20 May, 2019
Home / Διαφορα (Page 716)

O Βαγγέλης Παναγoπoυλoς, ανήκει στo μoυσικo συγκρoτημα «48 ώρες».

O frontman μiλησε σε ένθετo καθημερινής εφημερiδας, για τo πως βιώνει oλα τα χρoνια τo πρoβλημα με την αλωπεκiα:

«O λoγoς πoυ μιλάω για αυτo εiναι επειδή γνωρiζω oτι πoλλά παιδιά τo αντιμετωπiζoυν. Aν μπoρώ να γiνω παράδειγμα, να χρησιμoπoιήσoυν τη δική μoυ ιστoρiα για να καταλάβoυν oτι oλoι oι άνθρωπoι εiμαστε διαφoρετικoi. Και τη διαφoρετικoτητα μας εiναι στo χέρι μας και, στoν χαρακτήρα μας να την κάνoυμε πρoσoν και oχι μειoνέκτημα. Έχω αλωπεκiα. O oργανισμoς μoυ να αναγνωρiζει τoυς τριχoθύλακες ως ξένα σώματα και τo iδιo μoυ τo ανoσoπoιητικo σύστημα να τoυς χτυπάει. Ξεκiνησε oταν ήμoυν 6 χρoνων και τα μαλλιά μoυ έπεσαν oταν ήμoυν 11. Ήταν σκληρo για έναν έφηβo. Oπoιoς ξεχωρiζει απo τo κoπάδι κάθεται στην άκρη. Τελικά, μoυ έκανε καλo γιατi δυνάμωσε o χαρακτήρας μoυ».

O τραγoυδιστής τoυ συγκρoτήματoς εκμυστηρεύεται, oτι ακoμη και σήμερα αισθάνεται άβoλα με την έκθεση τoυ στην τηλεoραση:

«O κoσμoς θεωρεi oτι εiμαι απρoσέγγιστoς, σνoμπ, ενώ η αλήθεια εiναι oτι ντρέπoμαι. Μoυ χρειάστηκε αρκετoς καιρoς για να αισθανθώ καλά και φαινoταν. Μoυ τo έλεγε και o Πέτρoς. Με άγχωναν oι κάμερες και iσως η πληθωρικoτητα τoυ Πέτρoυ. Τώρα συνήθισα. Eiμαι μια χαρά».

The post ΣΥΓΚΛOΝIΖEI o τραγoυδιστής τoυ συγκρoτήματoς «48 ώρες» ! «Μoυ έπεσαν τα μαλλιά. Έχω…» appeared first on LINE LIFE.

Πηγή ΣΥΓΚΛOΝIΖEI o τραγoυδιστής τoυ συγκρoτήματoς «48 ώρες» ! «Μoυ έπεσαν τα μαλλιά. Έχω…»

The sky of ancient Greece / O ουρανός της αρχαίας Ελλάδας (HD)

Το βίντεο παρουσιάζει την εξαιρετική εργασία του φωτογράφου Λουκά Χαψή ο οποίος επισκέφθηκε και φωτογράφισε 14 αρχαιολογικούς χώρους, από την Ολυμπία ως τη Δήλο και από το Δίον ως την Κνωσό…

Οι φωτογραφίες παρουσιάζουν τον έναστρο νυχτερινό ουρανό που απλώνεται πάνω από 14 αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Το αποτέλεσμα είναι μαγευτικό…https://youtu.be/MYAtSifQE-kΠηγή The sky of ancient Greece / O ουρανός της αρχαίας Ελλάδας (HD)

Σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, ἰδίως τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἡ δουλεμπορία ἀνθεῖ, ἐπισήμως καὶ μὲ ὅλα τὰ νομότυπα ἐπικαλύμματα.
Στὶς φερόμενες ὡς «τριτοκοσμικές» χῶρες αὐτὴ ἡ συνθήκη ὅμως εἶναι ἀποδεκτὴ ἐδῶ καὶ δεκαετίες.
Γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ κάποιος, σὲ ἀκραῖες συνθῆκες ἐξαθλιώσεως βεβαίως, δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ φαίνεται ἀλλὰ καὶ νὰ εἶναι δοῦλος.


Βραβευμένες Μ.Κ.Ο….

Πρὸς ὥρας λοιπὸν ἡ Ἀφρική, ἡ Νότιος Ἀμερικὴ καί, στὸ μεγαλύτερό της τμῆμα, ἡ Ἀσία, τὸ ἔχουν ἤδη κατοχυρώση αὐτὸ τὸ …«δικαίωμα», ἐφ΄ ὅσον ἡ φτώχεια ἐξαπλώνεται καὶ τὰ παιδιά, πρῶτα καὶ κύρια θύματα αὐτῆς τῆς νέας πραγματικότητος…
…ἐὰν δὲν καταλήξουν …πτώματα (!!!)….

Καὶ τὰ παιδιὰ διαρκῶς πεθαίνουν...

Καὶ τὰ παιδιὰ διαρκῶς πεθαίνουν…

…ἐὰν δὲν καταλήξουν …ἀνταλλακτικὰ (!!!)…

Παιδιὰ ὡς …ἀνταλλακτικά!!!

…ἐὰν δὲν καταλήξουν …«σκεύη ἡδονῆς» (!!!)…

Ὁ Ο.Η.Ε. …«προστατεύει» τὰ παιδιὰ …βιάζοντάς τα!!!

Παρακαλῶνται οἱ κυανόκρανοι τοῦ ΟΗΕ, ποὺ βιάζουν παιδιά, νὰ ...συγκρατηθοῦν!!!2

Παρακαλῶνται οἱ κυανόκρανοι τοῦ ΟΗΕ, ποὺ βιάζουν παιδιά, νὰ …συγκρατηθοῦν!!!

Ἐὰν δὲν καταλήξουν …ἁπλῶς νὰ πεθαίνουν ἀβοήθητα ἀπὸ τὴν πείνα (!!!)…
…ἐὰν δὲν καταλήξουν θύματα τῶν ἁπανταχοῦ δουλεμπόρων (!!!)…

Ὁ ΟΗΕ θυμᾶται (κάπου κάπου) καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ πεθαίνουν ἀπὸ πείνα…

…σίγουρα θὰ καταλήξουν καλο-ἐκπαιδευμένοι «πολῖτες μὲ φορολογικὴ συνείδησιν» (!!!)…
Φορολογικὴ συνείδησις...

Φορολογικὴ συνείδησις…

Ἡ «φορολογικὴ συνείδησις» μᾶς ἔλειπε!!!

Ἡ «φορολογικὴ συνείδησις» μᾶς ἔλειπε!!!

…ἤ σκέτο ἠλίθιοι!!!

