27 June, 2019
Home / Ελλαδα (Page 1074)

Η Χριστίνα Μουστάκα πήγε διακοπές και είναι ....

Το καλοκαίρι τώρα ξεκινά για την Χριστίνα Μουστάκα και η χαρά μας δεν περιγράφεται. Η πρώτη φωτογραφία από τις διακοπές της καυτής παρουσιάστριας είναι σκέτη «μπόμπα»!

Η Χριστίνα Μουστάκα πήγε διακοπές και είναι ….

Το «πράσινο φως» για μαζική αναδιάρθρωση των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων για χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται με τη θηλιά στον λαιμό, αλλά και επιχειρηματικών δανείων, δίνει ο αναθεωρημένος…
Κώδικας Δεοντολογίας που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο νέος Κώδικας προτείνει λύσεις προκειμένου να ρυθμιστούν χιλιάδες δάνεια που δεν εξυπηρετούνται, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης κατά 41 δισ. ευρώ τουλάχιστον από τα 108 δισ. που είναι σήμερα.
Η ΤτΕ προτείνει σειρά λύσεων και οριστικών διευθετήσεων που αποτελούν διεθνή πρακτική για δανειολήπτες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και αδυνατούν να ανταποκριθούν στους υφιστάμενους όρους της πιστοδότησης. Οι λύσεις που προτείνονται χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και θα μπορούσαν να είναι βραχυπρόθεσμοι, μακροπρόθεσμοι και λύσεις οριστικές.
Μάλιστα, οι τράπεζες θα μπορούν να προχωρούν ακόμη και σε οριστικό «κούρεμα» των οφειλών, αφού πρώτα εξαντλούνται οι υπόλοιπες λύσεις. Μεταξύ αυτών είναι κεφαλαιοποίηση χρεών, μειώσεις στις δόσεις, μειώσεις επιτοκίων, αύξηση του χρόνου αποπληρωμής, περίοδος χάριτος, εκχώρηση ακινήτου του δανειζόμενου καθώς και συμφωνία ανταλλαγής του μετοχικού κεφαλαίου με χρέος, ώστε οι τράπεζες να καθίστανται μέτοχοι των επιχειρήσεων.
Τύποι βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων
Ως βραχυπρόθεσμοι τύποι ρυθμίσεων θεωρούνται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μικρότερη των δύο ετών, που αφορούν σε περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται, βάσιμα, προσωρινές.
[1] Κεφαλαιοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών: H κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου.
[2] Τακτοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών: Συμφωνία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.
[3] Μειωμένη Δόση Μεγαλύτερη των Οφειλόμενων Τόκων: Μείωση της τοκοχρεολυτικής δόσης αποπληρωμής σε επίπεδο που υπερβαίνει αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή μόνο τόκων για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο.
[4] Καταβολή μόνο τόκων: Κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου καταβάλλονται μόνο τόκοι.
[5] Μειωμένη Δόση Μικρότερη των Οφειλόμενων Τόκων: Μείωση της τοκοχρεολυτικής δόσης αποπληρωμής σε επίπεδο μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή μόνο τόκων για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο. Οι ανεξόφλητοι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.
[6] Περίοδος Χάριτος: Αναστολή πληρωμών για προκαθορισμένη περίοδο. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.
Τύποι μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων
Κατατάσσονται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, με στόχο τη μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης ή/και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής.
[7] Μείωση Επιτοκίου: Μείωση του επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου.
[8] Παράταση Διάρκειας: Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου (δηλαδή μετάθεση της συμβατικής ημερομηνίας καταβολής της τελευταίας δόσης του δανείου).
[9] Διαχωρισμός Οφειλής : Διαχωρισμός της οφειλής του δανειολήπτη σε δύο τμήματα:
i) το τμήμα του δανείου, το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να αποπληρώνει, με βάση την υφιστάμενη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του, και
ii) το υπόλοιπο τμήμα του δανείου, το οποίο τακτοποιείται μεταγενέστερα, με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία συμφωνείται εξ αρχής από τα δύο μέρη.
[10] Μερική Διαγραφή Οφειλής: Οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης του ιδρύματος, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.
[11] Λειτουργική Αναδιάρθρωση Επιχείρησης: Αναδιοργάνωση της επιχείρησης, ώστε να καταστεί βιώσιμη και ικανή για την ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών της. Η αναδιοργάνωση μπορεί να περιλαμβάνει ενέργειες, όπως η αλλαγή διοίκησης, η πώληση περιουσιακών στοιχείων, ο περιορισμός του κόστους, ο εταιρικός μετασχηματισμός, η ανανέωση πιστωτικών ορίων ή/και η παροχή νέων δανείων.
[12] Συμφωνία Ανταλλαγής Χρέους με Μετοχικό Κεφάλαιο: Μετατροπή μέρους της οφειλής σε μετοχικό κεφάλαιο, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.
Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης
Ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης μεταξύ και δανειολήπτη ή ο τερματισμός αυτής, με στόχο την οριστική τακτοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος έναντι του δανειολήπτη. Μεταξύ των λύσεων είναι:
[13] Λοιπές Εξωδικαστικές Ενέργειες: Οι εξωδικαστικές ενέργειες που δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες.
[14] Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου: O δανειολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου, παραχωρεί οικειοθελώς (δηλαδή χωρίς να απαιτηθεί η προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες από πλευράς του ιδρύματος) την κυριότητα του υπέγγυου ακινήτου στο ίδρυμα. Στη σχετική συμφωνία διατυπώνεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.
[15] Μετατροπή σε Ενοικίαση/Χρηματοδοτική Μίσθωση: O δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.
[16] Εθελοντική Εκποίηση Ενυπόθηκου Ακινήτου: O δανειολήπτης προβαίνει οικειοθελώς σε πώληση του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτο με τη σύμφωνη γνώμη του ιδρύματος. Στην περίπτωση που το τίμημα της πώλησης υπολείπεται του συνόλου της οφειλής, το ίδρυμα προβαίνει σε διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.
[17] Διακανονισμός Απαιτήσεων: Εξωδικαστική συμφωνία κατά την οποία το ίδρυμα λαμβάνει είτε εφάπαξ καταβολή σε μετρητά (ή ισοδύναμα μετρητών) είτε σειρά προκαθορισμένων τμηματικών καταβολών. Στο πλαίσιο του διακανονισμού το ίδρυμα ενδέχεται να προβαίνει σε μερική διαγραφή της απαίτησης.
[18] Υπερθεματιστής σε πλειστηριασμό: Το ίδρυμα υπερθεματίζει στον πλειστηριασμό αποκτώντας την κυριότητα του ενυπόθηκου ακινήτου ή άλλης εμπράγματης εξασφάλισης στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας οριστικής διευθέτησης της οφειλής με τη συναίνεση του δανειολήπτη.
[19] Ολική Διαγραφή Οφειλής: To ίδρυμα αποφασίζει τη διαγραφή του συνόλου της οφειλής εφόσον δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία και δεν αναμένεται περαιτέρω ανάκτηση.ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ποια σεξουαλικά προβλήματα ταλαιπωρούν τους νέους;

