18 June, 2019
Home / Διαφορα (Page 956)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απεφάνθη ότι η Κοινωνιολογία κάνει τα παιδιά αριστερά. Η ριζική λύση θα είναι να μείνουν τα παιδιά τελείως αγράμματα, να μην…
ξέρουν καν γραφή και ανάγνωση. Έτσι δεν θα διατρέξουν ποτέ τον κίνδυνο να έρθουν μπροστά στα μάτια τους κείμενα κομμουνιστοσυμμοριτών.

Φόβοι ότι και το μάθημα των Μαθηματικών θα χαρακτηριστεί «κομμουνιστικό», αφού διδάσκει εξισώσεις και είναι γνωστό ότι οι κομμουνισταί θέλουν να εξισώσουν τους πάντες και τα πάντα προς τα κάτω.

Ανάστατοι χιλιάδες γονείς από τον ενδεχόμενο τα καμάρια τους να αναγκαστούν να παπαγαλίζουν σε άλλο μάθημα, απ’ αυτό που υπολόγιζαν ότι θα παπαγαλίζουν μέχρι σήμερα.


Δημήτρης Σούλτας

Πηγή Aperantum treladicum…

Ι. Δ. ΠΑΣΣΑΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

«Ἡ ἐπιδιωχθεῖσα ἔξαρσις τοῦ Ἑλληνικοῦ παράγοντος καὶ ἡ τοποθέτησις αὐτοῦ εἰς τὴν θέσιν ποὺ πρέπει νὰ κατέχῃ ἐντὸς τῆς παγκοσμίου πνευματικῆς ἐξελίξεως, δὲν ἔχει σωβινιστικὴν μορφήν, οὔτε ἀποβλέπει νὰ παρουσιάσῃ «τὸ Ἑλληνικὸν θαῦμα» ὑπὸ μεγενθυντικὸν φακόν. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ ἁπλῶς ἀποβλέπει εἰς τὸ νὰ ἀποδειχθῇ ποία ὑπῆρξεν ἡ συμβολὴ τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος εἰς τὴν δημιουργίαν τοῦ πολιτισμοῦ καὶ συγχρόνως ἐπιδιώκει νὰ καταδείξῃ καὶ εἰς τοὺς νεωτέρους Ἕλληνας ποία εἶναι ἡ κολοσσιαία πνευματικὴ κληρονομία των, ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευσιν τῆς ὁποίας προήχθησαν ἐν τούτοις καὶ ἀνεδείχθησαν ὅλοι οἱ νεώτεροι πολιτισμένοι Λαοί, τοὺς ὁποίους θαυμάζουν οὔτοι διὰ τὰς προόδους των. Καὶ φυσικὰ ἡ προσπάθεια αὕτη, ἐπαναλαμβάνομεν, οὔτε ὡς σωβινισμὸς δύναται νὰ θεωρηθῇ, οὔτε ὣς ἐπιδίωξις ἐπιβιώσεως τῆς «Μεγάλης Ἰδέας», τὴν ὁποίαν τόσον κατεπολέμησαν ἐσχάτως οἱ δῆθεν διεθνισταὶ καὶ οἱ ἀμβλυωποῦντες, ὅπως ἀπεδείχθη, «προοδευτικοί» τῆς ἐποχῆς μας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Ἄλλως τε καὶ ἡ «Μεγάλη Ἰδέα» δὲν ἦτο ἰμπεριαλισμὸς ἢ ἐπιδίωξις κατακτήσεως ξένων ἐδαφῶν, ὅπως ἐνεφανίσθη καὶ διεσύρθη αὕτη ἀπὸ τοὺς πολεμίους της, ἀλλὰ ἡ ἀπαίτησις ἑνὸς πραγματικὰ προνομιούχου Λαοῦ, εἰς τὸν ὁποίον ὁλόκληρος ἡ ἀνθρωπότης ὀφείλει τὸν ἐκπολιτισμόν της, νὰ ἀποκατασταθῇ εἰς τὰς Χώρας ἐκείνας εἰς τὰς ὁποίας ἔζησεν ἀπὸ χιλιάδων ἐτῶν καὶ αἵτινες ἀνέκαθεν ἀποτελοῦν τὸν ζωτικὸν καὶ ἐθνικὸν χῶρον του εἰς τὸν ὁποῖον ἀνεπτύχθη καὶ ἐμεγαλούργησεν. Ἰμπεριαλισταὶ καὶ κατακτηταὶ ὑπῆρξαν καὶ εἶναι ἄλλοι νεώτεροι Λαοί, οἵτινες χωρὶς κανένα δικαίωμα ἱστορικόν, ἐθνολογικὸν ἢ ἐκπολιτιστικὸν ἐπεχείρησαν ὑπὸ διάφορα προσχήματα νὰ κατακτήσουν καὶ κατέκτησαν ξένα ἐδάφη καὶ ξένους Λαούς, διὰ νὰ ἰδρύσουν αὐτοκρατορίας ἢ τεραστίας ἀλλὰ ἀνελευθέρας πολιτικὰς καὶ πολιτειακὰς δῆθεν συγκροτήσεις.