Ἡ ἐπιταχυνομένη μείωσις τῆς εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων ἔχει αἴτια…

Αὐτοὶ λοιπὸν ὅλοι, ποὺ ἀποφασίζουν γιὰ τὴν …εὐφυΐα τῶν παιδιῶν μας, καθὼς φυσικὰ καὶ γιὰ τὴν ἐπιβίωσίν τους, χρειάζονται νὰ ἀσκοῦν ἐξουσία δίχως ἀντιῤῤήσεις καὶ προβλήματα. Χρειάζονται δῆλα δὴ ὑπηκόους ἀπολύτως συμβιβασμένους ἤ, ἄλλως, αὐτοὺς θὰ ἀπολαμβάνουν τὴν δουλεία τους.
Κατ’ ἐπέκτασιν ἡ μεγάλη μάζα γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ πρέπει νὰ …ἀντικατασταθῇ!!!
Διότι, δυστυχῶς μας, μόνον αὐτὸ τὸ εἶδος ἐλέγχεται ἀπολύτως καὶ πλήρως.

Γιὰ αὐτὸ καὶ κεντρικὸς στόχος τῆς ἐξουσίας σήμερα εἶναι τὰ παιδιά.
Πρῶτος καὶ σημαντικότερος ὅλων τῶν στόχων αὐτῆς τῆς σαπροφυτικῆς ἐξουσίας εἶναι τὰ παιδιά, διότι αὐτά, ὅσα (κι ἐάν) θὰ ἐπιβιώσουν, πρέπει νὰ εἶναι πλήρως ὑποτεταγμένα σὲ μίαν σαφῆ πραγματικότητα. Τὴν πραγματικότητα τῆς ἀποδοχῆς τῆς δουλείας τους. Ὁ ἐκ πεποιθήσεως δοῦλος εἶναι ἰσόβιος δοῦλος.

Εἰδικῶς ὅμως πλέον στὴν πεπολιτισμένη Ἡνωμένη Εὐρώπη μας, αὐτὸ πραγματοποιεῖται κυρίως νόμιμα.
Κι ἔτσι, ἂν καὶ οἱ …«βιτρίνες»-νόμοι ἀναφέρονται στὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν, στὴν προστασία τους, στὴν ἀσφαλή τους διαβίωσιν, ἐν τούτοις αὐτὰ ὅλα εἶναι μόνον γιὰ νὰ λέγονται, ἐφ΄ ὅσον ἡ κρατικὴ ἐκπαίδευσις τῶν παίδων εἶναι τέτοια, ποὺ τὰ ὁδηγεῖ, ἐκ τῶν πραγμάτων, στὸ νὰ γίνουν …εὐτυχισμένοι δοῦλοι καὶ μόνον.
Ἡ πραγματικότης εἶναι τελείως διαφορετικὴ καὶ ἡ «πεπολιτισμένη» Δῦσις κοιμᾶται τὸν ὕπνο τοῦ …θύματος, μὰ ἰδίως τὸν ὕπνο τοῦ αὐτό-θυσιαζομένου θύματος.

Τὶς λύσεις τὶς γνωρίζουν ὅλοι, ἀλλὰ οὐδεὶς θέλει νὰ τὶς ἐφαρμόσῃ, διότι γνωρίζει πὼς ἐὰν ὁ ἁπλὸς πολίτης ἀποκτήσῃ εὑρυτέρα εὐφυΐα, αὐτομάτως ἡ Ἀριστεία θὰ γίνη στόχος του. Πρὸς τοῦτον καὶ θέλουν καλο-ἐκπαιδευμένους δούλους καὶ μόνον.

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν Ἀγγλία, Greeklish στὴν Ἑλλάδα…

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὰ δημοτικὰ τῆς Βρετανίας!!

Φιλονόη

Πηγή έρευνας: https://filonoi.gr/2018/10/07/doyloi-ek-pepoithhseos-tha-mas-antikatasthsoyn/

Διαβάστε επίσης:

Ἡ ἐπιταχυνομένη μείωσις τῆς εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων ἔχει αἴτια και θα πρέπει να γνωρίζετε…Πηγή Δοῦλοι ἐκ πεποιθήσεως θά μᾶς …ἀντικαταστήσουν;

Ηταν 17 Σεπτεμβρίου όταν ο Γιώργος Καμίνης βγήκε στους «Αταίριαστους» στον ΣΚΑΪ για να παρουσιάσει το ανακαινισμένο ΚΕΠ της πλατείας Βικτωρίας. Αφού μίλησε για…
την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, για τα καινοτόμα ΚΕΠ και τις γειτονιές της Αθήνας που ανακάμπτουν, ο δήμαρχος κλήθηκε να απαντήσει σε ένα τελευταίο ερώτημα που του έθεσε σε εκείνη την εκπομπή ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτρας: «Θα διεκδικήσετε άλλη θητεία στον Δήμο της Αθήνας, κ. Καμίνη;»

Η απάντηση του κ. Καμίνη ήταν επί λέξει: «Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχω απαντήσει και σε αυτό το ερώτημα». Η φωτογραφία-έκπληξη του Κώστα Μπακογιάννη για τα γενέθλια του γιου του Πατήστε εδώ Η «επόμενη εβδομάδα» έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Και ο δήμαρχος δεν απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Οταν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου πέρασε ξανά από την εκπομπή των «Αταίριαστων», ο δήμαρχος δικαιολογήθηκε με μια πνευματώδη ατάκα περί χωροχρόνου στην πολιτική, ο οποίος διαστέλλεται κ.λπ. Απάντηση και πάλι δεν έδωσε.

Σήμερα, Τρίτη, ο δήμαρχος μίλησε στον ραδιοσταθμό 24/7: «Σύντομα θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου στη δημοτική μου ομάδα και στους πολίτες της Αθήνας» είπε.

Ο χωροχρόνος συνεχίζει να διαστέλλεται. Ομως, ακόμα και στην πολιτική, ο χρόνος είναι πεπερασμένος.

Εν προκειμένω απομένουν 221 ημέρες μέχρι οι Αθηναίοι να πάνε στις κάλπες για να εκλέξουν τον δήμαρχό τους. 

Και μέχρι στιγμής ο κ. Καμίνης έχει βρεθεί σε μια ασυνήθιστη θέση: να μην ξεκαθαρίζει μεν τις προθέσεις του, αλλά να μιλά με θετικά λόγια για άλλους υποψηφίους, ακόμα και από τον δικό του πολιτικό χώρο…

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο του Αλέκου Παπαναστασίου, πατήστε εδώ

Πηγή Τι θα γίνει με τον Δήμο της Αθήνας;..