Παρά τη σεξουαλική «επανάσταση» που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του ’60 και τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τότε, οι σημερινοί 18άρηδες γυρίζουν την πλάτη τους στο σεξ.

Όπως αναφέρει το onmed.gr, την έρευνα πραγματοποίησαν επιστήμονες της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, με επικεφαλής τη δρα Κίρστεν Μίτσελ και δείχνει ότι περίπου ένας στους δέκα νέους (9,1%) και μια στις οκτώ νέες (13,4%) στη Βρετανία, που είναι σεξουαλικά ενεργοί, έχουν κατά το τελευταίο έτος βιώσει τουλάχιστον ένα σεξουαλικό πρόβλημα διάρκειας τριών μηνών και άνω.

Τα προβλήματα στύσης (ή πρόωρης εκσπερμάτισης) στους νέους και οργασμούστις νέες, καθώς και η έλλειψη ενδιαφέροντος για το σεξ είναι τα συχνότερα προβλήματα, αλλά οι νέοι σπάνια έχουν καταφύγει σε κάποιον ειδικό για βοήθεια.

Η έρευνα βασίσθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα περίπου 2.300 νέων ηλικίας 16 έως 21 ετών και τα ποσοστά πρόσφατων σεξουαλικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, δεν διαφέρουν πολύ σε σχέση με τα αντίστοιχα σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Αυτό προκύπτει από νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με την οποία οι σημερινοί 18άρηδες είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν σεξ σε σχέση με τους συνομηλίκους τους προηγούμενων γενιών, ενώ όλο και περισσότεροι νέοι κάνουν σεξ για πρώτη φορά μετά τα 20.

Εκτός από όσους απέχουν από το σεξ όμως, δυσάρεστα είναι τα νέα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλης έρευνας, και για τους νέους που κάνουν σεξ, καθώς σε σημαντικό ποσοστό -περίπου ένας στους δέκα- έχουν σοβαρά σεξουαλικά προβλήματα.

