22 January, 2019
Home / Διαφορα (Page 926)


ΕΛΛΗΝΕΣ     ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

 

Η  ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ

Ενημερώνω τον Ελληνικό λαό για τις παρακάτω ενέργειές μου και τον προσκαλώ να τις αγκαλιάσει με τον πατριωτισμό που τους αρμόζει και να τις κάνουν κτήμα τους, για την τελική ΝΊΚΗ και απόδοση δικαιοσύνης, από τους εκπροσώπους της συνταγματικής νομιμότητας!

ΕΝΩΠΙΟΝ   ΠΑΝΤΟΣ   ΑΡΜΟΔΙΟΥ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ   ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ  ΑΡΜΟΔΙΑΣ   ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΥ   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ  ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αἰκατερίνης – Βεατρίκης Παντελίδου τοῦ Κίμωνος, δικηγόρου Ἀθηνῶν, ὁδός…

 Μαυρομιχάλη ἀρ. 182,  δι’ ἑαυτήν καί ὡς πληρεξουσίας Δικηγόρου κατοίκων τοῦ Βοτανικοῦ καί τῆς Διαδημοτικῆς Περιοχῆς τοῦ Ἑλαιῶνος.

ΠΡΟΣ

Τήν ἀξιότιμον Πρόεδρον τοῦ Ἑλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κατοικοεδρεύουσαν ἐν Ἀθήναις.

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Ἒχουσα ἒννομον συμφέρον ὡς Ἑλληνίδα πολῖτις καί ὡς πληρεξουσία Δικηγόρος κατοίκων τοῦ Βοτανικοῦ καί τῆς Διαδημοτικῆς περιοχῆς τοῦ Ἑλαιῶνος,διαχειριζομένη ἐπί σειράν ἐτῶν ἐξωδίκως καί δικαστικῶς ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείαςτήν ὑπόθεσιν τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τεμένους,καί πληροφορηθεῖσα μόλις προσφάτως ἀπό διαδικτυακόν δημοσίευμα ὃτι ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου «πρός ἒλεγχον συμπληρωματική σύμβασις διά τήν ἐκτέλεσιν συμπληρωματικῶν ἐργασιῶν» εἶμαι ὑποχρεωμένη νά Σᾶς ἐνημερώσω ὡς πρός τά κάτωθι:

Α. Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Ε’ Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας αἲτησις ἀκυρώσεως τῆς οἰκοδομικῆς ἀδείας ὡς καί ἂλλων συναφῶν πράξεων ἢ παραλείψεων τῆς Διοικήσεως διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ Τεμένους διά πλείστας παρανομίας, καθιστώσας τό κτῖσμα αὐτό παράνομον.

Σημειωτέον ὃτι ἒχομεν καταθέσει καί συζητήσει καί προηγουμένας αἰτήσεις ἀκυρώσεως διά τάς ἑκάστοτε παρανομίας τῶν ἀποφάσεων καί πράξεων τῆς Διοικήσεως διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους ἓνεκεν τῶν ὁποίων ἡ Διοίκησις προέβαινεν εἰς διορθώσεις διά τῆς ἐκδόσεως τροπολογιῶν.

Κατά τήν ἐκκρεμοῦσαν αἲτησίν μας αὐτήν μεταξύ τῶν ἂλλων λόγων προσβάλλομεν τήν νομιμότητα τοῦ κόκκινου περιγράμματος ὡς τοῦτο προσδιορίζεται εἰς τήν γνωστήν τροπολογίαν τοῦ ἂρθρου 4 τοῦ Ν. 4327/14.5.2015 ΦΕΚ 50Α (Ν. «Λαφαζάνη»), ὡς καί τῶν ὑφισταμένων κτισμάτων τοῦ συγκεκριμένου χώρου, ὡς καί τοῦ συγκεκριμένου ἀνεγερθέντος κτίσματος τοῦ τεμένους (ὁρᾶτε σχετ. 1, σελίδες 60).

Β. Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν (ἀκυρωτική διαδικασία) αἲτησίς μας διά τήν ἀκύρωσιν τοῦ ἀπό 10/10/2016 συμφωνητικοῦ συμβάσεως ἀναθέσεως τῆς κατασκευῆς τοῦ ἒργου ὁμοῦ μεθ’ ἑτέρων πράξεων τῆς Διοικήσεως καθιστωσῶν τήν κατασκευήν τοῦ κτίσματος παράνομον καί αὐθαίρετονκαί δή ἐντός περιοχῆς εἰς τήν ὁποίαν δέν διηνοίχθησαν δρόμοι οὒτε συνετάγη πρᾶξις τακτοποιήσεως καί ἀναλογισμοῦ τῶν ἰδιοκτησιῶν καί ΑΝΕΥ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ (ὁρᾶτε σχετ. 2 καί 3, σελίδες 25 καί 11).

