17 July, 2019
Home / Ελλαδα (Page 948)

Και η Καστοριά μετράει πληγές από την κακοκαιρία - Μεγάλες οι ζημιές στο οδικό δίκτυο

Μεγάλες είναι οι καταστροφές σε

Χιονάτο, Κομνηνάδες και σε πολλά σημεία του επικίνδυνου οδικού δικτύου του Δήμου.

Συνεχόμενες οι επεμβάσεις της Π.Ε Καστοριάς, του Δήμου Νεστορίου αστυνομίας και πυροσβεστικής.

πηγή: alphafm.gr

 

 

Και η Καστοριά μετράει πληγές από την κακοκαιρία – Μεγάλες οι ζημιές στο οδικό δίκτυο

Τα αηδιαστικά νερά του Θερμαϊκού (φωτό)

Κατά καιρούς ειδικά το τελευταίο διάστημα έχουμε δει αρκετούς, κυρίως τουρίστες, να αψηφούν τις προειδοποιήσεις και να βουτούν στα νερά του Θερμαϊκού στη νέα και στην παλιά παραλία. Ωστόσο τα νερά αυτά

παραμένουν βρώμικα και ενδεχομένως επικίνδυνα και σε καμιά περίπτωση δεν προσφέρονται για βουτιές. Ενδεικτική της κατάστασής τους είναι η εικόνα που κατέγραψε σήμερα στην παραλία ο αρχιτέκτονας και υπεύθυνος της κατασκευής της νέας παραλίας Πρόδρομος Νικηφορίδης

 

Όπως γράφει μάλιστα: Νέα Παραλία τώρα, μήπως φταίει ο αρχιτέκτων για τα σκουπίδια; Σε όλη την υφήλιο στα πάρκα έχει αναψυκτηρια χωρίς παραπανισιες υποδομές. Στη Θεσσαλονίκη θα έπρεπε λέει να έχουν και υπόγειο μέσα στη θάλασσα. Τα περισσότερα περίπτερα μπαζουν από παντού από την προχειρότητα της κατασκευής και θέλουν και υπόγεια. Οι Υπηρεσίες εξαγοραζουν υπηρεσίες και όποιος κατάλαβε κατάλαβε. Τα περίπτερα σχεδιάστηκαν ως αναψυκτηρια χωρίς εξωτερικά τραπεζοκαθίσματα γιαυτό είναι και μερικώς υπερυψωμενα για να μην μπορούν να ξεχειλωσουν. Ας τελειώσουμε επιτέλους με αυτό το θέμα

 

Τα αηδιαστικά νερά του Θερμαϊκού (φωτό)

Πολλά είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύσταση μιας εταιρείας. Αναλυτικά:
Α) Ατομική Επιχείρηση
Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.( επιδεικνύεται το πρωτότυπο).
– Υπεύθυνη δήλωση του…
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) στην οποία δηλώνεται η διεύθυνση της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης και αν αυτή είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή αν πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης χώρου.
Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού, απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού προσδιορισμού της έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο.
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.
– Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον Ο.Α.Ε.Ε των φυσικών προσώπων για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή για τη συμμετοχή τους ως εταίρων/μελών Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων εταιρειών, Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και μελών του Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
– Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.
– Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από Δήμους και Κοινότητες όπου απαιτείται (άρθρα 80, 81 ν.3463/2006)

Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε., εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Β) Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε.-Ε.Ε.) – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) – Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) και Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε)

Από τις 4/4/2011 η διαδικασία σύστασης και η έναρξη εργασιών των εν λόγω εταιρειών πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3853/2010 και της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-3-2011, όπου, μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη των εργασιών των εν λόγω εταιρειών.

Ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) για τη σύσταση των εταιρειών αυτών ορίζονται:
α) για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.–Ε.Ε.) τα επιμελητήρια και τα πιστοποιημένα Κ.Ε.Π. και
β) για τις κεφαλαιουχικές (Ε.Π.Ε., Α.Ε. Ι.Κ.Ε ) και τις προσωπικές εταιρείες που συστήνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι συμβολαιογράφοι.