 

Ποια σεξουαλικά προβλήματα ταλαιπωρούν τους νέους;

Τρόπους περικοπής έως 10% των δαπανών των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους αναζητά το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την εξοικονόμηση κονδυλίων που θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση κοινωνικών…
δράσεων και ειδικότερα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, αλλά και στη δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου για τη μείωση της φορολογίας των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων.
Με απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Φραγκίσκος Κουτεντάκης συστήνεται 12μελής συντονιστική επιτροπή που θα αναλάβει να «τρέξει» την επισκόπηση δαπανών (spending review) στα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους. Σύμφωνα με την απόφαση, έργο της επιτροπής θα είναι:
1. Η συγκέντρωση και αποτίμηση των προτεινόμενων πολιτικών εξοικονόμησης πόρων ή αύξησης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών, με στόχο τη δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου ώστε να ενισχυθούν οι δαπάνες σε τομείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα και να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με τρόπο διατηρήσιμο και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων.
2. H δημιουργία δεικτών παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δαπανών των υπουργείων.
3. H σύνταξη και υποβολή έκθεσης στον υπουργό και στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, στην οποία θα εκτίθενται αναλυτικά οι εναλλακτικοί τρόποι επίτευξης των ποσοτικών στόχων της επισκόπησης δαπανών για το κάθε υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς του.
Τα υπουργεία θα κληθούν από την επιτροπή να προσδιορίσουν τους τομείς των προϋπολογισμών τους, από τους οποίους θα μπορεί να προκύψει εξοικονόμηση δαπανών έως και 10%.
Τα οφέλη θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του 2018, καθώς η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις και έως τον Ιούνιο του 2017:
Το 2016 ξεκινά πιλοτικά από τις δαπάνες των υπουργείων Οικονομικών, Οικονομίας – Ανάπτυξης – Τουρισμού και Πολιτισμού – Αθλητισμού.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2017 θα επεκταθεί σε όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους.ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 10% ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Η οικονομική κρίση ''έσβησε'' χιλιάδες επιχειρήσεις

Το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν δεχθεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς από 849.389 το 2008 μειώθηκαν σε 692.286 το 2014. 

Λιγότερες κατά 157.134 ήταν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα το 2014 σε σύγκριση με το 2008, με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Σημαντικές, βεβαίως, είναι οι απώλειες και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς, λόγω του μεγέθους τους, οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πολύ οδυνηρές. 

Πρόκειται σημειωτέον για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ. 
Σε αυτό, λοιπόν, το διάστημα, από το 2008 έως το 2014, οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 31, καθώς από 431 το 2008 ο αριθμός τους έφτασε τις 400 το 2014.

Τα «λουκέτα» είχαν ως αποτέλεσμα οι θέσεις εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μειωθούν το 2014 σε 1.815.465 από 2.310.905 το 2008, μείωση δηλαδή της τάξης του 21%

enikonomia.gr

Η οικονομική κρίση ''έσβησε'' χιλιάδες επιχειρήσεις

Γράφει η Δικηγόρος
Άννα Κορσάνου
Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών που ταλανίζεται σήμερα από οφειλές σε τραπεζικά ιδρύματα, ακολουθεί τη δικαστική οδό προσπαθώντας να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου Κατσέλη…
Μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί προκειμένου ένα πρόσωπο να μπορέσει να υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη, είναι να μην έχει την εμπορική ιδιότητα, δηλαδή να μην έχει πτωχευτική ιδιότητα.
Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και πρόσωπα που διενεργούν εμπορικές πράξεις μπορούν να υπαχθούν στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, δεν έχουν εμπορική ιδιότητα αυτοί που ασκούν μικρεμπορία. Μικρεμπορία ασκούν τα πρόσωπα που διενεργούν μεν εμπορικές πράξεις αλλά όχι με τέτοια ένταση και χωρίς ριψοκίνδυνη κερδοσκοπική διαμεσολάβηση, ενώ κατ’ ουσίαν παρέχουν προσωπική εργασία με αντικείμενο κάποια αμοιβή. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για πρόσωπα που ασκούν εμπορικές πράξεις και αποκομίζουν από αυτές κέρδος, το οποίο όμως αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού τους κόπου και μόχθου και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών. Οι μικρέμποροι αποκτούν με προσωπικό κάματο το οικονομικό αντάλλαγμα, σε αντίθεση με τους εμπόρους. Επομένως μπορεί ένα πρόσωπο που διενεργεί εμπορικές πράξεις να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, εφόσον χαρακτηρισθεί μικρέμπορος, δηλαδή εάν δεν απασχολεί προσωπικό και εργάζεται ο ίδιος, εάν δεν διαθέτει ιδιαίτερο εξοπλισμό και επένδυση κεφαλαίου σε εγκαταστάσεις και εάν έχει μικρό κύκλο εργασιών.
Σημαντικό σημείο, προκειμένου να μπορέσει να υπαχθεί ένα πρόσωπο στο νόμο Κατσέλη, ακόμα κι αν υπήρξε έμπορος κατά το παρελθόν είναι το χρονικό σημείο που πραγματοποιήθηκε η παύση πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι παρέχεται η δυνατότητα σε πρόσωπα, ακόμα και αν υπήρξαν έμποροι κατά το παρελθόν, να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Προϋπόθεση για να συμβεί κάτι τέτοιο αποτελεί το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο πρώην έμπορος προέβη σε παύση εργασιών. Εάν, δηλαδή, κατά το χρονικό σημείο που ο πρώην έμπορος διέκοψε τις εργασίες του δεν είχε προβεί σε παύση πληρωμών, δηλαδή κατέβαλε κανονικά τις οφειλόμενες δόσεις, μπορεί να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.
Εκ των ανωτέρω, είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα η ιδιότητα του εμπόρου δεν είναι εξ ολοκλήρου απαγορευτική για την υπαγωγή ενός προσώπου στο Νόμο Κατσέλη. Ένα φυσικό πρόσωπο είτε είναι πρώην έμπορος που δεν επήλθε σε αδυναμία πληρωμών πριν την διακοπή των εργασιών του ή ένας μικρέμπορος μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου.