Γ. Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείαςαἲτησίς μας κατά παραπομπήν ἀπό τό Διοικητικόν Πρωτοδικεῖον Ἀθηνῶν περί ἀκυρώσεως τῆς σιωπηρᾶς ἀρνήσεως τῆς Διοικήσεως νά ἱκανοποιήση τό αἲτημά μας νά προσευχώμεθα καί τελοῦμεν τά θρησκευτικά μας καθήκοντα εἰς τόν Ὀρθόδοξον Ναόν Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἑλευθερώτριας εἰς τόν Βοτανικόν καί ἐπί τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ ἀρ. 114 τεθέντα εἰς Δημοσίαν Λατρείαν κείμενον ἐντός τοῦ κοινοχρήστου πρασίνου καί ἐντός προϋφισταμένου κτίσματος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦπαραπλεύρως τοῦ παρανόμου κτίσματος τοῦ ἐπιδόξου τεμένους (ὁρᾶτε σχετ. 4, σελίδες. 38).

Δ. Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας αἲτησίς μας διά τήν ἀκύρωσιν ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας σχετικῶς μέ τήν σύστασιν τῆς «Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένουςἈθηνῶν».

Μεταξύ τῶν λόγων ἀκυρώσεως τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν εἶναι καί ἡ παράβασις τοῦ Ἂρθρου 90 τοῦ ΠΔ 63/2005,καθ’ ἣν «πρέπει νά ἀναγράφεται τό μέγεθος τῆς δαπάνης, τό κόστος καί ὁ τρόπος καλύψεως τῆς δαπάνης πού θά προκύψη ἀπό τήν χρησιμοποίησιν ἀνθρωπίνων πόρων – μελῶν τοῦ ΔΣ καί λοιπῶν  λειτουργικῶν ἐξόδων», τά ὁποῖα καί δέν ἀναγράφονται εἰς τάς προσβαλλομένας ἀποφάσεις (ὁρᾶτε σχετ. 5, σελίδες 39).

Ε. Ἐκκρεμοῦν κατά ἁπαξαπάσης τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας Ἀθηνῶν καί τῆς Πολεοδομίας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων μηνύσεις ἀντιστοίχως διά ἒκδοσιν παρανόμων πιστοποιητικῶν καί ἀνέγερσιν αὐθαιρέτου κτίσματος.

Εἶναι γνωστόν ὃτι ἡ περιοχή εἶναι ἀρχαιολογική ὡς λεπτομερῶς ἐκτίθεται εἰς τά προσκομιζόμενα μετ’ ἐπικλήσεως δικόγραφά μας (ὁρᾶτε σχετ. 5α, 6 καί 6α, σελίδες 14 καί 4).

ΣΤ. Ληφθείτω ὑπ’ ὂψιν Ὑμῶν ὃτι:

Τό ἀρχικόν κόκκινο περίγραμμα εἶχεν ἐμβαδόν 1.130 μτ μ’ ἀρχικόν προϋπολογισμόν 946.000€. Διά δέ τῆς διατάξεως τοῦ Ἂρθρου 34 τοῦ Ν. 4327/2015 ἐμειώθη τό τμῆμα τῆς ἐπιφανείας ἀπό 1.130 μτ εἰς 850 μ.τ μέ προϋπολογισμόν 868.936€.

Κατά δέ τήν δήλωσιν τῆς ἀντιδικίας ἐνώπιον τοῦ ΣτΕκατά τήν συζήτησιν τῶν ἐκκρεμουςῶν αἰτήσεων τό κτῖσμα ἀνέρχεται εἰς 626,27 μτ, ἢτοι τό κτῖσμα ἐμειώθη κατά 30 – 50% τῆς ἀρχικῆς του ἐπιφανείας, ὂχι ὃμως καί ὁ προϋπολογισμός του ὁ ὁποῖος παρέμεινεν σχεδόν ὁ ἲδιος κατά τά προπεριγραφέντα (ὁρᾶτε σχετ. 7, 7α, 8, 9 καί 10).

Δι’ ἁπάσας αὐτάς ἀυθαιρεσίας καί παρανομίας ἒχομεν ζητήσει ἐπανειλημμένως τήν διενέργειαν πραγματογνωμοσύνης διά τόν ἒλεγχον τοῦ σχετικοῦ φακέλλου δομήσεως τοῦ ἒργου, σχεδιαγραμμάτων, πονημάτων κλπ.

Ὃθεν κατόπιν τῶν ἀνωτέρω:

Δέον νά ἐνεργήσετε τά δέοντα σχετικῶς μέ τόν ἒλεγχον τῶν ἀνωτέρω καί συμφώνως πρός τ’ ἂρθρα 2 καί 3 τοῦ Ν. 3060/2002, τοῦ ἂρθρου 15 τοῦ Ν. 2145/1993 ὡς ἐτροποποιήθηκεν ἀπό τό Ἂρθρον 8 τοῦ Ν. 2741/1999.

