21 May, 2019
Home / Διαφορα (Page 788)

Μαριάνθη Κομνηνού

ΤΑ 147 ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ !!
ΕΧΟΥΜΕ ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ,ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ !!
ΤΑ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΟΦΕΛΙΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΚΑΝΕΙΣ !!! ΓΙΑΤΙ ?
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ !!!
ΕΤΣΙ ΟΤΙ ΒΡΟΥΜΕ ΠΕΤΑΜΕΝΟ Η ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΙΔΕΩΝ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΤΑ 147 ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΝΣΟΦΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΜΑΣ !!!
ΠΟΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟΣ ΠΟΝΟΣ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ !!

Νόμῳ πείθου (Να πειθαρχείς στο Νόμο)
Θεοὺς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς)
Γονεῖς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)
Ἡττῶ ὑπὲρ δικαίου (Να καταβάλλεσαι για το δίκαιο)
Γνῶθι μαθών (Γνώρισε αφού μάθεις)
Ἀκούσας νόει (Κατανόησε αφού ακούσεις)
Σαυτὸν ἴσθι (Γνώρισε τον εαυτό σου)
Ἑστίαν τίμα (Να τιμάς την εστία σου)
Άρχε σεαυτού (Να κυριαρχείς τον εαυτό σου)
Φίλους βοήθει (Να βοηθάς τους φίλους)
Θυμοῦ κράτει (Να συγκρατείς το θυμό σου)
Ὅρκῳ μὴ χρῶ (Να μην ορκίζεσαι)
Φιλίαν ἀγάπα (Να αγαπάς τη φιλία)
Παιδείας ἀντέχου (Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου)
Σοφίαν ζήτει (Να αναζητάς τη σοφία)
Ψέγε μηδένα (Να μην κατηγορείς κανένα)
Ἐπαίνει ἀρετήν (Να επαινείς την αρετή)
Πρᾶττε δίκαια (Να πράττεις δίκαια)
Φίλοις εὐνόει (Να ευνοείς τους φίλους)
Ἐχθροὺς ἀμύνου (Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς)
Εὐγένειαν ἄσκει (Να είσαι ευγενής)
Κακίας ἀπέχου (Να απέχεις από την κακία)
Εὔφημος ἴσθι (Να έχεις καλή φήμη)
Ἄκουε πάντα (Να ακούς τα πάντα)
Μηδὲν ἄγαν (Να μην υπερβάλλεις)
Χρόνου φείδου (Να μη σπαταλάς το χρόνο)
Ὕβριν μίσει (Να μισείς την ύβρη)
Ἱκέτας αίδου (Να σέβεσαι τους ικέτες)
Υἱοὺς παίδευε (Να εκπαιδεύεις τους γιους σου)
Ἔχων χαρίζου (Όταν έχεις, να χαρίζεις)
Δόλον φοβοῦ (Να φοβάσαι το δόλο)
Εὐλόγει πάντας (Να λες καλά λόγια για όλους)
Φιλόσοφος γίνου (Να γίνεις φιλόσοφος)
Ὅσια κρίνε (Να κρίνεις τα όσια)
Γνοὺς πρᾶττε (Να πράττεις με επίγνωση)
Φόνου ἀπέχου (Να μη φονεύεις)
Σοφοῖς χρῶ (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς)
Ἦθος δοκίμαζε (Να επιδοκιμάζεις το ήθος)
Ὑφορῶ μηδένα (Να μην είσαι καχύποπτος)
Τέχνῃ χρῶ (Να ασκείς την Τέχνη)
Εὐεργεσίας τίμα (Να τιμάς τις ευεργεσίες)
Φθόνει μηδενί (Να μη φθονείς κανένα)
Ἐλπίδα αἴνει (Να δοξάζεις την ελπίδα)
Διαβολὴν μίσει (Να μισείς τη διαβολή)
Δικαίως κτῶ. (Να αποκτάς δίκαια)
Ἀγαθοὺς τίμα (Να τιμάς τους αγαθούς)
Αἰσχύνην σέβου (Να σέβεσαι την εντροπή)
Εὐτυχίαν εὔχου (Να εύχεσαι ευτυχία)
Ἐργάζου κτητὰ (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης)
Ἔριν μίσει (Να μισείς την έριδα)
Ὄνειδος έχθαιρε (Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό)
Γλῶτταν ἴσχε (Να συγκρατείς τη γλώσσα σου)
Ἕπου θεῷ (Ακολούθα τον θεό)
Ὕβριν ἀμύνου (Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη)
Κρίνε δίκαια (Να κρίνεις δίκαια)
Λέγε εἰδώς (Να λες γνωρίζοντας)
Βίας μὴ έχου (Να μην έχεις βία)
Ὁμίλει πράως (Να ομιλείς με πραότητα)
Φιλοφρόνει πᾶσιν (Να είσαι φιλικός με όλους)
Γλώττης ἄρχε (Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου)
Σεαυτόν εὖ ποίει (Να ευεργετείς τον εαυτό σου)
Εὐπροσήγορος γίνου (Να είσαι ευπροσήγορος)
Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ (Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό)
Πόνει μετὰ δικαίου (Να κοπιάζεις δίκαια)
Πρᾶττε ἀμετανοήτως (Να πράττεις με σιγουριά)
Ἁμαρτάνων μετανόει (Όταν σφάλλεις, να μετανοείς)
Ὀφθαλμοῦ κράτει (Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου)
Βουλεύου χρήσιμα (Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα)
Φιλίαν φύλασσε (Να φυλάττεις τη φιλία)
Εὐγνώμων γίνου (Να είσαι ευγνώμων)
Ὁμόνοιαν δίωκε (Να επιδιώκεις την ομόνοια)
Ἄρρητα μὴ λέγε (Να μην λες τα άρρητα)
Ἔχθρας διάλυε (Να διαλύεις τις έχθρες)
Γῆρας προσδέχου (Να αποδέχεσαι το γήρας)
Ἐπὶ ῥώμῃ μὴ καυχῶ (Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου)
Εὐφημίαν ἄσκει (Να επιδιώκεις καλή φήμη)
Ἀπέχθειαν φεῦγε (Να αποφεύγεις την απέχθεια)
Πλούτει δικαίως. (Να πλουτίζεις δίκαια)
Κακίαν μίσει. (Να μισείς την κακία)
Μανθάνων μὴ κάμνε (Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις)
Οὓς τρέφεις αγάπα (Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις)
Ἀπόντι μὴ μάχου (Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών)
Πρεσβύτερον αἰδοῦ (Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους)
Νεώτερον δίδασκε (Νὰ διδάσκεις τοὺς νεώτερους)
Πλούτῳ ἀπόστει (Νὰ ἀφίστασαι τοῦ πλούτου)
Σεαυτὸν αἰδοῦ (Νὰ σέβεσαι τὸν ἑαυτό σου)
Μὴ ἄρχε ὑβρίζων (Νὰ μὴν κυριαρχῇς μὲ ἀλαζονεία)
Προγόνους στεφάνου (Νὰ στεφανώνῃς τοὺς προγόνους σου)
Θνῇσκε ὑπὲρ πατρίδος (Να πεθάνεις για την πατρίδα σου)
Ἐπὶ νεκρώ μὴ γέλα (Να μην περιγελάς τους νεκρούς)
Ἀτυχοῦντι συνάχθου (Να συμπάσχεις με το δυστυχή)
Τύχῃ μὴ πίστευε (Να μην πιστεύεις την τύχη)
Τελεύτα ἄλυπος (Να πεθαίνεις χωρίς λύπηΤα Δελφικά Παραγγέλματα είναι οι σοφές εντολές που άφησαν στους Έλληνες οι σοφοί της Αρχαίας Ελλάδας. Μια πολύτιμη κληρονομιά γνώσης ..Πηγή ΤΑ 147 ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ !! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ !!!