Ἀντιθέτως οἱ Ἕλληνες, ὅπως πολὺ ὀρθῶς ἀναφέρει ὁ Βιλαμόβιτς, «οὐδέποτε ἦσαν κατακτηταί, ἀλλὰ πάντοτε ὑπῆρξαν ἀναμορφωταὶ καὶ ἐλευθερωταὶ» καὶ διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἀκριβῶς ἡ Ἑλλάς, κατὰ τὸν ἴδιον «ἔχει τὴν ἠγεμονίαν τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀνθρωπότητος!»… Καὶ εἶναι γνωστὸν ὅτι… οἱ Λαοὶ ποὺ ἀμφισβητοῦν καὶ σήμερον εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ δικαίωμα νὰ ὑπάρξῃ ἢ θέλουν καὶ ἐπιδιώκουν νὰ κατακτήσουν τὴν ἀνθρωπότητα, ὄχι μόνον δὲν ὑπῆρχον ὡς ἔθνη, ἀλλ’ οὔτε κἂν ἀναφέρονται ἀπὸ τὴν Ἱστορίαν. «Ἡ Ἑλλάς -λέγει πρὸς τούτοις ὁ Μπρυνὲ ντὲ Πρὲσλ εἰς τὴν περίφημον περὶ Ἑλλάδος Ἱστορίαν του- εἶναι μοναδικὸν παράδειγμα ἔθνους συγκροτηθέντος κατὰ τοὺς φυσικοὺς νόμους. Ἔχει κοινότητα καταγωγῆς ἠθῶν, γλώσσης καὶ ἀδιάσπαρτον ἐνότητα καὶ συνέχειαν μὲ τὰς ἀναμνήσεις παρελθόντος ἐνδόξου. Τὸ ἔθνος αὐτὸ εἶναι προικισμένον μὲ ζωτικότητα ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀνθίσταται καὶ νὰ ἀντέχῃ καὶ εἰς τὰς μεγαλυτέρας καταστροφάς….».

…Εἶναι φανερὸν συνεπῶς διατὶ καὶ οἱ νεωτέροι Ἕλληνες δὲν πρέπει νὰ θεωροῦν ἐαυτοὺς κατωτέρους οἱουδήποτε ἄλλου Λαοῦ, ἀφοῦ ὅλοι οἱ ἄλλοι Λαοὶ χάρις εἰς αὐτοὺς ἐξεπολιτίσθησαν καὶ ἀνεδείχθησαν, ὅπως δὲν πρέπει πλέον νὰ ἀγνοοῦνται ποία εἶναι ἡ τεραστία δημιουργικὴ δύναμις τῆς ἀθανάτου Ἑλληνικῆς φυλῆς, ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῆς ὁποίας καὶ ἡ νεωτέρα Ἑλλὰς δύναται νὰ προαχθῇ καὶ νὰ μεγαλουργήσῃ. »

~ Ἰωάν. Δ. Πασσᾶς, Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικόν, ΕΛΛΑΣ, τόμος Ζ΄


https://hekateperseia.wordpress.com/

isxys Πηγή Ι. Δ. ΠΑΣΣΑΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΚΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΜΑΣ, ΘΑ ΤΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ. ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΕΧΕΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Η ΘΡΑΚΗ.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΜΑΘΑΙΝΑΝ ΝΑ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΑΤΡΙΔΑ «Θνήσκε υπέρ πατρίδος» Δελφικά Παραγγέλματα.«Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης» Όμηρος.

