20 June, 2019
Home / Ελλαδα (Page 236)

Πως βρίσκουν δουλειά οι νέοι στην Ελλάδα; Αποκαλυπτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Ειδικής Έρευνας (ad hoc) για τη Θέση των Νέων στην Αγορά Εργασίας.

 

Η έρευνα διεξήχθη παράλληλα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού κατά το Β’ τρίμηνο του 2016. Ο πληθυσμός στόχος της έρευνας ήταν τα άτομα ηλικίας 15 έως 34 ετών και το ποσοστό απόκρισης σε αυτήν ανήλθε στο 97,2%.

Οι κύριοι στόχοι της έρευνας ήταν οι ακόλουθοι:

-Να διερευνήσει την ύπαρξη και το είδος εργασιακής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των σπουδών.
-Να εξετάσει τους λόγους που οι ερευνώμενοι δε συνέχισαν τις σπουδές τους.
-Να εξετάσει τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι εργαζόμενοι για να βρουν την τρέχουσα εργασία τους, καθώς και την υποστήριξη που έλαβαν από δημόσιους οργανισμούς για να βρουν εργασία.
-Να εκτιμήσει κατά πόσο οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η εκπαίδευση που έχουν ολοκληρώσει είναι χρήσιμη για την εκτέλεση της τρέχουσας εργασίας τους.
-Να διερευνήσει τη διάθεση για την ανάληψη εργασίας, όταν απαιτείται αλλαγή τόπου κατοικίας ή χρόνος μετακίνησης μεγαλύτερος της 1 ώρας.

Οι κύριες διαπιστώσεις της έρευνας ήταν οι ακόλουθες:
-Περίπου ένα στα πέντε άτομα εργάστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
-Οι κύριοι λόγοι που οι ερευνώμενοι δε συνέχισαν τις σπουδές τους είναι είτε το ότι θεωρούσαν το επίπεδο σπουδών τους ικανοποιητικό είτε το ότι ήθελαν να εργαστούν.
– Το ποσοστό των ατόμων που είχαν υποστήριξη από τον ΟΑΕΔ ή κάποιο άλλο δημόσιο οργανισμό για να βρουν εργασία ήταν 2,4%.

-Τα περισσότερα άτομα βρήκαν εργασία μέσω συγγενών, φίλων ή γνωστών.
-Στην πλειονότητά τους οι ερευνώμενοι δήλωσαν ότι η εκπαίδευση που έχουν ολοκληρώσει τους βοηθά στα εργασιακά τους καθήκοντα.
-Περισσότεροι από τους μισούς ανέργους δήλωσαν διατεθειμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας, προκειμένου να αναλάβουν εργασία. Ωστόσο, το ποσοστό των απασχολουμένων που πραγματικά χρειάστηκε να το κάνουν ήταν 5,4%.

Περίπου ένας στους πέντε ερωτωμένους δηλώνει ότι εργάστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Οι άνδρες έχουν ελαφρύ προβάδισμα έναντι των γυναικών, ενώ τα ποσοστά είναι σημαντικά υψηλότερα για τα άτομα ελληνικής υπηκοότητας, τους τώρα απασχολουμένους, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα ανώτερου επιπέδου εκπαίδευσης.

• Γενικά, η αμειβόμενη εργασία αναφέρεται συχνότερα από τη μη αμειβόμενη, ενώ περίπου τα μισά από τα άτομα που εργάστηκαν είχαν μόνο αμειβόμενη εργασία.
• Το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με αμειβόμενη εργασιακή εμπειρία εντοπίζεται στους απασχολουμένους και στα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

Στην πλειονότητά τους οι ερευνώμενοι δηλώνουν ότι δε συνέχισαν τις σπουδές τους, είτε επειδή θεωρούσαν το τότε επίπεδο σπουδών τους ικανοποιητικό (36,4%) είτε επειδή ήθελαν να εργαστούν (28,2%).

• Λιγότεροι (13,2%) αναφέρουν ότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στον βαθμό δυσκολίας ενός ανώτερου επιπέδου σπουδών, ενώ το 5,0% αναφέρει το υψηλό κόστος σπουδών. Οι άλλοι λόγοι περιλαμβάνουν οικογενειακούς λόγους, λόγους υγείας κλπ.

• Για τους άνδρες κυριότερος λόγος είναι το ότι ήθελαν να εργαστούν, ενώ για τις γυναίκες το ότι είχαν ικανοποιητικό επίπεδο σπουδών. Επίσης, η επιθυμία για εργασία εντοπίζεται περισσότερο σε νεότερες ηλικίες, χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας. Επιπλέον, σε αυτές τις κατηγορίες αναφέρεται περισσότερο η δυσκολία ανταπόκρισης σε ανώτερο επίπεδο σπουδών.

Το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι ξεκίνησαν κάποιο άλλο πρόγραμμα σπουδών μετά την ολοκλήρωση του υψηλότερου επιπέδου σπουδών τους είναι ιδιαίτερα μικρό (3,4%). Υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στις μικρότερες ηλικίες και κυρίως στα άτομα με πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

• Από τα παραπάνω άτομα μόλις το 5% ολοκλήρωσε το πρόγραμμα που ξεκίνησε. Αυτό αφορά κυρίως σε άτομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ελληνικής υπηκοότητας.

Από τα άτομα που ξεκίνησαν να εργάζονται τους τελευταίους 12 μήνες, το 6% αναφέρει ότι δέχθηκε κάποια υποστήριξη από τον ΟΑΕΔ ή κάποιο άλλο δημόσιο οργανισμό για να βρει εργασία τους τελευταίους 12 μήνες. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος υποστήριξης αφορά σε συμβουλευτικές υπηρεσίες (διαδικασία αίτησης για εργασία, εύρεση κενών θέσεων εργασίας, ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης). Σε μικρότερο βαθμό αναφέρονται προγράμματα απασχόλησης ή εκπαίδευσης.

• Το 16,4% αναφέρει ότι δεν του χρησίμευσε κανένα είδος υποστήριξης.
• Υποστήριξη δέχθηκαν περισσότερο τα άτομα ελληνικής υπηκοότητας, μεγαλύτερης ηλικίας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες εκτιμώνται ως πλέον χρήσιμες από τους ανέργους και από τα άτομα δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι απασχολούμενοι θεωρούν ως πλέον χρήσιμα τα προγράμματα απασχόλησης ή εκπαίδευσης.