Ο σατανισμός και ο ερχόμενος αντίχριστος προωθούνται επίσημα με κάθε τρόπο.

Δείτε το σχετικό βίντεο και όπως λέμε στο The Secret Real Truth τα συμπεράσματα δικά σας …https://www.youtube.com/watch?v=-8GuIkzNun4Πηγή Ο σατανισμός και ο ερχόμενος αντίχριστος προωθούνται επίσημα με κάθε τρόπο.

Αν πάρουμε τοις μετρητοίς τις δημοσκοπήσεις και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα -το ένα περιέχεται στο άλλο άλλωστε- είναι πιθανό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να γίνει Πρωθυπουργός- ο…
δεύτερος από τη οικογένειά του. Όμως θα ήταν σοβαρό λάθος να τις πάρουμε για λόγους αποδεδειγμένης αναξιοπιστίας: τα τελευταία χρόνια πέφτουν μονίμως έξω.

Πέραν του ότι σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, δεν πληρούν στοιχειώδεις προϋποθέσεις έρευνας κοινής γνώμης: οι μισοί ερωτώμενοι- όταν υπάρχουν ερωτώμενοι-δεν απαντούν και οι υπόλοιποι παραπλανούν ή αποφεύγουν να τοποθετηθούν, ενώ η συλλογή και επεξεργασία των ερωτηματολογίων – όταν υπάρχουν ερωτηματολόγια- είναι απολύτως αδιαφανής και χωρίς κανέναν έλεγχο από δημόσια αρχή. Ούτε ποιος πληρώνει και πόσα δεν γίνεται γνωστό.

Η στοιχειώδης πολιτική ανάλυση, αλλά και η κοινή λογική οδηγούν σε συμπεράσματα που ανατρέπουν ό,τι προβάλλουν οι δημοσκόποι και τα ΜΜΕ: η πολιτική ζυγαριά βαραίνει υπέρ του Αλέξη Τσίπρα και όχι του Κυριάκου Μητσοτακη, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ας δούμε μερικούς:

1.Στην αναμέτρηση «ένας εναντίον ενός» ο Τσίπρας υπερτερεί συντριπτικά του Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός είναι υπέρτερο πολιτικό μέγεθος από τον σημερινό επικεφαλής της ΝΔ που υστερεί δραματικά στο δημόσιο χώρο. Τόσο σε ό,τι αφορά την παρουσία και τη ρητορική του όσο και σε ό,τι αφορά τη δομή του λόγου του και τα μηνύματα που αποπνέει.

2.Η ιστορική ευθύνη για την χρεοκοπία της χώρας, για την διαφθορά και τη σήψη, για την χειραγώγηση του πολιτικού συστήματος από τη διαπλοκή δεν βαρύνει τον Τσίπρα και το κόμμα του αλλά το κόμμα του Μητσοτάκη -ακόμη και την οικογένεια του. Ο ίδιος συνεχίζει να σχετίζεται με τους ιδίους παράγοντες που λεηλάτησαν το δημόσιο πλούτο, με τυχοδιωκτικά στοιχεία και με συμφέροντα.

3. Ο Τσίπρας είναι ο πρώτος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που δε προέρχεται από «τζάκι» και από τον δοκιμαστικό σωλήνα του κατεστημένου και τις δολοπλοκίες των μιντιαρχών και των «νταβατζήδων». Αντίθετα ο Μητσοτάκης είναι υιός του πατρός, ένας ακόμη γόνος και διεκδικεί την εξουσία ως κληρονομικό δικαίωμα. Είναι γνωστό τι συμβαίνει στη χώρα όταν την αναλαμβάνουν κληρονόμοι. Όπως είναι γνωστό ποιοι αναδεικνύουν τον Μητσοτάκη ως κατάλληλο να κυβερνήσει, ενώ όσοι προκρίνουν τον Τσίπρα ουσιαστικά δεν ερωτώνται και θα εκφραστούν μόνο στην κάλπη.