Πότε είναι εκπρόθεσμη η έναρξη, μεταβολή ή η διακοπή δραστηριότητας και ποιες οι συνέπειες;

-Κάθε φυσικό πρόσωπο, που πρόκειται να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται, να υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών, στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
-Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός τριάντα (30) ημερών από την καταχώρηση του καταστατικού τους στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στο οικείο Μητρώο ή Βιβλίο που προβλέπεται κατά περίπτωση ή από το έγγραφο σύστασής τους σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
-Επίσης τα ανωτέρω πρόσωπα, υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση για τις μεταβολές που αφορούν την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων, την έδρα ή το αντικείμενο της δραστηριότητας καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός τριάντα(30) ημερών από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές ή από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ όπου απαιτείται, με την υποβολή της δήλωσης μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
-Η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται για μεν τα φυσικά πρόσωπα εντός τριάντα (30) από την οριστική παύση των εργασιών τους, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω πρόσωπα, δεν τίθενται σε εκκαθάριση, υποβάλλουν τη δήλωση διακοπής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λύση τους ή την παύση των εργασιών τους, κατά περίπτωση.
-Η υποβολή δήλωσης έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, πέραν των ανωτέρω προθεσμιών, θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ.(ν.4174/2013) κατά περίπτωση.
-Για την υποβολή, μετά την 1/1/2014, εκπρόθεσμων δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31/12/2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν.2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό, να μην ξεπερνά, το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ.2 περίπτωση α ́ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (δηλαδή 100 ευρώ).

 Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη διακοπή εργασιών λόγω θανάτου φυσικού προσώπου;–
-Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
-Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
– Βεβαίωση περί μη δημοσίευσης διαθήκης ή αποδεικτικό δημοσίευσης εφόσον υπάρχει διαθήκη και αντίγραφο αυτής.

Πότε αποκτά νομική προσωπικότητα η Ε.Π.Ε. ;
Με την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η)

Πηγή: Foroline.grΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Σε τέσσερα μέτωπα η φωτιά στη Θάσο - Εκκενώνεται το Καζαβίτι (φωτό)

Μεγάλης έκτασης πυρκαγιά σε τέσσερα διαφορετικά μέτωπα βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στο νησί της Θάσου, ενώ ήδη με εντολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Δήμου Θάσου δόθηκε εντολή για άμεση εκκένωση του ορεινού κατάφυτου οικισμού του Καζαβιτίου Πρίνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής λόγω των κεραυνών που έπεφταν στην περιοχή τα ξημερώματα ξέσπασαν πυρκαγιές σε τέσσερα διαφορετικά μέτωπα και ειδικότερα στο Ραχώνι, τον Πρίνο, τις Αλυκές και τον Λιμενάρια δυσχεραίνοντας το έργο των δυνάμενων κατάσβεσης.

Οι πυρκαγιές και στα τέσσερα μέτωπα ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε δασικές ορεινές περιοχές και για την κατάσβεση τους επιχειρούν συνολικά 30 πυροσβέστες με 15 οχήματα και έξι αεροσκάφη. Για τις ανάγκες της κατάσβεσης της πυρκαγιάς πυροσβεστικές δυνάμεις μετακινήθηκαν από την Καβάλα και την Ελευθερούπολη νωρίς το πρωί με κατεύθυνση το νησί της Θάσου.

Σε συναγερμό βρίσκεται ο Δήμος Θάσου καθώς υπάρχει ο κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς και προς άλλους ορεινούς οικισμούς. Ο δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζηεμμανουήλ μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ δεν έκρυψε την ανησυχία του για την εξέλιξη της φωτιάς καθώς όπως είπε οι εστίες είναι πολλές και δύσκολα μπορούν να τεθούν σε έλεγχο.

Η προσπάθεια που καταβάλλεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές είναι μεγάλη καθώς ζωντανεύουν μνήμες του 1985 όταν από πυρκαγιά καταστράφηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος του δασικού πλούτου του νησιού.

Σε τέσσερα μέτωπα η φωτιά στη Θάσο – Εκκενώνεται το Καζαβίτι (φωτό)

Για υπονομευτική στρατηγική, ενόψει της επικείμενης κρίσιμης διαπραγμάτευσης, κατηγορεί η κυβέρνηση τον πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη δήλωσε, για…
τη χθεσινή συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πως «ακούγοντας τον κ. Μητσοτάκη, οποιοσδήποτε καταλαβαίνει ότι θα περάσει πραγματικά πολύς καιρός μέχρι να βρει η Νέα Δημοκρατία κάτι καινούριο να πει».
«Το μόνο ουσιώδες που προκύπτει από την χθεσινή συνέντευξη είναι ότι κάθε φορά που η χώρα βρίσκεται σε διαπραγμάτευση, ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με κάθε τρόπο να την υπονομεύσει. Αυτό όμως δεν είναι κάτι καινούριο» ανέφερε η Όλγα Γεροβασίλη και πρόσθεσε: «Όσο η χώρα πλησιάζει στην έξοδο από την κρίση, η αγωνία του κ. Μητσοτάκη πολλαπλασιάζεται. Σε αυτό έχει την απόλυτη κατανόησή μας».
Σκληρή απάντηση από ΝΔ
Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας στην Κυβερνητική Εκπρόσωπο, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η κυρία Γεροβασίλη  έχει την κατανόησή μας για το δύσκολο και άχαρο ρόλο να είναι Κυβερνητική Εκπρόσωπος στην Κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου. Της χρειάστηκαν 14 ώρες για να βρει κάτι να ψελλίσει…».ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΝΔ

Η σύζυγος του Τζορτζ  Κλούνεϊ σε κέντρο φιλιξενίας προσφύγων στις Σέρρες (VIDEO)

Στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων των Σερρών βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η Αμαλ Αλαμουντιν, σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ. Η Αμαλ Αλαμουντιν συνομίλησε με πρόσφυγες που φιλοξενούνται στη παραπάνω δομή και άκουσε προσωπικές ιστορίες των Γεζίντι.

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό,»ΕΠΙΛΟΓΕΣ TV»  η Αλαμουντιν-Κλούνει θα υπερασπιστεί γυναίκες Γεζίντι που υπήρξαν θύματα σεξουαλικής δουλείας, βιασμού και γενοκτονίας από μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ. Η Κλούνεϊ, που εργάζεται ως δικηγόρος στο Doughty Street Chambers στο Λονδίνο, επιδιώκει να οδηγήσει ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου την τζιχαντιστική οργάνωση προκειμένου να δικαστεί για τα εγκλήματα που διέπραξαν τα μέλη της εναντίον της κοινότητας Γεζίντι. 

Δείτε το σχετικό απόσπασμα που δημοσίευσε το epiloges.tv:

{youtube}demXy8LDxJ4{/youtube}

Η σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ σε κέντρο φιλιξενίας προσφύγων στις Σέρρες (VIDEO)

Αυτός είναι ο «Ίμπρα» που έχουμε αγαπήσει: Ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς ρωτήθηκε σε συνέντευξη για το τι είναι αυτό που του λείπει περισσότερο από την Παρί Σεν Ζερμέν και ο νυν άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέφερε μία από τις πιο επικές ατάκες που έχουν ειπωθεί!…
Τέσσερις σεζόν πέρασε στην γαλλική πρωτεύουσα ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς και ο απολογισμός του ήταν άκρως εντυπωσιακός αφού πανηγύρισε 4 πρωταθλήματα στη σειρά, 3 γαλλικά Σούπερ Καπ, 3 Λιγκ Καπ, 2 Κύπελλα Γαλλίας και 3 τίτλους πρώτου σκόρερ σε μία σεζόν, ενώ αποχαιρέτησε έχοντας πλεόν την τιμή να είναι εκείνος ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν.

Όταν πάντως μίλησε στο «SRF Sport.fr» για το το είναι αυτό που θα του λείπει περισσσότερο από την Παρί τώρα που ανήκει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο 34χρονος Σουηδός σούπερ σταρ «έδωσε ρέστα» αναγκάζοντας μέχρι και τον δημοσιογράφο που του έπαιρνε συνέντευξη να «λυθεί στα γέλια»:

«Αυτό που μου λείπει περισσότερο από την Παρί είναι ο μισθός που έπαιρνα. Αυτό μου λείπει (σ.σ. 210.000 λίρες την εβδομάδα)», δήλωσε ο… αθεόφοβος «Ίμπρα», για να προσθέσει αναφορικά με την νέα Παρί Σεν Ζερμέν που δεν θα στηρίζεται πλέον στον ίδιο:

«Πιστεύω ότι η ομάδα είναι πολύ δυνατή, απέκτησαν νέους παίκτες και η φιλοσοφία παραμένει η ίδια: να κατακτήσουν τα πάντα και να πάνε μακριά στο Champions League».

Φυσικά, ο Σουηδός δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην σχέση που έχει αναπτύξει στους «κόκκινους διαβόλους» με τον Πολ Πογκμπά, τον άνθρωπο για τον οποίο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έσπασε το παγκόσμιο μεταγραφικό ρεκόρ δίνοντας 105.000.000 ευρώ στην Γιουβέντους:

«Είναι εύκολα τα πράγματα, εγώ μιλώ και εκείνος ακούει. Ο Πολ είναι ένας παίκτης με μεγάλο ταλέντο. Όμως θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, υπάρχει τεράστια πίεση πάνω του. Δεν τον γνώριζα αλλά τώρα μπορώ να πω ότι είναι μεγάλος επαγγελματίας».ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΛΕΙΠΕΙ ΣΤΟΝ ΙΜΠΡΑΧΙΜΟΒΙΤΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΙ!

Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται το απόγευμα σωματεία και συνδικάτα

Σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας καλούν τα συνδικάτα, τα σωματεία εργαζομένων, πολιτικές οργανώσεις καθώς και κινήσεις και συλλογικότητες πολιτών για την   81η ΔΕΘ.

 

Αναλυτικά:

17:00 Πλατεία Καμάρας – Καραβάνι Αγώνα και Αλληλεγγύης, Σωματεία, συλλογικότητες και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς

Πορεία διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει το  «No Border», όπου θα υπάρχει και συμμετοχή προσφύγων, και η οποία θα ξεκινήσει στις 17:00 η ώρα το απόγευμα από την πλατεία Συντριβανιού.

Η Λαϊκή Ενότητα θα πραγματοποιήσει προσυγκέντρωση τη συμβολή των οδών Εγνατίας και Μητροπολίτου Γενναδίου, στις 17:30, ενώ για την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση της Επιτροπής Δράσης Δυτικών Συνοικιών, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας.

18:00 Άγαλμα Βενιζέλου – ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΚΘ, ΕΔΟΘ, ΠΟΕ ΟΤΑ και η ΠΟΕΔΗΝ

18:00 Πλατεία Αριστοτέλους – ΠΑΜΕ

Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται το απόγευμα σωματεία και συνδικάτα

Ο Ελληνας πρωθυπουργός Τσίπρας θα μπορούσε να πει ένα ευχαριστώ στην Ευρώπη για την αλληλεγγύη της πριν προσπαθήσει να δημιουργήσει συμμαχίες», είπε ο…
χριστιανοκοινωνιστής Βαυαρός πολιτικός στην Βild της Παρασκευής. «Δεν χρειζόμαστε κάθε λίγους μήνες νέες απαιτήσεις από την Αθήνα , αλλά πρέπει να εφαρμοστούν πρώτα πλήρως οι συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις. Σε αυτό ο κύριος Τσίπρας καθυστερεί όμως».

ΒΕΜΠΕΡ: Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΙ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ

Στο Ελληνορωσικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στη 81η ΔΕΘ  ο Γ. Δραγασάκης

Στο Ελληνορωσικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, που διοργανώνεται στο πλαίσιο της 81ης ΔΕΘ, θα απευθύνει χαιρετισμό  σήμερα  στις 12 το μεσημέρι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης.

 Μια ώρα νωρίτερα, στις 11:00, ο κ. Δραγασάκης, μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ρωσικής Κυβέρνησης Arkady Dvorkovich, θα εγκαινιάσουν το ρωσικό περίπτερο.

Στο Ελληνορωσικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στη 81η ΔΕΘ ο Γ. Δραγασάκης