16 June, 2019
Home / Διαφορα (Page 738)

Τό ἑλληνικό ἀλφάβητο
Σεραφεὶμ Γ. Κωνσταντίνου

φιλολόγου

Πολιτισμοὶ καὶ γλώσσες

Ἄν οἱ γλώσσες εἶναι τὸ «ροῦχο» τῶν πολιτισμῶν, ἄν, ὅπως ο Wittgenstein ἐπισημαίνει χαρακτηριστικά, τὰ ὅρια τῆς γλώσσας ταυτίζονται μὲ τὰ ὅρια τοῦ κόσμου ποὺ ὁ κάθε πολιτισμὸς ὁριοθετεῖ μὲ τὴ δράση καὶ τὴν παρουσία του, τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο καὶ ἡ πολύχρονη ἱστορία του ἀποδεικνύουν ἔκτυπα αὐτὲς τὶς ἐπισημάνσεις.

Ἡ καταγωγὴ τοῦ ἐλληνικοῦ ἀλφαβήτου-Ἡ συλλαβικὴ γραφὴ

Ἀρκετὰ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπινόηση τοῦ ἀλφαβήτου ἡ ελληνική γραφόταν με συλλαβικὴ μορφὴ, ὅπως ὀνομάστηκε η Γραμμική Α΄ ἡ ὁποία χρησιμοποιοῦνταν στὴν Κρήτη. Νεότερη ἐκδοχὴ αὐτῆς εἶναι η Γραμμικὴ Β΄, ἡ γραφὴ τῶν μυκηναϊκῶν ἀνακτόρων (Μυκῆνες Πῦλος, Τίρυνθα). Ἐπίσης ἀξίζει να ἀναφερθεῖ η ὕπαρξη καὶ χρήση τοῦ κυπριακοῦ συλλαβαρίου, μορφῆς δηλαδὴ συλλαβογράμματης γραφῆς ποὺ ἀποδίδει τὴν ἐλληνικῆ γλώσσα, ἔτσι ὅπως μιλιόταν στὴν Κύπρο.

Ἡ συγκέντρωση τῆς οἰκονομικῆς και κοινωνικῆς ζωῆς γύρω ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα γἐννησε τὴν ἀνάγκη ἑνὸς συστήματος καταγραφῆς καὶ διατήρησης τῆς πληροφορίας, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν ἄποψη ὅτι ἡ ἐξέλιξη τῆς κοινωνἰας καὶ οἱ σύνθετες δομὲς της χρειάστηκαν τὴ γραφὴ, καθὼς ὁ προφορικὸς λόγος ἦταν πλέον ἀνεπαρκὴς, ἀλλὰ καὶ πρακτικὰ ἄβολος. Ἡ γραφὴ, ὅπως προαναφέρθηκε, ἦταν συλλαβικὴ, μὲ ἑνενήντα συλλαβικὰ σημεῖα καὶ ἑκατὸ ἰδεογράμματα ἤ εἰκονογράμματα, μὲ τὰ ὁποῖα οἱ Μυκηναῖοι ἄνακτες κατέγραφαν τὸ βιὸς ποὺ διέθεταν στὶς ἀποθῆκες τους. Ἐπομένως πρόκειται γιὰ ἕνα χρηστικὸ καθαρὰ ἀλφάβητο μὲ λογιστικὲς ἐφαρμογὲς, ἄκρως χρήσιμο στὴν οἰκονομία καὶ τὴ διοίκηση τῶν κέντρων του μυκηναϊκοῦ κόσμου ποὺ ἔσφυζαν ἀπὸ ζωὴ. Oἱ πήλινες πλάκες τῆς Γραμμικῆς Β΄ τὶς ὁποῖες ἔφερε στὸ φῶς ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη τοῦ Sir Arthur Evans στὴν Κρήτη κατὰ τον 19ο αἰῶνα, καὶ οἱ ὁποῖες ἀποκρυπτογραφήθηκαν ἀπὸ τοὺς Michael Ventris μὲ τὴ βοήθεια τοῦ καθηγητὴ John Chadwick τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Cambridge, πιστοποιοῦν ὅτι η Γραμμικὴ Β΄ ἀποτέλεσε τὸ πρῶτο σύστημα γραφῆς στὸ ὁποῖο γράφτηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα (1).

Ἀπὸ τὴ συλλαβικὴ στὴν ἀλφαβητικὴ γραφὴ

Σταδιακὰ ὅμως ἡ παρακμὴ τῶν μυκηναϊκῶν κέντρων ὀδηγεῖ στὴ διακοπὴ γραφῆς τῆς Γραμμικῆς Β΄ καὶ φτάνουμε πιὰ στὸν 8ο π.Χ. αἰῶνα γιὰ να συναντήσουμε γραπτὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα γράφονται ὅμως σε ἀλφαβητικὴ πλέον γραφὴ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάθε φθόγγος ἀποδίδεται μὲ ἕνα γράφημα. Σήμερα ἡ ἐπικρατέστερη ἐπιστημονικὰ θεωρία ἀποδέχεται ὅτι οἱ Ἕλληνες παρέλαβαν ἀπὸ τοὺς Φοίνικες τὸ λεγόμενο βορειοσημιτικό ἀλφαβητικὸ σύστημα γραφῆς, ἀλλὰ τοῦ ἐπέφεραν σημαντικὲς μεταβολὲς, ἐπινοῶντας για πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς γραφῆς τὰ φωνήεντα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀποτελοῦν πιὰ τὴ βάση καὶ τὸν πυρήνα τῆς συλλαβῆς. Έτσι Ἕλληνες φτάνουν στὴ δημιουργία ἑνὸς ἀλφαβήτου ποὺ παριστάνει ὅλους τοὺς φθόγγους.

Ταυτόχρονα θεραπεύει καὶ  ξεπερνάει την «ἐλλειπτικότητα» τόσο του φοινικικοῦ ἀλφαβήτου, ὅσο καὶ τῆς Γραμμικῆς Β΄. Ἡ στιγμὴ αὐτὴ, ποὺ διήρκεσε αἰώνες καὶ ποὺ ὀφείλεται, σύμφωνα με τὸν σπουδαῖο Γερμανὸ φιλόλογο Ulrich Von Wilamowitz-Moelendorf, σὲ ἔναν ἄγνωστο εὐεργέτη τῆς ἀνθρωπότητας, γέννησε τὸ ἐλληνικὀ ἀλφάβητο. Τὰ πρῶτα γραπτὰ μνημεῖα αὐτῆς τῆς γλώσσας εἶναι τὸ γνωστὸ ποτήρι τοῦ Νέστορα, τὸ ὁποῖο βρέθηκε στὰ Ἴσκια, στὸ νησὶ Πιθηκοῦσες τοῦ τυρρηνικοῦ πελάγους, καθώς ἡ περίφημη ἐπιγραφὴ τῆς οἰνοχόης τοῦ Διπύλου στὸν Κεραμεικό. Ἡ νὲα αὐτὴ γραφὴ ἔφερε πραγματικὴ ἐπανάσταση, ἀφοῦ, ἀποτελῶντας φωνογραφικὴ ἀπεικόνιση τοῦ καθημερινοῦ ὁμιλούμενου λόγου, παρέχει τὴ δυνατότητα στὸν κάθε πολίτη νὰ τὴν γράφει, νὰ τὴν κατανοεῖ καὶ νὰ συμμετέχει κατὰ συνέπεια στὰ κοινὰ τῆς πόλης του. Δημιουργοῦνται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο οἱ προϋποθέσεις γιὰ μιὰ δημοκρατία τῆς γραφῆς, τῆς πληροφορίας καὶ τῆς γνώσης, γιατί τὸ ἀλφάβητο μαθαίνεται εὔκολα καὶ προσφέρεται γιὰ γενικὴ χρήση. Δὲν προϋποθέτει εἰδικούς της γραφῆς καὶ εἰδικούς της ἀνάγνωσης.