Μέ τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μας ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως τήν παροῦσαν ὁμοῦ μέ τά προαναφερόμενα σχετικά ἒγγραφα, πρός ἣν αὓτη ἀπευθύνεται πρός γνῶσιν της καί διά τάς νομίμους συνεπείας, ἀντιγράφων ταύτην ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.

Ἀθῆναι, 30/7/2018

Ἡ Δικηγόρος

Αἰκατερίνης – Βεατρίκης Παντελίδου τοῦ Κίμωνος, δικηγόρου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.

 

 

 

                                                                ΚΑΛΗ  ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Πηγή ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ! ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΦΡΕΝΑΡΟΥΝ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΙΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΣ!

Την έντονη αντίδραση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προκάλεσαν οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για μη έγκαιρη ολοκλήρωση του…
έργου που αφορά στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» στην Ελλάδα, που είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης των κατοίκων στο Μάτι, ώστε να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Σε ανακοίνωση της η ΓΓΠΠ χαρακτηρίζει «επιεικώς απαράδεκτες» τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, την οποία κατηγορεί ότι, ενώ γνωρίζει, αποκρύπτει τις κύριες αιτίες για την καθυστέρηση, που οφείλεται σε ανεπαρκή νομοθέτηση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, καθώς και στις κωλυσιεργίες των παρόχων κινητής τηλεφωνίας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΓΓΠΠ, αναφέρει αναλυτικά τις διαδικασίες που έχουν γίνει από το 2010, για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ενώ αρμόδια στελέχη έδωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ λεπτομερείς διευκρινίσεις.

Για να είναι απολύτως κατανοητό τι σημαίνει η λειτουργία του «112», διευκρινίζεται ότι ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών, αποτελείται από δύο σκέλη:

1. Το εισερχόμενο, που είναι αυτό μέσω του οποίου μπορούν να επικοινωνήσουν οι πολίτες, με τον αριθμό και γίνεται ο γεωεντοπισμός τους και το στίγμα που βρίσκονται την συγκεκριμένη στιγμή και

2. Το εξερχόμενο, που επί της ουσίας είναι το Σύστημα Συναγερμού Πολιτών, (Cell Broadcast Service), μέσω του οποίου, το κέντρο του «112», μπορεί να στείλει ταυτόχρονα μήνυμα μέσω των κινητών, ή και των σταθερών τηλεφώνων, σε όλους τους πολίτες μιας περιοχής, με την ειδοποίηση να την εγκαταλείψουν άμεσα, λόγω κινδύνου, κάτι που θα ήταν σωτήριο για πολύ κόσμο, στην περίπτωση της πυρκαγιάς στο Μάτι.

Τι έγινε όμως και αυτό δεν ήταν έτοιμο να λειτουργήσει;

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓΠΠ, η διαδικασία για τη λειτουργία του συστήματος και στην Ελλάδα, ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 2010, με την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας, μεταξύ του τότε υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε., που ανήκει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης). Η συμφωνία μεταξύ άλλων περιελάμβανε έργο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» και των υπηρεσιών που αφορούν στη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα.

– Στις 6 Ιουνίου 2014 υπεγράφη σύμβαση έναρξης του έργου μεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του ΟΤΕ Α.Ε. ως αναδόχου. (Σημειώνεται ότι όλες τις διαδικασίες τις χειρίζεται η ΚτΠ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απλώς εγκρίνει και υπογράφει τις συμβάσεις που του προσκομίζει).

Το έργο επρόκειτο να υλοποιηθεί με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, (προϋπολογισμός 7.136.480 ευρώ, με καταληκτικό ποσό σύμβασης περίπου 6.900.000, ευρώ), αλλά τέθηκε σε αναστολή με απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. στις 15 Φεβρουαρίου 2016. Και αυτό διότι το 2015 έληξε και η διετής παράταση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και έπρεπε να αναζητηθεί νέος τρόπος χρηματοδότησης.

Και αυτό γιατί; λέει η ΓΓΠΠ και απαντά:

«Διότι η σύμβαση …ουδέποτε προέβλεψε εργασίες διαμόρφωσης χώρων εγκατάστασης των Κέντρων Επικοινωνιών Έργου στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα. Χωρίς τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, το σύστημα δεν μπορούσε να λειτουργήσει.