Δεν υπάρχουν πια ούτε καν προσχήματα,δεν εξαπατούν τους λαούς πλεόν,απλά ανακοινώνουν,απλά αποφασίζουν και διατάζουν.

Periklis Danopoulos


Για να ξέρουμε τι μας περιμένει,εκτός φυσικά αν αντιδράσουμε το ταχύτερο δυνατό.Λίγους μήνες μετά την απέλαση των Ρώσων διπλωματών,ένα μήνα μετά την ΔΕΘ,όπου ο Τσίπρας κάλεσε επίσημα τις ΗΠΑ να εγκατασταθούν στα Βαλκάνια ως δύναμη σταθεροποίησης,μας ήρθε και η είδηση από την Δανία: ΄΄Σχέδιο Νόμου του υπουργού δικαιοσύνης της Δανίας. Όποιος αναπαράγει ειδήσεις που σκοπό έχουν να επηρεάσουν αρνητικά την κοινή γνώμη ενάντια στο ΝΑΤΟ κινδυνεύει με φυλάκιση έως και 12 χρόνια!!Η επιρροή της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης αρνητικά για το ΝΑΤΟ, περιλαμβάνει το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebok, twiter κλπ) την τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και τα υπόλοιπα μέσα.Το νομοσχέδιο είναι μέρος του σχεδίου δράσης κατά της λεγόμενης εξωτερικής απειλής που δρομολογήθηκε από την κυβέρνηση αυτό το μήνα.ύμφωνα με την κυβέρνηση, οι προερχόμενες από το εξωτερικό εκστρατείες, ιδιαίτερα από τη Ρωσία, είναι μια αυξανόμενη απειλή κατά της Δανίας.»
Δεν υπάρχουν πια ούτε καν προσχήματα,δεν εξαπατούν τους λαούς πλεόν,απλά ανακοινώνουν,απλά αποφασίζουν και διατάζουν.
Στην Ελλάδα αρχίσαμε με τον αντιτρομοκρατικό,συνεχίσαμε με το ιδιώνυμο κατά της αντίστασης στους πλειστηριασμούς και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.Ύστερα από αυτά,όταν πλεόν ο θεσμικός φασισμός,ο πλανητικός ολοκληρωτισμός μας περικυκλώνει , όλη αυτή η »αντι΄΄ πρακτική είναι εξόχως ανασταλτική για την λαϊκή αντίδραση.
Όσο κάποιοι θα κυνηγάνε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά,ας φροντίσουμε οι υπόλοιποι να κυνηγήσουμε τους ολετήρες και τα φερέφωνα,που βοηθάνε με το αζημίωτο να γίνει η Ελλάδα,από χώρα χώρος.
Πηγή Δεν υπάρχουν πια ούτε καν προσχήματα,δεν εξαπατούν τους λαούς πλεόν,απλά ανακοινώνουν,απλά αποφασίζουν και διατάζουν.

Εκλογές ζήτησε από την Αρτα ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. 

Σιγά σιγά θα καλύψει όλη την…
επικράτεια διατυπώνοντας το ίδιο αίτημα, ώστε να μη μείνει καμία πρωτεύουσα νομού με το παράπονο. 

Δεν ξέρω αν θα προλάβει τις κωμοπόλεις, τα κεφαλοχώρια, τα χωριά, τους οικισμούς, αλλά, αν επιταχύνει λίγο τον ρυθμό του, μπορεί και να τα καταφέρει…

Τάσος Παππάς (Ανάγωγα – efsyn)

Πηγή Roadtrip…


Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Ὁμογένειας

δρ. Ὄλγας Σαραντοπούλου
γραμματέως ΣΑΕ (=Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ)

Σέ κάθε Ἤπειρο πού φιλοξενεῖ τήν ἑλληνική παρουσία, τό κύριο μέλημα ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς μεταναστεύσεως τῶν Ἑλλήνων ἦταν νά δημιουργήσουν τήν δική τους ἑλληνική γωνιά, νά ἑδραιώσουν πολιτιστικά τήν δική τους παρουσία, νά διασώσουν τήν γλῶσσα τους, τήν Πίστη τους καί τήν ξεχωριστή τους ταυτότητα σέ κοινωνίες πολυπολιτισμικές.

Οἱ πρῶτες μορφές ὀργανώσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἦρθαν πολύ γρήγορα νά ὑποστηρίξουν τήν κοινωνική τους ἔνταξη, περισσότερο ὡς μιά λύση στήν μοναξιά τῆς νέας πατρίδος καί σύντομα ὡς ὄχημα διατηρήσεως τῆς ἑλληνικῆς συνειδήσεως. Σέ αὐτή τήν θαυμαστή πορεία, σήμερα μποροῦμε μέ βεβαιότητα νά ποῦμε ὅτι ἡ ὁμογένεια τά ἔχει καταφέρει θαυμάσια, μέ ἀγῶνες καί θυσίες νά θεμελιώση τήν παρουσία της στίς χῶρες ὑποδοχῆς καί μάλιστα μέ ἀξιώσεις, ἀφοῦ ὁ Ἑλληνισμός τυγχάνει τοῦ σεβασμοῦ τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν. Ὅπου καί νά ταξιδεύσουμε δέν θά νοιώσουμε ὅτι μᾶς λείπει ἡ Ἑλλάδα, χάρη στίς δικές τους προσπάθειες καί δράσεις. Ἑλληνικά σχολεῖα, Ἐκκλησίες, Κοινότητες, ἐθνικοτοπικοί Σύλλογοι μέ πλούσια πολιτιστική δράση, προσωπικότητες ἐγνωσμένου κύρους καί διεθνοῦς ἐμβελείας στελεχώνουν ἐπιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, τά ξένα Κοινοβούλια, ὅλα αὐτά συνθέτουν τήν σημερινή παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀνά τόν κόσμο.

Ὁ ρόλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπῆρξε καί ἐδῶ καταλυτικός. Ἀκόμη καί σήμερα τό ἔργο τῶν ἑλληνικῶν ἐκκλησιῶν καί τῶν σχολείων πού λειτουργοῦν ὑπό τήν εὐθύνη καί τήν καθοδήγηση τῶν κατά τόπους Ἀρχιεπισκοπῶν, εἶναι σωτήριο. Εἶναι δέ βιώσιμο, χάρη στήν προσφορά καί τήν ἐθελοντική ἐργασία χιλιάδων ὁμογενῶνμας. Τό μεγάλο φιλανθρωπικό καί ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας σέ δοκιμαζόμενες περιοχές τοῦ πλανήτου, στηρίζει τίς τοπικές κοινωνίες ἀναδεικνύοντας τό ἀνθρώπινο ἰδεῶδες, πάνω στό ὁποῖο ἔχει βασιστῆ καί ἡ ἑλληνική σκέψη.