Τὰ πρῶτα αὐτὰ ἀλφαβητικὰ κείμενα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἔχουν ὡς «συγγραφεῖς» ἁπλοὺς καθημερινοὺς ἀνθρώπους, δὲν ἀνήκουν σὲ ἐπαγγελματίες γραφεῖς, σὲ προνομιοῦχες κάστες ἀπομακρυσμένες ἀπὸ τὸ κονωνικὸ γίγνεσθαι. Ἡ ἐκμάθησή της δὲν ἀφορᾶ ἐπαγγελματίες γραφεῖς, ὅπως στὴν Αἴγυπτο καὶ ἄλλες χῶρες τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ ὅλους τους πολῖτες ποὺ τὴν μαθαίνουν εἴτε περιστασιακὰ μέσα ἀπὸ τὴν καθημερινὴ χρήση, εἴτε στὰ πλαίσια τῆς οἰκογένειας. Στὴ μακρινὴ Αἴγυπτο οἱ Φαραὼ χρησιμοποιοῦσαν Ἕλληνες μισθοφόρους-ἐπαγγελματίες στρατιῶτες. Σὲ μιὰ ἐκστρατεία τοῦ Φαραὼ Ψαμμήτιχου τοῦ Β΄ (595-589 π.Χ.) στὴ Νουβία τὸ 591 π.Χ., Ἕλληνες στρατιῶτες χάραξαν τὰ ὀνόματά τους στὰ κάτω ἄκρα κολοσσιαίων ἀγαλμάτων τοῦ Φαραὼ Ραμσῆ τοῦ Β΄ μπροστὰ στὸν ναὸ τοῦ Abu Simbel στὴ Νουβία. Αὐτὴ ἡ δημοκρατικὴ κατάκτηση, ὅπως ἦταν φυσικό, ἐξαπλώνεται γρήγορα σὲ ἀρκετὲς περιοχές, μὲ τὶς ὁποῖες ὁ ἑλληνικὸς κόσμος διατηροῦσε ποικίλες σχέσεις.

Μὲ τὴν ἐπανάσταση τῆς ἀλφαβητικῆς γραφῆς, ποὺ ἐπινόησαν καὶ ἐξέλιξαν οἱ Ἕλληνες, πραγματοποιεῖται ἕνα τεράστιο βῆμα σὲ ὅλα τα ἐπίπεδά της κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς καὶ φυσικά της πνευματικῆς ζωῆς. Ἡ λογοτεχνικὴ ἔκφραση βρίσκει μέσο νὰ ἐκφραστεῖ καὶ μάλιστα στὶς πιὸ δύσκολες ἀποχρώσεις της. Ἡ διάσωση τῶν ὁμηρικῶν ἐπῶν ἐξασφαλίστηκε χάρη στὴ γραφή, μὲ τὴν γνωστὴ ἀπόφαση τοῦ Πεισίστρατου τὸν 6ο αἰῶνα νὰ τὰ καταγράψει καὶ νὰ τὰ διασώσει σὲ μιὰ μόνιμη μορφὴ (Vulgata). Αὐτὴ η πρωτόφαντη δυνατότητα καθιστᾶ τὴν ἐπιστημονικὴ σκέψη κτῆμα τῶν πολλῶν καὶ παράλληλα τῆς παρέχει τὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ἔκφραση καὶ τῶν πιὸ λεπτῶν ἐκφάνσεων τῆς φιλοσοφικῆς ἐπίνοιας.

Τὰ ἀποφθέγματα τοῦ «σκοτεινοῦ» Ἐφέσιου, ἡ πλατωνικὴ φιλοσοφία, ἡ ἀκρίβεια τῆς ἀριστοτελικῆς λογικῆς διατυπώνονται μὲ σαφήνεια καὶ εὐστοχία, συζητοῦνται καὶ ἀναλύονται στὶς φιλοσοφικὲς σχολές, χάρη στὴν ἐκφραστικὴ δυνατότητα τοῦ γλωσσικοῦ ἐργαλείου  ποὺ ἡ ἀλφαβητικὴ γραφὴ παρεῖχε. Τὰ Ἠθικὰ Νικομάχεια τοῦ Ἀριστοτέλη ἀποτελοῦν σημειώσεις τῶν παραδόσεων ποὺ ἔκανε στὴ φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ Λυκείου ὁ Σταγειρίτης φιλόσοφος. Πληροφορίες θέλουν τὸν Ἡράκλειτο νὰ καταθέτει τὸ χειρόγραφό των φιλοσοφικῶν του ἀποφθεγμάτων στὸν Ναὸ τῆς Ἀρτέμιδας στὴ Ἐφεσο, ἐνῷ ὁ Περικλῆς ἔγραφε τοὺς λόγους του, πρὶν τοὺς ἐκφωνήσει.

Τὸν 5ο αἰῶνα ἀρχιτέκτονες, ὅπως ὁ Ἰκτῖνος, ὁ τραγικὸς ποιητὴς Σοφοκλῆς, ὁ γλύπτης Πολύκλειτος καὶ ὁ φιλόσοφος Ἀναξαγόρας δημοσιοποίησαν γραπτῶς τὶς ἀπόψεις τους γιὰ τὰ προβλήματα τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης. Παράλληλα ἡ γραφὴ διασώζει, ἀλλὰ καὶ δίνει καὶ τὴ σχετικὴ βαρύτητα τοῦ γραπτοῦ λόγου στὰ ψηφίσματα καὶ τοὺς νόμους, τὰ ὁποῖα δημοσιοποιοῦνται σὲ κοινὴ θέα καὶ δεσμεύουν ἄρχοντες καὶ ἀρχομένους, ἀμφισβητοῦνται καὶ γίνονται ἀντικείμενο σύγκρισης μὲ αὐτὰ τῶν ἄλλων πόλεων. Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ κατανοηθεῖ ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν γεννιέται σιγὰ-σιγὰ ἡ κριτικὴ σκέψη καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων καλλιεργεῖται ἡ ἀπαίτηση τοῦ ὑπεύθυνου πολίτη ὁ ὁποῖος διαβάζει, κρίνει συγκρίνει καὶ ἀποφαίνεται. Ὅλη αὐτὴ ἡ δραστηριότητα καὶ οἱ ζυμώσεις ποὺ προκάλεσε μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τὴν τεράστια ὤθηση ποὺ ἔδωσαν στὴν ἐξέλιξη καὶ τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης.