4.Οι εκλογές δεν κρίνονται με δημοσκοπήσεις, δημοσιεύματα και εκπομπές, αλλά με ψήφους και οι ψήφοι υπόκεινται σε μια πολιτική διαδικασία στην οποία παίζει ρόλο η συγκυρία, το κεντρικό ζητούμενο των εκλογών, η ιστορία, η ιδεολογία, η αισθητική και τα συμφραζόμενα της παρουσίας των πρωταγωνιστών. Σ’ αυτό το πλαίσιο ο Τσίπρας έχει προβάδισμα.

5.Στις εκλογές υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι μηχανισμοί παρέμβασης και στην συμπεριφορά του ψηφοφόρου στο παραβάν. Κανείς δεν ψηφίζει καθ’ υπόδειξη. Τα στοιχεία αυτής της διαφοράς ευνοούν τον ΣΥΡΙΖΑ, ως άξονα της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης, και όχι τη ΝΔ ως φορέα ακραίων αντιλήψεων και επιδιώξεων.

6.Στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση ο Τσίπρας θα προσέλθει με την δυσχέρεια της πράξης ως κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης με την ευχέρεια των λόγων ως αντιπολίτευση. Ωστόσο είναι ήδη καθαρό ότι ο Πρωθυπουργός θα έχει «αφήγημα». Θα «παρουσιάσει εντυπωσιακό απολογισμό, ικανό να θεμελιώσει την προοπτική εξόδου από την κρίση.

Ο πρόεδρος της ΝΔ δεν έχει παρά θεωρίες και παλαιοκομματικές αναφορές, οι οποίες συγκρούονται με την ιδεολογία και το παρελθόν του κόμματός του, αλλά και με τις προσωπικές αντιλήψεις του. Πιο απλά η αναξιοπιστία βρίσκεται στην πλευρά της ΝΔ που ευθύνεται για την περιπέτεια της χώρας μαζί με το ΠΑΣΟΚ, ενώ η αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ -που έβγαλε τη χώρα από τον μνημονιακό κύκλο- επιβεβαιώνεται από τρίτους με έμφαση.

7.Ο διεθνής παράγοντας, οι Ευρωπαίοι και τα κοινοτικά όργανα, οι διεθνείς οργανισμοί και οι οίκοι αξιολόγησης τα διεθνή ΜΜΕ στηρίζουν εμφανώς τον Αλέξη Τσίπρα, που διόρθωσε έγκαιρα την πορεία του εξασφαλίζοντας νέα λαϊκή εντολή και έκτοτε επιτυγχάνει όλους τους στόχους της χώρας. Οι ίδιοι παράγοντες είναι επιφυλακτικοί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο εμφανώς αποφεύγουν, καθώς λειτουργεί αντιευρωπαικά. Δεν έχουν πειστεί για το πολιτικό βάρος του, ενώ δυσφορούν για τους ακραίους του κόμματός του και για τις θέσεις του στις συμφωνίες, στο Σκοπιανό και σε σε θέματα που θεωρούνται θεμελιώδη στην σημερινή Ευρώπη και επιθυμούν να δουν έναν ακόμη Ορμπάν ή Σαμαρά.

8.Ο Τσίπρας αποπνέει σταθερότητα καθώς κλείνει την τετραετία χωρίς κοινωνική αναταραχή. Είναι κυρίαρχος στο κόμμα του και θα παραμείνει επικεφαλής του ακόμη και αν χάσει τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης είναι ήδη υποταγμένος στις επιμέρους ομάδες και παράγοντες, τελεί υπό την ομηρία των ακραίων, έχει την ηγεσία, αλλά όχι την ηγεμονία και θα φύγει το ίδιο βράδυ αν δεν καταφέρει να βγει νικητής, ενώ η πολιτική που αναγγέλλει φέρνει κοινωνική θύελλα. Το στοιχείο της σταθερότητας που συνεκτιμάται πάντα στην κάλπη και είναι υπέρ του Τσίπρα.

9.Ο σημερινός Πρωθυπουργός -παρότι γίνεται συντονισμένη προσπάθεια να φορτιστεί αρνητικά το όνομά του -δεν έχει κηλίδες και μελανά σημάδια -πέραν της σύμπραξης με τον Καμμένο που είναι εξηγήσιμη και διαχειρίσιμη. Και βέβαια δεν έχει σκελετούς στη ντουλάπα του ούτε βαρύνουν σκάνδαλα την κυβέρνησή του, ενώ οι υπουργοί του δεν λημεριάζουν στα στέκια της διαπλοκής. Ο πρόεδρος της ΝΔ πρέπει να απολογηθεί για υποθέσεις που τον αφορούν προσωπικά, το κόμμα του έχει βουνό σκανδαλωδών υποθέσεων και δεν ξέρει τι του ξημερώνει από δικαστικής πλευράς. για πολλά στελέχη του και πολλούς υποστηρικτές του εκτός πολιτικής.

Ο Τσίπρας έχει να απολογηθεί για την πολιτική του και τα λάθη του, αλλά έχει να προτάξει και τις επιτυχίες του, τα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας, την -έστω μερική- απομόνωση των «νταβατζήδων’, την τηλεοπτική εξυγίανση και την προοπτική της πολιτικής του υπέρ των πολλών και των αδύναμων. Αντίθετα ο Μητσοτάκης που έχει λάθη πριν καν γίνει πρωθυπουργός- υπουργός και αρχηγός κόμματος- προτάσσει μια πολιτική που δεν κρύβει ότι ευνοεί τους λίγους, στην καλή διάθεση των οποίων εναποθέτει να κάνουν στη συνέχεια κάτι για τους πολλούς.

