότητα «. Επίσης, στο σχέδιο προτείνεται να απορριφθεί κατηγορηματικά η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαίκή Ενωση.

Η ευρωβουλευτής των πρασίνων Σκα Κέλερ χαρακτήρισε με δηλώσεις τις απόψεις της CSU «εξωπραγματικές». Είπε επίσης ότι «δημιουργούν διαχωριστικές γραμμές» στην κοινωνία, ενώ συνέκρινε τον πρόεδρο της CSU Χόρστ Ζέεχοφερ με τον Ούγγρο πρωθυπουργό λέγοντας :»Παριστάνει ξανά τον Ορμπαν».

Η εφημερίδα Bild έγραψε ότι στην ηγεσία του χριστιανοκοινωνικού κόμματος υπάρχουν αμφιβολίες ότι η καγκελάριος Μέρκελ πρόκειται να κάνει διορθωτική αλλαγή στο προσφυγικό, γι’ αυτό και η ηγέτις του αδελφού χριστιανοκοινωνικού κόμματος δεν έχει προσκληθεί στο συνέδριο της CSU που θα γίνει στο Μόναχο στις 4 και 5 Νοεμβρίου.

ΤΟ CSY ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΘΕΛΕΙ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για τις 20 «άγονες» αεροπορικές γραμμές

Προχωρά ο διαγωνισμός για τις 20 «άγονες» αεροπορικές γραμμές για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, μετά την έγκριση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του πρακτικού επί των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

Η ΥΠΑ ενέκρινε τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τριών ελληνικών αεροπορικών εταιρειών, Olympic Air, Sky Express και Astra, οι τεχνικές προσφορές των οποίων εξετάστηκαν ήδη, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών τους.

Πάντως, αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι η ΥΠΑ απέρριψε την τεχνική προσφορά της Olympic Air για τέσσερις γραμμές (Κέρκυρα-Άκτιο- Κεφαλονιά-Ζάκυνθος, Λήµνος- Μυτιλήνη-Χίος-Σάµος-Ρόδος, Ρόδος- Κάρπαθος-Κάσος και Ρόδος-Κως-Κάλυµνος- Λέρος- Αστυπάλαια).

Οι 20 «άγονες» γραμμές, με ετήσια μέγιστη επιδότηση ανά γραμμή (ευρώ), που έχει ορίσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι: Αθήνα – Αστυπάλαια 650.000, Αθήνα-Λέρος 1.000.000, Αθήνα – Μήλος 1.000.000, Αθήνα-Νάξος 400.000, Αθήνα-Σητεία 500.000, Αθήνα-Κάλυμνος 600.000, Αθήνα-Σκύρος 12.000, Αθήνα-Σύρος 200.000, Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά 300.000, Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα 400.000, Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα 12.000, Θεσσαλονίκη – Σκύρος 12.000, Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία 700.000, Αλεξανδρούπολη – Σητεία 500.000, Άκτιο- Σητεία 12.000, Κέρκυρα – Άκτιο – Κεφαλονιά – Ζάκυνθος 700.000, Λήμνος – Μυτιλήνη – Χίος – Σάμος – Ρόδος 1.000.000, Ρόδος – Κάρπαθος – Κάσος 1.200.000, Ρόδος – Κως – Κάλυμνος – Λέρος – Αστυπάλαια 700.000 και Ρόδος – Καστελόριζο 900.000.

Πηγή: ΑΠΕ

Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για τις 20 «άγονες» αεροπορικές γραμμές

Ο νομικός σύμβουλος του Alpha Π. Λαζαράτος είχε μεταβεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μαζί με έναν ποινικολόγο και έναν τεχνικό, αφού μετά την παράδοση του υλικού θα κατευθυνθεί στα…
δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να υποβάλει μήνυση και αγωγή για λογαριασμό του Alpha κατά της εταιρείας Dimera Investment Limited, συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη.

Την εντολή για την παραλαβή του υλικού, διάρκειας 66 ωρών, από την πλευρά του Alpha είχε δώσει η εισαγγελέας Πρωτοδικών, Ροζαλία Λάλλη.

Πριν μερικές ημέρες, ο κ. Λαζαράτος είχε καταθέσει εξώδικο, για λογαριασμό του Alpha, στην εταιρεία του κ. Σαββίδη με αφορμή τις δηλώσεις του πως «ανέβασε το τίμημα για να πληρώσουν περισσότερα οι πλειοδότες».

Ο ALPHA ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΣΕ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗ

Συμφωνίες σε διάφορους τομείς-Τριήμερο ελληνορωσικό φόρουμ στην 81η ΔΕΘ

Η Ρωσία, η οποία είναι και η τιμώμενη χώρα στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα είναι παρούσα στο περίπτερο 16, με περίπου 40 επιχειρήσεις -κρατικές και ιδιωτικές- που καλύπτουν διάφορους κλάδους της οικονομίας, από τον τουρισμό έως την ενέργεια, αλλά και με πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα.

Συμφωνίες σε διάφορους τομείς θα υπογραφούν στη διάρκεια του ελληνορωσικού φόρουμ, το οποίο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), τόνισε ο γενικός πρόξενος της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη, Αλεξέι Ποπόφ.

Μιλώντας στο ΑΠΕ ανέφερε ότι»Θα έχουμε ένα τριήμερο ελληνορωσικό φόρουμ στο πλαίσιο της Έκθεσης και τη δεύτερη μέρα θα υπογραφούν συμφωνίες σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, στον τομέα της παραγωγής φαρμάκων, στον τουρισμό, καθώς και μεταξύ των επιμελητηρίων των δύο χωρών» ανέφερε ο κ. Ποπόφ.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνορωσικών σχέσεων, ο κ. Ποπόφ επισήμανε ότι γίνεται προσπάθεια «ανοίγματος» και άλλους τομείς πέραν των βασικών πυλώνων (τουρισμός και ενέργεια), όπως η βιομηχανία και η τεχνολογία. «Πιστεύω ότι η Ελλάδα, με το επιστημονικό προσωπικό της, μπορεί να παίξει έναν θετικό ρόλο σ’ αυτόν τον τομέα» τόνισε ο κ. Ποπόφ.