Ἡ Οἰνοχόη τοῦ Διπύλου Ἐθνικό-Ἁρχαιολογικό Μουσεῖο

Ἡ Οἰνοχόη τοῦ ΔιπύλουἘθνικό-Ἁρχαιολογικό Μουσεῖο

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἀλφαβητικὴ γραφὴ τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ κόσμου ἀπεικόνισε τὴ ζωὴ σὲ ὅλες της τὶς ἐκφράσεις καὶ μὲ τὶς πιὸ λεπτές της ἀποχρώσεις. Αὐτὴ ἡ δυνατότητα, ὅπως προαναφέρθηκε, βασίστηκε στὴν ἀναλυτικὴ ἐκφραστικὴ δύναμη τῆς γλώσσας ποὺ ἑδράζεται στὴν ποικιλία τῶν γραμμάτων καὶ τῶν συνδυασμῶν τους, ἐνῷ παράλληλα ἄσκησε καὶ τὸν νοῦ νὰ καταγράφει καὶ νὰ ἐπινοεῖ διαφορετικὲς γλωσσικὲς μορφές, προκειμένου νὰ ὀνομάσει τὰ ἀντικείμενα καὶ τὶς καταστάσεις τοῦ κόσμου τὸν ὁποῖον συνελάμβανε.

Τὸ παρὸν τῆς ἑλληνικῆς γραφῆς

Ἡ ἑλληνικὴ γραφή, ἔτσι ὅπως ἀποδίδεται σήμερα, εἶναι ἱστορικὴ, ἀπεικονίζει δηλαδὴ γράμματα τὰ ὁποῖα σὲ πολλὲς περιπτώσεις δὲν ἀποδίδει φωνητικά, ὅπως προφέρονταν στὸ παρελθόν. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἔχει κάνει πολλοὺς νὰ σκεφθοῦν ὅτι θὰ ἦταν ἐφικτὴ μιὰ ἁπλοποίηση τῆς γραφῆς, ἔτσι ὥστε ὁ φθόγγος i, γιὰ παράδειγμα, νὰ γράφεται μὲ ἕνα γράμμα, εἴτε πρόκειται γιὰ τὸ οι ,το ει, τὸ η ἢ τὸ ι. Μιὰ τέτοια προοπτικὴ ὅμως συνιστᾶ πραγματική, χωρὶς ὑπερβολή, καταστροφὴ τῶν πηγῶν τῆς ἱστορικότητας ποὺ διαθέτει ἡ γλῶσσα, γιατὶ αὐτὴ ὡς ζωντανὸς ὀργανισμὸς ἀπεικονίζει καὶ ἐκφράζει μὲ τὶς συλλαβὲς, τὰ γράμματά καῖ τὶς λέξεις της τὸν πολιτισμὸ ἑνὸς ἑκάστου λαοῦ στὴ διαχρονική του πορεία. Ἂν καταργήσεις αὐτὴν τὴν ἱστορικὴ γραφή, καταδικάζεις στὴ λήθη τὸν πολιτισμό σου καὶ ὁδηγεῖς στὴν ἀμάθεια τὶς γενιὲς ποὺ ἔρχονται, ἀφοῦ δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἑρμηνεύσουν ἐτυμολογικὰ τὴν προέλευση τῶν λέξεων, ἀδυνατῶντας ἔτσι νὰ εἰσέλθουν στὶς πηγὲς τῆς γλωσσικῆς τους ἱστορίας. Γιὰ παράδειγμα ἡ λέξη εἰρήνη, ἂν «ἁπλοποιηθεῖ», θὰ γράφεται *ιρίνι. Πόση δυνατότητα ἀπομένει στὸν νέο ἄνθρωπο ποὺ μαθαίνει τὴ γλώσσα νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ λέξη ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τὸ ἀρχαιοελληνικὸ ρῆμα εἴρω ποὺ σημαίνει συνδέω, ἑνώνω, καὶ νὰ συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ εἰρήνη λοιπὸν εἶναι αὐτὴ ποὺ ἑνώνει τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς κρατάει σὲ ἁρμονία.

Σταδιακὰ αὐτὴ ἡ προτεινόμενη «ἁπλοποίηση» θὰ ὁδηγήσει σὲ μιὰ σαρωτικὴ ὁμοιομορφία τῆς γραφῆς τῆς ὁποίας τὸ ἑπόμενο στάδιο θὰ εἶναι ἡ ἀπόδοσή της μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες μὲ ὅ,τι μπορεῖ νὰ σημαίνει αὐτὸ τὸ γεγονὸς γιὰ τὴν ἐθνικὴ ταυτότητα καὶ τὴν ἱστορία. Ταυτόχρονα καθίσταται ἡ γλωσσικὴ παιδεία προνόμιο ὀλίγων ἐρευνητῶν καὶ κατὰ ἕναν παράδοξο τρόπο ἡ ἑλληνικὴ δημοκρατικὴ κατάκτηση τῆς ἀλφαβητικῆς γραφῆς χάνεται καὶ τὴ θέση της παίρνει μιὰ μορφὴ ἐπικοινωνιακοῦ κώδικα-ὄχι πιὰ γλῶσσα-ποὺ ἐπιδιώκει μόνο τὴν χρηστικὴ πληροφορία.

Θυμίζει ἡ διαφαινόμενη προοπτικὴ τὴν περίφημη ὀργουελικὴ «Newspeak», τὴ Νέα Γλῶσσα, ποὺ στόχο ἔχει νὰ καταργήσει μέσῳ τῆς γλωσσικῆς διαστροφῆς τὴν σκέψη καὶ τὴν κριτικὴ μὲ ἀπώτερη ἀσφαλῶς ἐπιδίωξη νὰ ἐλέγξει καὶ να διαβουκολήσει τοὺς ἀνθρώπους. Τὰ λάθη ποὺ ἔγιναν καὶ συνεχίζουν νὰ γίνονται στὴ διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας δὲν δικαιολογοῦν σὲ καμμία περίπτωση τὴν ἑκούσια καταστροφὴ καὶ συρρίκνωσή της. Ἡ σωστὴ διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς σὲ ὅλες τὶς μορφὲς μὲ διαχρονικὴ προσέγγιση, μὲ τὴ χρήση, πάντα μὲ μέτρο, τῶν νέων τεχνολογιῶν καὶ τῶν ἐξαιρετικῶν δυνατοτήτων ποὺ αὐτὲς παρέχουν, καθὼς καὶ ἡ μύηση στὴν πλούσια λογοτεχνική μας παραγωγὴ ἀποτελοῦν τὶς ἀσφαλιστικὲς δικλεῖδες, γιὰ νὰ καταρτίσουμε πνευματικὰ καὶ νὰ καλλιεργήσουμε γλωσσικά τους νέους ἀνθρώπους, νὰ τοὺς βοηθήσουμε νὰ διαβάζουν καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν ἀνεξάντλητη δυνατότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας νὰ κλείνει μέσα της καὶ τὰ πιὸ φανταχτερὰ σκιρτήματα τῆς σκέψης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ανδρόνικος, Μ., «Η ελληνική γραφή», στο: Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. Β΄, Αθήνα 1971, σσ. 196-201.

Βερτουδάκης,Βασίλειος. Προέλευση, εξέλιξη και διάδοση του ελληνικού αλφαβήτου https://www.academia. edu/5520533.