Σημειώνεται ότι για την εγκατάσταση των δύο κέντρων του «112», είχαν διατεθεί χώροι στο ΣΕΚΥΠΣ της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι και στο κτίριο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην Κατεχάκη, το οποίο όμως ανήκει στην ΕΥΠ και δεν δίνει έτσι εύκολα άδεια για την τοποθέτηση καλωδιώσεων και άλλων συστημάτων, αν δεν μελετήσει έγκαιρα το σχέδιο, ενώ επίσης δεν υπήρχε στη σύμβαση πρόβλεψη για τις δευτερεύουσες δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση των χώρων, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

– Στις 29 Δεκεμβρίου 2016 το Έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (2014-2020) ως μεταφερόμενη Πράξη με δύο υποέργα. Το πρώτο αφορούσε στο κυρίως έργο και το δεύτερο στις εργασίες διαμόρφωσης των χώρων για τα Κέντρα Επικοινωνιών (δαπάνη περίπου 150.000 ευρώ), που ήταν απαραίτητοι για την υλοποίηση του κυρίως έργου και παραδόθηκαν στα μέσα του 2017.

Το έργο όμως δεν ξεμπλόκαρε μέχρι να γίνει καινούργια απόφαση, ενώ ταυτόχρονα οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, άρχισαν να προβάλλουν κωλύματα, ζητώντας περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας, καθώς από τον αρχικό σχεδιασμό του έργου δεν είχε προβλεφθεί η παροχή υπηρεσίας κυψέλης (Cell Broadcast Service) εκ μέρους των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, ούτε η δυνατότητα γεωεντοπισμού, δηλαδή η αυτόματη απεικόνιση με ακρίβεια της θέσης καλούντος σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS).

Γι’ αυτό προωθήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας νομοθετική ρύθμιση (‘Αρθρο 48, Ν.4487/2017), που προβλέπει τη χωρίς χρέωση παράδοση των μηνυμάτων στους πολίτες.

– Έτσι, στις 14 Φεβρουαρίου 2018 υπεγράφη τελικά η τροποποιημένη Σύμβαση και ταυτόχρονα έγινε άρση αναστολής του έργου.

Ωστόσο οι κωλυσιεργίες συνεχίστηκαν από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, με αλληλογραφίες και συναντήσεις.

Τελικά, τον περασμένο Ιούνιο, με παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριών κ. Μαγκλάρα, ο οποίος ζήτησε από τον αρμόδιο κρατικό φορέα να διερευνήσει άμεσα γιατί δεν προχωράει η υλοποίηση του έργου, η κατάσταση ξεμπλόκαρε και σύμφωνα με την ΓΓΠΠ, «το έργο αυτή τη στιγμή προχωράει κανονικά και, βάσει του χρονοδιαγράμματος, το νέο «112» αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2019, ενώ γίνεται προσπάθεια για ταχύτερη υλοποίηση»…

news247.gr

Πηγή «Πόλεμος» για το "112"…


Ηταν αρτια οργανωμενη τρομοκρατικη επιθεση,με επιστημονικο υποβαθρο και στρατιωτικο σχεδιασμο!!
Εχουμε αναλυσει το απο που συναγεται το συμπερασμα!

Το προβλημα πια ειναι:

α)Ποιοι ηταν οι αυτουργοι και ποιοι οι ανηθικοι (και οχι ηθικοι) αυτουργοι!

β)Το πως το οργανωσαν,πως το πραγματοποιησαν!

γ)Ποιοι εχουν το συμφερον απο την δολοφονικη τρομοκρατικη επιθεση εναντιον αθωων πολιτων!

δ)Και ποιοι τους συγκαλυπτουν!!

α)Αυτο το ερωτημα εχει την δυνατοτητα να το απαντησει η δικαιοσυνη αλλα και ισως χρειαστουν και οι μυστικες υπηρεσιες!

Γενικως ομως μπορουμε να καταλαβουμε ποιους εξυπηρετει αυτη η φρικιαστικη πραξη,αλλα και ποιοι ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΗΘΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ!!
Δεν μπορουμε ολοι στα καλα καθουμενα να δολοφονουμε ανθρωπους κατα συρροην!!
Μονο ανοοι μπορουν να το κανουν αυτο,καποιοι χωρις ευαισθησιες και αισθηματα!
Ποιοι ειναι αυτοι?
Η απαντηση δικη σας!

β)Εδω το θεμα εχει <<ψωμι>>.
Αρκει να δουμε τον στρατιωτικο σχεδιασμο και την λεπτομερη διαταξη των εστιων στην Κινεττα,αλλα και τον χρονο και τροπο διασπασης των δυναμεων πυροσβεσης σε δυο διαφορετικες πυρκαγιες στην Ανατολικη Αττικη!!