ΕΙΜΑΙ ΕΜΠΟΡΟΣ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ;

Αποφασισμένοι να φύγουν από τη δομή φιλοξενίας της Νέας Καβάλας Κιλκίς οι Γεζίντι Κούρδοι

Να φύγουν από τη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών της Νέας Καβάλας Κιλκίς εμφανίζονται Γεζίντι Κούρδοι από το βόρειο Ιράκ.

Ζητούν τη μετεγκατάστασή τους σε άλλη δομή της χώρας, όπου φιλοξενούνται άτομα της ίδιας εθνοθρησκευτικής ομάδας. Ο αριθμός τους ξεπερνάει τους 420, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι γυναικόπαιδα.

 

Οι πρόσφυγες έχουν έρθει σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, αναζητώντας τρόπο να φιλοξενηθούν σε κάποιο άλλο κέντρο. Κατά πληροφορίες, οι Γεζίντι της Νέας Καβάλας επιθυμούν να συνυπάρξουν με ανθρώπους της ίδιας ομάδας, καθώς οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις αποτελούν σημείο τριβής με τους υπόλοιπους προσφυγικούς πληθυσμούς.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

 

 

Αποφασισμένοι να φύγουν από τη δομή φιλοξενίας της Νέας Καβάλας Κιλκίς οι Γεζίντι Κούρδοι

«Ελευθέρας» για σκύλους σε ακτές κοντά στη Θεσσαλονίκη

Ανενόχλητοι θα μπορούν να κολυμπούν οι σκύλοι στα νερά του Θερμαϊκού, καθώς σε κοντινή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη ορίστηκαν οι πρώτες pet friendly ακτές. 

 

Μέχρι τώρα ιδιοκτήτες σκύλων αναζητούσαν ερημικές παραλίες για να κάνουν το μπάνιο τους, προκειμένου να αφήνουν ελεύθερα τα συμπαθή τετράποδα.

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θερμαϊκού αποφάσισε να καθορίσει θαλάσσιες περιοχές, όπου οι σκύλοι θα μπορούν ελεύθερα να απολαμβάνουν το νερό και να συγκαταλέγονται νόμιμα μεταξύ των λουόμενων.

«Έχουμε άριστη συνεργασία με φιλοζωικούς συλλόγους και βρήκαμε παραλίες στην Αγία Τριάδα, στο Αγγελοχώρι και τη Μηχανιώνα ώστε να μπορεί κάποιος να απολαμβάνει το μπάνιο του μαζί με τον αγαπημένο του φίλο, που είναι ο σκύλος», είπε ο δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης στο Πρακτορείο 104,9 FM. 

Ακόμη ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, στις επιλεγμένες παραλίες θα τοποθετηθεί ειδική σήμανση, που θα ενημερώνει ότι επιτρέπεται το μπάνιο των σκύλων.