Κοπιδάκης, Μ.Ζ. (επιμ.), Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 1999.

Μίσσιου, Άννα. (2007) Γραφή και ελληνική γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]

Μπαμπινιώτης, Γ., Συνοπτική ιστορία της ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 1985.

Thomas, R. 1996. Γραπτός και προφορικός λόγος στην αρχαία Eλλάδα. Μτφρ. Δημήτρης Κυρτάτας. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Χριστίδης, Α.-Φ. 2005. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]

Ἀναδημοσίευση ἀπό 20-10-2016

Πηγή © Ενωμένη ΡωμηοσύνηΠηγή Τό ἑλληνικό ἀλφάβητο

Η πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από εκείνη που έλαβε χώρα στα τέλη Αυγούστου με…
αντικείμενο την ανάδειξη νέου γραμματέα (σ.σ.: του Πάνου Σκουρλέτη), θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται αφενός η συζήτηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, αλλά και η εκλογή νέας Πολιτικής Γραμματείας.

Η συγκυρία στην οποία γίνεται η συνεδρίαση του οργάνου προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τη στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να χαράξει την πορεία της κατά την επόμενη μέρα επιχειρώντας από τη μία να σταθεροποιήσει την οικονομία σε αυτή τη χωρίς «μνημονιακή ομπρέλα» περίοδο, και από την άλλη να εφαρμόσει στοιχεία της δικής της πολιτικής, διάφοροι εσωτερικοί ανταγωνισμοί και κόντρες μοιάζει να έρχονται στην επιφάνεια.

Το εσωτερικό κλίμα εσχάτως επιβαρύνθηκε από την – σε δημόσια θέα – κόντρα Φίλη – Παππά με την ΕΡΤ στο επίκεντρο, η οποία έλαβε διαστάσεις: ο Νίκος Φίλης κατήγγειλε την ύπαρξη «παραδιοίκησης» στην ΕΡΤ και διαιώνισης του προηγούμενου καθεστώτος, στοιχεία τα οποία χρέωσε στον αρμόδιο υπουργό ΨΗΠΤΕ με τον τελευταίο να του αντιγυρίζει ότι η κριτική αυτή ταυτίζεται με εκείνη της Ν.Δ.

Υπόβαθρο αυτής της κόντρας – αν και στο παρασκήνιο σοβούν και άλλες, εξίσου ενδιαφέρουσες – αποτελεί η άποψη πολλών εντός του ΣΥΡΙΖΑ ότι επιμέρους πρακτικές και επιλογές της κυβέρνησης θολώνουν το αριστερό και προοδευτικό της στίγμα, το οποίο πρέπει να αναδειχθεί και να υπερισχύσει στη μετά το μνημόνιο εποχή.

Κληρώνει για Πολιτική Γραμματεία

Σε ό,τι αφορά τα στενά κομματικά ζητήματα της ατζέντας, σε σημερινή συνεδρίαση της απερχόμενης Π.Γ. (στις 14.00) θα συζητηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Μεταξύ άλλων εκκρεμεί η δομή του νέου οργάνου, αν τελικώς θα επιστρέψει στην ενιαία μορφή ή θα παραμείνει «σπαστό» σε δύο σκέλη, το Πολιτικό Συμβούλιο από τη μία και το Εκτελεστικό Συμβούλιο από την άλλη. Ένα από τα επιχειρήματα κατά του ενιαίου οργάνου είναι ότι θα απαρτίζεται από περισσότερα μέλη προκειμένου να εκπροσωπηθούν επαρκώς όλες οι τάσεις σε κόμμα και κυβέρνηση, άρα θα είναι πιο δύσκολες οι τακτικές συνεδριάσεις σε πλήρη απαρτία. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά τη μη ενιαία μορφή (Πολιτικό – Εκτελεστικό Συμβούλιο) η τάση όπως διαμορφώθηκε το περασμένο διάστημα προξενώντας και γκρίνιες, είναι να συνεδριάζει σε τακτική βάση το Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει περισσότερο κυβερνητικό χαρακτήρα με συμμετοχή πρωτοκλασάτων υπουργών, ενώ το Εκτελεστικό Συμβούλιο – στο οποίο κατά κανόνα μετέχουν κομματικά στελέχη – αλλά και συνολικά η Πολιτική Γραμματεία κατέληγαν να συνεδριάζουν αραιότερα, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται δύο ταχύτητες και τα θέματα του κόμματος να ξεμένουν πιο πίσω.

Σε ό,τι αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές καταρχάς, έχει τεθεί στόχος από τον Πάνο Σκουρλέτη ο βασικός κορμός των υποψηφιοτήτων να έχει καταλήξει μέχρι τα τέλη του μήνα. Άλλωστε το παζλ έχει αρχίσει να διαμορφώνεται με υποψηφιότητες σε διάφορους δήμους της Αθήνας και της περιφέρειας όπου ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει εκ νέου τους δικούς του δημάρχους (π.χ. Γιάννης Σταθόπουλος στην Αγ. Παρασκευή, Σίμος Ρούσσος στο Χαλάνδρι, Δημήτρης Μπίρμπας στο Αιγάλεω, Τινα Καφατσάκη στου Ζωγράφου, Απόστολος Καλογιάννης στη Λάρισα, κ.ά.). Ωστόσο, το πιθανότερο είναι να υπάρξουν και βασικές εκκρεμότητες, όπως π.χ. ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος μέχρι στιγμής δείχνει να αποτελεί γρίφο καθώς αποδεικνύεται δύσκολη η εξεύρεση υποψηφιότητας απέναντι στο «φαβορί» Κώστα Μπακογιάννη που κατέρχεται με τη στήριξη της Ν.Δ. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης έχει εδώ και μήνες «κλειδώσει» ουσιαστικά η στήριξη στην υποψηφιότητα του Γιάννη Μπουτάρη.

Περιφέρειες με κεντρώους υποψήφιους

Σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες διαμορφώνεται μια εικόνα αναφορικά με τις 13 περιφέρειες, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, για τις περισσότερες εξ αυτών έχουν υπάρξει προτάσεις και προχωρημένες συζητήσεις. Βασική κατεύθυνση είναι οι συνεργασίες και η στήριξη σε κεντρώους υποψήφιους, οι οποίοι ενίοτε στηρίζονται και από το Κίνημα Αλλαγής.

Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την Αττική, από κομματικής πλευράς θεωρείται αυτονόητο ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια η Ρένα Δούρου, αν και η ίδια δεν έχει ακόμη δημόσια ανακοινώσει την υποψηφιότητά της.

Επίσης, σίγουρες θεωρούνται οι «συριζικές» υποψηφιότητες του γενικού γραμματέα Δημόσιας Τάξης και πρώην δημάρχου Χαλκιδέων Δημήτρη Αναγνωστάκη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – τη σχετική πρότασή της ανακοίνωσε η Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Στερεάς Ελλάδας – και του νυν περιφερειάρχη Θεόδωρου Γαλιατσάτου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει προαναγγείλει δύο υποψηφιότητες «συμμαχικές» (προερχόμενες από το ΠΑΣΟΚ) αυτή τη φορά:

– Του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη στην Περιφέρεια Κρήτης.

