25 April, 2019
Home / Διαφορα (Page 747)

H χoληδoχoς κύστη δεν εiναι ένα oργανo πoυ μας απασχoλεi συχνά, εκτoς και αν πρoκαλεi έντoνo πoνo, oπoτε και μoνo τoτε ασχoλoύμαστε με τo τι μπoρεi να έχει πάει στραβά.

H χoληδoχoς κύστη εiναι ένας μικρoς σάκoς πoυ απoθηκεύει τη χoλή απo τo ήπαρ, και βρiσκεται ακριβώς κάτω απo τo συκώτι σας.

H χoληδoχoς κύστη απελευθερώνει χoλή, μέσω της κυστικής oδoύ, μέσα στo λεπτo έντερo, για να συμβάλει στην διάσπαση των τρoφών πoυ καταναλώνετε, ειδικά αν πρoκειται για πoλύ λιπαρές τρoφές.

Τυπικά, η χoληδoχoς κύστη δεν πρoκαλεi πoλλά πρoβλήματα ή μεγάλη ανησυχiα, αλλά εάν κάτι επιβραδύνει ή εμπoδiζει τη ρoή της χoλής απo τη χoληδoχo κύστη, τoτε μπoρεi να πρoκύψoυν διάφoρα πρoβλήματα.

 Τι μπoρεi να πάει στραβά

 Μερικά κoινά πρoβλήματα της χoληδoχoυ κύστης περιλαμβάνoυν:

Πέτρες στην χoλή (χoλoλιθoι – χoλoλιθiαση): Aυτo συμβαiνει oταν oταν μικρές πέτρες, ή μερικές φoρές μεγαλύτερες, αναπτύσσoνται στo εσωτερικo της χoληδoχoυ κύστης.

Oι χoλoλιθoι μπoρεi να πρoκαλέσoυν πoνo (κoλικoς της χoληδoχoυ κύστης), αλλά περiπoυ τo 90% των ατoμων με χoλoλιθoυς δεν έχει κανένα άλλo σύμπτωμα.

Στις περισσoτερες περιπτώσεις, oι πέτρες στην χoλή υπάρχoυν για πoλλά χρoνια.

Για άγνωστoυς λoγoυς, αν έχετε πέτρες στη χoλή για περισσoτερα απo 10 χρoνια, εiναι λιγoτερo πιθανo να έχετε συμπτώματα.

Χoληφoρων κoλικoς: Aυτoς εiναι o oρoς πoυ χρησιμoπoιεiται συχνά για τα σoβαρά επεισoδια πoνoυ πoυ μπoρεi να πρoκληθoύν απo απoφραξη της κυστικής oδoύ απo τις πέτρες στην χoλή.

H χoληδoχoς κύστη συσπάται έντoνα για να εξαφανiσει την απoφραξη, πρoκαλώντας σπασμωδικo (ή μερικές φoρές σταθερo) και έντoνo πoνo.

O κoλικoς της χoληδoχoυ κύστης διαρκεi συνήθως μoνo μiα ή δύo ώρες, oταν υπάρχει έξαρση. Μπoρεi να επαναληφθεi μετά απo καιρo.

Φλεγμoνή της χoληδoχoυ κύστης (χoλoκυστiτιδα): H φλεγμoνή της χoληδoχoυ κύστης μπoρεi να πρoκληθεi απo πέτρες στη χoλή, απo υπερβoλική χρήση αλκooλ, απo λoιμώξεις, ή ακoμα και απo oγκoυς πoυ πρoκαλoύν συσσώρευση της χoλής.

Aλλά η πιo κoινή αιτiα της χoλoκυστiτιδας εiναι oι πέτρες στην χoλή.

Τo σώμα μπoρεi να αντιδράσει στoν ερεθισμo απo τις πέτρες, με oiδημα και πoνo στα τoιχώματα της χoληδoχoυ κύστης.

Oι εξάρσεις της φλεγμoνής μπoρεi να διαρκέσoυν για αρκετές ώρες, ή ακoμη και μερικές ημέρες. Πoλλές φoρές o ασθενής αναπτύσσει και πυρετo.

Περiπoυ στo 20% των περιπτώσεων, η χoληδoχoς κύστη πoυ έχει φλεγμoνή εiναι ευάλωτη στα εντερικά βακτήρια, και πoλλές φoρές μoλύνεται απo αυτά.

Σπάνια, η χoληδoχoς κύστη μπoρεi να σπάσει, κάτι πoυ απαιτεi άμεση χειρoυργική επέμβαση.

Κάθε επεισoδιo χoλoκυστiτιδας απαιτεi ιατρική φρoντiδα, ιδιαiτερα εάν συνoδεύεται απo πυρετo.

Δυσλειτoυργική χoληδoχoυ κύστης ή χρoνια νoσoς της χoληδoχoυ κύστης: Eδώ, η χoληδoχoς κύστη μπoρεi να γiνει άκαμπτη/σκληρή, να υπoστεi σημάδια απo τις πέτρες και να πρoκαλέσει επαναλαμβανoμενα επεισoδια φλεγμoνής.