Ο κύριος τρόπος εύρεσης εργασίας είναι μέσω συγγενών, φίλων ή γνωστών (39,9%). Ακολουθεί η επαφή με τον εργοδότη (18%), είτε από πρωτοβουλία του απασχολουμένου είτε του εργοδότη. Οι αγγελίες έχουν μικρότερο ρόλο στην εύρεση εργασίας (14,5%), ενώ ο ΟΑΕΔ εμφανίζεται με πολύ μικρό ποσοστό (2,4%).

• Η εύρεση εργασίας μέσω συγγενών, φίλων και γνωστών δηλώνεται συχνότερα από τα άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας, τα άτομα που εργάζονται στον κλάδο των κατασκευών και στον πρωτογενή τομέα, καθώς και από τα άτομα που ασκούν στοιχειώδη επαγγέλματα (ανειδίκευτοι εργάτες).

Αντίστοιχα, οι αγγελίες εμφανίζονται λιγότερο στις παραπάνω κατηγορίες.
• Οι υπόλοιποι τρόποι δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κατηγοριών. Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος της δημόσιας διοίκησης, όπου η εύρεση εργασίας μέσω ΟΑΕΔ ή μέσω παρόχου εκπαίδευσης και κατάρτισης εμφανίζει πολύ υψηλότερα ποσοστά από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.

Το 63,2% των απασχολουμένων πιστεύει ότι η εκπαίδευση που έχει ολοκληρώσει το βοηθάει σε μεγάλο ή σε κάποιο βαθμό στην εκτέλεση των καθηκόντων της τρέχουσας εργασίας του.

• Γενικά, η χρησιμότητα των σπουδών αναφέρεται περισσότερο όσο μεγαλώνει η ηλικία και αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης. Αναφέρεται συχνότερα από τα άτομα που ασκούν μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης και απασχολούνται σε υπηρεσίες και ιδιαίτερα στις χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και στη δημόσια διοίκηση, υγεία εκπαίδευση κλπ. Αντίθετα, η εκπαίδευση δε βοηθά σημαντικά τα άτομα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας και αυτά που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα ή ασκούν στοιχειώδη επαγγέλματα.

• Ως σπουδές με τη μεγαλύτερη χρησιμότητα ξεχωρίζουν οι επιστήμες της εκπαίδευσης και οι φυσικές – μαθηματικές και ακολουθούν η οργάνωση – διοίκηση επιχειρήσεων και οι λοιπές υπηρεσίες (προσωπική φροντίδα, εστίαση, ασφάλεια, μεταφορές κλπ.)

Μόλις το 5,4% των απασχολουμένων δηλώνει ότι χρειάστηκε να αλλάξει τόπο κατοικίας για να αναλάβει την τωρινή εργασία του, ενώ περίπου 6% μετακινείται περισσότερο από 1 ώρα, προκειμένου να μεταβεί στην εργασία του.

• Το 54,1% των ανέργων και το 42,8% των μη ενεργών δηλώνουν διατεθειμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας, προκειμένου να αναλάβουν εργασία. Για τους περισσότερους ανέργους, αυτή η αλλαγή αφορά σε μετακίνηση μόνο εντός της Ελλάδας (28,6%), ενώ λιγότεροι (15,6%) είναι διατεθειμένοι να μετακινηθούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα λιγότεροι (9,9%) να μετακινηθούν ακόμα και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Για το 66,7% των ανέργων και το 48,6% των μη ενεργών, ο χρόνος μετακίνησης περισσότερο από 1 ώρα δεν είναι αποτρεπτικός, προκειμένου να αναλάβουν μία εργασία.

• Μεγαλύτερη διάθεση αλλαγής τόπου κατοικίας, όσο και διάθεση ανάληψης εργασίας με χρόνο μετακίνησης περισσότερο από 1 ώρα, δείχνουν οι άνδρες, τα άτομα ηλικίας 20 – 24 ετών και τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πως βρίσκουν δουλειά οι νέοι στην Ελλάδα; Αποκαλυπτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Η εμπορική ιστορία της Θεσσαλονίκης

Μικροί αμμουδεροί όρμοι, όπως εκείνοι της Χαλκιδικής, στόλιζαν την ακτή της Θεσσαλονίκης στη θέση του σημερινού λιμανιού, προτού κατεδαφιστεί το παραλιακό τείχος της πόλης, το 1870 και μπαζωθεί η παραλία. Από εκεί, ανεβαίνοντας κανείς προς τα Λαδάδικα,

(που δεν έφεραν τότε τη σημερινή ονομασία τους, αφού δεν είχαν καν αρχίσει να συγκεντρώνονται οι χονδρέμποροι του λαδιού), συναντούσε την οδό Ολυμπίου Διαμαντή. Το όνομά της μπορεί να μη θυμίζει τίποτα στους περισσότερους Θεσσαλονικείς, ωστόσο η θέση της και οι εμπορικές δραστηριότητες που φιλοξένησε κατά καιρούς είναι ο λόγος που η ίδια βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας για την παραγωγική ιστορία του παλαιού εμπορικού κέντρου της πόλης κατά την περίοδο 1870-1980.

Πρόκειται για έναν δρόμο ανάμεσα στις οδούς Τσιμισκή και Φράγκων, παράλληλο σε αυτές. Στο τέλος της Ολυμπίου Διαμαντή, πηγαίνοντας προς το κάστρο του Βαρδάρη και πριν από αυτό, βρίσκονταν μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα τα βυρσοδεψεία. Στον διπλανό δρόμο γινόταν και το εμπόριο των δερμάτων. Μετά το 1870, οπότε η θάλασσα μπαζώθηκε, και με την κατεδάφιση των τειχών, η ακτή ευθυγραμμίστηκε, άλλαξαν οι συνθήκες ελλιμενισμού, επηρεάζοντας και το σημείο όπου άραζαν τα πλοία. Οι δερματέμποροι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν πιο δυτικά και στο ίδιο σημείο φιλοξενήθηκε η εμπορική δραστηριότητα των εμπόρων λαδιού, αφήνοντας το στίγμα της στη σημερινή ονομασία της περιοχής. Αρκετά χρόνια αργότερα, ακόμη και οι χονδρέμποροι του λαδιού άρχισαν να εκλείπουν, αφού δέχτηκαν σοβαρό χτύπημα λόγω της ανάπτυξης των σούπερ μάρκετ που εμπορεύονταν το ίδιο προϊόν.