Αλλα και τον λεπτομερη τροπο με τον οποιο εβαλαν τις φωτιες κοντα σε κατοικημενες περιοχες,με ισχυρους ανεμους προς τις κατοικιες και ειδικα σε σημεια που ειχαν σιγουρη επεκταση της πυρκαγιας λογω ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΑΚΡΩΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ!!
Αλλα και ακρως τοπικων δυσκολιων στην διαχειρΙση προστασιας και της χλωριδας,αλλα και στην προστασια ανθρωπινων ζωων!

Φανηκε σαν η μικρογραφια των <<χειρουργικων>> επεμβασεων των νεοταξιτικων ορδων(αυτοι αλλωστε εχουν την συνηθεια να σκοτωνουν αθωους)στο Ιρακ και αλλου,οπου οι <<γενναιες>> ορδες των βαρβαρων πανοπλες καταφεραν και <<διελυσαν>> χιλιαδες ΑΟΠΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΑ!!
Ηταν ιδια λογικη και ιδιος αρτιος σχεδιασμος!!

γ)Το συμφερον συνηθως ειναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ και οταν προκειται και για νεοταξιτες,δυναται να ειναι ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ!!

δ)Ο τροπος που τα ΜΜΕ,αυτα που οσο ημασταν στα μνημονια επιστρατευαν αμορφωτους και αναλφαβητους <<ειδικους>> για να μας πεισουν γιατι πρεπει να πεθανουμε απο την πεινα για να πληρωθει ενα ανυπαρκτο λογιστικο χρεος,αλλα και οταν ηρθε η ωρα να βγουμε απο αυτα,εφερναν αλλους αναλφαβητους <<ειδικους>> για να μας πεισουν γιατι ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ να βγουμε.
ο τροπος τους λοιπον φαινεται να συνεχιζει την συγκαληψη των τρομοκρατων!!

Αλλα αντι αλλων,ερωτησεις του στυλ γιατι λεει κανεις δεν ζητησε συγνωμη!!
Απαντηση στους ηλιθιους δινει η παροιμια <<απο την στιγμη που βγηκε η συγνωμη ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ!!>>.
Την συγνωμη την ζητανε μονον αυτοι που νομιζουν οτι με μια συγνωμη,<<καθαριζουν>> για τα εγκληματα τους!
Γιατι την συγνωμη την ζηταμε και εμεις οι απλοι ανθρωποι,αν πειραξουμε εναν συνανθρωπο,αλλα το εννοουμε!!

Απο οτι ομως θυμαμαι τα γαιδουρια οι πολιτικοι μας,εκτος απο το οτι και οταν ζητουσαν συγνωμη για ενα εγκλημα,προετοιμαζαν το επομενο!!
Πχ οταν ειχαμε τους 86 αν θυμαμαι καλα νεκρους στην Ηλεια,συνεχιζαν με νομους ,παραβλεψεις,συγκαληψεις κλπ,να προετοιμαζουν τις συνθηκες εγκλωβισμου των πολιτων στο Ματι!!
Θα μπορουσαμε αυτο να το αποκαλουσαμε <<ελαφροτητα>>αν δεν συνεχιζοταν διαχρονικα!
Γιατι η διαχρονικη <<ελαφροτητα>> δεν ειναι τιποτα αλλο απο ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ!!
Και το ιδιο ισχυει και για τα ΜΜΕ.
Που μονιμως συγκαλυπτουν την αληθεια και μας την παρουσιαζουν ανεστραμμενη και διεστραμμενη!
Καποιοι αρχισαν δειλα δειλα να επικεντρωνονται στην ουσια του θεματος που ειναι η τρομοκρατικη εσκεμμενη δολοφονικη ενεργεια!
Αλλα χρειαζονται πολλα <<ψωμια>> να φανε ακομα για να μαθουν να επιτελουν το πραγματικο τους εργο!!
Ολα τα αλλα ειναι για καταναλωση ηλιθιων ανοων!!

Και οι Ελληνες αγαπητοι των ΜΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΘΙΟΙ
Απλα μεχρι τωρα ΕΠΙΒΙΩΝΑΝ!
Καιρος να μαθετε απο τους Ελληνες την επιβιωση!!
Θα σας χρειαστει στο μελλον!!


Ιωαννα Βαφειαδου

vafianna@gmail.com

triklopodia Πηγή ΤΕΛΙΚΑ ΗΤΑΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΔΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ !!

Ακόμη ένα όνομα προστέθηκε στη μαύρη λίστα των θυμάτων από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, καθώς ταυτοποιήθηκε η σορός του…
29χρονου Παναγιώτη Χαμηλοθώρη.

Τα δυσάρεστα νέα επιβεβαιώθηκαν από την οικογένειά του.