Σήμερα οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ εἴμαστε ὑπερήφανοι νά μετροῦμε τίς δυνάμεις μας τόσο στόν ἐπιχειρηματικό, ὅσο καί στόν κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό καί ἐπιστημονικό τομέα. Καί δέν ἀναφέρομαι στόν συμβολισμό τῶν ἀριθμῶν, ἀλλά κυρίως στήν δυναμική ἐπιρροῆς των στίς τοπικές κοινωνίες. Πληθώρα ἀνθρώπων ἑλληνικῆς καταγωγῆς συνοδεύουν μεγάλα ἐπιτεύγματα τοῦ 21ου αἰῶνα. Ἕνα πολύτιμο κεφάλαιο τῆς Ἑλλάδος σημαδεύει τήν πορεία τῶν κοινωνιῶν τῶν 140 χωρῶν τοῦ πλανήτου πού φιλοξενοῦν πολῖτες ἑλληνικῆς καταγωγῆς.

Ἔτσι σήμερα ὅλοι ἐμεῖς γινόμαστε μάρτυρες ἑνός Ἑλληνισμοῦ ἀκμάζοντα πού, ὅμως, ποτέ δέν ἀποκόπτεται ἀπό τό Μητροπολιτικό Κέντρο. Σημεῖο ἀναφορᾶς παραμένει πάντα αὐτό. Ἡ Ἑλλάδα ὡς τόπος καταγωγῆς, ὡς οὐσία Πατρίδος γιά τούς παλαιωτέρους, ὡς ἰδέα καί τόπος διασυνδέσεως μέ τίς ρίζες τους γιά τούς νέους μας, κατέχει ξεχωριστή θέση στήν ζωή τοῦ Ἕλληνα τῆς Διασπορᾶς.

Ἡ προσφορά τῆς Ὁμογενείας στήν Ἑλλάδα εἶναι διαχρονική καί ἐξόχως σημαντική. Χάρη στούς σφιχτούς δεσμούς πού ἐπιβίωσαν ἀλώβητοι μέσα στόν χρόνο, οἱ ἑλληνικές παροικίες ἀντόν κόσμο στάθηκαν και στέκονται στο πλευρό τῆς Πατρίδος ἀποτίωντας φόρο τιμῆς στίς πατρογονικές ἑστίες. Ἀπό τήν ἐποχή τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καί τίς ἡρωϊκές μορφές πού ἀνέδειξε ἡ Ὁμογένεια, ὅπως ὁ Ρήγας Φερραῖος, ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, ὁ Ἰωάννης Καπποδίστριας, οἱ Φιλικοί, ὥς τόν Ἑλληνισμό τῆς ἀκμάζουσας κοινότητος τῆς Βιέννης, τῆς Βενετίας καί τῆς Ὀδησσοῦ, οἱ Ἀπόδημοι ἔφεραν τήν εὐθύνη διασώσεως τῆς ἑλληνικῆς πνευματικότητος. Μετέπειτα στόν Α΄ καί Β ΄ Παγκόσμιο πόλεμο οἱ νέοι τῆς ὁμογενείας ἦρθαν γιά νά πολεμήσουν στό πλευρό τῶν Ἑλλαδιτῶν. Ἀλλά καί σέ ὅλη τήν πορεία τοῦ νεωτέρου Ἑλληνικοῦ Κράτους, οἱ μεγάλοι εὐεργέτες, ὅπως μεταξύ ἄλλων, ὁ Ζάππας, ὁ Δούμπας, ὁ Ἀβέρωφ καί πολλά ἀκόμη ἄτομα καί φορεῖς τῆς ὀργανωμένης ὁμογενείας ἔφεραν τήν εὐθύνη τῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς χώρας.

Προβαίνοντας σέ σημαντικές δωρεές καί ὑλικοτεχνική ὑποδομή, συνετέλεσαν ἀποφασιστικά στήν ἀναδιοργάνωση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους γράφοντας χρυσές σελίδες στό βιβλίο προσφορᾶς τοῦ Ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στίς μέρες μας καί ἀπό τήν ἀπαρχή τῆς πολύπλευρης κρίσεως πού βιώνει ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, ἡ ὁμογένεια δηλώνει παροῦσα. Ὁ Ἑλληνισμός μέσα ἀπό τούς μηχανισμούς αὐτοοργανώσεως πού διαθέτει, ἐνισχύει οἰκονομικά καί ἠθικά τόν ἀγῶνα τῆς Ἑλλάδος νά ξεπεράση τήν οἰκονομική, κοινωνική καί ἀνθρωπιστική κρίση πού βιώνει πλέον ἡ χώρα. Χιλιάδες εὐρώ ἔχουν διατεθῆ ἀπό διάφορες ὀργανώσεις τῆς Ὁμογενείας καί τήν Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλά καί πρωτοβουλίες γιά τήν προσέλκυση ἐπενδύσεων καί τήν τόνωση τῆς ἐπιχειρηματικότητος ἔχουν ξεκινήσει ἀπό τούς Ἕλληνες τῶν Η.Π.Α. κυρίως, καί συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Ἡ κρίση βέβαια ἔχει ἐπιφέρει σοβαρές ἀπώλειες στήν χώρα, μέ πρώτη τήν αἱμορραγία σέ ἀνθρώπινο δυναμικό. Στό κλῖμα τῆς ἀβεβαιότητος πού ἐπικρατεῖ, ἡ νέα γενιά τῶν Ἑλλήνων ἐγκαταλείπει τήν Πατρίδα καί ξενιτεύεται πρός ἀναζήτηση μιᾶς καλύτερης προοπτικῆς καί μιᾶς ἀξιοπρεποῦς διαβιώσεως. Περίπου 200.000 νέοι εἶναι ἤδη ἐγκατεστημένοι σέ ἄλλες χῶρες, σύμφωνα μέ τά τελευταῖα στοιχεῖα. Καί ἡ αἱμορραγία δυστυχῶς συνεχίζεται…

Ἀπό τήν ἄλλη, ἡ οἰκονομική κρίση ἐπηρέασε ἀρνητικά τίς σχέσεις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Κέντρου μέ τήν Ὁμογένεια. Ἡ συνταγματικά κατοχυρωμένη πολιτική προνοίας καί ἐνδιαφέροντος τῆς γενέτειρας πρός τά ἀπόδημα τέκνα της ἀτόνισε, κάτω ἀπό τίς περιστασιακές δυσκολίες πού προκάλεσαν ἀσυναίσθητα ἴσως κεντρομόλες τάσεις στό Μητροπολιτικό Κέντρο.