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΓΕΝΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΎΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΨΕΥΤΟΚΟΥΛΤΟΥΡΙΑΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.

ΑΣ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

https://facebook.com/KalimeraEllada.gr/videos/1692213160833350/?t=12


eleftheroiellines

Πηγή Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΚΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Θετικά κρίνονται από το υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία του ΑΕΠ το…
2ο τρίμηνο εφέτος (άνοδος 1,8% σε ετήσια βάση).

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:

Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης του 1ου εξαμήνου ανήλθε σε 2,2% και είναι συμβατός με τη σχετική πρόβλεψη του βασικού μακροοικονομικού σεναρίου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. Αυτή είναι και η καλύτερη επίδοση οικονομικής μεγέθυνσης 1ου εξαμήνου από το 2007. Σημειώνεται επίσης ότι το ΑΕΠ αυξάνεται για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο για πρώτη φορά από την περίοδο 2005-2006. Παράλληλα, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης του 1ου τριμήνου αναθεωρήθηκε από 2,3% σε 2,5%.

Εδραιώνεται η ανάκαμψη της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών ως συνέπεια της αύξησης της απασχόλησης και της βελτίωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών (εποχικά διορθωμένα στοιχεία / αλυσιδωτοί δείκτες όγκου) αυξήθηκε κατά 1% το 2ο τρίμηνο 2018 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2017 και κατά 0,6% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2018.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 9,4% το 2ο τρίμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 και συνολικά κατά 8,7% στο α’ εξάμηνο.

Όσον αφορά τη μείωση των επενδύσεων κατά 5,4% σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2017, τονίζεται ότι αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση του μεταφορικού εξοπλισμού, ενώ όλες οι άλλες συνιστώσες των επενδύσεων παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε: μηχανολογικός εξοπλισμός (+19,3%), εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας (+15,4%), άλλες κατασκευές (+6,9%), κατοικίες (+5,1%)…

Πηγή ΥΠΟΙΚ: Συμβατός με τις προβλέψεις ο ρυθμός ανάπτυξης…

Ένα αρκετά γλαφυρό περιστατικό που σημειώθηκε προ ολίγων ημερών στο Κολωνάκι, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, έφερε στο φως σήμερα, Τρίτη η…
εφημερίδα «Δημοκρατία».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εικόνα σκανδιναβικού τύπου σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο γνωστό κατάστημα Nora’s στο Κολωνάκι. Αίφνης εισέρχεται σε αυτό μετά την πρωινή γυμναστική του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκοπός του, να αγοράσει σολομό, ντολμαδάκια και μπρικ – αυτά στην Ελλάδα σπανίως συμβαίνουν, οι αρχηγοί συνήθως στέλνουν τις Φιλιππινέζες.

Στο ταμείο εκείνη τη στιγμή βρίσκεται επιχειρηματίας των Αθηνών, γνωστή του προέδρου της ΝΔ, η οποία χωρίς να τον αντιληφθεί παραπονείται στους πωλητές. «Παιδιά, γιατί αυτή η βανίλια είναι λίγο κίτρινη;». Και ο Κυριάκος διακόπτοντας την: «Μην ανησυχείς! Όταν θα βγούμε στην εξουσία, οι βανίλιες θα γίνουν… μπλε».

Περιττό να σας πω ότι ο γυναικείος πληθυσμός που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο κατάστημα είπε τα καλύτερα τόσο για τη fit εμφάνιση του προέδρου της ΝΔ όσο και για το χιούμορ του, καθώς, όπως έλεγαν οι κυρίες μεταξύ τους μετά συνωμοτικά, «η τηλεόραση δεν είναι δίκαιη μαζί του».

Ποτέ δεν ήταν με τους Μητσοτάκηδες, αγαπητές μου.