Με αυτά τα λόγια, ο συγγραφέας Ευάγγελος Χεκίμογλου περιγράφει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων την εναλλαγή των εμπορικών δραστηριοτήτων που φιλοξενούσαν συγκεκριμένοι δρόμοι της Θεσσαλονίκης και πώς αποτυπώνονται οι εποχές στα επαγγέλματα και ο τρόπος που αναπτύσσεται η πόλη στους διαφορετικούς κλάδους αυτών. «Η οδός Ολυμπίου Διαμαντή με μάγεψε, καθώς συνιστά χαρακτηριστικό δείγμα της αλλαγής τού χαρακτήρα των εμπορικών χρήσεων ανάλογα με την εποχή» αναφέρει. Τονίζει, ακόμη, με νόημα ότι η σχετική έρευνα που διενήργησε, αποκάλυψε ιδιαίτερα εμπορικά χαρακτηριστικά σε κάθε δρόμο, παραδοσιακά επαγγέλματα που σήμερα έχουν εξαφανιστεί, αλλά και τυχαία γεγονότα που προσδιόρισαν τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία της Θεσσαλονίκης.

«Μέσω της έρευνας, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, δημιουργήθηκε ένας πίνακας επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών της Θεσσαλονίκης, με την πολύτιμη βοήθεια των αντίστοιχων επιμελητηρίων. Ο πίνακας περιέχει 8.000 φίρμες από το 1910 μέχρι το 1980. Από αυτές, οι 1.500 αφορούσαν το εμπόριο τροφίμων» σημειώνει ο κ. Χεκίμογλου.

Μάλιστα, επισημαίνει ότι το εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν ένα άθροισμα ετερογενών πραγμάτων. Για παράδειγμα, στην οδό Αγίου Μηνά βρίσκονταν πάρα πολλοί ράφτες, ωστόσο κανένας δεν υπήρχε στην οδό Εδέσσης, που είναι η συνέχεια της οδού Αγίου Μηνά. Στην οδό Φράγκων υπήρχαν εμπορικά κτίρια από τον 18ο αιώνα και εκεί φιλοξενείτο προπολεμικά το χονδρικό εμπόριο δερμάτων. Έτσι, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου αναπτύχθηκαν καταστήματα υποδημάτων και δερμάτινων ειδών. Επίσης, στη Φράγκων υπήρχαν γραφεία δικηγόρων, σε μία εποχή που τα δικαστήρια βρίσκονταν στην οδό Εθνικής Αμύνης.

 

ΑΠΕ

Η εμπορική ιστορία της Θεσσαλονίκης

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Καλαμαριάς

 

Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής    
           
24/11/2017 8:00:00 πμ 24/11/2017 10:30:00 πμ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ    
24/11/2017 8:00:00 πμ 24/11/2017 11:00:00 πμ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛ. ΣΚΡΑ – ΙΩΑΚΕΙΜ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΛΑΣΤΗΡΑ κ.λ.π..ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 11.00΄ ΕΩΣ ΤΙΣ 13.30 ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΝΤΟΥ – ΜΗΤΡ. ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Μ. ΨΕΛΛΟΥ – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ κ.λ.π.    
24/11/2017 8:00:00 πμ 24/11/2017 2:30:00 μμ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΑΡΑΦΗ – ΚΑΝΑΡΗ – ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ .    

 

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Καλαμαριάς

Ανατροπή: Για αυτούς τους 5 λόγους πρέπει να σταματήσετε να διαβάζετε παραμύθια στα παιδιά

Αποτελούν τις ιστορίες που λέμε όλοι μας στα παιδιά μας για να αποκοιμηθούν τη νύχτα, αποτελούν την έμπνευση πίσω από τις κινηματογραφικές επιτυχίες, ωστόσο τα παραμύθια είναι γεμάτα από

προκαταλήψεις και αρχαϊκά στερεότυπα.

Ιστορίες όπως η Σταχτοπούτα και η Πεντάμορφη και το Τέρας είναι τόσο ριζωμένες στη λαϊκή κουλτούρα, που είναι πολύ εύκολο να παραβλέψει κανείς τις καταστροφικές ιδεολογίες που διαιωνίζουν μέσω των μισογυνιστικών χαρακτήρων και της φυλετικής ομοιομορφίας.

Ο Ντόναλντ Χάασε, συγγραφέας του βιβλίου «Fairytales and Feminism» ενθαρρύνει τους γονείς να διαβάζουν αυτά τα παραμύθια μετά από πολύ σκέψη, ώστε να μην διαιωνίζουν αυτά τα στερεότυπα.

«Μπορούν να διαβάζουν ή να λένε κλασικά παραμύθια με τρόπους που να αμφισβητούν ή να υπονομεύουν σκόπιμα αυτά τα στερεότυπα» δήλωσε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Γουέιν στην Independent.

Ποια είναι όμως τα στερεότυπα που πρέπει να αποθαρρύνουν οι γονείς;

Οι γυναίκες είναι παθητικά όντα που μπορούν να σωθούν μόνο από άνδρες
Τι κοινό έχουν η Χιονάτη, η Ωραία Κοιμωμένη και η Σταχτοπούτα; Εκτός από την πορσελάνινη επιδερμίδα και τα ανεξήγητα λαμπερά μαλλιά, κάθε μία έχει μια μίζερη ζωή / ή και αιώνιο ύπνο. Συνήθως, αυτός ο χαρακτήρας είναι μια καρικατούρα του ανδρισμού που καταλαμβάνεται από τον εγωισμό μιας ηρωικής προσπάθειας για «αληθινή αγάπη».

 

Φυσικά αυτό είναι το ίδιο προσβλητικό τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. «Αυτό θέτει μεγάλο περιττό άγχος και στα δύο φύλα και ιδιαίτερα στις γυναίκες, καθώς πιστεύουν ότι πρέπει να αναλάβουν τον παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας» εξηγεί η Δρ. Βικτόρια Σνοουγούνμι, που διδάσκει φυλετικές διακρίσεις στο UCL.

Ο γάμος είναι το τελικό έπαθλο
Στη σύγχρονη εποχή που πολλοί επιλέγουν να μην παντρευτούν ποτέ, η αφήγηση των παραμυθιών που λέει «να παντρευτούμε και να ζήσουμε ευτυχισμένοι για πάντα» μοιάζει σχεδόν μεσαιωνική.