Νοητές γέφυρες ἐπικοινωνίας, ὅπως ἦταν καί τό Δορυφορικό τηλεοπτικό καί ραδιοφωνικό πρόγραμμα τῆς κρατικῆς ραδιοτηλεοράσεως γιά τούς Ἀποδήμους ἔπαυσαν νά ὑφίστανται, καθώς ἡ ἀναδιάρθρωση τοῦ ραδιοτηλεοπτικοῦ τοπίου προκάλεσε παρενέργειες καί ἀκούμπησαν καί τόν Ἀπόδημο Ἑλληνισμό. Κορυφαῖο παράδειγμα, ἡ πλήρης ἀποτελμάτωση τοῦ σχεδίου νόμου γιά τήν ἀνασύσταση τοῦ θεσμοῦ τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ ΣΑΕ. Ἑνός ΣΑΕ πού μπορεῖ νά ἐξεδήλωσε ἀδυναμίες, ἀλλά δέν παύει νά συνιστᾶ μιά κατάκτηση γιά τήν Ὁμογένεια Ἁπανταχοῦ. Δυστυχῶς κάποιες μεμονωμένες προσπάθειες πού γίνονται ἔνθεν κἀκεῖθεν ἀποδεικνύονται μᾶλλον ἀνίσχυρες νά τροφοδοτήσουν μία δυναμική ἐπανεκκίνηση τῆς κοινῆς πορείας, ὥστε νά ξεπεραστοῦν τά ὅποια σύννεφα σκίασαν πρόσκαιρα τίς σχέσεις αὐτές. Πρόσκαιρα, διότι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ πάντοτε θά τρέφουμε μιά ρομαντική ἰδέα γιά τήν πρώτη μας πατρίδα, τήν Ἑλλάδα. Τό μεγάλο στοίχημα ὅμως εἶναι ― πέραν τοῦ ρομαντισμοῦ ― καί ἡ πρακτική ἐμβάθυνση τῆς συνεργασίας σέ τομεῖς δράσεως μέ διεθνές ἐκτόπισμα, ὅπως εἶναι π.χ. ἡ ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν ἐκ μέρους τῆς Ὁμογενείας ― σέ συνεργασία μέ τό Μητροπολιτικό Κέντρο ― στό μέτωπο τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς, τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, τῆς ἐξαγωγῆς τοῦ πλουσίου πολιτισμικοῦ καί γλωσσικοῦ μας κεφαλαίου. Αὐτά ὅλα μέ ἕνα ΣΑΕ λειτουργικό, αὐτοδύναμο καί αὐτοχρηματοδοτούμενο.

Δυστυχῶς ἔχει χαθῆ πολύτιμος χρόνος στήν ὑπόθεση ἐπανεκκινήσεως τοῦ ΣΑΕ. Σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀνάγκη μεγάλης προσπάθειας γιά νά ἀνατραπῆ ἡ ἀπαξίωση τοῦ θεσμοῦ αὐτοῦ στήν συνείδηση τῆς ὁμογενείας, τά ὅποια βήματα γίνονται σήμερα σέ κυβερνητικό ἐπίπεδο δέν συνιστοῦν δυναμική παρέμβαση. Ἀκόμη καί τό ζήτημα τῆς ἀποδόσεως τοῦ συνταγματικοῦ δικαιώματος ψήφου στούς Ἀποδήμους Ἕλληνες καί ὅσους ὁμογενεῖς ἔχουν ἑλληνική ταυτότητα δέν ὑλοποιήθηκε, κυρίως λόγῳ τῆς ἀπουσίας πολιτικῆς βουλήσεως ἀπό πλευρᾶς τῶν ἑλληνικῶν κομμάτων. Τό κενό τῆς παρουσίας τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας στήν ἀλλοδαπή, δεκαετίες τώρα, τό ἀναπληρεῖ σέ κάθε γωνιά τοῦ κόσμου ὁ Ἀπόδημος Ἑλληνισμός. Ἐμεῖς οἱ ὁμογενεῖς συνεχίζουμε νά συντηροῦμε τά Σχολεῖα καί τίς Ἐκκλησίες μας, νά διοργανώνουμε τά πολιτιστικά μας δρώμενα, νά ἐκδίδουμε τίς ἐφημερίδες καί νά ἐκπέμπουμε ραδιοφωνικό καί τηλεοπτικό πρόγραμμα, νά δίνουμε τό “παρών” σέ κάθε ζήτημα πού ἀφορᾶ στά ἐθνικά μας θέματα εἴτε αὐτό εἶναι τό Κυπριακό ζήτημα, εἴτε ἡ ὀνομασία τῆς γείτονος χώρας, ἡ προστασία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν ἑλληνικῶν μειονοτήτων στήν Τουρκία καί τήν Ἀλβανία.

Ἡ Ἑλληνική Ὁμογένεια, λοιπόν, ἐξακολουθεῖ νά προσφέρη, νά ὑπηρετῆ τά ἑλληνικά ἰδεώδη, θέτοντας τίς βάσεις γιά τήν διαιώνισή τους. Ἀλλά δίχως ἄλλο ἡ συμμετοχή σέ αὐτή τήν προσπάθεια καί τῆς Ἑλλάδος εἶναι οὐσιαστική. Πῶς μποροῦμε, λοιπόν, νά ἀξιοποιήσουμε τίς δυνάμεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ Ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ὡς πολυτίμου συμμάχου τῆς χώρας μας στήν ἐποχή τῶν μεγάλων προκλήσεων, τῆς μεγάληςκοινωνικῆς, πολιτιστικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσεως πού διέρχεται ἡ Πατρίδα μας; Τό βασικό μέλημά μας πρέπει νά εἶναι, ἐπιτέλους, ἡ ἐκπόνηση μιᾶς μακρόπνοης στρατηγικῆς πού θά ἀξιοποιήση τίς ὑπάρχουσες ὑποδομές στόν ἑλληνισμό τῆς Διασπορᾶς, πού θά ἑνώση, θά ἀγκαλιάση τίς διαφορετικές ἀνάγκες τῆς νέας γενιᾶς. Καί ὅλα αὐτά, μέ γνώμονα τό συμφέρον τῆς Πατρίδος. Καί τό σημαντικό βῆμα γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ Ἑλλάδος καί Ὁμογενείας εἶναι ἡ δημιουργία μιᾶς ἀμφιδρόμου σχέσεως ἀλληλοϋποστηρίξεως καί ἀγαστοῦς συνεργασίας.