Τα συμπτώματα εiναι πιo σταθερή, αλλά τεiνoυν να εiναι ασαφή, oπως η κoιλιακή πληρoτητα (φoύσκωμα), η δυσπεψiα και η αυξημένη παραγωγή φυσικών αερiων απo τo έντερo.

H χρoνια διάρρoια εiναι ένα κoινo σύμπτωμα σε αυτή την περiπτωση, συνήθως μετά τα γεύματα και μέχρι 10 φoρές την ημέρα.

Τα πιo συχνά συμπτώματα πρoβλήματoς στην χoληδoχo κύστη

Aυτά μπoρεi να διαφέρoυν ανάλoγα με τoν τύπo τoυ πρoβλήματoς πoυ έχετε, αν και πoλλά συμπτώματα εiναι κoινά μεταξύ των διαφoρων τύπων των πρoβλημάτων της χoληδoχoυ κύστης.

 Aλλά τα περισσoτερα συμπτώματα της χoληδoχoυ κύστης ξεκινoύν με πoνo στην άνω κoιλιακή χώρα, εiτε στην πάνω δεξιά, εiτε στη μέση. Δεiτε τα πιo κoινά συμπτώματα πρoβλήματoς στην χoληδoχo κύστη:

-Έντoνoς κoιλιακoς πoνoς

-Πoνoς πoυ μπoρεi να εκτεiνεται κάτω απo την δεξιά ωμoπλάτη ή πρoς τα πiσω

-Πoνoς πoυ επιδεινώνεται μετά απo την κατανάλωση ενoς γεύματoς, ιδιαiτερα με λιπαρές τρoφές

-Πoνoς πoυ τoν αισθάνεστε oξύ, ή σαν να έχετε κράμπες στην κoιλιά

-Πoνoς πoυ αυξάνετε oταν εισπνέετε βαθιά

-Πoνoς στo στήθoς

-Καoύρα, δυσπεψiα και υπερβoλικά αέρια

-Aiσθημα πληρoτητας στην κoιλιά

-Έμετoς, ναυτiα, πυρετoς

-Ρiγη

-Eυαισθησiα στην κoιλιακή χώρα, ιδιαiτερα στo άνω δεξi τεταρτημoριo

-Ίκτερoς (κιτρiνισμα τoυ δέρματoς και των ματιών)

-Κoπρανα ασυνήθιστoυ χρώματoς (συχνά πιo ανoιχτo, σαν να εiναι πηλoς)

Aν εντoπiσετε oπoιαδήπoτε συμπτώματα απo πιθανά πρoβλήματα στην χoληδoχo κύστη, επικoινωνήστε άμεσα με τo γιατρo σας για μια σωστή διάγνωση και άμεση θεραπεiα.

Πηγή

The post Aν νιώθετε αυτά, κάντε άμεσα εξετάσεις για την χoλή σας! appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Aν νιώθετε αυτά, κάντε άμεσα εξετάσεις για την χoλή σας!

Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από μάχη που έδωσε με σοβαρή ασθένεια ο Γρηγόρης Καραγκούνης, σύζυγος της…
Ζανέτ Τσίπρα, αδελφής του πρωθυπουργού. 

Το ζευγάρι, είχε αποκτήσει από το γάμο του δυο παιδιά.

Η κηδεία του γαμπρού του πρωθυπουργού θα τελεστεί στον Διόνυσο Αττικής, αύριο Σάββατο στις 13.00…

Πηγή Έφυγε από τη ζωή ο γαμπρός του Αλέξη Τσίπρα…

ΒΙΝΤΕΟ 

Το απολίθωμα ενός νέου είδους γιγαντιαίου δεινόσαυρου ανακάλυψαν παλαιοντολόγοι στη Νότια Αφρική, ο οποίος ήταν περίπου διπλάσιος από ένα σημερινό μεγάλο αφρικανικό ελέφαντα.

Ο «Λεντουμαχάντι μαφούμπε», όπως ονομάσθηκε (σημαίνει «μια γιγάντια βροντή την αυγή» στη γλώσσα Σεσότο της χώρας) είναι ο…
μεγαλύτερος που έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στον αφρικανικό Νότο.

Επρόκειτο για ένα τετράποδο φυτοφάγο δεινόσαυρο, με μακρύ λαιμό, μακριά ουρά, μικρό κεφάλι, βάρος περίπου 12 τόνων, μήκος 15 μέτρων και ύψος τεσσάρων μέτρων, ο οποίος έζησε πριν σχεδόν 200 εκατομμύρια χρόνια. Εκείνη την εποχή, την πρώιμη Ιουρασική, ήταν πιθανότατα το μεγαλύτερο ζώο της ξηράς στη Γη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή παλαιοντολογίας Jonah Choiniere του Πανεπιστημίου του Witwatersrand του Γιοχάνεσμπουργκ, έκαναν την παρουσίαση του «Ledumahadi mafube» στο περιοδικό βιολογίας «Current Biology».