Δυστυχώς, είναι μία από τις εστιάσεις στα παραμύθια και τις ιστορίες όπως η Μικρή Γοργόνα, η Σταχτοπούτα και η Ωραία Κοιμωμένη, στα οποία η ιστορία κορυφώνεται με έναν μεγαλειώδη γάμο. Ένας ρομαντικός γάμος είναι το τέλειο τέλος ακόμη και για τα «μοντέρνα παραμύθια» όπως το Σρεκ και το Stardust.

 

Αυτός ο γάμος είναι ο μοναδικός στόχος για τους θηλυκούς και αρσενικούς χαρακτήρες των παραμυθιών, που στη συνέχεια καλύπτεται από κενό, ενώ αποθαρρύνει εντελώς την αξία της επαγγελματικής, οικονομικής και κοινωνικής επιτυχίας, τα οποία σπάνια εμφανίζονται σε αυτά τα παραμύθια.

Η επίπτωση, σύμφωνα με την Σνοουγούνμι, είναι πως ένα άγαμο άτομο είναι μια «αποτυχία και δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία». «Η αγάπη παρουσιάζεται ως μια έννοια που συμβαίνει όταν βρίσκεις κάποιον να παντρευτείς» δήλωσε στην Independent.

Η έλλειψη φυλετικής/ σωματικής και σεξουαλικής ποικιλομορφίας
Μια αλήθεια που επιβεβαιώνεται παγκοσμίως είναι πως οι πριγκίπισσες της Disney είναι πανέμορφες, αδύνατες και συνήθως λευκές. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις (Μουλάν, Ποκαχόντας), παραδοσιακά κυριαρχεί ένα λευκό πρόσωπο.
Εξίσου προβληματική είναι και η μη ρεαλιστική απεικόνιση του σώματος, όπως η πριγκίπισσα Άριελ.

Για ένα παιδί που ακούει για πρώτη φορά αυτές τις ιστορίες, τέτοια περιοριστικά αισθητικά πρότυπα μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επιζήμια, απεικονίζοντας την ιδέα πως η ομορφιά και η ευτυχία είναι έννοιες συνώνυμες με το να είναι κάποιος αδύνατος.

Επιπλέον, πολλοί από τους χαρακτήρες των παραμυθιών είναι σχεδόν πάντα ετεροφυλόφιλοι.

Οι θηλυκοί χαρακτήρες είναι «κλεισμένοι» μέσα στο σπίτι
Ένα άλλο απογοητευτικό κοινό σημείο των παραμυθιών είναι πως η Χιονάτη, η Μπέλ και η Σταχτοπούτα είναι κλεισμένες μέσα στο σπίτι.

 

Ο μόνος τρόπος με τον οποίο η Μπέλε μπορεί να σώσει τον φτωχό πατέρα της από το τέρας είναι να γίνει η υπηρέτρια του σπιτιού, η Σταχτοπούτα, από την άλλη, πρέπει να καθαρίζει για όλη της τη ζωή το σπίτι ενώ η Χιονάτη πρέπει να φροντίζει επτά αρσενικούς νάνους.

Κάποιες από αυτές είναι κακές μητριές, αδερφές ή μάγισσες
Μια αναζήτηση στο Google για τις «κακές των παραμυθιών» δείχνει μια σειρά από σαδιστικές «κακές» γυναίκες: η κακιά μητριά της Σταχτοπούτας, οι «άσχημες αδερφές» της, η Ούρσουλα, η κακή μάγισσα της δύσης.

 

Αυτές οι γυναίκες αναιρούν κάθε έννοια αδελφοσύνης. Αντιπροσωπεύουν αυτό που η λογοτεχνικός Ρουθ Μποτιγκέϊμερ χαρακτήρισε «φαινομενική εσωτερική πράξη για την ενοχοποίηση των θηλυκών» στο βιβλίο της «Grimms ‘Bad Girls and Bold Boys».

Παρόλο, λοιπόν, που τα παραμύθια μπορεί να είναι μοναδικά για τις εμπνευσμένες φανταστικές συζητήσεις με τα παιδιά, οι γονείς πρέπει να είναι προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται αυτές τις ιστορίες, ώστε να αποφεύγουν την προώθηση ξεπερασμένων ιδεολογιών που συνεχίζουν να καλλιεργούν.

 

Ανατροπή: Για αυτούς τους 5 λόγους πρέπει να σταματήσετε να διαβάζετε παραμύθια στα παιδιά

Ποιος θα επιζήσει;..

Τα σενάρια εκλογών -και μάλιστα μέσα στο 2018, ακόμα και την Άνοιξη- άρχισαν, ίσως γιατί η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο. Μόνο που…
άλλοι κοιτάζουν τις δημοσκοπήσεις κι άλλοι την πορεία της Οικονομίας. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανοίξει αυτό το θέμα αν δεν έχει να παρουσιάσει κάτι θετικό όπως είναι η ελάφρυνση του χρέους, πιο θετικοί δείκτες, μείωση της ανεργίας ή τη δυνατότητα να αφοπλίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μια έστω μικρή μείωση των φόρων.

Αν η κυβέρνηση πάει σε εκλογές το 2018, όπως θέλουν μερικά από τα σενάρια θα δωρίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη την έξοδο από το μνημόνιο- που θέλει να πανηγυρίσει τον Αύγουστο του 2018. Αν καταφέρει να σταθεί ως το φθινόπωρο του 2019 ή έστω την Άνοιξη- δηλαδή ενάμισυ χρόνο ακόμα- θα δει τα πράγματα να καλυτερεύουν, όπως θέλουν όλες οι προβλέψεις, την επιδοματική της πολιτική υπέρ των αδυνάτων να αποδίδει.

Θα μπορέσει να δώσει την καυτή πατάτα των νέων μέτρων- που έχει ψηφίσει- στον Κυριάκο Μητσοτάκη- που από αυτή την πλευρά έχει κάθε λόγο να μη ζητά πια εκλογές- ίσως γιατί βλέπει πως το σενάριο της «δεξιάς παρένθεσης» ενισχύεται από το γεγονός ότι η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας το 2010 μπορεί να είναι το τέλος της δικής του διακυβέρνησης.

Φυσικά ένα σενάριο εκλογών πριν τον Αύγουστο του 2018 -π.χ. τον Ιούνιο- περιέχει την εκτίμηση πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα διατηρήσει τις δυνάμεις του- αποφεύγοντας κι άλλη φθορά από κακές εξελίξεις στο θέμα του μνημονίου και της ελάφρυνσης του χρέους. Σ΄αυτή την περίπτωση πολλοί πιστεύουν ότι η καθηλωμένη Νέα Δημοκρατία- με πτώση κιόλας στις τελευταίες δημοσκοπήσεις- θα δυσκολευθεί να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, η Κεντροαριστερά δεν θα μπορέσει να ανασυνταχθεί- και ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι πάλι εν αναμονή πρωθυπουργός- αν μάλιστα ισχύσει το σύστημα της απλής αναλογικής.