Ο Τσίπρας θα κριθεί από την πολιτική του και τίποτε άλλο και το σύνθημα «να φύγει» έχει ταξικό πρόσημο- είναι ορατό ποιοι θέλουν να φύγει Όπως ταξικό χαρακτήρα έχει και η επιχείρηση των διαπλεκόμενων και λοιπών τυχοδιωκτών, να έλθει ο Κυριάκος. Για τον οποίο υπάρχει πάντα ο απόηχος του παλιού συνθήματος «καλυτέρα παπάκι, παρά τον Μητσοτάκη».

Αυτά και άλλα παρεμφερή είναι τα στοιχεία που κρίνουν τις εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν λαμβάνονται σήμερα υπόψη από τα ΜΜΕ, δεν υπάρχουν στις δημοσκοπήσεις, αλλά βαραίνουν στη συλλογική συνείδηση και θα ληφθούν υπόψη από τους ψηφοφόρους που δεν καταναλώνουν όσα τους σερβίρουν τα μιντιακά σύστημα και το έχουν αποδείξει.

Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι το 1989 όταν οι τότε υποστηρικτές του πατρός Μητσοτάκη πίστευαν ότι έχουν εξαφανίσει το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου και πήρε 40% σχεδόν -με θεούς και διανομές απέναντί του. Και η δεύτερη το 2012 ότι το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ πήγαιναν στις εκλογές σα να είχαν τους ψηφοφόρους στο τσεπάκι τους και καταποντίστηκαν γιατί οι πολίτες ήξεραν τις ευθύνες τους και οι λόγοι που ανέδειξαν αυτές τις ευθύνες δεν εξέλιπαν έκτοτε. Απλώς οι υπεύθυνοι της χρεοκοπίας επιδιώκουν να επιστρέψουν στον τόπο του εγκλήματος…

Πάνω από την κάλπη ο ψηφοφόρος αξιολογεί την ουσία της πολιτικής κατάστασης και αναζητά την πραγματική προοπτική. Δεν αποφασίζει υπό την επήρεια των ΜΜΕ- τα οποία θεωρεί έτσι αλλιώς αναξιόπιστα. Είναι σε θέση να διακρίνει τις διαφορές ανάμεσα στον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη και να κρίνει με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει, χωρίς την μιντιακή χειραγώγηση.

Άλλωστε για τον καθένα υπάρχει κι ένα ερώτημα στο οποίο η απάντηση είναι προφανής: Αν σας έλεγαν με ποιον θέλετε να κάνετε διακοπές, με τον Αλέξη ή με τον Κυριάκο, ποιον από τους δυο θα διαλέγατε;..

Του Ειδικού Συνεργάτη – anoixtoparathyro.gr

Πηγή Γιατί θα αποτύχει η παλινόρθωση της Δεξιάς…

Στον «πάγο κρατά την Ελλάδα ο οίκος αξιολόγησης Moody’s ο οποίος διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο «Β3» στην έκθεση αξιολόγησης που δημοσιοποίησε με…
πέντε μέρες καθυστέρηση. Οι προοπτικές (outlook) παραμένουν «θετικές».

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση αξιολόγησης ήταν προγραμματισμένη να δημοσιοποιηθεί την περασμένη Παρασκευή με τις πληροφορίες που διέρρεαν να κάνουν λόγο για αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα στο «Β2».

Ο οίκος αξιολόγησης στο report του τονίζει παράλληλα ότι το πιστωτικό προφίλ της χώρας στηρίζεται από τη βελτίωση των οικονομικών και δημοσιονομικών προοπτικών, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης.

Στα θετικά για την ελληνική οικονομία τοποθετούνται η διαφαινόμενη ισχυρή θέληση για εφαρμογή απαιτητικών μεταρρυθμίσεων, το εξαιρετικά χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, οι ήπιες χρηματοδοτικές ανάγκες (με δεδομένη τη στήριξη των πιστωτών της χώρας).

Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις για την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, αυτές έγκειται στο γεγονός ότι η μείωση του ιδιαίτερα υψηλού χρέους της Ελλάδας θα χρειαστεί την εφαρμογή μία ιδιαίτερα σφιχτής δημοσιονομικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια…

Πηγή Μας αφήνει στάσιμους στο «Β3» ο Moody’s…

Για ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, έναν μεσογειακό κυκλώνα, ο οποίος είναι πιθανό να δημιουργηθεί στο Νότιο Ιόνιο την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η δημιουργία ενός βαρομετρικού χαμηλού στο Νότιο Ιόνιο την Παρασκευή είναι πολύ πιθανό να εμφανίσει τροπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή απουσία μετώπων, θυελλώδεις ανέμους 12 μποφόρ, ραγδαίες βροχοπτώσεις και σχηματισμό «ματιού».(Διαβάστε την συνέχεια Παρακάτω)

Διαβάστε την Συνέχεια…………………………………………………

Κυκλώνες τέτοιου τύπου, που αποκαλούνται Medicanes (από τη σύνθεση των λέξεων Mediterranean και hurricanes), εμφανίζονται περίπου μία ή δύο φορές τον χρόνο στη Μεσόγειο.

Η προγνωσιμότητα του Medicane, σύμφωνα με το ΕΑΑ, είναι μικρή, ιδιαίτερα όσον αναφορά την τροχιά που θα ακολουθήσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όμως φαίνεται να εξασθενεί σημαντικά πλησιάζοντας την ηπειρωτική Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η κακοκαιρία «Ξενοφών» που πλήττει σχεδόν όλη τη χώρα με θυελλώδεις ανέμους και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα ορεινά της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας πάνω από τα 1.800 μέτρα υψόμετρο περίπου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν και την Πέμπτη δημιουργώντας προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ενώ οι βροχοπτώσεις αναμένεται αύριο να έχουν πιο γενικευμένο χαρακτήρα στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά (Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησο) και στα νότια νησιωτικά τμήματα (Κυκλάδες – Κρήτη).