«Δυστυχώς σήμερα ταυτοποιήθηκε και το δικό μας το παιδί. Οι γονείς μας, η αδερφή μου Κατερίνα και εγώ ευχαριστούμε όλους τους συγγενείς, φίλους, γνωστούς ,αγνώστους και τα ΜΜΕ για την συμπαράσταση που μας έδειξαν αυτές τις μέρες. Θα αποχαιρετίσουμε τον Παναγιώτη μας αύριο, παρακαλούμε όμως να κατανοήσετε πως θέλουμε αυτές οι στιγμές να παραμείνουν αυστηρά ιδιωτικές, μόνο μεταξύ συγγενών και φίλων. Αντί στεφάνων θα θέλαμε να δοθούν δωρεές υπέρ του Λύρειου Ιδρύματος.

Μακάρι να είμαστε η τελευταία οικογένεια που θρηνεί τον άνθρωπό της εξαιτίας της παντελούς έλλειψης συντονισμού, σχεδιασμού και κυρίως της έλλειψης κοινού νου των ανθρώπων που κατέχουν θέσεις ευθύνης», ανέφερε στο Facebook η Σοφία Αγγελική Χαμηλοθώρη…enikos.gr

Πηγή Νεκρός και ο Παναγιώτης Χαμηλοθώρης…

Ανοίγει η «βεντάλια» της εισαγγελικής έρευνας για τις φονικές πυρκαγιές στην ανατολική Αττική, που στοίχισε τη ζωή σε…
δεκάδες άτομα. 

Σήμερα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται για τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στην Ανατολική Αττική, ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να ερευνηθεί εάν είχαν τηρηθεί τα όσα νομοθετικά προβλέπονται για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες.

Στο μεταξύ, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Βαρβάρα Γνεσούλη που διενεργεί την προκαταρκτική έρευνα αναμένεται να καλέσει ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να ελέγξει αν είχαν τις σχετικές οικοδομικές άδειες, αλλά και στελέχη των τοπικών Πολεοδομιών προκειμένου να απαντήσουν εάν είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι για αυθαίρετα κτίσματα.

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα έχουν κληθεί να καταθέσουν ο δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου, ο δημοτικός σύμβουλος Μαραθώνα Δημήτρης Κατσιγιάννης, ενώ αναμένεται να κληθεί και ο επικεφαλής της ομάδας Ο.Υ.Κ. του Λιμενικού Σώματος Δημήτρης Μπαλτάκος.

Όπως αναφέρει το Lawandorder.gr για αύριο, Τετάρτη, κλήθηκε να προσέλθει προκειμένου να καταθέσει η περιφερειακή σύμβουλος Αττικής Ιωάννα Τσούπρα η οποία αναπλήρωνε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρο Φιλίππου.

Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει οι δήμαρχοι Ωρωπού, Ραφήνας και Μαραθώνα, Θωμάς Ρούσης, Βαγγέλης Μπουρνούς και Ηλίας Ψινάκης, αντίστοιχα, ο γενικός γραμματέας Πολίτικης Προστασίας Γιάννης Καπάκης και αρμόδια στελέχη της Πυροσβεστικής.

Ακόμη, όταν ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των υπηρεσιακών παραγόντων η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα ζητήσει από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα να λάβουν καταθέσεις από συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς.

Πηγή Εισαγγελική έρευνα για τις διόδους προς την παραλία…

31 Ιουλίου 1920… Ο Ίων Δραγούμης πέφτει νεκρός μετά από δολοφονική επίθεση από μέλη της Βενιζελικής παρατάξεως. 

Ίσως ένα κείμενο στο οποίο ο οποιοσδήποτε να προσπαθήσει να αποτυπώσει το μεγαλείο, την αξία αλλά και τη διαχρονικότητα των ιδεών του Δραγούμη να μην είναι ικανό να το κάνει. 

Ο γεμάτος αγώνες, αξίες και προσφοράς προς το έθνος βίος του Ίωνος Δραγούμη, θα ήταν άδικο να περιοριστεί σε λίγες ή πολλές γραμμές.

Άνθρωποι σαν τον μεγάλο άνθρωπο και τεράστιο Έλληνα Ίωνα Δραγούμη, δεν περιγράφονται, αλλά είναι ταυτοχρόνως πηγή και οδηγός για μελέτη, προβληματισμό και δράση. 

Ένας άνθρωπος που απέδειξε ότι ο εθνικισμός δεν είναι μια ιδεολογία για στενόμυαλους αποδίδοντας τον σεβασμό του εθνικισμού προς την ανθρωπότητα: “Μόνο εμείς, όσοι νιώθουμε την δική μας πατρίδα, μπορούμε να νοιώσουμε και των άλλων τις πατρίδες.Πρέπει πρώτα να νοιώσω τον εαυτό μου καλά, έπειτα καλά το έθνος μου και έτσι φθάνω στην ανθρωπότητα. 

Όσοι λένε πως είναι κοσμοπολίτες και δεν περνούν από όλα αυτά τα στάδια, δεν μπορούν να νοιώσουν την ανθρωπότητα.” 

Και είναι λογικό ένας δυναμικός και σκεπτώμενος άνθρωπος να έχει πολλούς εχθρούς. 

Πόσο μάλλον όταν τοποθετούσε την αξία των εθνών πάνω από αυτή του κράτους: 

“Το κράτος χρησιμεύει για την αυτοσυντήρησιν της φυλής, που είναι απείρως πολυτιμοτέρα από την απλή αυτοσυντήρησιν του κράτους. 

Διότι τα κράτη δεν δημιουργούν τίποτε, μόνον συντηρούν και υποβοηθούν, τα έθνη όμως δημιουργούν πολιτισμούς”, έγραψε στο έργο του “Όσοι ζωντανοί”. 

Άλλες φορές έκρινε αυστηρά το Ελληνικό κράτος αλλά και τους ίδιους τους Έλληνες: 

“Δεν πασκίζω για το κράτος, γιατί το κράτος το δικό μας δεν αξίζει να το βοηθάει κανένας, είναι μονάχα ορμητήριο, εγώ πασκίζω για το Έθνος. Είναι ανάγκη να φτειάσω ανθρώπους, να ελευτερώσω όλους τους Έλληνες και δούλους γιατί είναι όλοι τους σκλάβοι και ραγιάδες”. 

Ένας άνθρωπος που έβαλε πάνω από όλα τον ίδιο τον άνθρωπο δίνοντας αξία στη δύναμη που κρύβει μέσα του και που παρεκίνησε σε δράση. 

Εξάλλου η ρήση ότι ο “Εθνικισμός είναι μορφή δράσης”, είναι γνωστή αλλά ακόμη και στις μέρες μας δύσκολα απολύτως αντιληπτή. 

Ολοκληρώνουμε με την ίσως σπουδαιτέρα φράση αυτού του σπουδαίου ανθρώπου και ιδεολόγου, αφού ό,τι και να πούμε εμείς δεν θα καταφέρουμε να γίνουμε τόσο άμεσοι και λακωνικοί: 


“Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥ, ΛΙΓΟΙ ΟΜΩΣ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΕΤΟΙΟΙ”.


 ΑΘΑΝΑΤΟΣ!… 
 

Πηγή H δολοφονία του Ίωνος Δραγούμη…- “Μόνο εμείς, όσοι νιώθουμε την δική μας πατρίδα, μπορούμε να νοιώσουμε και των άλλων τις πατρίδες.


ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 0!

Οκτώ ημέρες μετά το ξέσπασμα της φονικής πυρκαγιάς στην Αττική, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι και να καταστραφούν περιουσίες, τα συνεργεία του ΟΤΕ παραμένουν άφαντα. Η υπηρεσία τους είναι η μοναδική που δεν έχει ενεργοποιηθεί, για να αποκαταστήσει τις βλάβες από τη φωτιά και να επαναφέρει το δίκτυο τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Οι περιοχές που επλήγησαν από τη φονική πυρκαγιά στην Αττική παραμένουν δίχως δίκτυο επικοινωνίας και ίντερνετ, καθώς ο ΟΤΕ απουσιάζει επιδεικτικά, ενώ το δίκτυο ήταν ήδη υποβαθμισμένο και οι υπηρεσίες που πρόσφερε προβληματικές για την εποχή.

Την περασμένη Δευτέρα, οι περιοχές της Ανατολικής Αττικής υπέστησαν τη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Πολλά σπίτια και καταστήματα κάηκαν, υποδομές καταστράφηκαν, δίκτυα έγιναν στάχτη. Από την Τρίτη κιόλας, τα συνεργεία της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ έσπευσαν προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να επαναφέρουν το συντομότερο δυνατό τα δίκτυα σε λειτουργία.

Μοναδικός απών ο ΟΤΕ, τα συνεργεία του οποίοι οι κάτοικοι περιμένουν με αγωνία, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία τους. Τις τελευταίες οκτώ ημέρες, όλες οι υπηρεσίες κάνουν ό,τι μπορούν, για να προσφέρουν στον κόσμο που έχει χάσει δικούς του ανθρώπους, περιουσίες και τους κόπους μίας ζωής, τις αυτονόητες παροχές για την εποχή μας. Ο ΟΤΕ φέρεται να έχει καθυστερήσει, παρ’ ότι η ανάγκες των κατοίκων είναι μεγάλες.Πηγή Ερωτηματικά προκαλεί η απουσία του ΟΤΕ (Deutsche Telekom) από τις πυρόπληκτες περιοχές – Μήπως έχουν ευθύνη γιατί δεν είχαν δίκτυο τα θύματα ;

(Ανανέωση – Αρχικό κείμενο 14.00):

Ένας άντρας, φορώντας ζώνη με εκρηκτικά, ανατινάχτηκε το πρωί της Τρίτης σε ποδοσφαιρικό γήπεδο στην κοινότητα Verviers του Βελγίου.
Δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για πρώην στρατιώτη 

Η έκρηξη έγινε στις 8:40 π.μ σήμερα το πρωί στο Stembert, στους λόφους του Verviers, ακριβώς στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Linaigrettes. Ο πρώην στρατιώτης ήταν μόνος εκείνη την ώρα.​
Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο πρώην στρατιώτης περπατούσε  στο γήπεδο του Linaigrettes και ενώ υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι που έκαναν αθλοπαιδιές. Όπως αναφέρει ο μάρτυρας «καθώς έκλεινα την πόρτα του οχήματός μου, άκουσα μια πολύ μεγάλη έκρηξη. Είδα κομμάτια να πηγαίνουν ψηλά στον αέρα και νόμιζα ότι επρόκειτο για μια πολύ ανώμαλη έκρηξη.
Τότε κατάλαβα ότι επρόκειτο για άνθρωπο που ανατινάχτηκε και κάλεσα την αστυνομία του Verviers που έφτασε σχεδόν άμεσα, μέσα σε 10 λεπτά.
Πολύ γρήγορα έφτιαξαν μια περίμετρο ασφαλείας και κατέφθασαν οι πυροτεχνουργοί μαζί με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους»
Δεν έχει ταυτοποιηθεί επισήμως ο αποθανόντας αλλά σύμφωνα με βελγικές πηγές ένα κλειδί βρέθηκε στην σορό και άνοιγε ένα σπίτι στην γειτονιά το οποίο ανήκει σε έναν πρώην στρατιωτικό στην οδό Octave Petry. Την έρευνα έχει αναλάβει το Βελγικό ΥΠΑΜ.
Οι κάτοικοι στην οδό Panorama Street στο Stembert εκκένωσαν την περιοχή κατόπιν εντολής της αστυνομίας
Δεν είναι ακόμα γνωστό εάν η έκρηξη έγινε από λάθος σε κάποιο σχεδιασμό.

pronews.grΠηγή ΕΚΤΑΚΤΟ: Άνδρας ανατινάχτηκε μέσα σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο Βέλγιο (upd)

ΤΟΥΣ ΤΙΝΑΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ! Ήξεραν για νεκρούς από τις επτά το απόγευμα


Η τραγωδία στο Μάτι δεν έχει τέλος. Η λίστα μεγάλωσε κι άλλο. Οι νεκροί είναι πλέον τουλάχιστον 91, ενώ και χθες τα συνεργεία βρέθηκαν μπροστά στη σορό ενός ακόμη ανθρώπου. Πλέον μιλάμε για εκατόμβη κι όμως δεν υπάρχει ούτε το θάρρος ανάληψης της ευθύνης από κάποιους που ακόμη παίζουν με τα ρολόγια, αρνούμενοι την πραγματικότητα που δημιούργησαν και έφεραν αντιμέτωπους με τον πλέον μαρτυρικό θάνατο τόσους ανθρώπους.


Τώρα αποκαλύπτεται με βάση έγγραφα-ντοκουμέντα που δημοσιεύει απογευματινή εφημερίδα  ότι μια ειδικευμένη υπηρεσία, το Λιμενικό με την τεράστια εμπειρία των ανδρών του από τις 19:08, πριν καν πέσει η νύχτα δηλαδή ενημέρωνε για νεκρούς.


Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, με βάση το δημοσίευμα της εφημερίδας, σημειώνει στο ημερολόγιο ότι την ώρα αυτή πραγματοποιήθηκαν συνεχείς ροές διασωθέντων στον λιμένα Ραφήνας καθώς και ανεύρεση σορών ατόμων από την περιοχή έξω από το λιμάνι ως το Μάτι και στην ευρύτερη περιοχή.


Μάλιστα στις 22:30 η ηγεσία του υπουργείου και του Σώματος, ο υφυπουργός Ναυτιλίας Ν. Σαντορινιός, ο Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Χ. Λαμπρίδης αλλά και ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος κύριοι Ράπτης και Ντούνης είχαν από κοντά ενημέρωση.
Είναι τραγικό και δείχνει το μέγεθος της τραγωδίας το γεγονός ότι μόνο από το Λιμενικό ως τις 05:30 τα ξημερώματα είχαν περισυλλεγεί οι σοροί 11 ανθρώπων.

 

ΠηγήΠηγή ΤΟΥΣ ΤΙΝΑΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ! Ήξεραν για νεκρούς από τις επτά το απόγευμα – Το σήμα του Λιμενικού που καίει