Ο νέος δεινόσαυρος είναι ένας από τους στενότερους συγγενείς των σαυρόποδων δεινοσαύρων, οι οποίοι έφθαναν σε βάρος τους 60 τόνους και περιλάμβαναν είδη όπως ο γνωστός Βροντόσαυρος. Όλα τα σαυρόποδα ήσαν φυτοφάγα και τετράποδα.

Ο «Λεντουμαχάντι μαφούμπε» συγγενεύει επίσης με άλλους γιγάντιους δεινόσαυρους της Αργεντινής που έζησαν την ίδια περίπου εποχή, πράγμα που δείχνει ότι χάρη στην υπερήπειρο Παγγαία που υπήρχε τότε, όπως είπε ο Choiniere, «οι δεινόσαυροι θα μπορούσαν εύκολα να περπατήσουν από το Γιοχάνεσμπουργκ ως το Μπουένος ‘Αϊρες».

Ο υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Νότιας Αφρικής Μναμολόκο Κουμπάγι-Νγκουμπάνε δήλωσε ότι η νέα ανακάλυψη δείχνει για μια ακόμη φορά πόσο σημαντική είναι η παλαιοντολογία της Ν.Αφρικής για όλο τον κόσμο. «Όχι μόνο η χώρα μας αποτελεί το λίκνο της ανθρωπότητας, αλλά έχουμε επίσης απολιθώματα που βοηθούν να κατανοήσουμε την εμφάνιση των γιγάντιων δεινοσαύρων», όπως είπε…

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή Ανακαλύφθηκε νέο είδος γιγαντιαίου δεινοσαύρου…

Αποσμητικά και αντιιδρωτικά: μπορεί όλοι να χρησιμοποιούν την πρώτη λέξη για να περιγράψουν και τα δύο προϊόντα,.. ωστόσο αυτά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.

Και μάλιστα πρέπει να εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο, ή, καλύτερα, διαφορετική ώρα.

Σύμφωνα με την Δρ. Άννα Γκλέισερ, πρόεδρο και ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Ιδρύματος Υπερίδρωσης,

0  111 σε αντίθεση με τα αποσμητικά, που πρέπει να εφαρμόζονται πρωινές ώρες, τα αντιιδρωτικά πρέπει να εφαρμόζονται λίγο πριν κάποιος πέσει στο κρεβάτι του.

Και αυτό γιατί, όπως τονίζει η κυρία Γκλέισερ, μόνο όταν ένας άνθρωπος κοιμάται υπάρχει στο δέρμα του η σωστή εφίδρωση.

Έτσι, τα αντιιδρωτικά προλαβαίνουν και ενεργούν πριν την υπερίδρωση, που αρχίζει με το που κάποιος σηκώνεται από το κρεβάτι του το πρωί.

Μάλιστα, η Άννα Γκλέσερ τονίζει ότι ακόμη και αν κάποιος σηκωθεί το πρωί, κάνει ντους και αν είναι γυναίκα ξυρίσει τις μασχάλες της, είναι δώρον άδωρον να βάλει αντιιδρωτικό, αφού δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Θα έχει ήδη ξεκινήσει η υπερίδρωση, η οποία δεν μπορεί να σταματήσει.

Πηγή

The post Το μεγάλο λάθος που κάνουν όλοι όταν βάζουν αποσμητικό appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Το μεγάλο λάθος που κάνουν όλοι όταν βάζουν αποσμητικό

…να «ξεπλύνει» τη βία εις βάρος του Ζακ…

Ποιος θα μπορούσε να υπερασπιστεί καλύτερα την απροκάλυπτη αστυνομική βία από τον Θάνο Πλεύρη; Διότι εκεί που οι περισσότεροι στο βίντεο που δημοσίευσε η «Εφημερίδα των Συντακτών» και δείχνει το…
δεύτερο κύμα βίας που υπέστη ο Ζακ Κωστόπουλος, αυτή τη φορά από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, ο «γαλάζιος» πολιτικός βλέπει… ευκαιρίες.

Ευκαιρίες για προσθήκη «όπλων» στη φαρέτρα των αστυνομικών –για τους οποίους διενεργείται ΕΔΕ, μετά από εντολή Γεροβασίλη– οι οποίοι ενώ χτυπούν έναν άνθρωπο αναίσθητο –και μάλλον νεκρό σύμφωνα με νεότερη μαρτυρία– δικαιολογούνται απόλυτα να το πράξουν.Σύμφωνα με το σκεπτικό του πρώην βουλευτή του ΛΑΟΣ και νυν συνοδοιπόρο του Κυριάκου Μητσοτάκη, «βάσει των κανόνων άμυνας και των οδηγιών από τη στιγμή που υπάρχει υπόνοια ότι ο ύποπτος οπλοφορεί (μαχαίρι, αιχμηρό αντικείμενο) δικαιολογείται η αστυνομική βία έως την αφαίρεση του όπλου και τη χειροπέδηση».