Πηγή: εφημερίδα «Δημοκρατία»

altsantiri.gr

Πηγή Σολομός και μπρικ…

Ο Βίνσεντ βαν Γκογκ γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου του 1853 στο Zundert της Ολλανδίας και θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ζωγράφους της ιστορίας. Η επίδρασή του στα μεταγενέστερα κινήματα του εξπρεσιονισμού, του φωβισμού και στην αφηρημένη τέχνη θεωρείται καταλυτική.
Τα έργα του δεν είχαν λάβει αναγνώριση όσο βρισκόταν εν ζωή, αλλά αυτό δεν φαινόταν να τον ενοχλεί. Στα γραπτά του περιγράφει την απέραντη χαρά του να ζωγραφίζει ηλιοτρόπια, αστέρια, τον νυχτερινό ουρανό, τη φύση και τις ψαρόβαρκες του Saintes-Maries-de-la-Mer, στο οποίο έμεινε αρκετό καιρό.
Ακόμα και η ίδια του η ζωή αποτελεί μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης: τα χαμένα του έργα, η μοναχική του ζωή, η πιθανή του ψυχική διαταραχή, οι μυστηριώδεις συνθήκες θανάτου του. Το 1888, ο Βαν Γκογκ φαίνεται να κόβει ένα κομμάτι από το αυτί το οποίο προσέφερε σε μια γυναίκα. Ο αδερφός του τον πηγαίνει σε ψυχιατρικό άσυλο, όπου μένει σε πλήρη απομόνωση για αρκετές εβδομάδες.
Αργότερα αποδέχεται πως είναι ψυχικά άρρωστος. Η τέχνη και τα έργα του επηρεάζονται από τον ταραγμένο του ψυχισμό με έναν μοναδικό τρόπο, όπως και τα γραπτά του, μέρος αλληλογραφίας με τον αδερφό του. Πέθανε στις 29 Ιουλίου του 1890, αλλά κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αν επρόκειτο για αυτοκτονία.
Ο Βαν Γκογκ δεν σταμάτησε να ονειρεύεται σε όλη του τη ζωή και αυτό διαφαίνεται με εξαιρετικά ζωντανό τρόπο στους πίνακές του, αλλά και από τα πολύτιμα γραπτά του, μέσα από τα οποία είναι και τα παρακάτω αποφθέγματα.

15 αποφθέγματα του Βίνσεντ βαν Γκογκ για όσους δεν σταματούν να ονειρεύονται

1. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο καλλιτεχνικό από το να αγαπάς κάποιον»
2. «Δεν ξέρω τίποτα με σιγουριά, αλλά το να βλέπω τα αστέρια με κάνει να ονειρεύομαι»
3. «Το να είσαι φυσιολογικός είναι ένας πλακόστρωτος δρόμος. Είναι άνετος να περπατάς αλλά δεν φυτρώνουν λουλούδια σε αυτόν»
4. «Συχνά σκέφτομαι πως η νύχτα είναι πιο ζωντανή και πιο πλούσια χρωματισμένη από ότι η μέρα»
5. «Τέχνη είναι να παρηγορείς εκείνους που είναι σπασμένοι από τη ζωή»
6. «Εάν ακούς μία φωνή μέσα σου να σου λέει πως δεν μπορείς να ζωγραφίσεις, τότε με κάθε μέσο ζωγράφισε και η φωνή θα σωπάσει»
7. «Η επιτυχία είναι μερικές φορές το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης σειράς αποτυχιών»
8. «Υπάρχει γαλήνη ακόμα και μέσα στην καταιγίδα»
9. «Θαυμάστε περισσότερο• οι άνθρωποι δεν θαυμάζουμε αρκετά»
10. «Προτιμώ να πεθάνω από πάθος παρά από βαρεμάρα»
11. «Είναι καλό να αγαπάς πολλά πράγματα, γιατί εκεί βρίσκεται η πραγματική δύναμη. Όποιος αγαπά πολύ, κάνει πολλά, μπορεί να καταφέρει πολλά και ό,τι γίνεται με αγάπη, γίνεται καλά»
12. «Ονειρεύομαι αυτό που θέλω να ζωγραφίσω και μετά ζωγραφίζω το όνειρό μου»
13. «Οι ψαράδες γνωρίζουν ότι η θάλασσα είναι επικίνδυνη και η καταιγίδα τρομακτική, αλλά ποτέ δεν θεωρούν αυτούς τους κινδύνους επαρκή λόγο για να παραμείνουν στη στεριά»
14. «Τι θα ήταν η ζωή, αν δεν είχαμε το κουράγιο να προσπαθούμε;»
15. «Έχω αγαπήσει τα αστέρια με μεγάλη τρυφερότητα για να φοβηθώ τη νύχτα»

Photo: Author/Depositphotos

Πηγή 15 αποφθέγματα του Βίνσεντ βαν Γκογκ για όσους δεν σταματούν να ονειρεύονται

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Να αποφυλακιστεί με τον ίδιο τρόπο και μέσω ΚΕΠΑ όπως ο Αριστείδης Φλώρος, επιχείρησε ένας από τους πιο σκληρούς του συνδικάτου εγκλήματος.