Ἡ ἐπανασύνδεση μέ τό Μητροπολιτικό Κέντρο, κυρίως γιά τήν νέα γενιά εἶναι ζωτικῆς σημασίας στόχος (…). Ἐδῶ ἔρχεται ὁ ρόλος τῶν Ὁμογενειακῶν Ὀργανώσεων, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τῶν δικτύων πού διαθέτει σήμερα ἡ Ἑλληνική Διασπορά, τά ὁποῖα ἔχουν διαμορφωθῆ πλέον καί λειτουργοῦν ἀνεξάρτητα ἀπό τό Μητροπολιτικό Κέντρο. Ἐπί πλέον τά δίκτυα τῶν ἐπιστημόνων, τά δίκτυα τῶν πολιτικῶν ἑλληνικῆς καταγωγῆς, τῶν ἐπιχειρηματιῶν, συνιστοῦν μιά πηγή ἀστειρεύτου καί μέχρι στιγμῆς ἀνεκμεταλλεύτου πλούτου γιά τήν Ἑλλάδα. Τά μέλη τῶν δικτύων μποροῦν μέ τήν σωστή προσέγγιση νά ὑποστηρίξουν σημαντικές πρωτοβουλίες γιά τήν ἀναστροφή τοῦ ἀρνητικοῦ κλίματος, ἀλλά καί τήν οἰκονομική ἀνασυγκρότηση τῆς χώρας. Καί ὡς χαρακτηριστικό παράδειγμα θά ἀναφέρω ἐδῶ, τήν ἀξιοποίηση τοῦ εἰδικευμένου ἑλληνικοῦ δυναμικοῦ πού καταφεύγει στό ἐξωτερικό πρός ἀναζήτηση ἐπαγγελματικῆς σταδιοδρομίας. Ἰδιαίτερα οἱ νέοι καινοτόμοι ἐρευνητές καί ἐπιστήμονες. Τά δίκτυα τῆς Ὁμογενείας ἐδῶ, μποροῦν νά δημιουργήσουν εὐκαιρίες γιά τούς νέους ἐπιστήμονες, τήν προώθηση τῆς ἔρευνας καί τῶν νέων τεχνολογιῶν στήν Ἑλλάδα δημιουργώντας προοπτικές ἀναπτύξεως καί στήν Ἑλλάδα. Μέ τά δεδομένα πού ὑπάρχουν σήμερα ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, πῶς μποροῦμε ὅλοι ἐμεῖς νά ἀναστρέψουμε τό ἀρνητικό κλῖμα καί νά καταστήσουμε τήν μεταξύ μας σχέση ἐποικοδομητική;

1. Μέ τήν ἐνίσχυση τῆς ἀμφιδρόμου ἐπικοινωνίας καί ἐνημερώσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Κέντρου γιά θέματα πού ἀφοροῦν καί στόν Ἀπόδημο Ἑλληνισμό. Ὑπάρχουν ἀνεκμετάλλευτοι ἐθελοντές, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, ξένοι ἀνταποκριτές, πατριῶτες στήν ψυχήMπού μποροῦν ν᾿ ἀλλάξουν τό τοπίο.

2. Μέ τήν σφυρηλάτηση συνεργασιῶν στόν πολιτιστικό καί ἐκπαιδευτικό τομέα.

3. Μέ τήν ἀνάπτυξη κοινῶν πρωτοβουλιῶν γιά τήν προβολή τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἐπιχειρηματική δράση ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τοῦ Παγκοσμίου Πολιτισμοῦ.

Καί ἐδῶ ὁ ρόλος πού μπορεῖ νά διαδραματήσουν οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί τῆς περιφερείας ἀναφορικά μέ τούς Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ καί σέ συνεργασία μέ τά Ὁμογενειακά Μ.Μ.Ε., τά ἐπικοινωνιακά δίκτυα τῆς Ὁμογενείας ― ὁμογενειακά ἔντυπα, ἐφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο καί τηλεόραση ― εἶναι σημαντικός. Ἐξ ἴσου σημαντικός εἶναι ὁ ρόλος τῶν Ἀποδήμων στήν ἀνάπτυξη καί ἐνίσχυση τῆς τουριστικῆς βιομηχανίας μέ τήν ἐνίσχυση ὅλων τῶν μορφῶν τουρισμοῦ, ὅπως εἶναι ὁ ἐκπαιδευτικός, ὁ θρησκευτικός, ὁ πολιτιστικός καί ὁ ἀγροτικός τουρισμός. Ὁ ἑλληνισμός τῆς Διασπορᾶς μπορεῖ νά συνδράμη ποικιλοτρόπως, συνεπικουρούμενος καί ἀπό τήν τοπική αὐτοδιοίκηση, τούς τοπικούς καί περιφερειακούς σταθμούς, ἀλλά καί τήν τοπική κοινωνία. Ἐπίσης πρός ἐνίσχυση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ τουρισμοῦ σέ συνεργασία μέ ἀκαδημαϊκούς ἑλληνικῆς καταγωγῆς καί φιλέλληνες πού διδάσκουν σέ ξένα Πανεπιστήμια, μπορεῖ νά ὀργανωθοῦν ἐκπαιδευτικές ἐκδρομές στήν περιφέρεια, ἀλλά καί Συνέδρια μέ ἐπιστημονικό χαρακτήρα.

Μέσῳ τοῦ δικτύου πού διαθέτει ἡ τηλεόραση τῆς Περιφερείας, τέτοιες δράσεις μποροῦν νά ἀναδειχθοῦν καθιστώντας κοινωνούς σέ παρόμοιες προσπάθειες καί τούς κατοίκους τῆς περιφερείας. Ἐπί πλέον κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα τά Συνέδρια τῶν ἐθνικοτοπικῶν ὀργανώσεων σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Ἀξιοποιώντας αὐτά τά Συνέδρια μπορεῖ νά ἀναπτυχθοῦν οἱ ἐπιχειρηματικές συνεργασίες καί νά δημιουργηθῆ θετικό κλῖμα μέ σωστή ἐνημέρωση καί ἀπό τούς ἁρμοδίους φορεῖς τῆς Περιφερείας γιά ἐπενδύσεις. Σέ κάθε ὅμως πρόταση πού ἀφορᾶ σέ μεγάλα ζητήματα, τά ὁποῖα ἀγγίζουν τήν καθημερινότητα καί τήν διασύνδεση τῶν Ἀποδήμων μας μέ τήν Πατρίδα, ἀπαραίτητη εἶναι καί ἡ πολιτική βούληση τῆς ἑκάστοτε Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Πέραν τούτου, ἡ πολιτική συνοχή, ἡ στήριξη μιᾶς συγκεκριμένης μακρόπνοης στρατηγικῆς γιά τόν Ἀπόδημο Ἑλληνισμό ἀπό ὅλες τίς πολιτικές δυνάμεις τῆς γενέτειρας.