Οι εκλογές για τον Νέο Φορέα που ανησύχησαν τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και τη Νέα Δημοκρατία- που θα χάσει ψηφοφόρους αν εκείνος κινηθεί στις εκλογές σε υψηλά ποσοστά, φαίνεται πως δείχνουν ένα τρίτο κόμμα, αλλά όχι τόσο ισχυρό ώστε να αμφισβητήσει τα δύο μεγαλύτερα κόμματα.

Θα είναι ένα κόμμα χρήσιμο και απαραίτητο και στους δύο μονομάχους, αλλά μακροπρόθεσμα ο νέος φορέας ή ό,τι απομείνει απ΄αυτόν θα είναι πιο χρήσιμος στον ΣΥΡΙΖΑ- που φλερτάρει ήδη με υπουργήσιμες προσωπικότητες της Κεντροαριστεράς- που βλέπουν το νέο φορέα να κλίνει προς τον Μητσοτάκη- πράγμα που μπορεί να εγκυμονεί την διάσπασή του ή το τέλος του.

Μια πιθανή πόλωση θα δώσει μεγαλύτερα ποσοστά στα δυο μεγαλύτερα κόμματα, αλλά σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως δεν θα πρέπει να περιμένουμε συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ και επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό που να ξεπερνά το 37%. Αν προσέξουμε τα ανοίγματα του πρωθυπουργού προς το ΠΑΣΟΚ και τις δηλώσεις του πως ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πλέον θα ήταν μια έκπληξη μεγατόνων να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές- με τις γνωστές συνιστώσες που δεν υπάρχουν πια στο εσωτερικό του- αλλά με …νέο φορέα ΣΥΡΙΖΑ και …. «άλλων δημοκρατικών δυνάμεων».

Η πλατφόρμα αυτή -στην οποία παραπέμπουν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του παλιού ΠΑΣΟΚ ή πρόσωπα στον πάγκο όπως ο Φώτης Κουβέλης- θα είναι μια πολιτική πρόταση «λαϊκού» δημοκρατικού μετώπου απέναντι στο χάος, το αδιέξοδο και την σκληρή δεξιά του Μητσοτάκη- τον νεοφιλελευθερισμό- που όπως είπε με κάθε ειλικρίνεια στην Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός μπορεί να συμμετέχουν και δυνάμεις της …δημοκρατικής Δεξιάς.

Τα δυο μεγαλύτερα κόμματα θα μοιραστούν -όπως φαίνεται ένα ποσοστό πολύ κάτω από το 60%. Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να επιτευχθεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπεράσει το 25% -ανάλογα και με πόσα κόμματα θα μπουν ή δεν θα μπουν στην Βουλή. Και το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ- αλλά και της Νέας Δημοκρατίας εξαρτάται ευθέως από το ποσοστό του Νέου Φορέα. Αν το ποσοστό του νέου φορέα φτάσει το 15% και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία η λύση της οικουμενικής ή μια κυβέρνηση τέτοιου τύπου με ή χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι το πιο πιθανό, κι όπως θέλει το 39% των εκλογέων μάλλον θα είναι επιβεβλημένη.

Σε κάθε περίπτωση η πόρτα των εκλογών μπορεί να είναι μια πόρτα στο χάος, την ακυβερνησία, το πολιτικό αδιέξοδο. Οι εκλογές αυτές θα γίνουν με τον Αλέξη Τσίπρα να εκφράζει την σταθερότητα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη την αβεβαιότητα. Πριν όμως ο Αλέξης Τσίπρας παραδοθεί στην τιμωρία ή την …λύτρωση των εκλογών έχει ένα ακόμα χαρτί στα χέρια του: ένας ευρύτατος σαρωτικός ανασχηματισμός -εθνικού μετώπου, ώστε να περιλαμβάνει και πάλι τον Καμμένο- με πρόσωπα της Κεντροαριστεράς, που διαφωνούν με την πορεία του νέου φορέα, θα αλλάξει τα δεδομένα.

Η πολιτική ταχτική «Δεξιά- Αντιδεξιά»- κατά το παραδοσιακό παραταξιακό διαχωρισμό ανάμεσα στο …Σκοτάδι και το Φως- θα πάρει την μορφή του «Ή Τσίπρας ή Χάος»- μιας προσωπικής πολιτικής αναμέτρησης, όπου παλιά σκάνδαλα, Panama Papers, Paradise Papers κι ό,τι βαρύνει το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία θα διαμορφώσουν ένα άγριο σκηνικό, όπου οι ενδιάμεσοι δεν θα επιζήσουν…

Νίκος Γαλάτης

Σενάρια εκλογών…

Ποιος θα επιζήσει;..

Τα σενάρια εκλογών -και μάλιστα μέσα στο 2018, ακόμα και την Άνοιξη- άρχισαν, ίσως γιατί η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο. Μόνο που…
άλλοι κοιτάζουν τις δημοσκοπήσεις κι άλλοι την πορεία της Οικονομίας. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανοίξει αυτό το θέμα αν δεν έχει να παρουσιάσει κάτι θετικό όπως είναι η ελάφρυνση του χρέους, πιο θετικοί δείκτες, μείωση της ανεργίας ή τη δυνατότητα να αφοπλίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μια έστω μικρή μείωση των φόρων.

Αν η κυβέρνηση πάει σε εκλογές το 2018, όπως θέλουν μερικά από τα σενάρια θα δωρίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη την έξοδο από το μνημόνιο- που θέλει να πανηγυρίσει τον Αύγουστο του 2018. Αν καταφέρει να σταθεί ως το φθινόπωρο του 2019 ή έστω την Άνοιξη- δηλαδή ενάμισυ χρόνο ακόμα- θα δει τα πράγματα να καλυτερεύουν, όπως θέλουν όλες οι προβλέψεις, την επιδοματική της πολιτική υπέρ των αδυνάτων να αποδίδει.