Τo κύμα κακοκαιρίας το οποίο έχει ονομαστεί «Ξενοφών», σαρώνει τη χώρα από χθες το βράδυ με τα πρώτα προβλήματα να είναι ορατά.

Σε ισχύ είναι απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και φθάνουν κατά τόπους σε πολλές θαλάσσιες περιοχές τα 9 με 10 μποφόρ.

Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στη γραμμή Πέραμα- Παλούκια Σαλαμίνας και στον Αργοσαρωνικό.

Κλειστές είναι οι πορθμειακές γραμμές Ρίο-Αντίρριο, Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα, Αρκίτσα-Αιδηψός, Βόλος-Σποράδες και Καβάλα-Πρίνος.

Κλειστά σχολεία

Σήμερα Τετάρτη δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία σε Τήνο, Άνδρο και Μύκονο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο βασικός λόγος της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων είναι για την προστασία των μαθητών, των γονέων τους και των εκπαιδευτικών.

Οι δυνατοί άνεμοι παρέσυραν ιστιοφόρο

Επιτυχής επιχείρηση διάσωσης εννέα αλλοδαπών που επέβαιναν σε ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή του Αγ. Γεωργίου Σαρωνικού Κόλπου, πραγματοποίησε χθες το απόγευμα το λιμενικό σώμα υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Στην περιοχή επικρατούσαν ισχυροί βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ.

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων στην περιοχή έσπευσε το Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης 060 του λιμενικού καθώς και τρία παραπλέοντα φορτηγά πλοία.

Οι εννέα αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο φορτηγό πλοίο “IVER ACCORD” σημαίας Γιβραλτάρ, ενώ εν συνεχεία μετεπιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ

Σημαντική μεταβολή του καιρού προβλέπεται από τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας (24-09-2018) από τα βόρεια, με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις άνεμους και τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Αναλυτικότερα:

1. Τη νύχτα της Δευτέρας (24-09-2018) – Την Τρίτη (25-09-2018):

Α. Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι (7-8 Μποφόρ) θα επηρεάσουν την κεντρική Μακεδονία, το βόρειο και κεντρικό Αιγαίο, την ανατολική Εύβοια την ανατολική Θεσσαλία και σταδιακά τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια την Αττική που από το βράδυ της Τρίτης (25-09-2018) θα ενισχυθούν τοπικά σε 9 Μποφόρ στο Αιγαίο.

Β. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, στα κεντρικά και βόρεια κατά 8 έως 10 βαθμούς κελσίου.

2. Την Τετάρτη (26-09-2018) – την Πέμπτη (26-09-2018):

Α. Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι (7-8 μποφόρ) θα επηρεάσουν τα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά, ενώ στο Αιγαίο η ένταση των ανέμων θα φτάσει τα 9 και πιθανώς τα 10 μποφόρ.

Β. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Γ. Την Πέμπτη (27-09-2018) συμφώνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη.

3. Την Παρασκευή (28-09-2018) – το Σάββατο (29-09-2018) και την Κυριακή (30-09-2018):

Την Παρασκευή (28-09-2018) τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη κεντρική και νότια χώρα, ενώ το Σάββατο (29-09-2018) και την Κυριακή (30-09-2018) θα επικρατήσει άστατος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έχουν αναρτηθεί σχετικές ανακοινώσεις- δελτία τύπου στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) για την αυτοπροστασία των πολιτών.

Όσον αφορά στους θυελλώδεις ανέμους επισημαίνει:

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων
Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς
Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.
Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.
Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

stroumfaki.gr

The post Πρωτοφανές: Το Εθνικό Αστεροσκοπείο προειδοποιεί για κυκλώνα στην Ελλάδα με 12 μποφόρ την Παρασκευή appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Πρωτοφανές: Το Εθνικό Αστεροσκοπείο προειδοποιεί για κυκλώνα στην Ελλάδα με 12 μποφόρ την Παρασκευή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι σήμερα ο νέος εργαζόμενος δεν έχει καμία κουλτούρα αποταμίευσης γι αυτό θα φτιάξει τον…
προσωπικό κουμπαρά στο ασφαλιστικό για να την αποκτήσει. 

Μετά θα γράψει και μια έκθεση για την αποταμίευση και το ασφαλιστικό λύθηκε για δύο αιώνες τουλάχιστον…

Από το altsantiri.gr

Πηγή Το ‘λυσε το Ασφαλιστικό ο Κυριακός…

Περισσότεροι από 2.500 ανήλικοι στη Μόρια…

«Είμαι από το Ντέιρ ερ Ζορ της Συρίας. Επτά χρόνια υποφέραμε εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου. Το σπίτι μας ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς και τις αεροπορικές επιδρομές».
Στα μάτια αυτού του…
κοριτσιού αντανακλάται ο τρόμος. Η εικόνα του θανάτου που πλήγωσε την παιδική ψυχή της. Μέσα σε λίγες ημέρες, από το παιδικό της δωμάτιο βρέθηκε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, να κοιμάται μέσα σε μια πρόχειρα στημένη σκηνή, ανάμεσα σε σκουπίδια και ακαθαρσίες, σ’ έναν πρόχειρα στημένο καταυλισμό στη Λέσβο… Μαζί με εκείνη, άλλα τουλάχιστον 2.500 παιδιά, μόνα ή με τις οικογένειές τους, κρατούνται στο κατ’ ευφημισμό hotspot της Μόριας, που στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη ανοιχτού τύπου φυλακή στη Μεσόγειο. Τον «χειρότερο προσφυγικό καταυλισμό στον κόσμο», όπως τον χαρακτήρισε πρόσφατα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Σαν σε πεδίο βολής
«Εμείς είμαστε το μέλλον» γράφει στην πλάτη η κόκκινη μπλούζα του μπόμπιρα δίπλα στον κάδο σκουπιδιών. Μόνο που το μέλλον αυτό δεν είναι ζωγραφισμένο με χρώματα. Προς το παρόν βυθίζεται σε τόνους από λάσπη, σκουπίδια, ανασφάλεια φόβο, απόγνωση. Μια απόγνωση που, όπως καταγγέλλουν εθελοντές και εργαζόμενοι στον καταυλισμό και σε ΜΚΟ, είναι ικανή να οδηγήσει στην απόπειρα αυτοκτονίας ακόμα και δεκάχρονα παιδιά.