Ο…
βαρυποινίτης που κυκλοφορεί ακόμα και εντός των φυλακών με προσωπική ασφάλεια, μέσω εξετάσεων στο ΚΕΠΑ επιχείρησε 3 φορές να αποφυλακισθεί.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος το 2015 έφερε γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ με αναπηρία 60%, το 2016 εμφάνισε πάλι με εξετάσεις ποσοστό αναπηρίας 81% και το 2017 τον θέλει να έχει ποσοστό αναπηρίας 85%.





Όταν η υπόθεση έγινε γνωστή από έναν υπάλληλο διατάχθηκε ΕΔΕ και δεν προχώρησαν οι διαδικασίες για το αίτημα αποφυλάκισης, η οποία όμως ακόμα δεν έχει αποδώσει ευθύνες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ δεν είναι η μοναδική περίπτωση βαρυποινίτη που επιχείρησε να αποφυλακιστεί μέσω ΚΕΠΑ, αλλά υπάρχουν και άλλες.

skai.gr

Πηγή Κάν’το όπως ο Φλώρος…

Μάθαμε νὰ λὲμε πὼς «τὸ ψαρὶ βρωμᾶ ἀπὸ τὸ κεφάλι».

Καὶ μετὰ ἡσυχάζουμε καὶ ἐπαναπαυόμεθα…


Ναί, ἀλήθεια εἶναι, ἀλλὰ τοὐλάχιστον ἐκεῖνο εἶναι τὸ μόνο σημεῖο ποὺ εἶναι ἀνοικτὸ γιὰ νὰ τὸ μυρίσῃς, νὰ τὸ κριτικάρῃς καὶ νὰ τὸ ἀποῤῥίψῃς.


Τὸ θέμα εἶναι ὅμως τὸ τί γίνεται μὲ τὰ ὑπόλοιπα, μὲ τὸ «κορμὶ» καὶ τὰ «σπλάχνα».

Ἕνα κορμὶ ποὺ ἔχει γίνη πρωταθλητὴς συμφεροντολογίας, μὲ συναλλαγὲς μὲ «ἀπατεῶνες» παντὸς εἴδους.


Πόσοι καὶ πόσοι κρύβονται πίσω ἀπὸ «φιλαράκια» καὶ «χαρές» σὲ πολιτικούς καί ἀνθρώπους σέ θέσεις «κλειδιά», ἀπὸ πρόωρες συντάξεις καὶ διορισμούς, μέχρι ἐπιδοτήσεις καὶ σβήσιμο προστίμων;

Ἐνῶ σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὴν προσφορὰ καὶ στὴν συμμετοχή, ὅλοι τους …«πέρα βρέχει»…


Καὶ τολμᾶμε νὰ κάνουμε κριτικὴ σὲ αὐτοὺς ποὺ νοιάζονται καὶ ψάχνονται.


Δὲν φταίει τὸ «κεφάλι» ποὺ μπορεῖ καὶ τὰ κάνει, φίλοι μου.

Τὰ «σπλάχνα» φταῖν ποὺ ἔχουν ἀρχίση κι αὐτὰ νὰ σαπίζουν…


Θεοφανάκης Στέφανος


(Εὐχαριστῶ τὸν φίλο μου Ἀνδρέας γιὰ τὴν ἔμπνευση…!!!)


 
 

Πηγή Βρωμᾶ τὸ κεφάλι καὶ σαπίζουν τὰ σπλάχνα

Εν πρώτοις, να είμαστε ξεκάθαροι. Σε κανέναν μας δεν αρέσει να του γράφουν με μαρκαδόρο στα κουδούνια. Και όπως δεν αρέσει σε εμάς, δεν μας αρέσει να το κάνουν σε κανέναν άλλον. Είναι εκδήλωση μίσους. εκφοβισμός και απειλή βίας. Επομένως είναι βία. Όχι σαν αυτή εναντίον του…
Φλαμπουράρη, που πήγανε να του κάψουν τρεις φορές το σπίτι, ούτε σαν του Κοτζιά, που του στείλανε σφαίρες. Αλλά είναι.

