17 July, 2019
Home / Ελλαδα (Page 1080)

Οπως αναμενόταν εδώ και ημέρες, η ιταλική Monte dei Paschi, «πάτωσε»στα ευρωπαϊκά stress tests που έχουν ως στόχο την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών και την τόνωση της ροής του δανεισμού στην οικονομία της ευρωζώνης…
Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) δημοσίευσε τα αποτελέσματα των stress test σε 51 τράπεζες, με την ιταλική Monte dei Paschi di Siena να καταγράφει την χαμηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια.
Συγκεκριμένα ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τρίτης μεγαλύτερης ιταλικής τράπεζας ανήλθε στο – 2,44%.
Αμέσως μετά στις χαμηλότερες θέσεις της λίστας ακολουθούν η ιρλανδική Allied Irish με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 4,31% και η αυστριακή Raiffeisen με 6,12%.
Aκολουθούν οι Βanco Popular 6,62%, Unicredit 7,1%, Βarclays 7,3%, Commerzbank 7,42%, SocGen 7,5%, Deuutsche Bank 7,8%, Criterai Caixa 7,81%, Erste Group 8,02%,
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που συντόνισε τα τεστ αντοχής σε 51 τράπεζες απ’ όλη την ευρωζώνη, πλην Ελλάδας και Πορτογαλίας, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει προκειμένου να τεθούν οι τράπεζες σε μία πιο στέρεη βάση.
«Παρότι αναγνωρίζουμε την εκτεταμένη άντληση κεφαλαίων που έχει γίνει μέχρι τώρα, αυτό δεν αποτελεί ένα ξεκάθαρο πιστοποιητικό υγείας» δήλωσε ο πρόεδρος της EBA Andrea Enria σε ανακοίνωσή του. «Εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει».
«Βελτίωση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος» βλέπει η ΕΚΤ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δήλωσε σήμερα ότι τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ δείχνουν ότι η ανθεκτικότητα των τραπεζών της ζώνης του ευρώ βελτιώθηκε και οι συνολικές προσδοκίες όσον αφορά το εποπτικό κεφάλαιο θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερές σε σύγκριση με το 2015.
Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, την οποία συντόνισε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), συμμετείχαν 51 τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), μεταξύ των οποίων 37 σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, τα οποία καλύπτουν το 70% περίπου του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ. Τα αποτελέσματα της άσκησης δημοσιεύθηκαν σήμερα από την ΕΑΤ στον δικτυακό της τόπο. Οι 37 τράπεζες που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΤ συμμετείχαν στην άσκηση με μέσο δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) στο 13%, ο οποίος είναι υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη 11,2% στο πλαίσιο της προηγούμενης άσκησης του 2014 σε επίπεδο ΕΕ.
Υπό το δυσμενές σενάριο, η μέση μείωση κεφαλαίου ήταν 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή υψηλότερη σε σχέση με τις 2,6 ποσοστιαίες μονάδες στο πλαίσιο της άσκησης του 2014. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι για την άσκηση του 2016 χρησιμοποιήθηκε αυστηρότερη μεθοδολογία και δυσμενέστερο σενάριο το οποίο αφορούσε και πάλι ορίζοντα τριετίας και χρησιμοποιούσε στατικούς ισολογισμούς. Χάρη σε υψηλότερα επίπεδα κεφαλαίου και άλλες βελτιώσεις από το 2014 και μετά, ο τελικός μέσος δείκτης CET1 υπό το δυσμενές σενάριο ήταν ωστόσο υψηλότερος στο 9,1%, έναντι 8,6% το 2014.
Με μία εξαίρεση, όλες οι τράπεζες εμφανίζουν επίπεδα κεφαλαίου CET1 κατά πολύ υψηλότερα σε σχέση με το όριο αναφοράς 5,5% το οποίο χρησιμοποιήθηκε το 2014 υπό το υποθετικό δυσμενές σενάριο. Αυτό αντανακλά την ευρωστία του συνολικού επιπέδου κεφαλαίων των τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση η οποία διενεργήθηκε από την ΕΑΤ.