Υπάρχουν παιδιά δέκα χρόνων που έχουν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν; Ναι… Δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό – και αυτό είναι το πρόβλημα.

«Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά;» λέει το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου…
Πώς να κρύψεις από αυτά τα αθώα μάτια την εξαθλίωση, τον ευτελισμό, το μίσος, την απόγνωση, τη βία, το έγκλημα, το «γιατί» που δεν έχει απάντηση για τους μήνες που παραμένουν ουσιαστικά φυλακισμένα πίσω από ψηλά συρματοπλέγματα, σε έναν τόπο που θυμίζει περισσότερο πεδίο βολής παρά παιδότοπο…

Γιατροί εθελοντές και εργαζόμενοι σε ΜΚΟ καταγγέλλουν πως χιλιάδες παιδιά στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου παραμένουν αποκλεισμένα από κάθε ιατρική φροντίδα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Υποσιτισμένα, εκτεθειμένα σε παντός είδους μεταδοτικές ασθένειες, μακριά από το σχολείο, με τον κίνδυνο ανά πάσα ώρα και στιγμή να πέσουν θύματα ξυλοδαρμού ή σωματικής κακοποίησης…
«Στην κλινική μας στη Μόρια έχουμε περιθάλψει πολλά παιδιά για τα οποία το τοπικό νοσοκομείο έκρινε ότι χρειάζονται φροντίδα στην Αθήνα. Τα παιδιά αυτά είναι αναγκασμένα να ζουν σε ένα περιβάλλον όπου τα ιατρικά προβλήματα και η ψυχική υγεία τους επιδεινώνονται» λένε οι επικεφαλής της κλινικής των ΓΧΣ που λειτουργεί έξω από το hotspot και όπου καθημερινά καταφεύγουν δεκάδες άνθρωποι, πρόσφυγες και μετανάστες.

Τα πλάνα ντροπής από το hotspot της Μόριας κάνουν τον γύρο του κόσμου για να καταγγείλουν και να αναδείξουν τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες ζουν περισσότεροι από 20.000 πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο, την Κω και τη Λέρο. Τρεις στις δέκα νέες αφίξεις προσφύγων από τα παράλια της Τουρκίας είναι παιδιά, υποστηρίζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.
Είναι άμεση ανάγκη η μεταφορά των ευάλωτων ομάδων προσφύγων, μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιών, ασθενών και εγκύων σε ασφαλείς δομές στην ενδοχώρα, υποστηρίζουν οι τοπικοί φορείς στην προσπάθειά τους να κατευνάσουν και την αγανάκτηση που έχει αρχίσει να κατακλύζει αρκετούς από τους μόνιμους κατοίκους, στα νησιά.

«Προσπαθούμε» απαντά η Πολιτεία
Μόλις την περασμένη Τρίτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος υποστήριξε ότι έως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν μεταφερθεί από τη Μόρια σε δομές στην ενδοχώρα περίπου 2.000 πρόσφυγες, οι οποίοι υπάγονται στις ευάλωτες ομάδες και έχουν εξασφαλίσει άσυλο. Παρ’ όλα αυτά παραμένουν εδώ και μήνες εγκλωβισμένοι στη Μόρια, περιμένοντας το άνοιγμα θέσεων σε κάποια από τα hotspots στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Μόνο που αυτή την προσπάθεια δεν τη βλέπουν ούτε οι γονείς ούτε τα παιδιά τους… Ξέρουν πως δεν μπορούν να αλλάξουν το παρελθόν. Νιώθουν πως δεν μπορούν να ελπίζουν σε τίποτα στο μέλλον.

Αύξηση 80% στο ΒΑ Αιγαίο
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το «Ποντίκι», ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στα hotspots των νησιών του ΒΑ Αιγαίου (Λέσβος, Σάμος, Χίος) από τις αρχές του χρόνου έως και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου ήταν 18.246 άτομα έναντι 10.696 ανθρώπων πέρυσι. Δηλαδή παρατηρείται αύξηση 80%. Είναι χαρακτηριστικό πως οι αιτήσεις ασύλου κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2018 έφθασαν τις 15.293, όταν ο αντίστοιχος αριθμός το 2017 ήταν 11.519.

«Το ζητούμενο», σύμφωνα με την περιφερειάρχη Β. Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, η οποία μίλησε στο «Π», «είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών ασύλου», προκειμένου να «τρέξουν» οι «παγωμένες» εδώ και πολλούς μήνες περίπου 17.000 αιτήσεις ασύλου προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

«Η κατάσταση στη Μόρια είναι τραγική. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 9.000 πρόσφυγες και μετανάστες σε μια δομή που δεν μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα από 3.100 άτομα. Έχουμε επανειλημμένως επισημάνει το ζήτημα της άμεσης αποσυμφόρησης του hotspot, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις ευάλωτες ομάδες προσφύγων (σ.σ.: μονογονεϊκές οικογένειες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, θύματα βασανιστηρίων κ.λπ.) προς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, δίχως να λάβουμε καμιά απάντηση.