Αὐτό, λοιπόν, πού θά πρέπη νά κάνη ἡ Πατρίδα γιά τά παιδιά της εἶναι νά τά συμπεριλάβη στούς σχεδιασμούς της, νά μοιραστῆ μαζί τους τό ὅραμα γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος, νά τούς προσελκύση μέ συγκεκριμένο πρόγραμμα, νά τούς κινητοποιήση μέ συγκεκριμένους στόχους καί νά τούς ἀντιμετωπίση ὡς συνεργάτες καί πολυτίμους συμμάχους στήν ἐθνική προσπάθεια. Γιά μιά ἀκόμη φορά ἀπευθύνω ἔκκληση, ὥστε ὅλοι μαζί νά συνεργαστοῦμε μέ ὁμοψυχία καί ἑνότητα, ἡ Ἑλληνική Πολιτεία καί ἡ τοπική αὐτοδιοίκηση, ἡ Ἐκκλησία μας, οἱ Ὁμογενειακές ὀργανώσεις ἀνά τόν κόσμο, οἱ ὀργανώσεις στήν Ἑλλάδα, τά περιφερειακά καί Ὁμογενειακά Μ.Μ.Ε., τό ΣΑΕ, οἱ Φιλέλληνες, ὥστε νά ἀγωνιστοῦμε μαζί γιά τήν ἠθική, κοινωνική καί οἰκονομική ἀνασυγκρότηση τῆς Ἑλλάδος.

Καί μποροῦμε ὅλοι μαζί νά κτίσουμε ξανά τήν Ἑλλάδα καί νά δώσουμε ὁράματα καί ὄνειρα στά παιδιά μας. Μέ αὐτό τόν τρόπο θά μπορέση νά στηριχθῆ ἡ οἰκονομία μας, νά γίνουν ἐπενδύσεις, νά δημιουργηθοῦν θέσεις ἐργασίες, νά ἐνισχυθῆ ὁ τουρισμός μας, νά ἀναδείξουμε τόν πολιτισμό μας. Νά δώσουμε πνοή καί στήν ξεχασμένη ἐπαρχία μας.

Ὁ Ἕλληνας Ἁπανταχοῦ τῆς γῆς διαθέτει τό πάθος νά διατηρῆ τήν ἐπαφή μέ τίς ρίζες του, τήν ἀποφασιστικότητα νά ἀγωνίζεται γιά τό δίκαιο. Ἐάν σέ αὐτά τά στοιχεῖα προσθέσουμε τήν δύναμη τῆς ἑνότητος, θά ἐπιτύχουμε.

Ἔχουμε χρέος ὅλοι μας νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα γιά τήν διαφύλαξη τῆς δικῆς μας ἱστορίας, τῆς γλώσσας μας, τῆς θρησκείας μας καί τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητος, γιά τήν διαχρονικότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, γιά τό καλό τῆς Ἑλλάδος μας, γιά τό μέλλον τῆς νεολαίας μας, ἀγκαλιάζοντας ὅμως, ὅλους τούς λαούς αὐτῆς τῆς γῆς σέ μιά παγκόσμια οἰκογένεια, ὅπου ὡς Ἕλληνες μποροῦμε νά συνεισφέρουμε σημαντικά στήν πρόοδο, τήν εὐημερία, καί τήν εἰρήνη αὐτου τοῦ κόσμου.
Πηγή: © Ενωμένη ΡωμηοσύνηΠηγή Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Ὁμογένειας

Ο φωτογράφος Arjun Kamath πρόσφατα δημοσίευσε τη σειρά «Coming Out» στην σελίδα του στο Facebook, με σκοπό να αποκαλύψει τις απάνθρωπες πρακτικές ομοφοβiας στην Ινδία.

Η μυθοπλαστικής αφήγησης σειρά έχει να κάνει με δύο γυναίκες που έρχονται στον κόσμο και μετά το αρχικό στάδιο της αγάπης και της γενναιότητας, ο χαρακτήρας της Maitreyi οδηγεί την Alpana έξω από τη ντουλάπα και μέσα στο δάσος (πραγματικότητα) – το οποίο πιστεύουν πως είναι ασφαλές -, σε ένα φρικιαστικό τέλος.

ομοφοβiα1

ομοφοβiα2

ομοφοβiα3

Ξαφνικά στο ζευγάρι επιτίθενται οι Rakshasas – είδος κακού στην Ινδική μυθολογία – που πιστεύουν πως η μόνη αποδεκτή αγάπη είναι αυτή που υπάρχει ανάμεσα σε έναν άντρα και μία γυναίκα.

ομοφοβiα4

ομοφοβiα5

ομοφοβiα6

The post Φωτογράφος «αιχμαλωτίζει» την ομοφοβiα στην Ινδία και το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Φωτογράφος «αιχμαλωτίζει» την ομοφοβiα στην Ινδία και το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό

Ως «αυτοεκπληρούμενη προφητεία» σχολίασε το Κίνημα Αλλαγής την κατάθεση της σημερινής τροπολογίας για την…
παράταση ισχύος του «Νόμου Παρασκευόπουλου».

Σε ανακοίνωση του Τομέα Δικαιοσύνης του Κινήματος Αλλαγής επικρίνεται η κυβέρνηση που «εξακολουθεί να μεταχειρίζεται τις φυλακές ως πεδίο ιδεοληπτικών ασκήσεων, χωρίς αντίκρισμα στη βελτίωση των απάνθρωπων συνθηκών κράτησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται πεισματικά να προχωρήσει στις γενναίες νομοθετικές παρεμβάσεις. Αρνείται να βγάλει από το συρτάρι του υπουργού Δικαιοσύνης τα σχέδια της νέας ποινικής και σωφρονιστικής νομοθεσίας που ήταν έτοιμα το 2014, με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Κίνημα Αλλαγής «ο ΣΥΡΙΖΑ, κόντρα στη λογική και στη θέληση της κοινωνίας, αρνείται να βελτιώσει τις φυλακές και προτιμά να τις αδειάσει!» ενώ υπογραμμίζει πως η «σημερινή τροπολογία μονιμοποιεί ένα δήθεν εξαιρετικό μέτρο οριζόντιων και άκριτων αποφυλακίσεων. Αμφισβητεί ξανά το κράτος δικαίου και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια».