«Τα αποτελέσματα αντανακλούν το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι τράπεζες άντλησαν σημαντικά κεφάλαια και προχώρησαν σε περαιτέρω εξυγίανση των ισολογισμών τους», δήλωσε η Danièle Nouy, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Ο τραπεζικός τομέας είναι σήμερα πιο ανθεκτικός και μπορεί να απορροφά καλύτερα τις οικονομικές διαταραχές από ό,τι δύο χρόνια πριν.»
Υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης, η μείωση κεφαλαίου, η οποία ήταν κατά μέσο όρο 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, οφείλεται σε διάφορους παράγοντες κινδύνου, όπως μεταξύ άλλων οι εξής:
    Ο πιστωτικός κίνδυνος συνέβαλε κατά μέσο όρο κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες στη συνολική μείωση του κεφαλαίου CET1.
    Ο κίνδυνος αγοράς συνέβαλε κατά μέσο όρο κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω ζημιών αναπροσαρμογής επί στοιχείων ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία.
    Ο λειτουργικός κίνδυνος συνέβαλε κατά μέσο όρο κατά 0,9 της ποσοστιαίας μονάδας, λόγω των προβολών για ζημίες όσον αφορά τον κίνδυνο συμπεριφοράς, στοιχείο που ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στην άσκηση του 2016.
Επιπλέον, ένας συνδυασμός άλλων παραγόντων επηρέασε θετικά ή αρνητικά τη μείωση κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών τόκων-εσόδων, των εσόδων από έξοδα και προμήθειες και των διοικητικών δαπανών. Στο πλαίσιο της άσκησης ελέγχθηκαν επίσης και οι παράγοντες που αφορούν τα έσοδα. Πιο συγκεκριμένα, οι καθαροί τόκοι-έσοδα υποβλήθηκαν σε σημαντική δοκιμασία υπό το δυσμενές σενάριο, με επίπτωση 1,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.
Παρόλο που δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας των τραπεζών, η άσκηση θα συνεισφέρει με μη αυτόματο τρόπο, μεταξύ άλλων παραγόντων, στον προσδιορισμό του κεφαλαίου του Πυλώνα 2 στο πλαίσιο της συνολικής Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Το κεφάλαιο του Πυλώνα 2 αποτελείται από δύο συνιστώσες: τις απαιτήσεις του Πυλώνα 2 και τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2. Τα αποτελέσματα της άσκησης χρησιμοποιούνται από την ΕΚΤ στις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2, όπου λαμβάνονται επίσης υπόψη μεταξύ άλλων οι συνέπειες της υπόθεσης για στατικό ισολογισμό και οι διορθωτικές ενέργειες των διοικήσεων των τραπεζών. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τις απαντήσεις σε συνήθειες ερωτήσεις. Για τον λόγο αυτό, οι κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 δεν μπορούν να υπολογιστούν από τα αποτελέσματα της άσκησης. Οι αποφάσεις SREP θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2016 και θα αρχίσουν να ισχύουν από τις αρχές του 2017.
Η ΕΚΤ, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της, αναμένει την αδιάλειπτη συμμόρφωση των τραπεζών με τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μιας τράπεζας με τις κατευθύνσεις αυτές, η ΕΚΤ δεν θα αναλαμβάνει δράση αυτομάτως, αλλά θα εξετάζει προσεκτικά τους λόγους και τις περιστάσεις και ενδέχεται να καθορίζει βελτιωμένα εποπτικά μέτρα. Οι κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 δεν έχουν σημασία για το όριο του μέγιστου διανεμητέου ποσού (ΜΔΠ) όσον αφορά τα κέρδη.ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ STRESS TESTS