– Του Απόστολου Κατσιφάρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται σε στήριξη στον υποψήφιο του ΚΙΝΑΛΛ Νίκο Τσιλιμίγκα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες συζητείται η στήριξη της υποψηφιότητας του περιφερειάρχη Θεόδωρου Καρυπίδη (ανεξάρτητος) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνεργασία που στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 δεν είχε προχωρήσει και είχε ματαιωθεί με επεισοδιακό τρόπο ύστερα από εσωκομματικές αντιδράσεις.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να στηρίξει τον προερχόμενο από το ΚΙΝΑΛΛ Γιώργο Ζάψα.

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ακούγεται έντονα το όνομα του υφυπουργού Εξωτερικών Μάρκου Μπόλαρη – πιθανότατα λόγω και της «πασοκικής» διαδρομής του θεωρείται ότι μπορεί να ανακόψει τις διαρροές δυσαρεστημένων, λόγω Σκοπιανού, κεντρώων ψηφοφόρων.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ο ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται σε στήριξη του Κώστα Κατσιμίγα.

Επίσης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σίγουρη φέρεται η στήριξη στον γ.γ. Υποδομών Γιώργο Δέδε, που στις προηγούμενες εκλογές είχε στηριχθεί από τον χώρο του σημερινού ΚΙΝΑΛΛ.

Τέλος, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ακούγεται το όνομα του αναπληρωτή υπουργού Ναυτιλίας Νεκτάριου Σαντορινιού, ενώ για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν φαίνεται να έχει κατασταλάξει ακόμη η συζήτηση…

topontiki.gr

Πηγή Υποψήφιοι με «άρωμα» Κέντρου…

Λόγω συντήρησης που θα πραγματοποιηθεί στους κεντρικούς server, εξαιτίας της οποίας το Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) θα…
κλείσει προσωρινά την παροχή, με συνέπεια εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο, τις επόμενες δύο μέρες, να αντιμετωπίσουν προβλήματά στη σύνδεσή τους.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν για αλλαγή του κρυπτογραφικού κλειδιού, το οποίο προστατεύει το σύστημα DNS (αυτό που μεταφράζει κάθε τομέα σε IP address). Το DNS είναι το «βιβλίο διευθύνσεων» του διαδικτύου…

Πηγή: philenews

Πηγή Διακοπές στο ίντερνετ το επόμενο 48ωρο…

Γιαούρτι με μέλι. Παραδοσιακό κι αγαπημένο, το ελληνικό θρεπτικό επιδόρπιο που σερβίρεται μέχρι και σήμερα μετά από ένα καλό γεύμα.

Για να το κάνουμε λίγο πιο επίσημο και ολοκληρωμένο, χωρίς να χάνει καθόλου από την αυθεντική του γεύση αλλά να κερδίζει από την εμφάνιση και την υφή του, το γιαούρτι μπήκε μέσα στην panna cotta για να εξελιχθεί.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κρέμα γάλακτος για πιο πλούσια γεύση ή απλά γάλα ή να συνδυάσετε τα δύο. Η προσθήκη ζάχαρης είναι στην δική σας επιλογή, αφού μπορείτε να το φάτε και άγλυκο με μπόλικο μέλι.

Όσο για το γιαούρτι προτείνω με πολλά λιπαρά, ζωντανό φυσικά, αν και η συνταγή θα πετύχει μια χαρά και με γιαούρτι χαμηλών λιπαρών όχι όμως επιδόρπια γιαουρτιού κλπ. Σίγουρα το πρώτο δίνει ξεχωριστή και αυθεντική γεύση.

Σερβίρετε το μέσα σε ποτηράκια ή μπολ ατομικά, διαφορετικά ξεφορμάρετε το σε πιάτο και διακοσμήστε από πάνω με μέλι και χοντροκομμένο καρύδι.

Ιδανικό γλυκό για αρχάριους στη κουζίνα που γίνεται με πολύ απλά υλικά και πανεύκολη, γρήγορη διαδικασία.

Panacotta γιαουρτιού με μέλι και καρύδια

 • Υλικά για 8 φορμάκια
 • 8 γρ. ζελατίνη (περίπου 5 φύλλα)
 • 60 γρ. νερό
 • 240 γρ. γιαούρτι full fat
 • 240 γρ. κρέμα γάλακτος ή γάλα ή μισό μισό
 • 80 γρ. ζάχαρη
 • εσάνς βανίλιας
 • 4-5 σταγόνες χυμός λεμονιού
 • λίγο ηλιέλαιο

πανακοτα-1 (1)

Εκτέλεση

 • Αφήνουμε τα φύλλα ζελατίνης μέσα στο νερό, μέχρι να μαλακώσουν (περίπου 5 λεπτά).
 • Ανακατεύουμε με σύρμα, σε ένα μπολ, το γιαούρτι με την μισή ποσότητα κρέμας.
 • Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε την υπόλοιπη κρέμα, την ζάχαρη και την βανίλια αφήνοντας να πάρουν μία βράση.
 • Κατεβάζουμε από την φωτιά και ρίχνουμε τα φύλλα ζελατίνης που έχουμε προηγουμένως στραγγίξει. Ανακατεύουμε καλά για να διαλυθούν.
 • Ρίχνουμε το ζεστό μίγμα στο γιαούρτι και ομογενοποιούμε.
 • Προσθέτουμε τις σταγόνες λεμονιού. Ανακατεύουμε.
 • Αν θέλουμε μετά να ξεφορμάρουμε, βάζουμε σε χαρτί κουζίνας λίγο ηλιέλαιο και περνάμε τα μπολάκια.
 • Μοιράζουμε το μείγμα.
 • Αφήνουμε στο ψυγείο 3 ώρες τουλάχιστον ή όλο το βράδυ.
 • Βυθίζουμε για 10 δευτερόλεπτα το κάθε μπολ σε καυτό νερό και ξεφρμάρουμε ανάποδα σε πιάτο.
 • Σερβίρουμε με μέλι και χοντροκομμένο καρύδι.

Ελένη Εντζερίδου* – Food blogger geusis.blogspot.gr

The post Panna cotta γιαουρτιού με μέλι και καρύδια appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Panna cotta γιαουρτιού με μέλι και καρύδια

Ασυνήθιστη, αν όχι πρωτοφανής, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η πρωτοβουλία του…
Υπουργού Άμυνας να καταθέσει σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον μια «εναλλακτική πρόταση» για το Μακεδονικό, που «καπελώνει» την εθνική θέση που προωθεί η κυβέρνηση.

Η πρόταση του Πάνου Καμμένου συνιστά ένα «plan b» που παρακάμπτει τη συμφωνία των Πρεσπών και προκρίνει τη δημιουργία ενός «βορειοατλαντικού τόξου» στα Βαλκάνια. Προκαλεί αναταράξεις, κριτική της αντιπολίτευσης αλλά και την αυτονόητη δήλωση της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει «plan b» και ότι παραμένει προσηλωμένη στη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ο Πάνος Καμμένος επισκέπτεται τις ΗΠΑ λίγες μέρες μετά τον Αλέξη Τσίπρα που είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή δεν απειλείται από τη συμφωνία για το Μακεδονικό στη Βουλή, αλλά δεν γνωρίζει αν θα αντέξουν και οι ΑΝΕΛ. Δήλωση που δικαιώνεται από τις κινήσεις Καμμένου, ο οποίος εκφράζει μάλλον τις αγωνίες της πολιτικής του επιβίωσης. Επί της ουσίας ο κ. Καμμένος ζητά «μη λύση», που θα διαιωνίσει τη διμερή διαφορά σε βάρος των συμφερόντων της χώρας, όπως ακριβώς έκανε για δεκαετίες το παλιό πολιτικό σύστημα.