«Ελευθέρας» για σκύλους σε ακτές κοντά στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο Athens Ledra και αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με το γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανδρέα Νεφελούδη
Αιχμή των αιτημάτων των 230 εργαζομένων του ξενοδοχείου παραμένει η εξόφληση των δεδουλευμένων τους από την επιχείρηση και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους, ωστόσο αυτή τη φορά στην πρώτη γραμμή της συνάντησης τους με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εργασίας ετέθη η ανακοίνωση της εταιρίας για οριστική αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης κάτι που «de facto» ισοδυναμεί όπως υποστηρίζουν με ομαδικές απολύσεις.
O πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων του Athens Ledra Μπάμπης Τοτσικάς μετά τη συνάντηση μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε ότι παρότι ο κ. Νεφελούδης τους διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν αποδέχεται καμία ομαδική απόλυση επί της ουσίας δεν πήραν κάποια απάντηση για το πώς θα γίνει αυτό τονίζοντας ότι «από 1η Ιούνη παραμένουμε σε ομηρία, καθώς με την αναστολή της εταιρείας είμαστε σαν απολυμένοι χωρίς τα όποια δικαιώματα συνεπάγεται αυτό», ενώ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας τους μέχρι την πλήρη δικαίωση τους.ΣΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ATHENS LEDRA

''Ο ΟΑΣΘ καταρρέει''. Επιστολή-έκκληση εμπόρων κι επαγγελματιών νομού Θεσσαλονίκη

Στο θέμα που έχει προκύψει με την οικονομική δυσχέρεια στον ΟΑΣΘ η οποία προκύπτει σύμφωνα με τη διοικησή του  από την καθυστέρηση της καταβολής που αναλογεί με την επιδότηση εισιτηρίου παρενέβη με ανακοίνωση- επιστολή ο ΟΕΕΘ (Οργανισμός Εμπόρων κι Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης

 

Στηην επιστολή, η οποία εστάλη επίσης στους υπουργούς Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστο Σπίτζη, η διοίκηση της ΟΕΕΘ απευθύνει έκκληση οι προτάσεις του Ο.Α.Σ.Θ. για το θέμα «να ληφθούν σοβαρά υπόψη, με οριστική λύση στο πρόβλημα που παραμένει άλυτο για πολύ καιρό, αφού υπήρχε και στο παρελθόν, και υπάρχει δυστυχώς και σήμερα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσουν σε βάθος το όλο θέμα, ώστε να βρεθεί η συνισταμένη των απόψεων των δυο πλευρών και η Θεσσαλονίκη να βρει και πάλι την συγκοινωνιακή της ομαλότητα».Φόβους για οικονομική κατάρρευση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και παντελή αδυναμία ομαλής λειτουργίας του, με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο μεγάλης ταλαιπωρίας του επιβατικού κοινού, εκφράζει η διοίκηση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων του νομού (ΟΕΕΘ) με επιστολή της προς τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και τους συναρμόδιους υπουργούς. Με τον τρόπο αυτό παρεμβαίνει, όπως επισημαίνει, στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί «συνεπεία της εκκρεμότητας καταβολής οφειλόμενων από το Δημόσιο στον Οργανισμό» (σ.σ. πρόκειται για οφειλές άνω των 130 εκατ. ευρώ, προερχόμενες από επιδότηση εισιτηρίου, κάλυψη μειωμένων κομίστρων και διαφορά ΦΠΑ).

Στο κείμενο της επιστολής, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της ΟΕΕΘ, Ιωάννης Μανδρίνος, η διοίκηση της Ομοσπονδίας υπενθυμίζει ακόμη ότι «στη δύναμή της ανήκουν η Ένωση Αστικών Λεωφορειούχων Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ «Ο Μέγας Αλέξανδρος» καθώς και η Πανελλήνια Ένωση Αυτοκινητιστών, Φορτηγών, Ταξί, Αστικών, Υπεραστικών και Τουριστικών Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης».

Σημειώνεται ότι συνεπεία των οικονομικών προβλημάτων στον ΟΑΣΘ, η μισθοδοσία των εργαζομένων δεν καταβάλλεται κανονικά, ενώ υπάρχει αδυναμία πληρωμών προς τους προμηθευτές, αλλά και αντικατάστασης των πεπαλαιωμένων λεωφορείων.

Οι εργαζόμενοι συναντήθηκαν νωρίτερα σήμερα με την υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης), Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, προκειμένου να τής κοινοποιήσουν τις θέσεις και τα αιτήματά τους. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους,τους οφείλονται από δεδουλευμένα περίπου 6 εκατ. ευρώ, ενώ το κράτος οφείλει στον ΟΑΣΘ πάνω από 130 εκατ. ευρώ.

''Ο ΟΑΣΘ καταρρέει''. Επιστολή-έκκληση εμπόρων κι επαγγελματιών νομού Θεσσαλονίκη