Μαλία Ομπάμα: Η «προεδρική κόρη» κάνει twerking (Video)
Οι δύο κόρες του προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, ήταν αρκούντως… προεδρικές. Τηρούσαν τα πρωτόκολλα, κρατούσαν χαμηλό προφίλ και σε γενικές γραμμές δεν έδιναν αφορμές για να ασχοληθούν τα ΜΜΕ μαζί τους.
 
Ωστόσο, για να μην ξεχνιόμαστε, η μεγάλη κόρη του Μπαράκ Ομπάμα, η Μαλία, είναι έφηβη και ως έφηβη αρέσκεται στη μουσική που ακούν οι συνομήλικοί της. Έτσι, η 18χρονη Μαλία πρόσφατα βρέθηκε στο φεστιβάλ Lollapalooza στο Σικάγο, όπου και έδειξε να απελευθερώνεται από τις… υποχρεώσεις της «προεδρικής κόρης» και να διασκεδάζει όπως όλοι γύρω της.
 
Μάλιστα, η Μαλία Ομπάμα χόρεψε με την ψυχή της και έδειξε και τις ικανότητές της στο twerking, όπως άλλωστε αποδεικνύει και το βίντεο:
{youtube}Jt-6rCqPwzE{/youtube}
.topontiki.gr
 

Μαλία Ομπάμα: Η «προεδρική κόρη» κάνει twerking (Video)

Η διάσημη που επιδεικνύει το στήθος της μετά την όγδοη πλαστική επέμβαση

Θεωρείται πως κατέχει ένα από τα πιο διάσημα ντεκολτέ στον πλανήτη, έστω και με… ιατρική βοήθεια.

Η Κέιτι Πράις μπορεί να έφτασε στα 38 και να είναι μητέρα, ωστόσο δεν εγκαταλείπει τις πλαστικές επεμβάσεις.

Λίγο καιρό μετά την όγδοη επέμβαση στο στήθος της, η επονομαζόμενη και Jordan εμφανίστηκε επιδεικνύοντας το νέο της ενισχυμένο μπούστο.

inner

inner

Η διάσημη που επιδεικνύει το στήθος της μετά την όγδοη πλαστική επέμβαση

Στη δημοσιότητα γυμνές φωτογραφίες της Μελάνια Τραμπ

Τρία χρόνια πριν γνωρίσει τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια πόζαρε ανέμελη και γυμνή για λογαριασμό ενός γαλλικού περιοδικού μαζί με ένα άλλο μοντέλο.

Οι αισθησιακές φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο Μανχάταν το 1995, όταν η Μελάνια Τραμπ -τότε Melania Knauss -, ήταν 25 ετών και εργαζόταν ως μοντέλο με το ψευδώνυμο «Melania K.».

Τις πιπεράτες φωτογραφίες, έδωσε στη δημοσιότητα η Νew York Post και φυσικά όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσαν πάταγο στις ΗΠΑ. Η wanna be πρώτη κυρία των ΗΠΑ, ποζάρει γυμνή σε ένα κρεβάτι μαζί με την Emma Eriksson από τη Σκανδιναβία μπροστά από το φακό του γάλλου φωτογράφου Alé de Basse­ville για το τεύχος Ιανουαρίου 1996 του περιοδικού Max. 

 

 

«Πάντα μου άρεσε να φωτογραφίζω γυναίκες, γιατί έχω γνωρίσει πολλές που επιθυμούν το ménage à trois» δήλωσε ο φωτογράφος. 

«Δεν πρόκειται για πορνό, αλλά για κάτι όμορφο. Πάντα με σόκαρε η βιομηχανία του πορνό γιατί καταστρέφουν το συναίσθημα και την ουσία της αγνότητας και της απλότητας», συμπλήρωσε και πρόσθεσε ότι η Μελάνια εργάστηκε σαν μια σωστή επαγγελματίας. «Δεν είχε καθόλου άγχος με το γυμνό και συμπεριφέρθηκε σαν επαγγελματίας». 

Πάντως, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ρωτήθηκε για τις σέξι φωτογραφίες της συζύγου του, εκείνος μάλλον δεν έδειξε ουδεμία ενόχληση:  «Η Μελάνια ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα και έκανε τόσες πολλές φωτογραφίσεις για εξώφυλλα και μεγάλα περιοδικά. Αυτή ήταν μια φωτογραφία τραβηγμένη για ευρωπαϊκό περιοδικό πολύ πριν την γνωριμία μου μαζί της. Στην Ευρώπη, τέτοιου είδους φωτογραφίες είναι πολύ μόδα και συνηθισμένες», είπε.

Ο φωτογράφος, Alé de Basse­ville

 

news.gr

Στη δημοσιότητα γυμνές φωτογραφίες της Μελάνια Τραμπ

Η Κατερίνα Καινούργιου «μετακομίζει» στo Epsilon - Το ανακοίνωσε το κανάλι

Στο κανάλι Epsilon θα βρει η νέα σεζόν την Κατερίνα Καινούργιου, με την παρουσιάστρια να αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του σταθμού.

 

Πιο συγκεκριμένα, η νέα εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου θα βγαίνει στον αέρα κάθε μέρα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

«Κάτι ..καινούργιο θα συμβεί στο E !