Θα μπορέσει να δώσει την καυτή πατάτα των νέων μέτρων- που έχει ψηφίσει- στον Κυριάκο Μητσοτάκη- που από αυτή την πλευρά έχει κάθε λόγο να μη ζητά πια εκλογές- ίσως γιατί βλέπει πως το σενάριο της «δεξιάς παρένθεσης» ενισχύεται από το γεγονός ότι η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας το 2010 μπορεί να είναι το τέλος της δικής του διακυβέρνησης.

Φυσικά ένα σενάριο εκλογών πριν τον Αύγουστο του 2018 -π.χ. τον Ιούνιο- περιέχει την εκτίμηση πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα διατηρήσει τις δυνάμεις του- αποφεύγοντας κι άλλη φθορά από κακές εξελίξεις στο θέμα του μνημονίου και της ελάφρυνσης του χρέους. Σ΄αυτή την περίπτωση πολλοί πιστεύουν ότι η καθηλωμένη Νέα Δημοκρατία- με πτώση κιόλας στις τελευταίες δημοσκοπήσεις- θα δυσκολευθεί να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, η Κεντροαριστερά δεν θα μπορέσει να ανασυνταχθεί- και ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι πάλι εν αναμονή πρωθυπουργός- αν μάλιστα ισχύσει το σύστημα της απλής αναλογικής.

Οι εκλογές για τον Νέο Φορέα που ανησύχησαν τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και τη Νέα Δημοκρατία- που θα χάσει ψηφοφόρους αν εκείνος κινηθεί στις εκλογές σε υψηλά ποσοστά, φαίνεται πως δείχνουν ένα τρίτο κόμμα, αλλά όχι τόσο ισχυρό ώστε να αμφισβητήσει τα δύο μεγαλύτερα κόμματα.

Θα είναι ένα κόμμα χρήσιμο και απαραίτητο και στους δύο μονομάχους, αλλά μακροπρόθεσμα ο νέος φορέας ή ό,τι απομείνει απ΄αυτόν θα είναι πιο χρήσιμος στον ΣΥΡΙΖΑ- που φλερτάρει ήδη με υπουργήσιμες προσωπικότητες της Κεντροαριστεράς- που βλέπουν το νέο φορέα να κλίνει προς τον Μητσοτάκη- πράγμα που μπορεί να εγκυμονεί την διάσπασή του ή το τέλος του.

Μια πιθανή πόλωση θα δώσει μεγαλύτερα ποσοστά στα δυο μεγαλύτερα κόμματα, αλλά σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως δεν θα πρέπει να περιμένουμε συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ και επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό που να ξεπερνά το 37%. Αν προσέξουμε τα ανοίγματα του πρωθυπουργού προς το ΠΑΣΟΚ και τις δηλώσεις του πως ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πλέον θα ήταν μια έκπληξη μεγατόνων να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές- με τις γνωστές συνιστώσες που δεν υπάρχουν πια στο εσωτερικό του- αλλά με …νέο φορέα ΣΥΡΙΖΑ και …. «άλλων δημοκρατικών δυνάμεων».

Η πλατφόρμα αυτή -στην οποία παραπέμπουν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του παλιού ΠΑΣΟΚ ή πρόσωπα στον πάγκο όπως ο Φώτης Κουβέλης- θα είναι μια πολιτική πρόταση «λαϊκού» δημοκρατικού μετώπου απέναντι στο χάος, το αδιέξοδο και την σκληρή δεξιά του Μητσοτάκη- τον νεοφιλελευθερισμό- που όπως είπε με κάθε ειλικρίνεια στην Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός μπορεί να συμμετέχουν και δυνάμεις της …δημοκρατικής Δεξιάς.

Τα δυο μεγαλύτερα κόμματα θα μοιραστούν -όπως φαίνεται ένα ποσοστό πολύ κάτω από το 60%. Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να επιτευχθεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπεράσει το 25% -ανάλογα και με πόσα κόμματα θα μπουν ή δεν θα μπουν στην Βουλή. Και το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ- αλλά και της Νέας Δημοκρατίας εξαρτάται ευθέως από το ποσοστό του Νέου Φορέα. Αν το ποσοστό του νέου φορέα φτάσει το 15% και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία η λύση της οικουμενικής ή μια κυβέρνηση τέτοιου τύπου με ή χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι το πιο πιθανό, κι όπως θέλει το 39% των εκλογέων μάλλον θα είναι επιβεβλημένη.

Σε κάθε περίπτωση η πόρτα των εκλογών μπορεί να είναι μια πόρτα στο χάος, την ακυβερνησία, το πολιτικό αδιέξοδο. Οι εκλογές αυτές θα γίνουν με τον Αλέξη Τσίπρα να εκφράζει την σταθερότητα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη την αβεβαιότητα. Πριν όμως ο Αλέξης Τσίπρας παραδοθεί στην τιμωρία ή την …λύτρωση των εκλογών έχει ένα ακόμα χαρτί στα χέρια του: ένας ευρύτατος σαρωτικός ανασχηματισμός -εθνικού μετώπου, ώστε να περιλαμβάνει και πάλι τον Καμμένο- με πρόσωπα της Κεντροαριστεράς, που διαφωνούν με την πορεία του νέου φορέα, θα αλλάξει τα δεδομένα.

Η πολιτική ταχτική «Δεξιά- Αντιδεξιά»- κατά το παραδοσιακό παραταξιακό διαχωρισμό ανάμεσα στο …Σκοτάδι και το Φως- θα πάρει την μορφή του «Ή Τσίπρας ή Χάος»- μιας προσωπικής πολιτικής αναμέτρησης, όπου παλιά σκάνδαλα, Panama Papers, Paradise Papers κι ό,τι βαρύνει το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία θα διαμορφώσουν ένα άγριο σκηνικό, όπου οι ενδιάμεσοι δεν θα επιζήσουν…

Νίκος Γαλάτης

Σενάρια εκλογών…

Μετά το διαζύγιο: Με εντυπωσιακή πρασινομάτα στα μπουζούκια ο έλληνας τραγουδιστής (φωτό)