Ως πρόεδρος των ΑΝΕΛ έχει δικαίωμα να διαφωνεί. Όμως ως Υπουργός Άμυνας – γιατί με αυτή την ιδιότητα συναντήθηκε με τον αμερικανό ομόλογό του – οφείλει να συζητά στη βάση της εθνικής στρατηγικής και χωρίς να αυτονομείται. Τέλος ως κυβερνητικός εταίρος οφείλει να πάρει αποφάσεις, ακόμη και δύσκολες. Ο κύριος Καμμένος πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι η εμμονή να συμπλέει με τον κ. Σαμαρά και την ακροδεξιά, ωφελεί τους τελευταίους και όχι το κόμμα του, όπως έχει γίνει φανερό και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Αποφάσεις ίσως πρέπει να λάβει και ο Αλέξης Τσίπρας. Aυτό που σίγουρα δεν χρειάζεται η κυβέρνηση σε αυτή την κρίσιμη φάση είναι ρήγματα και προσωπικές πολιτικές.

tvxs.gr

Πηγή Εθνική θέση, όχι προσωπικές πολιτικές…

Στις πολιτικές εξελίξεις που έφερε το «Plan B», του Πάνου Καμμένου για αμυντικές συμφωνίες στα Βαλκάνια, αντί της συμφωνίας των Πρεσπών, αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής στο σχόλιό του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη.

Ο δημοσιογράφος σχολίασε την…
εικόνα διχασμού που επικρατεί στην κυβέρνηση, λέγοντας πως «δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, ιδίως σε ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα».

Ερμηνεύοντας τη διαρροή του Μεγάρου Μαξίμου περί προσήλωσης στη συμφωνία των Πρεσπών, ο Τάκης Χατζής εκτίμησε πως αυτή δεν απευθυνόταν στον Π. Καμμένο, αλλά στον Ζ. Ζάεφ, ώστε να προβλεφθούν πιθανές αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης της γειτονικής χώρας. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, «αυτό το μήνυμα είχε κάτι το προσβλητικό για τον κ. Καμμένο, γιατί επί της ουσίας το Μαξίμου έλεγε στον Ζάεφ να αγνοήσει τον υπουργό Άμυνας» και τα όσα ανέφερε για το εναλλακτικό σχέδιο.

Ως προς την εικόνα που επικρατεί στους Ανεξάρτητους Έλληνες και τις διαφορετικές τοποθετήσεις του Τέρενς Κουίκ, ο δημοσιογράφος τόνισε: «Υπάρχει ένας διχασμός στους ΑΝΕΛ γιατί πάντα τα κόμματα χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα παρουσιάζουν διχαστικά φαινόμενα σε τέτοιες περιστάσεις. Δεν υπάρχουν προσωπικές απόψεις των αρχηγών των κομμάτων, όπως είπε ο κ. Κουίκ. Η θέση του κόμματος είναι αυτή που εκφράζεται από τον πρόεδρο του».

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω πρόταση του κ. Καμμένου θα σηματοδοτήσει εξελίξεις, εκτίμησε ο δημοσιογράφος. «Δεν έχουν σημασία οι διαβεβαιώσεις του κ. Καμμένου ότι δεν θα ρίξει την κυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας τι θα κάνει; Θα ανεχθεί αυτή την κατάσταση; Δεν έχει να πει κανένας τίποτα επίσημα από το Μέγαρο Μαξίμου;» σχολίασε ο δημοσιογράφος και κατέληξε:

«Θα ανεχτεί ο κ. Τσίπρας αυτό που έγινε τώρα; Δεν μπορούν να γίνονται τέτοια πράγματα και να μην τοποθετείται το Μαξίμου. Ο κ. Καμμένος πήγε στις ΗΠΑ και έκανε μια πρόταση η οποία αλλάζει όλο το γεωπολιτικό σκηνικό στην περιοχή αν και εφόσον εφαρμοστεί. Είναι μια πρόταση η οποία δίνει διέξοδο στην αντιπολίτευση του Ζάεφ και μιλάει επίσης για την απομόνωση της Ρωσίας, λίγες εβδομάδες πριν το ταξίδι Τσίπρα στη Μόσχα. Θα ανεχτεί ο κ. Τσίπρας αυτό το αλαλούμ και μάλιστα στις ΗΠΑ μπροστά στον Αμερικανό υπουργό Άμυνας;»

newpost.gr

Πηγή Plan B…

Η δίαιτα του γρήγορου μεταβολισμού ή αλλιώς όπως είναι και ο αγγλικός της τίτλος The Fast Metabolism Diet, της αμερικανίδας διαιτολόγου, Haylie Pomroy, υπόσχεται θαύματα! Θαύματα τα οποία είναι δυνατό να επιτευχθούν.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα χάνεις 10 κιλά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, μια που η συγκεκριμένη διατροφή ενισχύει το μεταβολισμό και να τον κάνει να λειτουργεί στο maximum ώστε να γίνονται σωστά όλες οι καύσεις. Μοναδικό προαπαιτούμενο της δίαιτας είναι τα 20 λεπτά άσκηση κάθε μέρα-οποιουδήποτε είδους και οποιαδήποτε έντασης ταιριάζει στον κάθε οργανισμό!

Η συγκεκριμένη δίαιτα είναι κατάλληλη από διαβητικούς και παιδιά, μέχρι χορτοφάγους!

Η δίαιτα είναι απλή και αποτελείται από 3 στάδια τα οποία επαναλαμβάνονται σαν κύκλος. Έπειτα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το διατηρήσουμε σαν πλάνο διατροφής το λιγότερο για 3 με 4 εβδομάδες.

Στάδιο 1
Δευτέρα & Τρίτη: Πολλούς υδατάνθρακες και φρούτα

Στάδιο 2
Τετάρτη & Πέμπτη: Πολλές πρωτεϊνες και λαχανικά κάθε είδους

Στάδιο 3
Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή: Όλα τα παραπάνω, και επιπλέον καλά λιπαρά και έλαια

Τροφές που πρέπει να αποφεύγουμε στη δίαιτα γρήγορου μεταβολισμού
Σιτάρι
Αποφύγετε το σιτάρι και τα τρόφιμα που το περιέχουν όπως ψωμί, κράκερ, πίτες, δημητριακά, κέικ, μπισκότα, κ.λπ.

Καλαμπόκι
Αποφύγετε το καλαμπόκι σε όλες τις μορφές – π.χ. tortillas καλαμποκιού, τσιπς καλαμποκιού, σιτηρών, καλαμποκιού, άμυλο καλαμποκιού, γλυκό καλαμπόκι, ποπ κορν, τα μεταποιημένα τρόφιμα που περιέχουν καλαμπόκι, κλπ.