Κάτι καινούργιο … με την Καινούργιου!!

Η εντυπωσιακή Κατερίνα στην πρωινή ζώνη 7-10 του EPSILON.

Με μια ομάδα έκπληξη που θα συζητηθεί και τον Θέμη Μάλλη αρχισυντάκτη της καινούργιας εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου έχει κάθε λόγο να χαμογέλα κάθε πρωί στο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ  της «σπίτι».

Τον Σεπτέμβρη από Δευτέρα έως και Παρασκευή συντονιστείτε στο EPSILON.

Γιατί τα πρωινά σας θα γίνουν πιο ..γοητευτικά!!».

Η Κατερίνα Καινούργιου «μετακομίζει» στo Epsilon – Το ανακοίνωσε το κανάλι

Πριν από λίγους μήνες η αστυνομία της Πορτογαλίας έκανε έφοδο στα γραφεία των περισσοτέρων ομάδων της Πορτογαλίας προκειμένου να διερευνήσει τις κατηγορίες που υπήρχαν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (ρωσικής προελεύσεως)…

Τα αποτελέσματα εκείνης της έρευνας δεν έχουν ανακοινωθεί, ωστόσο στο προσκήνιο ήρθε μια άλλη υπόθεση καθώς όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Correio da Manha» την Παρασκευή κλιμάκιο της οικονομικής αστυνομίας έκανε αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία της πόρτο κατάσχοντας πολλά έγγραφα τα οποία αφορούν μεταγραφές των «Δράκων» το μακρινό 2006.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει βάλει στο μικροσκόπιο της 12 μεταγραφές (ανάμεσα τους κι αυτές των Λισάντρο Λόπεζ, Λούτσο Γκονζάλες, Κάρλος Αλμπέρτο). Οι μεταγραφές αυτές πληρώθηκαν μέσω offshore εταιριών και εκεί εμπλέκεται και το όνομα του κορυφαίου μάνατζερ Ζόρζε Μέντες με την οικονομική αστυνομία να εξετάζει αν και έχει όντως πραγματοποιηθεί το αδίκημα της φοροδιαφυγής.ΕΦΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ

Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε για να είμαστε υγιείς

Ο ύπνος μπορεί να γίνει ο άπιαστος φίλος μας ή ο καλύτερος φίλος μας.Πόσες και πόσες μελέτες δεν έχουν γίνει για τον ύπνο και μάλιστα για τον ύπνο που χρειαζόμαστε ώστε να ζούμε καλά και αρκετά; για τον ύπνο που θα μας κρατάει υγιείς, ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται τρεις ώρες το βράδυ και είναι οκ? (!!!)

Μία πρόσφατη μελέτη του VU University Medical Centre στην Ολλανδία απέδειξε τη σχέση της διάρκειας του ύπνου με την ευαισθησία του ανθρώπου στην ινσουλίνη, την πιθανή εμφάνιση διαβήτη και την καρδιακή νόσο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι επτά ώρες καλού ύπνου είναι αρκετές ώστε να διατηρήσουμε ένα τέλειο επίπεδο ινσουλίνης και γλυκόζης στον οργανισμό.
Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες που περνάμε ή πρέπει να περνάμε στο κρεβάτι είναι τουλάχιστον 7,30.
Έχει αποδειχτεί ότι ο ύπνος για λιγότερες από επτά ώρες διαταράσσει το μεταβολισμό της γλυκόζης σε άντρες και γυναίκες. Η σταθερότητα του επιπέδου της γλυκόζης βοηθάει στον έλεγχο του βάρους και αν διαταραχθεί τότε ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση θα αποκτήσει παραπανήσια κιλά.

alfavita.gr

Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε για να είμαστε υγιείς

Από την προσεχή Δευτέρα αρχίζουν οι αιτήσεις για τους δικαιούχους του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο που έστειλε σήμερα η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Θεανώ Φωτίου

Με τη νέα ρύθμιση, η πρόσβαση των δικαιούχων σε ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη στις υπηρεσίες του ΕΣΥ, γίνεται απευθείας με τη χρήση του ΑΜΚΑ ή με τη χρήση της κάρτας υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού. Η πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται, επίσης, απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα -καταρχήν- με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1, δηλαδή με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στις υπηρεσίες απονέμονται οι εξής αρμοδιότητες:

Η εξέταση αιτήσεων ανασφάλιστων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, αποκλειστικά για την έκδοση απόφασης παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, χωρίς ποσοστό συμμετοχής.
Δεν εκδίδονται πλέον βιβλιάρια ή πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής, καθώς και οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό κατοικίας στο Δήμο ή στο Δήμο στον οποίο η υπηρεσία παρέχει διοικητική υποστήριξη για την εφαρμογή του προγράμματος.
Διαδικασία ελέγχου για τους δικαιούχους:

Άτομα με οποιοδήποτε ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67%.
Χρόνια πάσχοντες, (όσες παθήσεις αναφέρονται αποκλειστικά στην ΚΥΑ 31102/1870/2013 ΦΕΚ2906 τ.Β).
Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου σε ισχύ την 04-04-2016 και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα).
Αιτούντες βιβλιάριο ανασφαλίστου έως την 04-04-2016, των οποίων η αίτηση εκκρεμεί και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα).
Για τους ανωτέρω ο έλεγχος αφορά:

α. Στην υπαγωγή ή μη στις αναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, μέσω του ελέγχου του αντίστοιχου προβλεπόμενου στην ΚΥΑ δικαιολογητικού εγγράφου. Για την κατηγορία των κατόχων βιβλιαρίου ανασφαλίστου, το βιβλιάριο θα πρέπει να ήταν απαραιτήτως σε ισχύ την 04-04-2016, ανεξαρτήτως του χρόνου που θα αιτηθεί στην υπηρεσία την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. Περιλαμβάνονται επιπλέον, όσοι είχαν καταθέσει αίτηση έως την 04-04-2016 για έκδοση ή θεώρηση, (ανεξάρτητα της ημερομηνίας που είχε λήξει το προηγούμενο) βιβλιαρίου ανασφαλίστου για την οποία δεν είχε εκδοθεί απόφαση. Για τους κατόχους/αιτούντες βιβλιάριο, ισχύει η δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.

Σημειώνεται ότι η κατάθεση και εξέταση αίτησης, σύμφωνα με τα όρια εισοδήματος της παρ. 2 περ. Β, αφορά αποκλειστικά στα άτομα με αναπηρία κάτω από 67% ή τους χρόνια πάσχοντες και όχι στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους. Για την κατηγορία, ωστόσο, των κατόχων/αιτούντων βιβλιαρίου ανασφαλίστου, περιλαμβάνονται και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα).

β. Στη διαπίστωση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας του αιτούντος ή και των μελών οικογένειας. Ο έλεγχος γίνεται αποκλειστικά, μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, με την καταχώρηση στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων του ΑΜΚΑ κάθε μέλους οικογένειας για το οποίο έχει κατατεθεί αίτηση. Δεν αναζητούνται βεβαιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς. Σε περίπτωση αλλαγής της ασφαλιστικής κατάστασης (ασφάλιση σε Ταμείο), το σύστημα ΑΤΛΑΣ και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ενημερώνεται αυτόματα και δεν απαιτείται σχετική ενέργεια των υπηρεσιών. Σε περίπτωση διαπίστωσης σφάλματος ή αναντιστοιχίας στα εμφανιζόμενα στο μητρώο ΑΜΚΑ στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ, η υπηρεσία θα κατευθύνει τους αιτούντες σε ΚΕΠ για διόρθωσή τους.

γ. Εφόσον ο αιτών ή και τα μέλη οικογένειας δεν διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα (περιλαμβάνονται, δηλαδή και οι οφειλέτες των Ταμείων), ακολουθεί έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας για την υπαγωγή ή μη στα οικονομικά κριτήρια του άρθρου 6 παρ.2Β έως 7.

Προς τούτο, καταχωρείται στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων το ΑΦΜ κάθε μέλους οικογένειας, για το οποίο έχει κατατεθεί αίτηση. Στην παρούσα φάση και μέχρι την ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής ελέγχου εισοδήματος, η ηλεκτρονική διασταύρωση γίνεται μέσω αρχείου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και βασίζεται στα δηλωθέντα στοιχεία εισοδήματος και οικογενειακής κατάστασης της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους.