Με μια όμορφη συνοδό στο πλευρό του διασκέδασε ο

Στέλιος Διονυσίου, προκαλώντας απορίες και ερωτήματα για την ταυτότητά της!
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Espresso», η γοητευτική κυρία είναι συνάδελφος του αγαπημένου καλλιτέχνη και ονομάζεται Αγνή Καλουμένου. Οι δυο τους συνδέονται με μια τρυφερή φιλία
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα της εφημερίδας, οι δυο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια συναυλιών στις οποίες συνεργάστηκαν και ήρθαν πιο κοντά.
Η όμορφη πρασινομάτα ακολούθησε τον τραγουδιστή σε όλες τις live εμφανίσεις του εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί και με τον αδελφό του Αγγελο Διονυσίου.
Η συνεργασία τους, καθώς και η αγάπη τους για το τραγούδι βοήθησε να αναπτυχθεί μεταξύ τους μια τρυφερή φιλία. Έκτοτε κάνουν παρέα, βγαίνουν, όταν τους το επιτρέπουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους -είτε με παρέα είτε μόνοι οι δυο τους-, και φροντίζουν να μη γίνονται αντιληπτοί από τα φώτα της δημοσιότητας, προς αποφυγή σχολίων!

gossip-tv.gr

Μετά το διαζύγιο: Με εντυπωσιακή πρασινομάτα στα μπουζούκια ο έλληνας τραγουδιστής (φωτό)

ΤΟ 32% του πληθυσμού θα αφορά η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, κατά την υπουργό Εργασίας. Κάπου τέσσερα εκατομμύρια πολίτες υπολογίζει τους…
ωφελούμενους η «Αυγή». Κάτι λιγότερο από το 20% των φόρων πληρώνει το 81% των φορολογουμένων, αφού το υπόλοιπο 80% της φορολογικής επιβάρυνσης επιμερίζεται στο υπόλοιπο 19% του πληθυσμού. Με βάση αυτό το στοιχείο οι ανεκτά φορολογούμενοι ανέρχονται σε 4,8-5 εκατομμύρια πολίτες.

ΜΕ ΒΑΣΗ αυτά τα δύο μεγέθη γίνεται αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο οι υπουργοί της κυβέρνησης δηλώνουν χωρίς κανένα άγχος περί πολιτικού κόστους ότι συνειδητά υπερφορολογούν ό,τι έχει απομείνει από την πάλαι ποτέ «μεσαία τάξη», ώστε να ελαφρύνουν τη μεγάλη μάζα των οικονομικά ασθενέστερων: διότι τα οφέλη από αυτή την τεράστια δυνάμει εκλογική πελατεία πιθανότατα υπερβαίνουν τις απώλειες από όσους ζουν τη φορολογική πανωλεθρία.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ πλευρά είναι επίσης κατανοητό το γιατί η Ν.Δ., η οποία έχει κάνει σημαία την υπερφορολόγηση, αναγκάζεται τώρα στη λεγόμενη «κοινωνική στροφή» της, αφού το 19% των υπερφορολογουμένων δεν αποτελεί κάποια ζηλευτή -σε επίπεδο ποσοστών- εκλογική δεξαμενή. Χώρια το ότι αυτή η κοινωνική κατηγορία πιθανότατα ήδη ψηφίζει Ν.Δ. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο στην Πειραιώς αποφάσισαν ότι, αντίθετα με πέρσι, θα ψηφίσουν το κοινωνικό μέρισμα.

ΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ τα παραπάνω; Ότι είναι πρακτικά έτοιμη η κυβερνητική ρητορική για την επόμενη (μήπως προεκλογική;) περίοδο. Σύμφωνα με αυτήν, το κοινωνικό μέρισμα είναι ήδη ένας «θεσμός», τον οποίο μια πιθανή κυβέρνηση της Ν.Δ. και των συμμάχων της θα πρέπει να «ξηλώσει» προκειμένου να ελαφρύνει τα βάρη του 20%, όπως υπόσχεται, με κίνδυνο να έρθει σε αντιπαράθεση με το 80%.

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι, σύμφωνα με το σημερινό ρεπορτάζ του «Π», οι Ευρωπαίοι δανειστές είναι σύμφωνοι με μια «καθαρή» έξοδο από τα μνημόνια και ότι εδώ και μήνες η Ν.Δ. προβάλλει την υπερφορολόγηση ως σχεδόν μοναδικό σημείο πολιτικής αιχμής, η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα θα «χτίσει» την προεκλογική της επιχειρηματολογία σε τρεις άξονες: στη θετική προοπτική που ανοίγει για τη χώρα εκτός μνημονίων, στον νεοφιλελεύθερο Μητσοτάκη που θα σαρώσει την κυβερνητική πολιτική για τους φτωχούς και στο «ηθικό μειονέκτημα» της Ν.Δ. και κεντρικών στελεχών της.

ΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ τρέξει εντός των πρώτων μηνών του 2018 και η εκταμίευση των πόρων του ΕΣΠΑ, η οποία προς το παρόν υπολείπεται της έγκρισης δράσεων, τότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο στόχος για «εκλογές το 2019» θα παραμείνει. Ποιος θα θέλει άλλωστε να υπάρχει εκλογική εκκρεμότητα την 1.1.2019, όταν θα κόβονται οι συντάξεις 1,9 εκατομμυρίων συνταξιούχων;..

topontiki.gr

Η εκλογική «πελατεία» και η… εκκρεμότητα!..

ΤΟ 32% του πληθυσμού θα αφορά η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, κατά την υπουργό Εργασίας. Κάπου τέσσερα εκατομμύρια πολίτες υπολογίζει τους…
ωφελούμενους η «Αυγή». Κάτι λιγότερο από το 20% των φόρων πληρώνει το 81% των φορολογουμένων, αφού το υπόλοιπο 80% της φορολογικής επιβάρυνσης επιμερίζεται στο υπόλοιπο 19% του πληθυσμού. Με βάση αυτό το στοιχείο οι ανεκτά φορολογούμενοι ανέρχονται σε 4,8-5 εκατομμύρια πολίτες.

ΜΕ ΒΑΣΗ αυτά τα δύο μεγέθη γίνεται αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο οι υπουργοί της κυβέρνησης δηλώνουν χωρίς κανένα άγχος περί πολιτικού κόστους ότι συνειδητά υπερφορολογούν ό,τι έχει απομείνει από την πάλαι ποτέ «μεσαία τάξη», ώστε να ελαφρύνουν τη μεγάλη μάζα των οικονομικά ασθενέστερων: διότι τα οφέλη από αυτή την τεράστια δυνάμει εκλογική πελατεία πιθανότατα υπερβαίνουν τις απώλειες από όσους ζουν τη φορολογική πανωλεθρία.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ πλευρά είναι επίσης κατανοητό το γιατί η Ν.Δ., η οποία έχει κάνει σημαία την υπερφορολόγηση, αναγκάζεται τώρα στη λεγόμενη «κοινωνική στροφή» της, αφού το 19% των υπερφορολογουμένων δεν αποτελεί κάποια ζηλευτή -σε επίπεδο ποσοστών- εκλογική δεξαμενή. Χώρια το ότι αυτή η κοινωνική κατηγορία πιθανότατα ήδη ψηφίζει Ν.Δ. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο στην Πειραιώς αποφάσισαν ότι, αντίθετα με πέρσι, θα ψηφίσουν το κοινωνικό μέρισμα.

ΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ τα παραπάνω; Ότι είναι πρακτικά έτοιμη η κυβερνητική ρητορική για την επόμενη (μήπως προεκλογική;) περίοδο. Σύμφωνα με αυτήν, το κοινωνικό μέρισμα είναι ήδη ένας «θεσμός», τον οποίο μια πιθανή κυβέρνηση της Ν.Δ. και των συμμάχων της θα πρέπει να «ξηλώσει» προκειμένου να ελαφρύνει τα βάρη του 20%, όπως υπόσχεται, με κίνδυνο να έρθει σε αντιπαράθεση με το 80%.

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι, σύμφωνα με το σημερινό ρεπορτάζ του «Π», οι Ευρωπαίοι δανειστές είναι σύμφωνοι με μια «καθαρή» έξοδο από τα μνημόνια και ότι εδώ και μήνες η Ν.Δ. προβάλλει την υπερφορολόγηση ως σχεδόν μοναδικό σημείο πολιτικής αιχμής, η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα θα «χτίσει» την προεκλογική της επιχειρηματολογία σε τρεις άξονες: στη θετική προοπτική που ανοίγει για τη χώρα εκτός μνημονίων, στον νεοφιλελεύθερο Μητσοτάκη που θα σαρώσει την κυβερνητική πολιτική για τους φτωχούς και στο «ηθικό μειονέκτημα» της Ν.Δ. και κεντρικών στελεχών της.

ΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ τρέξει εντός των πρώτων μηνών του 2018 και η εκταμίευση των πόρων του ΕΣΠΑ, η οποία προς το παρόν υπολείπεται της έγκρισης δράσεων, τότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο στόχος για «εκλογές το 2019» θα παραμείνει. Ποιος θα θέλει άλλωστε να υπάρχει εκλογική εκκρεμότητα την 1.1.2019, όταν θα κόβονται οι συντάξεις 1,9 εκατομμυρίων συνταξιούχων;..

topontiki.gr

Η εκλογική «πελατεία» και η… εκκρεμότητα!..

ΤΟ 32% του πληθυσμού θα αφορά η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, κατά την υπουργό Εργασίας. Κάπου τέσσερα εκατομμύρια πολίτες υπολογίζει τους…
ωφελούμενους η «Αυγή». Κάτι λιγότερο από το 20% των φόρων πληρώνει το 81% των φορολογουμένων, αφού το υπόλοιπο 80% της φορολογικής επιβάρυνσης επιμερίζεται στο υπόλοιπο 19% του πληθυσμού. Με βάση αυτό το στοιχείο οι ανεκτά φορολογούμενοι ανέρχονται σε 4,8-5 εκατομμύρια πολίτες.

ΜΕ ΒΑΣΗ αυτά τα δύο μεγέθη γίνεται αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο οι υπουργοί της κυβέρνησης δηλώνουν χωρίς κανένα άγχος περί πολιτικού κόστους ότι συνειδητά υπερφορολογούν ό,τι έχει απομείνει από την πάλαι ποτέ «μεσαία τάξη», ώστε να ελαφρύνουν τη μεγάλη μάζα των οικονομικά ασθενέστερων: διότι τα οφέλη από αυτή την τεράστια δυνάμει εκλογική πελατεία πιθανότατα υπερβαίνουν τις απώλειες από όσους ζουν τη φορολογική πανωλεθρία.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ πλευρά είναι επίσης κατανοητό το γιατί η Ν.Δ., η οποία έχει κάνει σημαία την υπερφορολόγηση, αναγκάζεται τώρα στη λεγόμενη «κοινωνική στροφή» της, αφού το 19% των υπερφορολογουμένων δεν αποτελεί κάποια ζηλευτή -σε επίπεδο ποσοστών- εκλογική δεξαμενή. Χώρια το ότι αυτή η κοινωνική κατηγορία πιθανότατα ήδη ψηφίζει Ν.Δ. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο στην Πειραιώς αποφάσισαν ότι, αντίθετα με πέρσι, θα ψηφίσουν το κοινωνικό μέρισμα.

ΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ τα παραπάνω; Ότι είναι πρακτικά έτοιμη η κυβερνητική ρητορική για την επόμενη (μήπως προεκλογική;) περίοδο. Σύμφωνα με αυτήν, το κοινωνικό μέρισμα είναι ήδη ένας «θεσμός», τον οποίο μια πιθανή κυβέρνηση της Ν.Δ. και των συμμάχων της θα πρέπει να «ξηλώσει» προκειμένου να ελαφρύνει τα βάρη του 20%, όπως υπόσχεται, με κίνδυνο να έρθει σε αντιπαράθεση με το 80%.

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι, σύμφωνα με το σημερινό ρεπορτάζ του «Π», οι Ευρωπαίοι δανειστές είναι σύμφωνοι με μια «καθαρή» έξοδο από τα μνημόνια και ότι εδώ και μήνες η Ν.Δ. προβάλλει την υπερφορολόγηση ως σχεδόν μοναδικό σημείο πολιτικής αιχμής, η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα θα «χτίσει» την προεκλογική της επιχειρηματολογία σε τρεις άξονες: στη θετική προοπτική που ανοίγει για τη χώρα εκτός μνημονίων, στον νεοφιλελεύθερο Μητσοτάκη που θα σαρώσει την κυβερνητική πολιτική για τους φτωχούς και στο «ηθικό μειονέκτημα» της Ν.Δ. και κεντρικών στελεχών της.

ΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ τρέξει εντός των πρώτων μηνών του 2018 και η εκταμίευση των πόρων του ΕΣΠΑ, η οποία προς το παρόν υπολείπεται της έγκρισης δράσεων, τότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο στόχος για «εκλογές το 2019» θα παραμείνει. Ποιος θα θέλει άλλωστε να υπάρχει εκλογική εκκρεμότητα την 1.1.2019, όταν θα κόβονται οι συντάξεις 1,9 εκατομμυρίων συνταξιούχων;..

topontiki.gr

Η εκλογική «πελατεία» και η… εκκρεμότητα!..