Γαλακτοκομικά
Αποφύγετε τα γαλακτοκομικά σε όλες τις μορφές – π.χ. γάλα, τυρί, τυρί cottage, βούτυρο, γιαούρτι. Η χειρότερη μορφή γαλακτοκομικών προϊόντων είναι αυτά τα χωρίς λιπαρά, τα οποία επιβραδύνουν το μεταβολισμό του λίπους επιθετικά

Ραφιναρισμένη ζάχαρη
Αποφύγετε όλα τα είδη της ραφιναρισμένης ζάχαρης. Μόλις 2 κουταλάκια του γλυκού ραφιναρισμένης ζάχαρης μπορεί να αναστείλει την απώλεια βάρους σας για 3-4 ημέρες

Αλκοόλ

Αποξηραμένα φρούτα και χυμοί φρούτων

Τεχνητές γλυκαντικές ουσίες
Αποφύγετε τις τεχνητές γλυκαντικές ουσίες. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια γλυκαντική ουσία, χρησιμοποιήστε Stevia

Τροφές που επιτρέπονται στη δίαιτα γρήγορου μεταβολισμού
Λαχανικά: Φρέσκα, σε κονσέρβα ή κατεψυγμένα
ρόκα, χόρτα, φασολάκια, παντζάρια, μπρόκολο, λάχανο (όλα τα είδη), καρότα, σέλινο, αγγούρια, μελιτζάνες, φρέσκα κρεμμυδάκια, λάχανο , πράσα, μαρούλια, μανιτάρια, κρεμμύδια, πιπεριές, κολοκύθα, σπανάκι, ντομάτες, γογγύλια.

Φρούτα
Μήλα, βερίκοκα, αχλάδια, μούρα, πεπόνι, κεράσια, σύκα, γκρέιπφρουτ, πεπόνι, ακτινίδια, πορτοκάλια, λεμόνια, λάιμ, μάνγκο, πορτοκάλια , ανανά, ρόδια, φράουλες, μανταρίνια, καρπούζι

Κρέας και ψάρι έως 200 γραμμάρια
Άπαχο βόειο κρέας (φιλέτο, άπαχο μοσχαρίσιο), χοιρινό (ψαρονέφρι), άπαχα πουλερικά: κοτόπουλο γαλοπούλα, άπαχο ψάρι ( μπακαλιάρος φιλέτο), σαρδέλες (συσκευασμένη σε νερό), τόνος

Ασπράδια αβγού

Όσπρια
Φασόλια, φασόλια γίγαντες, μαυρομάτικα, ρεβίθια, φάβα, φακές

Άμυλο
καστανό ή άγριο ρύζι, ζυμαρικά ολικής άλεσης, βρώμη, κινόα.

Επίσης επιτρέπονται
βότανα, μπαχαρικά, καρυκεύματα, μουστάρδα, φυσικά καρυκεύματα , πάστα ντομάτας, το εκχύλισμα βανίλιας, εκχύλισμα μέντας, ξύδι (κάθε είδους), σκόρδο, μαύρο και άσπρο πιπέρι, σκόνη τσίλι, κανέλα, νιφάδες κόκκινο πιπέρι, κύμινο, κάρι σκόνη, μοσχοκάρυδο, κρεμμύδι, αλάτι, θαλασσινό αλάτι

imommy.gr

The post Η ΔΙΑΙΤΑ που θα λατρέψεις!! – Έτσι θα χάσεις 10 κιλά σε λιγότερο από ένα μήνα!! appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Η ΔΙΑΙΤΑ που θα λατρέψεις!! – Έτσι θα χάσεις 10 κιλά σε λιγότερο από ένα μήνα!!

«Η Ελλάδα μετά από οκτώ χρόνια σκληρής λιτότητας βγήκε από το πρόγραμμα διάσωσης και είμαι πραγματικά ευτυχής που άφησε πίσω της το πρόγραμμα αυτό. Η κατάσταση λοιπόν καλυτερεύει» δήλωσε ο…
Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, σε συνέντευξη του παραχώρησε στο «Bloomberg TV».

Μιλώντας για την Ελλάδα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος είπε ακόμη σχετικά με το θέμα των συντάξεων, «αναφορικά με τις συντάξεις, θα εξετάσουμε προσεκτικά τα νούμερα του προϋπολογισμού και αν το πλεόνασμα βρίσκεται σε υψηλό ποσοστό, τότε θα δούμε με ποιο τρόπο αυτό θα χρησιμοποιηθεί. Όμως πρώτα πρέπει να δούμε το πρωτογενές πλεόνασμα καθώς και το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Ελλάδας».

Συνεχίζοντας την αναφορά του, ο κ. Μοσκοβισί, σημείωσε ότι τη Δευτέρα «περιμένουμε τον ελληνικό προϋπολογισμό ώστε να συζητήσουμε με τις ελληνικές αρχές και με τα μέλη του Eurogroup πώς και πού θα αξιοποιηθεί» για να τονίσει: «Τώρα που η Ελλάδα βρίσκεται εκτός προγράμματος είναι ελεύθερη να καθορίσει την πολιτική της και ίσως να θελήσει να προχωρήσει σε ορισμένα κοινωνικά μέτρα».

«Δεν είναι στη δική μου δικαιοδοσία να μιλήσω για τις συντάξεις» είπε στη συνέχεια. «Υποθέτω ότι οι συντάξεις θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν σύμφωνα με το προηγούμενο πρόγραμμα. Οι δανειστές δεν μπορούν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τον ελληνικό λαό που δοκιμάστηκε τόσα χρόνια, που έκανε τόσες πολλές προσπάθειες με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας, με τους νέους επιστήμονες να φεύγουν στο εξωτερικό, με τις συντάξεις και τους μισθούς να περικόπτονται. Τώρα είναι η στιγμή οι θυσίες αυτές να αποφέρουν καρπούς. Οι δανειστές δεν είναι μηχανές, είναι ανθρώπινα όντα και δεν είναι όλοι υπέρ της λιτότητας. Εάν λοιπόν η Ελλάδα παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο, το οποίο θα σέβεται τις δεσμεύσεις, – γιατί οι δεσμεύσεις οφείλουν να γίνονται σεβαστές-, τότε αυτό θα ληφθεί σοβαρά υπόψη».

Προϋπόθεση για αυτό, όπως ανέφερε, είναι ένας αξιόπιστος προϋπολογισμός. «Πρώτα απ’ όλα όμως – είπε στο «Blooberg TV» -περιμένω από την Αθήνα να παρουσιάσει τη Δευτέρα έναν αξιόπιστο προϋπολογισμό, κάτι που έχω συζητήσει πολλές φορές με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, οι οποίοι γνωρίζουν καλά ότι πρώτα σεβόμαστε τις δεσμεύσεις και μετά προχωράμε σε συζητήσεις».

Τέλος, ερωτηθείς για τις ελληνικές τράπεζες και για το αν πρέπει να ανησυχούν οι επενδυτές, ο Ευρωπαίος Επίτροπος δήλωσε: «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Εργαζόμαστε για ένα στιβαρό τραπεζικό σύστημα για όλη την Ευρώπη αλλά και για την τραπεζική ένωση. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα γι’ αυτό».

Πηγή «Τώρα η Ελλάδα είναι ελεύθερη να καθορίσει την πολιτική της»…


Στην Αττική ξανά η Δούρου…


Οι υποψηφιότητες για τις περιφέρειες, η προετοιμασία για την Κεντρική Επιτροπή καθώς επίσης και οι…
πολιτικές εξελίξεις στη σκιά της πρότασης του κ. Καμμένου για σχέδιο αμυντικών συμφωνιών με την ΠΓΔΜ και άλλες χώρες ως αντιστάθμισμα στη συμφωνία των Πρεσπών, βρέθηκαν επί τάπητος στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες «κλείδωσαν» σίγουρα οι υποψήφιοι που θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε επτά Περιφέρειες: Στην Αττική θα κατέλθει εκ νέου η Ρένα Δούρου, στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο Θεόδωρος Γαλιατσάτος, στην Δυτική Μακεδονία ο Γιώργος Καρυπίδης, στην Πελοπόννησο ο Γιάννης Δέδες, στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη ο Κώστας Κατσιμίγας και στη Στερεά Ελλάδα ο γγ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Δημήτρης Αναγνωστάκης.

Συντάξεις – Καμμένος
Κατά τα άλλα, στην ΠΓ τέθηκαν επί τάπητος και τα θέματα επικαιρότητας, τόσο δηλαδή το ζήτημα των συντάξεων, όσο και οι νέες αναταράξεις στο κυβερνητικό σχήμα, στη σκιά της πρότασης του Π. Καμμένου περί εναλλακτικού σχεδίου για την ΠΓΔΜ, αντί της συμφωνίας των Πρεσπών.

Ως προς τις συντάξεις, σύμφωνα με κομματικές πηγές, τονίστηκε πως η διαπραγμάτευση πηγαίνει καλά, και εκτιμούσαν πως το ζήτημα της μη περικοπής θα κλείσει χωρίς ιδιαίτερες αναταράξεις και με συναινετικό τρόπο. Οι ίδιες πηγές επιμένουν πως η κυβέρνηση θα επιμείνει στην ακύρωση του μέτρου και όχι στην αναβολή του.

Ως προς το ζήτημα του Π. Καμμένου, από τον ΣΥΡΙΖΑ μένουν στη δέσμευση που έχει δώσει στον πρωθυπουργό ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση έως τον Μάρτιο, όταν και θα εξεταστεί εκ νέου η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ. Πάντως, ο Αλ. Τσίπρας εξερχόμενος της συνεδρίασης, απάντησε με χιούμορ, όταν ερωτήθηκε για τον υπουργό Άμυνας: «Υπάρχει τυφώνας, αλλά δεν λέγεται Πάνος [Καμμένος], λέγεται Μάικλ».

Κατά τα άλλα ο πρωθυπουργός στο κλείσιμο της συνεδρίασης αναφέρθηκε σε μια σειρά από ζητήματα κυβερνητικής και κοινοβουλευτικής δουλειάς από τώρα έως και τα Χριστούγεννα. Θα γίνει μέχρι τα τέλη Οκτώβρη συζήτηση στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στις αρχές Νοεμβρίου.

Επίσης κατά τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός τόνισε πως μέχρι τα Χριστούγεννα θα πρέπει να έχουν εισαχθεί στη Βουλή και να έχουν ψηφιστεί οι δεσμεύσεις του από το βήμα της ΔΕΘ, δηλαδή η επιστροφή των αναδρομικών, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση του ΕΝΦΙΑ καθώς επίσης και το θέμα των συντάξεων.

Κομματική λειτουργία
Τη συνεδρίαση τέλος, απασχόλησε και η εσωτερική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Την Κυριακή στο τέλος της Κ.Ε., θα εκλεγεί νέα Πολιτική Γραμματεία. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, προκρίνεται η πρόταση για μια ενιαία Π.Γ., η οποία θα έχει μικρότερο μέγεθος από την υπάρχουσα (29 μέλη). «Θέλουμε να εκλεγεί [η νέα Π.Γ.] με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση», σχολίαζε χαρακτηριστικά στέλεχος του κόμματος.

newpost.gr

Πηγή Κλείδωσαν οι υποψήφιοι για επτά περιφέρειες…

…το μήνυμα Μητσοτάκη σε Στάινμαϊερ…

H πορεία της ελληνικής οικονομίας, το προσφυγικό πρόβλημα, το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ αλλά και οι γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, συζητήθηκαν στη συνάντηση του…
προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΝΔ, στην αρχική του τοποθέτηση ο κ. Μητσοτάκης προέταξε το θέμα των συντάξεων. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι «με τη νέα ενδεχόμενη περικοπή τους που προκάλεσε και ψήφισε μόνη της η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, διαφώνησε εξ αρχής η ΝΔ, καθώς αυτή θα επιφέρει ένα ακόμη άδικο πλήγμα σε ένα από πλέον ευάλωτα τμήματα των πολιτών που έχουν υποστεί τις συνέπειες της μακράς οικονομικής κρίσης».

Επιπλέον, ζήτησε από τον πρόεδρο της Γερμανίας να συμβάλει και εκείνος στην ανατροπή του σχετικού νόμου, ενόψει των τελικών αποφάσεων που θα ληφθούν από τους εταίρους μας το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέπτυξε, επίσης, το κυβερνητικό σχέδιο της ΝΔ, και «ανέδειξε ως επιτακτική την ανάγκη προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και το ξεμπλοκάρισμα εμβληματικών πρότζεκτ, όπως του Ελληνικού, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Εξήγησε μάλιστα, στον γερμανό πρόεδρο ότι το σχέδιο της ΝΔ έχει ως στόχο να καθιερώσει αμέσως ένα νέο και σταθερό φορολογικό σύστημα, το οποίο θα μειώνει τους συντελεστές στα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, όπως και η δημιουργία μιας νέας κυβερνητικής δομής, η οποία θα έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά στο προσφυγικό, ο κ. Μητσοτάκης «δεν έκρυψε το αίσθημα ντροπής που αισθάνονται οι Έλληνες για την απάνθρωπη κατάσταση που επικρατεί στα hot spots υποδοχής μεταναστών και προσφύγων», ενώ μετέφερε στον κ. Στάινμαϊερ και τα ερωτήματα «που έχουν αυτονοήτως τεθεί» για το πώς έχουν αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση τα τεράστια κοινοτικά κονδύλια που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τόνισε, επιπλέον, ότι η ΝΔ προτίθεται, μεταξύ άλλων, να επιταχύνει τη διαδικασία χορήγησης ασύλου, προκειμένου όσοι δεν το δικαιούνται να επιστρέφουν αμέσως στη χώρα προέλευσής τους.

Ακόμη, ο πρόεδρος της ΝΔ επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ονοματολογικό, σημειώνοντας ότι η ΝΔ δεν πρόκειται να κυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών, κάτι που, όπως σημειώνεται στην ενημέρωση, γνώριζε ήδη ο κ. Στάινμαϊερ.

Τέλος, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, ο κ. Μητσοτάκης ανέλυσε τις απόψεις του για την πολιτική όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων που έχει επιλέξει η Άγκυρα και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι αυστηρότερη με τη γειτονική μας χώρα, χωρίς όμως να την αποξενώνει από την Ευρώπη…

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή Υπέρ της μη περικοπής συντάξεων…