Το αποτέλεσμα της διασταύρωσης θα χορηγείται υπό μορφή -εμπίπτει/δεν εμπίπτει- στα κριτήρια της ΚΥΑ. Για τη διασφάλιση, ωστόσο, της ορθής εφαρμογής της ΚΥΑ, στις περιπτώσεις που η υπηρεσία διαπιστώνει μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, σε σχέση με τη δηλωθείσα στην τελευταία φορολογική δήλωση (π.χ. γέννηση νέου τέκνου), προβαίνει σε επιπλέον έλεγχο εισοδήματος, βάσει του προσκομισθέντος εκκαθαριστικού και της φορολογικής δήλωσης.

Η διασταύρωση της αξίας ακίνητης περιουσίας γίνεται, ομοίως, μέσω αρχείου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, βάσει των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ. Ειδικά για τις καταθέσεις, ο έλεγχος γίνεται, προς το παρόν, από την υπηρεσία, βάσει της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους και σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται. Στον πίνακα αποτυπώνονται τα όρια, όπως καθορίζονται, σύμφωνα με την ΚΥΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά το τελευταίο φορολογικό έτος, η οποία ελέγχεται από τη Γ.Γ.Δ.Ε.. Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν μπορεί να εκδοθεί απόφαση χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν μπορεί επίσης να εκδοθεί απόφαση, εφόσον ο αιτών δηλώνει στη φορολογική του δήλωση μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του οικονομικού ελέγχου είναι αρνητικό, ο αιτών έχει τη δυνατότητα κατάθεσης ένστασης εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, προσκομίζοντας το κατά περίπτωση απαιτούμενο δικαιολογητικό που θεμελιώνει το λόγο της ένστασης.

δ. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι θα πρέπει να εκτυπώνουν το αποτέλεσμα του ελέγχου της ασφαλιστικής ικανότητας και εισοδήματος των αιτούντων, ώστε να είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης και για την τήρηση αρχείου. Οι αποφάσεις εκδίδονται από την υπηρεσία, κοινοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, με ημερομηνία έναρξης αυτή της έκδοσης της απόφασης.

Για την καλύτερη διαχείριση του όγκου των αιτημάτων και προκειμένου να μην υπάρχουν κενά στην παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε ευπαθείς ομάδες, σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης, πριν την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόφασης, δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης της νέας απόφασης και πριν τη λήξη της προηγούμενης. Σε αυτή την περίπτωση, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας απόφασης είναι η επόμενη της λήξης της προηγούμενης. Σημειώνεται ότι η καταχώρηση της εκδοθείσας απόφασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται άμεσα, ώστε να είναι διαθέσιμη στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

α. Οικογένεια, όλα ή ορισμένα από τα μέλη της οποίας κατείχαν βιβλιάριο ανασφαλίστου σε ισχύ την 04-04-2016 και ένα από αυτά είναι ταυτόχρονα άτομο με αναπηρία 67% και άνω. Στην περίπτωση του ατόμου με αναπηρία 67% και άνω που ήταν ταυτόχρονα κάτοχος βιβλιαρίου, δεν πραγματοποιείται έλεγχος εισοδήματος, αφού εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη διάταξη. Πραγματοποιείται έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος για την εξέταση της αίτησης των υπόλοιπων μελών. Σε περίπτωση υπέρβασης εισοδήματος, θετική απόφαση εκδίδεται μόνο για το άτομο με αναπηρία 67% και άνω.

β. Οικογένεια, τα μέλη της οποίας δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, πλην ενός τέκνου που είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω και ενός τέκνου με αναπηρία κάτω από 67%. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών (πατέρας ή μητέρα) αιτείται μόνο για τα τέκνα. Πραγματοποιείται έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος για την εξέταση της αίτησης του ατόμου με αναπηρία κάτω από 67% και, σε περίπτωση υπέρβασης, θετική απόφαση εκδίδεται μόνο για το άτομο με αναπηρία 67% και άνω.

γ. Άτομο που ανήκει στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων της ΚΥΑ 31102/1870/2013 (ΦΕΚ 2906 τ.Β΄), αλλά διαθέτει γνωμάτευση ΚΕΠΑ, δεν χρειάζεται να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση, αλλά, για διευκόλυνση των υπηρεσιών, προτιμάται η γνωμάτευση ΚΕΠΑ και κρίνεται αναλόγως του ποσοστού του (άνω ή κάτω από 67%).