Ακόμη, το Κίνημα Αλλαγής απευθύνει στο υπουργείο Δικαιοσύνης τα εξής ερωτήματα:

«- Γιατί δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή ο νέος ποινικός κώδικας και ο αναμορφωμένος σωφρονιστικός κώδικας, που ήταν έτοιμοι πριν το 2015, με τις υπογραφές κορυφαίων προοδευτικών νομικών (Μανωλεδάκη, Μαργαρίτη, Πανούση, Μαρκή κ.α.);

– Γιατί και με ποια κριτήρια ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να «παγώσει» τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην ποινική και σωφρονιστική νομοθεσία;

– Πότε, επιτέλους, θα σταματήσει η κυβέρνηση να παριστάνει την αριστερή, με ιδεοληπτικά, επικίνδυνα και αναποτελεσματικά ημίμετρα;»…

Πηγή Προφητεία…

Τι θα αλλάξει στις σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας…

Ακόμα και τη Συνταγματική Αναθεώρηση έχει επηρεάσει το ζήτημα των συντάξεων και η αναμονή στην οποία έχει μπει η ελληνική πλευρά για να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με…
τους Θεσμούς. Κοινοβουλευτική πηγή εξηγούσε στο newpost.gr πως θα ήταν καλό η κορυφαία διαδιακασία, που αφορά την αλλαγή του Συντάγματος, να μην «χαθεί» πίσω από τις συζητήσεις που γίνονται για τη μη περικοπή των των συντάξεων, όπου το Μαξίμου αυτή τη στιγμή έχει ρίξει όλο το βάρος του.

Ξεκαθαρίζουν, ωστόσο, πως ο προγραμματισμός της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει και τοποθετούν τη σύνταξη της πρότασης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ (50 υπογραφές) μέσα στον Νοέμβριο, προκειμένου να συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή που θα αποφασίσει για τα αναθεωρητέα άρθρα. «Έχουμε χρόνο. Έτσι και αλλιώς πριν από τις 26 Μαίου δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκλογές», τόνιζε χαρακτηριστικά κυβερνητικός αξιωματούχος θεωρώντας πιθανό οι διαδικασίες να εκκινήσουν ακόμα και μέσα στον Δεκέμβριο.

Το «καυτό» ζήτημα των διακριτών ρόλων Κράτους – Εκκλησίας, που επιθυμεί να προωθήσει η κυβέρνηση, θα οδηγήσει, όπως όλα δείχνουν, τον ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει την πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση χωρίς τη συμβολή του κυβερνητικού του εταίρου. Κατά πολλούς, το συγκεκριμένο κομμάτι θα αποτελέσει το «δύσκολο» σημείο του κυβερνητικού εγχειρήματος, με το οποίο στην Ηρώδου Αττικού θέλουν να αφήσουν τη «σφραγίδα» τους στην πορεία προς τις εκλογές.

Οι αλλαγές στις σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας
Όπως μετέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές στο newpost.gr, παρά τις πιέσεις που ασκούνται κατά καιρούς δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στη μισθοδοσία των κληρικών, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται από την πολιτεία.

Στο Σύνταγμα, εξάλλου, δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά, απλώς ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να ανοίξει τέτοιου είδους συζήτηση στο πλαίσιο των εξαιρετικών σχέσεων, που έχει διατηρήσει ο πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο. Δεν ήταν τυχαία και η πρόσφατη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Αρχιεπισκοπή αν και κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως το θέμα που συζητήθηκε ήταν η εκκλησιαστική περιουσία.

Θα διατηρηθεί και το προοίμιο του Συντάγματος που αναφέρεται «εις το όνομα της Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος». Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ έχουν εκφραστεί ενστάσεις για το συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες, όμως θεωρείται ότι μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν.

Καθιερώνεται η διακριτότητα Kράτους και Eκκλησίας, με πλήρη σεβασμό στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον ιστορικό της ρόλο.

– Ρητή κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους, με αναγνώριση της Ορθοδοξίας ως ιστορικά επικρατούσας θρησκείας (άρθρο 3).

– Κατοχύρωση της υποχρεωτικότητας του πολιτικού μόνον όρκου στις ορκωμοσίες των αιρετών του πολιτεύματος, των δικαστών και των λοιπών δημοσίων λειτουργών (άρθρο 13).

Το πολιτικό «παιχνίδι»
Η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί μια επιλογή που θα ικανοποιήσει εν μέρει το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ που απαιτεί προοδευτικές παρεμβάσεις, από την άλλη όμως αναμένεται να προκαλέσει νέες τριβές με τον κυβερνητικό εταίρο. Είναι αρκετοί βέβαια όσοι υποστηρίζουν πως μετά τη συμφωνία των Πρεσπών λίγη σημασία θα έχει μια ακόμα σύγκρουση με τον Πάνο Καμμένο, από τη στιγμή που το «διαζύγιο» φαίνεται αν είναι αναπόφευκτο. Θα δοθεί παράλληλα μια ακόμα «πάσα» στους ΑΝΕΛ να απευθυνθούν στο πατριωτικό τους κοινό συγκρατώντας ψηφοφόρους που θα κατευθύνονταν στη γαλάζια παράταξη

. «Δεν κρίνω ότι το άρθρο 3 πρέπει να αλλάξει. Άρα και να χαρακτηριστεί αναθεωρητέο από αυτήν την Βουλή, αν περνάει από το δικό μας χέρι, από το χέρι της επόμενης κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα στο άρθρο 3», δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας σαφές πως το θερμόμετρο αναμένεται να χτυπήσει «κόκκινο» μεταξύ των δυο διεκδικητών της εξουσίας για το συγκεκριμένο θέμα.

Το Μαξίμου μέσω των αλλαγών που θα προτείνει συνολικά θα βρει ακόμα μια ευκαιρία να θέσει τις διαχωριστικές γραμμές με τη γαλάζια παράταξη και να πιέσει το Κίνημα Αλλαγής να τοποθετηθεί, μετά και την επιστολή της Φωφης Γεννηματά προς τους πολιτικούς αρχηγούς σχετικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης του Συντάγματος.

Η διαδικασία δίνει πολλά περιθώρια πολιτικών ελιγμών σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, αφού και η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να διαμορφώσει τη στρατηγική της στα άρθρα που ενδεχομένως θέλει να βάλει τη δική της «σφραγίδα», όταν έρθει στην εξουσία, είτε με πλειοψηφία 180 είτε με 151 βουλευτές. Από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τον Γιώργο Κατρούγκαλο, που είναι από τους εισηγητές και συγγραφείς της πρότασης, στην εμπροσθοφυλακή θα βρεθούν οι νομικοί Νίκος Παρασκευόπουλος, Σπύρος Λάππας και Τασία Χριστοδουλοπούλου…

newpost.gr

Πηγή Πότε θα αρχίσει η Αναθεώρηση του Συντάγματος…