»Την περασμένη εβδομάδα υποχρεωθήκαμε να εκδώσουμε το πόρισμα της Ελεγκτικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας σχετικά με το οξύ θέμα της διαχείρισης των λυμάτων από τον καταυλισμό, αφού το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο είναι απαρχαιωμένο, ζητώντας την αποσυμφόρηση της δομής εντός 30 ημερών. Ειδάλλως θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη ζητώντας τη διακοπή λειτουργίας του hotspot, για λόγους δημόσιας υγείας» επισήμανε η κ. Καλογήρου. Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι αποκλειστικά αρμόδιος για τη λειτουργία και διαχείριση του hotspot είναι το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής…

topontiki.gr

Πηγή Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά;..

Ταλαιπωρείστε συστηματικά με στερητικές δίαιτες και εξαντλητικά προγράμματα για τον έλεγχο του βάρους σας.

Αγνοείτε μάλλον ένα σημαντικό παράγοντα που μπορεί να αποτελέσει πολύ ισχυρό σύμμαχο στην προσπάθειά σας.

Σύμφωνα με πρόσφατη αμερικανική έρευνα που πραγματοποίησε η διατροφολόγος Brenda Davy στο Ερευνητικό Κέντρο Virginia Tech, ενήλικες που έπιναν δυο ποτήρια νερό πριν από κάθε γεύμα έχασαν κατά μέσο όρο 2 κιλά περισσότερα από εκείνους που δεν έπιναν καθόλου νερό.

Η έρευνα συμπεριλαμβάνεται σε μια ολοκληρωμένη μελέτη που περιέχει αποτελέσματα άλλων 11 πειραματικών ερευνών, σχετιζόμενων με το αποτέλεσμα της κατανάλωσης νερού στον έλεγχο του σωματικού βάρους.

Στις τρεις από αυτές προκύπτουν ξεκάθαρες ενδείξεις πως η κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας νερού, πάνω από ένα λίτρο την ημέρα, πέρα από την γενική ωφέλεια στην υγεία του οργανισμού, βοηθά στην απόρριψη περιττού βάρους.

Οι ερευνητές θεωρούν πως η κατανάλωση νερού πριν το φαγητό μειώνει το αίσθημα της πείνας και βοηθά στην πρόσληψη λιγότερων θερμίδων. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και ερευνητές γερμανικών ινστιτούτων που διεξήγαγαν παρόμοιες μελέτες. Ωστόσο θεωρούν πως σημαντικό ρόλο στην απώλεια βάρους παίζει και το φαινόμενο της θερμογένεσης που ενεργοποιείται κατά την κατανάλωση νερού.

Με άλλα λόγια, όταν πίνουμε νερό, καίμε θερμίδες.

Πηγή

The post Πώς θα χάσετε 2 κιλά χωρίς να κάνετε δίαιτα appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Πώς θα χάσετε 2 κιλά χωρίς να κάνετε δίαιτα

H επίσκεψη του Tούρκου προέδρου στο Βερολίνο και την Κολωνία στα τέλη της εβδομάδας διχάζει εδώ και μέρες τους Τούρκους της Γερμανίας. Στη…
συνοικία Κρόιτσμπεργκ της γερμανικής πρωτεύουσας, όπου ζουν εδώ και δεκαετίες πολλοί Τούρκοι, οι απόψεις για τον πρόεδρο Ερντογάν διίστανται.

Η Οζλέμ Καλντέρ, η οποία γεννήθηκε στη Γερμανία και εργάζεται ως πωλήτρια σε κατάστημα ζαχαρωτών λέει ότι χαίρεται ιδιαίτερα για την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν: «Κάθε χρόνο που επισκέπτομαι την Τουρκία βλέπω νέους δρόμους, νέα πάρκα και νέα νοσοκομεία». Η 30χρονη αναμένει από τον Τ. Ερντογάν ότι «θα κάνει κάτι» για τους Τούρκους της Γερμανίας: «Υπάρχουν πολλοί στη Γερμανία που δεν μας αποδέχονται. Θα πρέπει να τους υπενθυμίσει όλα αυτά που κάναμε για τη Γερμανία. Πρέπει να δείξει ότι μας στηρίζει».

Μια άλλη γυναίκα, η οποία θέλει να παραμένει ανώνυμη, αντιμετωπίζει την επίσκεψη Ερντογάν ως κάτι «απολύτως φυσιολογικό», όπως λέει. Η 42χρονη ζει στη Γερμανία εδώ και 30 χρόνια: Θεωρεί ότι όπως κάθε ηγέτης έχει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα: «Δεν στηρίζω τον Ερντογάν, αλλά δεν είμαι αντίπαλή του. Ασκώ κριτική επειδή ο ίδιος ασκεί πίεση προς τα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία. Μου αρέσει όμως ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος εκπροσωπεί την Τουρκία στο εξωτερικό».

«Φυσιολογική η πόλωση»

Το γεγονός ότι στη Γερμανία ζουν πολλοί Τούρκοι που υποστηρίζουν τον Ερντογάν έδειξαν οι τελευταίες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία στις 24 Ιουνίου. Το 65% των 1,4 εκατομ. Τούρκων με δικαίωμα ψήφου στη Γερμανία ψήφισαν υπέρ του Ερντογάν και σχεδόν το 54% για το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ.