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Δεν βρήκαν τι να κλέψουν από επιχείρηση που έκλεισε και άρπαξαν την πόρτα!

Δύο άνδρες 26 ετών έκλεψαν από επιχείρηση στη Βέροια που κατέβασε ρολά την πόρτα.

  Οι δυο συληφθέντες  ,  όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τις πρωινές ώρες χθες , αφαίρεσαν από ανενεργή επιχείρηση σε περιοχή της Ημαθίας μία μεταλλική πόρτα. Η  πόρτα βρέθηκε στην κατοχή τους και αποδόθηκε στο νόμιμο κάτοχο της.

Δεν βρήκαν τι να κλέψουν από επιχείρηση που έκλεισε και άρπαξαν την πόρτα!

Συζητήσεις αναμένεται να προκαλέσουν οι αναφορές του πρόεδρου της Βουλής Νίκου Βούτση, για πιθανές υποκλοπές στη χώρα από μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα ή από ξένες υπηρεσίες…

«Οι διαβεβαιώσεις των κρατικών υπηρεσιών, για εμένα προσωπικά, δεν μπορούν να λειτουργήσουν καθησυχαστικά σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες, άλλου τύπου, παρακολουθήσεις από μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα ή από υπηρεσίες με διεθνείς αναφορές» δηλώνει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στη Real News.

Παράλληλα, αναφέρεται στην υπόθεση της Siemens, λέγοντας πως «πρέπει να εκκαθαριστεί και η Βουλή να επαναφέρει το ζήτημα στη διαδικασία προσδιορισμού ευθυνών υπαιτίων και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο πολιτικό σύστημα από αυτή τη σαφέστατα διαχρονική διαπλοκή». Αναφέρει, μάλιστα, με νόημα ότι η δίκη των πραξικοπηματιών «τέλειωσε σε ένα χρόνο, μέσα στις συνθήκες του ’75».

Ο πρόεδρος της Βουλής αφήνει, δε, ανοιχτό το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να αποδεχθεί την πρόταση του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη να ψηφίσει η πλειοψηφία από κοινού με την αξιωματική αντιπολίτευση άρθρα για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ώστε οι αποφάσεις να ληφθούν ουσιαστικά από τους πολίτες στις επόμενες εκλογές.

Επίσης, δείχνει την πόρτα εξόδου στο ΔΝΤ και σχολιάζοντας την έκθεση αξιολόγησης τονίζει ότι «για μια ακόμη φορά, φαίνεται το μέγεθος της διεθνούς και εγχώριας πολιτικής υποκρισίας, που παρακολούθησε σε όλη του τη διαδρομή το εγχείρημα, να εγκλωβιστεί η χώρα στο περίφημο πρόγραμμα των διαδοχικών μνημονίων».

Σημειώνει, επίσης, ότι η εξαρχής πρόταση των στελεχών της FΕD και του ΔΝΤ για κούρεμα του χρέους δεν υλοποιήθηκε για να μην έχουν επιπτώσεις οι τράπεζες της Γερμανίας και Γαλλίας, θέση την οποία -όπως λέει- υπηρέτησαν επί χρόνια οι κυβερνήσεις της Δεξιάς και του ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, αναφορικά με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και τη θέση της χώρας μας εντός του, ο κ. Βούτσης εκτιμά ότι «ο επόμενος χρόνος θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρων». «Μέχρι και τις γερμανικές εκλογές στο τέλος του 2017, θα έχουν οροθετηθεί απολύτως οι σαφείς διαχωριστικές γραμμές πάνω στις πολιτικές και τις κεντρικές επιλογές τόσο σε ό,τι αφορά τους στόχους που είχαν τεθεί από το πρόγραμμα-μνημόνιο που έχει συνυπογράψει η παρούσα κυβέρνηση, όσο και στη γενικότερη πολιτική διεξόδου της ΕΕ από μια κρίση πολύπλευρη, που την οδηγεί σε υπαρξιακά διλήμματα» σημειώνει.

Επιπλέον, θεωρεί ότι «η Ευρώπη έχει φθάσει στα όρια της εδώ και πολύ καιρό, όταν η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ οδηγούσε νομοτελειακά σε ανισότητες και αποκλίσεις και όταν τα άτυπα όργανά της, όπως το Eurogroup, είχαν το πάνω χέρι σε σχέση με τα εκλεγμένα».ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΑΝΟΙΞΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