Μάλλον ο Θάνος Πλεύρης -ξεχνώντας τον ρόλο του ως δικηγόρου, που πριν τη δίκη δεν μπορεί να πάρει ως δεδομένη την όποια υπόθεση- ξέρει ότι ο Ζακ Κωστόπουλος οπλοφορούσε. Αν κρίνει κανείς και από το βίντεο, καταλαβαίνει ευθύς αμέσως ότι ο αναίσθητος αυτός άνθρωπος αποτελούσε άμεσο κίνδυνο για μία ομάδα οπλισμένων αστυνομικών. 

Λογικό; Για τους «γαλάζιους» ακροδεξιούς του Κυριάκου, λογικότατο.

Υ.Γ. Μία μικρή υπενθύμιση από την αμίμητη ατάκα Μητσοτάκη περί του πόσο μοιάζει ο Τσίπρας στον Ορμπάν. Μάλλον θα μπερδεύτηκε (;) με τους ακροδεξιούς του δικού του κόμματος.

altsantiri.gr

Πηγή Ουδείς καταλληλότερος του Πλεύρη…

Το κέντρο του μεσογειακού κυκλώνα «Ξενοφώντα», όπως τον ονομάζει η μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται να φθάσει στις νότιες ακτές της…
Πελοποννήσου μεταξύ 15:00-18:00 του Σαββάτου, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις.

Το ύψος του κύματος μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης, το μεσημέρι του Σαββάτου, με βάση το κυματικό μοντέλο του Εθνικού Αστεροσκοπείου προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει τα 11 μέτρα.

Σημειώνεται ότι δημιουργήθηκε τελικά ο Μεσογειακός Κυκλώνας στο Ιόνιο και το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία που θα ακολουθήσει σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Η κακοκαιρία που πλήττει με σφοδρότητα τις τελευταίες ώρες τη χώρα εξελίσσεται σε μεσογειακό κυκλώνα με το ίδιο όνομα (ή «Ζορμπάς» σύμφωνα με ξένα δίκτυα), όπως αναφέρει η μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Στοιχεία για την εξέλιξη του φαινομένου του μεσογειακού κυκλώνα συνεχίζουν να συλλέγουν οι επιστήμονες.

Η μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) ανέφερε ότι ο κυκλώνας πλησιάζοντας τις ακτές της Πελοποννήσου θα εξασθενήσει γρήγορα και από ανέμους 12 μποφόρ στο Νότιο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα της χώρας μας θα πνέουν με ένταση 7 έως 9 μποφόρ. Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων υπάρχει στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Αν. Στερεά και την Αν. Θεσσαλία.

Τέλος θα μεταφέρει μεγάλες ποσότητες σκόνης από την Αφρική που στις νοτιότερες περιοχές μπορεί να οδηγήσουν σε λασποβροχές.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ όλα δείχνουν ότι ακόμη δεν έχουν φτάσει στην κορύφωσή τους…

newsbeast.gr

Πηγή Κύματα άνω των 11 μέτρων θα προκαλέσει ο κυκλώνας…

Συχνά συνειδητοποιούμε ότι η κακή στάση του σώματος δημιουργεί μυΐκά προβλήματα. Ή ακόμα χειρότερα, προβλήματα στην σπονδυλική στήλη, τα οποία απαιτούν πολύ χρόνο θεραπείας και μεγάλη βοήθεια από ειδικούς για να βρεθεί λύση. Σε κάποιες από τις κακές στάσεις του σώματος, το κεφάλι και οι ώμοι σκύβουν προς τα εμπρός. Αυτό όμως, όπως ήδη γνωρίζετε, δημιουργεί μεγάλο πόνο, ο οποίος αρχίζει σιγά-σιγά να εμφανίζεται και γίνεται χειρότερος κάθε μέρα.

Αν θέλετε να διορθώσετε αυτά τα προβλήματα, είναι απολύτως απαραίτητο να κάνετε κάποιες ασκήσεις, όπως : ασκήσεις για ενδυνάμωση των χαλαρών μυών και τέντωμα (stretching) για τις πιο γυμνασμένες περιοχές.

Παρακάτω θα μιλήσουμε για ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν πλήρως να διορθώσετε την στάση του σώματός σας.

Θα πρέπει να ξεκινάτε πάντα με ζέσταμα των μυών και σε αυτό θα βοηθήσει ένα ήπιο τρέξιμο για 10 λεπτά, χωρίς διακοπή. Στη συνέχεια επιλέξτε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ασκήσεις που σας προτείνουμε, για να διορθώσετε την στάση του σώματός σας :

Άσκηση #1

σταση1

Ξαπλώστε με το πρόσωπο προς το πάτωμα, σε μια άνετη αλλά εντελώς επίπεδη επιφάνεια. Αυτή η άσκηση εστιάζει στο να διορθώσει τους πεσμένους ώμους. Ανυψώστε το κάτω μέρος του κορμού σας μαζί με τα χέρια σας. Σηκώστε τα όσο περισσότερο μπορείτε χωρίς όμως να πιέσετε τον εαυτό σας. Τα πάντα πρέπει να κυλούν ήπια. Στη συνέχεια πιέστε τις ωμοπλάτες σας ώστε να πλησιάσουν μεταξύ τους. Προσπαθήστε να κρατήσετε αυτή την στάση για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Εισπνεύστε, ξαπλώστε πάλι προς τα κάτω και κάντε 15 με 20 επαναλήψεις.
Στο επόμενο στάδιο ξαπλώστε με την πλάτη και υψώστε τα πόδια σας σε ευθεία μπροστά. Πιέστε προς τα κάτω με το χαμηλότερο μέρος της μέσης σας, την οσφυΐκή περιοχή. Αυτή η άσκηση θα δυναμώσει την κοιλιά και την λεκάνη σας. Κατόπιν κατεβάστε τα πόδια σας όσο πιο κοντά μπορείτε στο πάτωμα. Μείνετε σε αυτή τη θέση για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια υψώστε ξανά τα πόδια σας. Κάντε 10 με 15 επαναλήψεις.
Ξαπλώστε πάλι με την πλάτη τοποθετώντας μια μπάλα γυμναστικής ανάμεσα στους μηρούς σας. Πιέστε την όσο πιο δυνατά μπορείτε. Κρατήστε αυτή τη θέση για 5 δευτερόλεπτα. Χαλαρώστε. Κάντε 10 με 15 επαναλήψεις.

Άσκηση #2

σταση2

Η παρακάτω είναι άλλη μία άσκηση που μπορεί να σας βοηθήσει να διορθώσετε την στάση του σώματός σας : ξαπλώστε ανάσκελα, διπλώστε τα γόνατά σας και φέρτε τα στο στήθος όσο γίνεται πιο αργά . Κάντε το προσεκτικά διαφορετικά θα τραυματίσετε τους μυς σας. Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να επιμηκύνει την πλάτη σας. Κρατήστε την στάση αυτή για 20 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε 5 φορές.

“Ασκηση #3

σταση3

Η ακόλουθη άσκηση χρησιμοποιεί μια μπάλα γυμναστικής ξανά : καθίστε πάνω στην μπάλα με την σπονδυλική σας στήλη σε όρθια θέση. Βάλτε τα πόδια σας σε θέση έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα «V”. Κατόπιν αρχίστε να γέρνετε προς τα μπροστά σιγά-σιγά, όσο σας επιτρέπουν οι ιγνυακοί τένοντες . Μείνετε σε αυτή την στάση για 30 δευτερόλεπτα.

Άσκηση #4

σταση4

Μια άλλη άσκηση μπορείτε να κάνετε ως εξής: σταθείτε μπροστά σε μια πόρτα και βάλτε το δεξί σας χέρι σε αυτήν. Ο βραχίονας θα πρέπει να είναι έτσι λυγισμένος στον αγκώνα ώστε να δημιουργεί ορθή γωνία. Στη συνέχεια φέρτε το αριστερό σας πόδι μπροστά και στρίψτε προς τα αριστερά μέχρι να νιώσετε ένα τέντωμα στον δεξί σας θωρακικό μυ. Κάνετε στροφή και αλλάζετε χέρι και πόδι ώστε να τεντώσετε την αριστερή σας πλευρά αυτήν την φορά.

Και τέλος, σας συνιστούμε να στέκεστε πάντα με ίσια την πλάτη. Είναι σημαντικό να περνάτε όση περισσότερη ώρα μπορείτε σφίγγοντας τους κοιλιακούς σας και έχοντας τους γοφούς σας σε χαλαρή θέση, χωρίς καμία πίεση. Οι ώμοι και ο λαιμός σας πρέπει να είναι πάντα προς τα πίσω, γιατί αν συνεχίσετε να γέρνετε μπροστά, η στάση σας θα είναι όλο και πιο δύσκολο να διορθωθεί. Να έχετε συνέχεια αυτό στο μυαλό σας, ειδικά αν κάθεστε μπροστά από έναν υπολογιστή ή οποιαδήποτε κινητή συσκευή.

Πηγή

 

The post Πώς να διορθώσετε τη στάση του σώματός σας appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Πώς να διορθώσετε τη στάση του σώματός σας

Είναι αρκετά συχνό φαινόμενο το να έχετε στο δέρμα σας τουλάχιστον ένα κόκκινο σημάδι. Τα σημάδια αυτά είναι μικρά και έχουν ένα βαθυκόκκινο χρώμα, ενώ μερικές φορές είναι και ανάγλυφα κι εμφανίζονται κυρίως στο λαιμό, το στήθος και την πλάτη. Όμως τι τα προκαλεί; Θα πρέπει να τα προσέχουμε; Είναι επικίνδυνα; Θα σας εξηγήσουμε παρακάτω προκειμένου να εφησυχαστείτε.

Τα μικρά, κατακόκκινα σημάδια που έχουν ένα πολύ λαμπερό, κόκκινο χρώμα τείνουν να σας φοβίζουν όταν εμφανίζονται ξαφνικά στο δέρμα σας. Δεν πονάνε, ωστόσο φαίνονται άσχημα και όλοι θέλουμε να μάθουμε για ποιον λόγο εμφανίζονται ξαφνικά. Είναι εξαιτίας της διατροφής σας;Συνδέονται με κάποια ασθένεια; Θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν είναι σοβαρά, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να τα ελέγχετε. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα μιλήσουμε γι” αυτό με λεπτομέρειες.(Διαβάστε την συνέχεια Παρακάτω)

Διαβάστε την Συνέχεια…………………………………………………

Τι προκαλεί τα κόκκινα σημάδια;

Για κάποιους ανθρώπους, ένα σημάδι εκ γενετής είναι μια ελκυστική πινελιά στο δέρμα τους. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές παρουσιάζονται κάποιες αλλαγές στα χαρακτηριστικά των σημαδιών αυτών που πρέπει να ελέγχονται. Η επιστημονική ονομασία των κόκκινων σημαδιών είναι «κερασοειδή αιμαγγειώματα» («cherry angioma»). Εμφανίζονται κυρίως σε άτομα με πολύ λευκό δέρμα ή σε μεσήλικες. Όπως αναφέρθηκε πριν, δεν τείνουν να είναι επικίνδυνα, αλλά αν εμφανιστεί ξαφνικά ένας μεγάλος αριθμός από αυτά, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό γιατί σίγουρα βιώνετε μια μεγάλη αλλαγή στο σώμα σας. Οι ειδικοί συνδέουν τέτοιου είδους αλλαγές με προβλήματα στο ήπαρ.Είναι ακόμη πιθανό να προκληθούν από την κακή διατροφή ενός ατόμου, με τη συσσώρευση πολλών τοξίνων στο έντερο ή στο συκώτι. Η προέλευσή τους οφείλεται στην ανώμαλη ανάπτυξη των μικρώναιμοφόρων αγγείων. Η διάστασή τους είναι μεταξύ 1 και 4 χιλιοστών. Είναι πιθανό να έχουν εμφανιστεί αυτές οι κόκκινες ελιές σε σημεία όπως στις μασχάλες, στις φτέρνες, στα γεννητικά όργανα, στο στήθος, στην πλάτη, στα πόδια, στα χέρια… Κόκκινα σημάδια σαν αυτά στο πρόσωπό σας, στα χέρια σας, καθώς και σε άλλα εκτεθειμένα σημεία του σώματός σας μπορεί να οφείλονται στην υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Παρατηρείστε τις άκρες και την υφή τους. Αν οι άκρες είναι ακανόνιστες, η υφή τραχιά και το μέγεθός τους είναι πάνω από 6 χιλιοστά, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το δερματολόγο σας. Δώστε προσοχή και στα παιδιά. Παιδιά με πολύ ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί επίσης να φέρουν τέτοιου είδους κόκκινα σημάδια. Θα πρέπει να τα παρακολουθείτε συχνά προκειμένου να τα έχετε υπό έλεγχο. Συχνά είναι κληρονομικά. Μπορεί, επίσης, να εμφανιστούν εξαιτίας μικρών ορμονικών διαταραχών στις γυναίκες. Ακόμη, είναι πιθανό να εμφανιστούν και λόγω ηλικίας.

Διάγνωση

Με το που παρατηρήσετε ένα κόκκινο σημάδι σαν κι αυτά στο δέρμα σας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποφύγετε είναι να πανικοβληθείτε, καθώς δεν είναι τόσο σοβαρά και δεν τείνουν να χρειάζονται κάποιου είδους θεραπεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις εξής οδηγίες:

Να δείτε ένα γιατρό εάν εμφανιστούν πολλά στον θώρακά σας. Ένα ή δύο δεν είναι σημαντικά, αλλά οτιδήποτε πάνω από αυτόν τον αριθμό και ιδιαίτερα αν εμφανίστηκαν ξαφνικά, είναι δείγμα ενός προβλήματος υγείας. Ελέγξτε κατά πόσο το σχήμα των ελιών είναι συμμετρικό ή ασύμμετρο. Αν παρατηρήσετε ότι είναι ασύμμετρο, δείτε έναν γιατρό. Κοιτάξτε το χρώμα τους. Αν παραμείνει κόκκινο τότε δεν υπάρχει πρόβλημα, ωστόσο αν γίνεται όλο και πιο σκούρο, τότε θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας.

Θεραπεία και Πρόληψη

Σύμφωνα με τους ειδικούς, προκειμένου να σταματήσει η εμφάνιση των κόκκινων αυτών σημαδιών και να μειωθεί η επίδρασή τους, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το έντερό σας και να βοηθήσετε το ήπαρ σας να γίνει ισχυρότερο. Προσπαθήστε να πίνετε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Να τρώτε άφθονα φρέσκα λαχανικά και να πίνετε πολλούς χυμούς. Είναι πολύ ωφέλιμο να τρώτε καρότα, αγκινάρες και σέλινο. Το φύκι σπιρουλίνα, για παράδειγμα, είναι ιδανικό για την απορρόφηση των τοξίνων που βρίσκονται στο έντερο. Βάλετε στη διατροφή σας το αβοκάντο, όπως και το ελαιόλαδο. Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα ποτήρι χυμό λεμονιού. Να πίνετε τουλάχιστον δύο ποτήρια χυμό την ημέρα (με κράνμπερι, ανανά ή ρόδι). Αποφύγετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Αντικαταστήστε τα με φυτικό γάλα. Να πίνετε εκχύλισμα ταραξάκο μια φορά τη μέρα. Είναι πολύ αποτοξινωτικό. Εκτός από το να ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή, προκειμένου να αποτρέψετε την εμφάνισή τους, θα πρέπει να προστατευτείτε από την έκθεση στον ήλιο. Μπορείτε να αποτρέψετε τα σημάδια που εμφανίζονται το πρόσωπο και το λαιμό σας με το να χρησιμοποιείται αντηλιακό. Προσπαθήστε πάντα να διατηρείτε την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη, να καταναλώνετε πολλή βιταμίνη C και να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Τα σημάδια αυτά δεν τείνουν να εξαφανίζονται. Αν σας ενοχλούν, μπορείτε να καταφύγετε σε πιο παραδοσιακές, φυσικές θεραπείες, όπως, για παράδειγμα, η τοποθέτηση ενός επιδέσμου με χυμό κρεμμυδιού καθημερινά μέχρι να εξαφανιστούν. Μια ακόμη λύση είναι η κατάποση ενός δισκίου βιταμίνης C ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να εμποδίσετε την εμφάνισή τους με μια ισορροπημένη διατροφή που αποτρέπει τη συσσώρευση τοξίνων στο σώμα. Αυτό θα αποτελέσει σίγουρα ένα μεγάλο δώρο για το δέρμα σας.

Πηγή

The post Τι προκαλεί τα κόκκινα σημάδια στο δέρμα σας; appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Τι προκαλεί τα κόκκινα σημάδια στο δέρμα σας;

…αν οι ΑΝΕΛ επιμείνουν στη μη κύρωση της Συμφωνίας»…

ΒΙΝΤΕΟ

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να χρειαστεί δύο διαφορετικές  πλειοψηφίες,  ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, σε συνέντευξή του στο CNN Greece.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ο κ. Σκουρλέτης σημείωσε ότι η…
συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο καθώς αποτελεί κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που καθιερώνει σχέσεις συνύπαρξης των βαλκανικών λαών. Αναφορικά με τις προθέσεις των ΑΝΕΛ, ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι αν επιμείνουν στη θέση τους, θα προκύψει σοβαρό πολιτικό ζήτημα για τη συνοχή της κυβέρνησης. «Ελπίζω οι ΑΝΕΛ να μην αναλάβουν αυτή τη βαριά πολιτική ευθύνη», καταλήγει.  Όσον αφορά το ενδεχόμενο να χρειαστούν δύο διαφορετικές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, μία για τη Συμφωνία των Πρεσπών και μία για ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση σημειώνει ότι δεν μπορεί να το αποκλείσει,  ελπίζει, όμως κάτι τέτοιο να μην χρειαστεί.

Σοκαριστικά όσα αποκαλύπτονται για την υπόθεση Ζακ Κωστόπουλου
Ο κ. Σκουρλέτης χαρακτηρίζει σοκαριστικά τα όσα προκύπτουν για την παρουσία της αστυνομίας στην υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλουσημειώνει ότι η επίσημη πολιτεία και η αστυνομία οφείλει να έχει διαφορετική παρουσία από αυτήν που επέδειξαν οι αστυνομικοί στην περίπτωση του Ζακ Κωστόπουλου. “Η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ οφείλει να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να μην ξαναγίνουμε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών” σημειώνει.

«Βαδίζουμε σε έναν μεταμνημονιακό διπολισμό»

«Οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας ήταν διακριτές και επί μνημονίου και στη μεταμνημονιακή περίοδο. Ως κυβέρνηση κάναμε συνεχώς προσπάθεια λείανσης των αντικοινωνικών επιπτώσεων του μνημονίου. Σε αντίθεση με τη ΝΔ εμείς ουδέποτε διεκδικήσαμε την πατρότητα του μνημονίου», υποστηρίζει ο Πάνος Σκουρλέτης σε ερώτηση σχετικά με τους υψηλούς τόνους ανάμεσα σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία και κατηγορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι υπερασπίζεται έναν άκρατο και αγοραίο νεοφιλελευθερισμό.

«Η μεταμνημονιακή περίοδος θα πρέπει να χαρακτηριστεί από μια αντιπαράθεση σε προγραμματικό επίπεδο. Βαδίζουμε σε έναν μεταμνημονιακό διπολισμό, όπου ο κορμός του ενός πόλου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, με προτεραιότητα την υπεράσπιση των αδυνάτων, του κόσμου της εργασίας και από την άλλη ένας ακραίος, αγοραίος νεοφιλελευθερισμός που θέλει να παραδώσει τα πάντα στις δυνάμεις της αγοράς και αντιλαμβάνεται το Δημόσιο ως τροχονόμο που απλά θα μοιράζει δουλειές.»

Άνοιγμα στη σοδιαλδημοκρατία με προγραμματικούς όρους

 Όσον αφορά τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις δυνάμεις της κεντροαριστεράς, ο κ.Σκουρλέτης υποστηρίζει ότι η ελληνική εκδοχή της σοδιαλδημοκρατίας δεν μπορεί να ακολουθήσει τον διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατίας, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

 «Η ελληνική εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας δεν παρακολουθεί τον πολύ ενδιαφέροντα προβληματισμό που υπάρχει στους κόλπους της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, όπου τίθεται στο προσκήνιο η επανεξέταση των βασικών στρατηγικών επιλογών συμπόρευσης με τη Χριστιανοδημοκρατία. […]Όταν εμείς απευθυνόμαστε στην κεντροαριστερά αναφερόμαστε στις δυνάμεις που κατανοούν την ανάγκη χειραφέτησης από το νεοφιλελευθερισμό. Το άνοιγμα αυτό οφείλει να έχει συγκεκριμένη προγραμματική βάση», λέει ο Πάνος Σκουρλέτης.  


Επιδίωξη ο σχηματισμός νικηφόρων αυτοδιοικητικών σχημάτων

Αναφορικά με τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι επιδίωξη του κυβερνώντος κόμματος είναι ο σχηματισμός νικηφόρων αυτοδιοικητικών, συμμαχικών σχημάτων που θα έχουν σαφές προγραμματικό πρόσημο. «Ο πολίτης δεν θέλει να δει στις αυτοδιοικητικές εκλογές μια καρικατούρα της κεντρικής πολιτικής αλλά σχήματα που θα έχουν προτάσεις για τη ζωή τους μέσα στις πόλεις», σημειώνει.  

Όσον αφορά τον Δήμο της Αθήνας, ο κ. Σκουρλέτης σημειώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταλήξει σε υποψήφιο ,ενώ σχολιάζοντας την υποψηφιότητα του Κώστα Μπακογιάννη υποστήριξε ότι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος δεν μπορεί να κρύψει τη φιλοδοξία του να ακολουθήσει την οικογενειακή παράδοση και να διαδραματίσει ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή…

cnn.gr

Πηγή «Πλήγμα για την κυβέρνηση…

Η ικανοποίηση που συνοδεύει έναν οργασμό δεν μπορεί να παραμείνει… κρυφή και αντανακλάται στο πρόσωπο.

Έχετε ρωτήσει ποτέ το σύντροφό σας ποια γκριμάτσα κάνετε την ώρα που φτάνετε στην κορύφωση;

Δεν υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις ποικίλες σωματικές εκδηλώσεις που συνοδεύουν έναν οργασμό. Οι επιστήμονες που μελετούν την ανθρώπινη σεχουαλικότητα δεν μπορούν φυσικά να τρυπώσουν στις κρεβατοκάμαρες και να παρατηρήσουν τα ζευγάρια την ώρα που κάνουν σεχ, δηλώνει χαρακτηριστικά η Νικόλ Προζ, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο UCLA της Καλιφόρνια και ειδικός σε θέματα που αφορούν τη σεχουαλική συμπεριφορά.
Ωστόσο, Ισπανοί ερευνητές βρήκαν ένα τρόπο να παρακάμψουν αυτό το εμπόδιο και να μελετήσουν τις διάφορες γκριμάτσες που κάνουν άνδρες και γυναίκες την ώρα του οργασμού!

Ανέλυσαν 100 βίντεο που είχαν ανεβάσει οικειοθελώς άνδρες και γυναίκες στο διαδίκτυο και κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

– ποσοστό 92% των ανδρών και γυναικών έκλειναν τα μάτια τους
– ποσοστό 67% των ανδρών και γυναικών άνοιγαν διάπλατα το στόμα τους
– ποσοστό 48% των ανδρών και γυναικών κουνούσαν τα φρύδια τους (συνοφρυώνονταν)
– ποσοστό 44% των ανδρών και γυναικών άνοιγαν ελαφρώς τα χείλη τους.

Ο συνηθέστερος συνδυασμός ήταν το κλείσιμο των ματιών και το άνοιγμα του στόματος και παρατηρήθηκε σε ποσοστό 36% των περιπτώσεων.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι κάποιες από αυτές τις γκριμάτσες είναι αντανακλαστικές και αποτελούν μια μορφή απελευθέρωσης της μυϊκής έντασης όσο πλησιάζει ο οργασμός.
Η απώλεια ελέγχου των μυών του προσώπου κατά τον οργασμό οδηγεί μερικές φορές σε αλλόκοτες γκριμάτσες που δίνουν την αίσθηση ότι το άτομο πονά και όχι ότι νιώθει ευχαρίστηση. Αυτό συμβαίνει επειδή αρκετές από τις περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται όταν νιώθουμε πόνο διεγείρονται και τη στιγμή του οργασμού, δηλώνει η Προζ.

Πηγή

The post Ποιες είναι οι δημοφιλέστερες γκριμάτσες την ώρα του… οργασμού appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Ποιες είναι οι δημοφιλέστερες γκριμάτσες την ώρα του… οργασμού