Ο 35χρονος Αντέμ Ορτά, ο οποίος εδώ και δύο δεκαετίες ζει στο Βερολίνο, δηλώνει αντίπαλος του Ερντογάν και προσθέτει ότι αντιμετωπίζεται εχθρικά από τους υποστηρικτές του Τούρκου προέδρου. Για την καθηγήτρια του Ινστιτούτου Τουρκολογίας στο Πανεπιστήμιο Ντούισμπουργκ-Έσσεν Ινσί Γενέρ Ροντερμπούργκ η πόλωση μεταξύ των Τούρκων της Γερμανίας είναι κάτι φυσιολογικό: «Υπήρχε πάντοτε, απλά σήμερα πολλοί λένε πλέον ανοιχτά ποιoν στηρίζουν και ποιον όχι».

Ενδεικτική για το κλίμα πόλωσης είναι και η απόφαση αρκετών Τούρκων αξιωματούχων να μην αποδεχθούν την πρόκληση του Γερμανού ομοσπονδιακού προέδρου Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ στο επίσημο γεύμα προς τιμήν του προέδρου Ερντογάν την Παρασκευή. Έτσι ο Χουσεΐν Ματ, πρόεδρος των Αλεβιτών Γερμανίας δήλωσε ότι αν παρακαθόταν στο δείπνο θα ήταν σαν να ενέκρινε τις άδικες αποφάσεις του Ταγίπ Ερντογάν και σαν να νομιμοποιούσε τις πράξεις του. Κατά την άποψή του «δεν είναι σωστό» να οργανωθεί γεύμα προς τιμήν του Τ. Ερντογάν, όταν δεν έχει γίνει πρόοδος στην Τουρκία στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Κούρδων και των Αλεβιτών. Ας σημειωθεί ότι ούτε και η καγκελάριος Μέρκελ θα είναι παρούσα στο επίσημο γεύμα, θα συναντηθεί όμως νωρίτερα με τον Τούρκο πρόεδρο…

Πηγή Η επίσκεψη Ερντογάν διχάζει τους Τούρκους της Γερμανίας…


Πριν από μερικές ημέρες στην παραθαλάσσια περιοχή Γιάλι στο χωριό Βουνό της Χιμάρας, οι αλβανικές αρχές κατεδάφισαν κατοικίες και επιχειρήσεις με την πρόφαση πως είχαν κατασκευαστεί σε στρατιωτική έκταση.

Το οικόπεδο αυτό είχε αγοραστεί από την οικογένεια Μπάλα προ 30 ετών και μάλιστα κατέχουν τους απαραίτητους τίτλους ιδιοκτησίας που αποδεικνύουν πως είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες.

Με την πάροδο των ετών τα μέλη της οικογενείας επί του οικοπέδου έχτισαν 4 σπίτια και 2 επιχειρήσεις, ένα εστιατόριο και ένα μινι μάρκετ. Όλα αυτά έγιναν συντρίμμια μέσα σε λίγα λεπτά.

Όπως καταγγέλλει η οικογένεια Μπάλα, δεν έλαβε καμία ενημέρωση, ενώ αυτό προβλέπετε από την αλβανική νομοθεσία, για την κατεδάφιση με αποτέλεσμα να μην προλάβει να αδειάσει τα κτίρια από το περιεχόμενο. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι αστυνομικοί έκαναν πλιάτσικο στις περιουσίες τους αρπάζοντας από μετρητά μέχρι λάδι και ρακί.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα μας είπε η οικογένεια, η κατεδάφιση έγινε με την συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων που περιφρουρούσε το σημείο και στην συνέχεια συνέλαβε μέλη της οικογενείας που προσπάθησαν να παρεμποδίσουν τις κατεδαφίσεις, ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ένα κορίτσι 14 ετών.

Μέχρι εδώ ίσως κάποιος ευλόγως να πει πως ίσως η κυβέρνηση Ράμα προσπαθεί να επαναφέρει την τάξη σε μια περιοχή που μπορεί όντως να ήταν στρατιωτική και κακώς πέρασε στα χέρια ιδιωτών…

Εδώ όμως ξεκινά το παράδοξο της υπόθεσης.

Το χωριό Βουνό, που τυγχάνει να είναι το χωριό απ’ όπου κατάγεται η μητέρα του Έντι Ράμα, και η παραλία Γιάλι αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς τουρίστες καθώς είναι κοντά στην περιοχή της Αυλώνας. Η συγκεκριμένη περιοχή που είναι περιζήτητη έχει καταληφθεί από ανθρώπους που ανήκουν στον στενό κύκλο του Αλβανού πρωθυπουργού και έχουν χτίσει κατοικίες και επιχειρήσεις.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην υποτιθέμενη στρατιωτική έκταση που ανήκε στην οικογένεια Μπάλα, θα χτιστεί τουριστικό θέρετρο. Με σιγουριά λέμε πως οι περιουσίες που κατεδαφίστηκαν δεν ήταν παράνομες αλλά εμπόδιο στα σχέδια κολλητών του πρωθυπουργού.

Μια έκταση λοιπόν είναι παράνομη όταν βρίσκεται στην κατοχή απλών πολιτών και νόμιμη όταν εμπλέκονται μεγαλοκαρχαρίες φίλοι του πρωθυπουργού.

Η κατεδάφιση αυτή μοναδικό σκοπό είχε να ανοίξει τον δρόμο στους μεγαλοκαρχαρίες ώστε να χτίσουν τα τουριστικά θέρετρα στα οποία ο Έντι Ράμα αναφέρετε όταν μιλά για την ανάπτυξη της αλβανικής ακτογραμμής.

Μια ανάπτυξη που δεν προβλέπει το πως θα μπορέσουν να ζήσουν από τον τουρισμό και οι μόνιμοι κάτοικοι απεναντίας γίνονται εντατικές προσπάθειες για να τους αφανίσουν.

Αυτά μόνο στην Αλβανία του Ράμα…

Πηγή: himara.grΠηγή Χιμάρα: Κατεδαφίζουν περιουσίες ως «παράνομες» για να ανοίξουν δρόμο για «νόμιμα» τουριστικά θέρετρα (βίντεο)