Για την προτίμηση που δείχνουν οι Ρώσοι τουρίστες στην Ελλάδα, ο κ. Ποπόφ εξήγησε πως «εμείς βλέπουμε ως κράτος την Ελλάδα ως προορισμό πολύ ασφαλή και ευνοϊκό, αφού οι άνθρωποί μας αισθάνονται καλά καθώς βρίσκονται σ’ ένα ομόδοξο φιλικό περιβάλλον και δεν είναι και τόσο μακριά- μόλις τρεις ώρες από Μόσχα».

Συμφωνίες σε διάφορους τομείς-Τριήμερο ελληνορωσικό φόρουμ στην 81η ΔΕΘ

Ένα πρώτο ζευγάρι, που ανήκει σε ριζοσπαστικό ισλαμιστικό κίνημα, έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της υπόθεσης την οποία οι ερευνητές λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη, σχεδόν δύο μήνες μετά την…
επίθεση στη Νίκαια (86 νεκροί) και μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων στη Γαλλία από τζιχαντιστές.
Ο κάτοχος του αυτοκινήτου, γνωστός για παλιά δράση ισλαμιστικού προσηλυτισμού, αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Τρίτης, μετά την ανάκρισή του από τους ερευνητές. Η κόρη του, που χαρακτηρίζεται ριζοσπαστικοποιημένη, εξακολουθεί να αναζητείται, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Την Κυριακή, ένας υπάλληλος μπαρ του Παρισιού είχε ειδοποιήσει για την ύπαρξη μιας φιάλης αερίου σε κάθισμα σταθμευμένου αυτοκινήτου το οποίο δεν είχε πινακίδα κυκλοφορίας αλλά είχε αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης.

Η φιάλη που ήταν στο κάθισμα ήταν κενή. Ωστόσο οι αστυνομικοί ανακάλυψαν στο πορτ-μπαγκάζ πέντε ακόμη φιάλες γεμάτες αέριο χωρίς σύστημα ανάφλεξης, σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή.

Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε έναν μικρό δρόμο της πρωτεύουσας, κοντά στον Σηκουάνα, απέναντι από τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων που επισκέπτεται πλήθος τουριστών και πιστών.

Η αρμόδια για θέματα τρομοκρατίας εισαγγελία του Παρισιού διενεργεί προκαταρκτική έρευνα για εγκληματική τρομοκρατική οργάνωση και για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε σχέδιο επίθεσης ή όχι.

Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μεγάλη τρομοκρατική απειλή έπειτα από σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων, την ευθύνη για τις περισσότερες από τις οποίες έχει αναλάβει η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος από την έναρξη του 2015. Οι αρχές έχουν επίσης αποτρέψει σχέδια επιθέσεων.

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Μολύβι πωλείται σχεδόν 50 ευρώ! Ανοιγμα της ψαλίδας στις τιμές των σχολικών

Ενδεικτικό είναι ότι υπάρχει στην αγορά μολύβι για παιδιά που πωλείται προς σχεδόν 50 ευρώ! Πέραν της επιβάρυνσης στον οικογενειακό προϋπολογισμό από την αγορά τέτοιων ειδών, οι γονείς θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι “τα ακριβά και τα εξεζητημένα σχολικά μπορούν να δημιουργήσουν ακόμη και πρόβλημα κοινωνικής ένταξης στο παιδί.

Τα σχολικά είδη είναι εργαλεία μάθησης και όχι επίδειξης” τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση το ΚΕΠΚΑ.

Όπως επισημαίνει το ΚΕΠΚΑ, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν στην αγορά προϊόντα σε πολύ μεγάλο εύρος τιμών και αν προτιμήσουν τα ακριβά θα πρέπει να βάλουν “βαθιά το χέρι στην τσέπη”.

Οπως προκύπτει από την έρευνα του ΚΕΠΚΑ, το κόστος αγοράς σχολικών για ένα παιδί διαμορφώνεται στα 16,52 ευρώ-428,41 ευρώ για μαθητές δημοτικού και στα 26,56 ευρώ -524,94 ευρώ για εκείνους που φοιτούν στο γυμνάσιο και το λύκειο.

 

 Μεταξύ άλλων, το ΚΕΠΚΑ επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους των σχολικών ειδών δεν ελήφθησαν υπόψη οι ακραίες υψηλές τιμές, που εντοπίστηκαν στην αγορά, όπως το πραναφερθέν μολύβι των 47,90 ευρώ ή ο διαβήτης των 51,60 ευρώ, το ντοσιέ των περίπου 25 ευρώ και οι μαρκαδόροι των 20,76 ευρώ, οι ξυλομπογιές των 36,50 ευρώ, η κασετίνα των 28,90 ευρώ, η τσάντα νηπιαγωγείου 74,90 ευρώ και ο σάκος δημοτικού προς 220 ευρώ.

 

 Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΠΚΑ συμβουλεύει τους γονείς να επιλέξουν προϊόντα, που η τιμή τους βρίσκεται πιο κοντά στις χαμηλές τιμές, ώστε έμπρακτα πλέον και μέσω της οικονομικής κρίσης να μην επιβραβεύουν “ακραίες πρακτικές, ίσως και πρακτικές αισχροκέρδειας”.

 

Μολύβι πωλείται σχεδόν 50 ευρώ! Ανοιγμα της ψαλίδας στις τιμές των σχολικών