Πάμε παραπέρα. Ο Ά. Πορτοσάλτε συνδέει έμμεσα, αλλά προφανέστατα, τις βρισιές που έγραψε κάποιος στον κουδούνι του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για την ακρίβεια συνδέει το γεγονός με «αναρτήσεις 0,60 ευρώ χυδαίου σεξισμού» εναντίον της συζύγου του. Είναι γνωστή η κατασκευασμένη είδηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει 60 λεπτά όλα τα tweets τα οποία δεν αρέσουν στον Α. Πορτοσάλτε και στους φίλους του.

Ας καταγράψουμε τα άλματα: Πρώτον, το να γράψει κάποιος ότι η σύζυγος του Α. Πορτοσάλτε εργάζεται στο ΑΠΕ και είναι αποσπασμένη στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι «χυδαίος σεξισμός». Δεν είναι καν παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αφού αυτά τα πράγματα είναι δημόσια. Μια τέτοια ανάρτηση έχει στόχο να καταδείξει την ασυνέπεια του δημοσιογράφου σε αυτά που κατά σύστημα εξακοντίζει για κρατικοδίαιτους αποσπασμένους βολεμένους χαραμοφάηδες.

Δεύτερον, το ότι αυτή η συζήτηση δεν αρέσει στον Ά. Πορτοσάλτε δεν σημαίνει ότι είναι προϊόν οργανωμένης επίθεσης.

Τρίτον, επίθεσης που είναι μάλιστα και πληρωμένη, γιατί μόνο για τα λεφτά μπορεί κάποιος να στραφεί εναντίον του Πορτοσάλτε. Το ότι τα social media σε πληρώνουν πάντοτε με το ίδιο νόμισμα ποτέ δεν το σκέφτηκε.

Τέταρτον, στο ίδιο σχέδιο εντάσσεται και ο βανδαλισμός στο κουδούνι του. Επομένως, πίσω από όλα αυτά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η απόδειξη είναι το ότι η επίθεση έρχεται ως συνέχεια της «στοχοποίησής» του από την «Αυγή». Η οποία έγραψε ότι το στέλεχος του ΣΚΑΪ, αλλά και ο ίδιος ο σταθμός προσπάθησαν να μετατρέψουν ένα ανύπαρκτο γεγονός σε λάσπη εναντίον της Μυρσίνης Ζορμπά και να το συντηρήσουν ακόμα και όταν είχε ξεκαθαριστεί.

Ο Ά. Πορτοσάλτε έγινε ένα ολόκληρο βράδυ περίγελως στα κοινωνικά δίκτυα γι’ αυτή την υπόθεση. Αλλά, κατά την άποψή του, δεν είναι αυτός που εκτέθηκε. Είναι η «Αυγή» που το έγραψε. Αυτό εννοεί όταν λέει, «τον στοχοποίησε».

Στη δημαγωγία είναι σύνηθες να ξέρει κάποιος ότι λέει ακατάσχετες ανοησίες, αλλά να μην τον ενδιαφέρει. Αυτό που θέλει είναι να πείσει τους «δικούς του» ότι είναι αφοσιωμένος σε μια υπόθεση. Όσο περισσότερες ανοησίες λέει, τόσο μεγαλύτερη αφοσίωση δείχνει. Όσο πιο αβάσιμη, θεατρινίστικη και εντυπωσιακά βλακώδης είναι η επίθεση στους «άλλους», τόσο μεγαλύτερη αδιαλλαξία, αποφασιστικότητα και συνέπεια δείχνει απέναντι στους «δικούς του». Άλλωστε ο συγκεκριμένος δεν το ξεκίνησε τώρα. Είναι χρόνια που το κάνει.

Τσέκερης Άγγελος, Η Αυγή

Πηγή Η περίπτωση του Ά. Πορτοσάλτε…

Ο λαός δεν θέλει τους συμμορίτες που κάποτε αιματοκύλησαν την χώρα για να δώσουν την Μακεδονία στην ΕΣΣΔ και σήμερα επιχειρούν το ίδιο για να την παραδώσουν στο Βερολίνο .
Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΑΛΛΑ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ .

Ε.ΣΠηγή Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΑΛΛΑ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ.