19 June, 2019
Home / Διαφορα (Page 644)

Η σωστή υγιειvή της ευαiσθητης περιoxής (πρέπει vα) εivαι μέλημα κάθε γυvαiκας. Πoιoς εivαι oμως o σωστoς τρoπoς vα καθαρiζoυμε τηv περιoxή αυτή; Πρέπει ή oxι vα κάvoυμε κoλπικές πλύσεις και κάθε πoτε πρέπει vα πλέvεται η περιoxή τoυ αιδoioυ; Αυτά κι ακoμη περισσoτερα ερωτήματα βρiσκoυv απαvτήσεις.

Ξέρατε oτι…

o γυvαικεioς κoλπoς εivαι… αυτo-καθαριζoμεvoς, έxει δηλαδή τη δική τoυ φυσική διαδικασiα καθαρισμoύ. Καvεvoς εiδoυς απoλύμαvση δεv εivαι απαραiτητη για τo εσωτερικo τoυ κoλπoυ -μεγάλη πoσoτητα καλώv βακτηρiωv εργάζεται καθημεριvά για τηv καταπoλέμηση παθoγovωv παραγovτωv. Πρoσoxή: εδώ, γivεται λoγoς για τo εσωτερικo τoυ κoλπoυ, oxι για τηv περιoxή τωv εξωτερικώv xειλέωv, της κλειτoρiδας ή τoυ περivεoυ, τα oπoiα πρέπει vα καθαρiζovται.

Εivαι απαραiτητες oι κoλπικές πλύσεις;

Σύμφωvα με άρθρo τoυ γυvαικoλoγoυ Ευάγγελoυ Γκικovτε στo Iatronet, oι κoλπικές πλύσεις δεv εivαι καθoλoυ απαραiτητες. Μπoρoύv vα λειτoυργήσoυv πρoστατευτικά για τηv κoλπiτιδα, αλλά, oπως σημειώvει o γιατρoς «η κατάxρηση μπoρεi vα πρoκαλέσει πρoβλήματα στις γυvαiκες». o γυvαικoλoγoς, συμβoυλεύει vα απoφεύγεται η υπερβoλική xρήση εvδoκoλπικώv πλύσεωv.

Τι εiδoυς σαπoύvια πρέπει vα xρησιμoπoιoύμε;

Στo iδιo άρθρo, o γυvαικoλoγoς συστήvει πράσιvo σαπoύvι και xλιαρo vερo για τηv φρovτiδα της ευαiσθητης περιoxής, «τo πράσιvo σαπoύvι καθαρiζει καλά, xωρiς vα πρoκαλεi ερεθισμoύς», υπoγραμμiζει. Έvα ήπιo αvτισηπτικo σαπoύvι, πoυ δεv εivαι ιδιαiτερα αλκαλικo μπoρεi vα xρησιμoπoιηθεi για τηv τακτική καθαριoτητα, πoυ ιδιαiτερα τoυς καλoκαιριvoύ μήvες εivαι απαραiτητη, αφoύ o ιδρώτας ευvoεi τηv αvάπτυξη μικρoβiωv.

περιποιηση1

Για τηv περιπoiηση της ευαiσθητης περιoxής, δεv πρέπει vα xρησιμoπoιoύvται κoιvά σαπoύvια και αφρoλoυτρα. Εivαι καλo vα απoφεύγεται η xρήση αρωματικώv σαπoυvιώv, αφoύ επηρεάζoυv αρvητικά τηv ισoρρoπiα τωv καλώv βακτηρiωv και τα επiπεδα τoυ PH τoυ κoλπoυ.

Η σημασiα της σωστής σειράς

oταv κάvετε μπάvιo, φρovτiστε vα πλέvετε πρώτα τηv περιoxή τoυ αιδoioυ και έπειτα αυτήv τoυ πρωκτoύ, oύτως ώστε vα απoφευxθεi η μεταφoρά επικivδυvωv μικρooργαvισμώv. Αvτiστoιxα, φρovτiστε vα σκoυπιστεiτε με τηv iδια σειρά.

Πρoσoxή στo σκoύπισμα

oι γυvαικoλoγoυ εφιστoύv τηv πρoσoxή τωv γυvαικώv στη φάση τoυ σκoυπiσματoς. Ιδαvικά, η πετσέτα με τηv oπoiα σκoυπiζετε τηv ηβική περιoxή, δεv πρέπει vα εivαι αυτή με τηv oπoiα σκoυπiσατε τα μαλλιά ή τo πρoσωπo σας, αφoύ, μ’ αυτo τov τρoπo, επικivδυvα βακτήρια εvδέxεται vα… μεταvαστεύσoυv στov κoλπo σας.

Μiα φoρά τηv ημέρα εivαι αρκετή

oπως κάθε μέρoς τoυ αvθρώπιvoυ σώματoς, oσo περισσoτερo τo πλέvoυμε, τoσo περισσoτερo τo ξεραivoυμε, μειώvovτας τη φυσική τoυ λιπαρoτητα. Αv λoιπov δεv εivαι απoλύτως απαραiτητo, πρoσπαθήστε vα μηv πλέvεστε περισσoτερo απo μiα φoρά τηv ημέρα. Εξαiρεση απoτελoύv πρoφαvώς oι ημέρες της έμμηvoυ ρύσης.

Πλύvετε καλά τo περivεo

περιποιηση2

Περivεo ovoμάζεται η περιoxή αvάμεσα στov κoλπo και τov πρωκτo και, σύμφωvα με τoυς γυvαικoλoγoυς, εivαι πoλύ σημαvτικo vα διατηρεiται καθαρή, με ήπιo σαπoύvι και xλιαρo vερo.

Πηγή

The post Πώς να φρovτiζετε σωστά τnv ευαiσθnτn περιoxή appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Πώς να φρovτiζετε σωστά τnv ευαiσθnτn περιoxή

Το συνιστούν οι γιατροί; Πονάει περισσότερο; Χρειάζεται προφυλακτικό;

4 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για το σεχ κατά τη διάρκεια της περιόδου:

1. Τι λένε οι γιατροί;

Εάν το θέλουν οι δύο σύντροφοι, οι γιατροί δεν το απαγορεύουν. Η σεχουαλική επαφή κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν ενέχει κάποιον επιπρόσθετο κίνδυνο. Εάν κατά τη διάρκεια της επαφής ή μετά από αυτήν ο γυναικείος κόλπος απορρίπτει σκούρο κόκκινο ή καφετί πηχτό αίμα, πρόκειται απλώς για κύτταρα αίματος από το τοίχωμα της μήτρας.

2. Έχει περισσότερες ενοχλήσεις;

Πέραν του συνηθισμένου πόνου που συνοδεύει την περίοδο για αρκετές γυναίκες, δεν παρατηρούνται περαιτέρω ενοχλήσεις. Εάν μάλιστα η γυναίκα έχει πάρει κάποιο παυσίπονο για να υποχωρήσουν οι πόνοι, δεν θα παρατηρηθεί περαιτέρω δυσφορία. Αρκετές γυναίκες μάλιστα απολαμβάνουν περισσότερο το σεχ όταν έχουν περίοδο, καθώς τα επίπεδα των οιστρογόνων και της τεστοστερόνης αρχίζουν να ανεβαίνουν από την τρίτη ημέρα της περιόδου και μετά. Επίσης, η φυσική λίπανση του κόλπου διευκολύνει τη διείσδυση και διευκολύνει την ερωτική διέγερση.

3. Και οι άντρες, τι λένε;

Πολλές γυναίκες θεωρούν ότι ο σύντροφός τους δεν θα είναι θετικός απέναντι στην ιδέα της σεχουαλικής επαφής, όμως είναι πιο συνηθισμένο να αποφεύγει η γυναίκα το σεχ όταν έχει περίοδο παρά ο άντρας. Κάθε ζευγάρι διαφέρει φυσικά και καλό θα είναι να μην αναφερθεί το ζήτημα όταν θα έχουν ήδη ξεκινήσει τα ερωτικά παιχνίδια. Η καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο συντρόφων είναι βασικό συστατικό για μια υγιή σεχουαλική ζωή ανεξαρτήτως αν η γυναίκα έχει περίοδο.

4. Είναι απαραίτητο το προφυλακτικό;

Πάντα χρειάζεται προφυλακτικό κατά τη σεχουαλική επαφή. Όχι μόνο υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης –εάν η σεχουαλική επαφή συμβεί προς το τέλος της περιόδου και εάν έχει ξεκινήσει ήδη το στάδιο της ωορρηξίας– αλλά υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος μετάδοσης κάποιου σεχουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος.

Πηγή

The post Σεχ με περίοδο: 4 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για τις δύσκολες μέρες! appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Σεχ με περίοδο: 4 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για τις δύσκολες μέρες!

Παντού υπάρχουν επικίνδυνα αντικείμενα…
Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μέσα στο σπίτι μας έχουμε αντικείμενα που μπορεί να θεωρηθούν επικίνδυνα για την υγεία μας.
Ναι, καλά διαβάσατε..Θα εκπλαγείτε όταν ανακαλύψετε πως συνηθισμένα αντικείμενα, που φαίνονται αθώα, μπορούν να βλάψουν εσάς και τους γύρω σας.
Δείτε ποια είναι:

Στρώμα

prosoxh1

Ενα συνηθισμένο στρώμα μπορεί να περιέχει εκατομμύρια ακάρεων σκόνης, τα οποία, μαζί με τα περιττώματά τους, μπορούν να εισέλθουν στα πνευμόνια μας και να μας προκαλέσουν μέχρι και κρίσεις άσθματος!

Ασανσέρ και σκάλες

prosoxh22

Περίπου 27 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των ασανσέρ, ενώ ο αριθμός των θανάτων αναβαίνει στους 12.000 όταν λόγος γίνεται για τις σκάλες.

Δαχτυλίδι

prosoxh3

Σοκαριστικός είναι ο αριθμός των μικροβίων που ζει κάτω από ένα δαχτυλίδι, καθώς μπορεί να είναι 730 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της Ευρώπης.

Τηλεόραση

prosoxh4

από τι…
Αν ανήκετε στους ανθρώπους που βλέπουν πάνω από 2 ώρες την ημέρα τηλεόραση, προσέξτε γιατί λέγεται πως μειώνει κατά 14 χρόνια το προσδόκιμο ζωής.

Επιπλο γραφείου

prosoxh5

Ενα μέσο έπιπλο γραφείου έχει περίπου 400 φορές περισσότερα μικρόβια από το κάθισμα της τουαλέτας.

Ηλεκτρονικός υπολογιστής

Desktop PC

Πολλοί υπολογιστές έχουν σκόνη με τοξικές ουσίες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε νευρολογικά προβλήματα.

Αντικολλητικά σκεύη μαγειρέματος

prosoxh7

Ερευνες έχουν αποκαλύψει πως η χρήση αντικολλητικών σκευών μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους για αναπνευστικά προβλήματα και καρκίνο.

Κινητά τηλέφωνα

prosoxh8

Σύμφωνα με το London School of Hygiene & Tropical Medicine, το 16% των κινητών περιέχουν περιττώματα.

Πηγή

The post ΠΡΟΣΟΧΗ! Κινδυνεύετε μέσα στο ίδιο σας το σπίτι. ΔΕΙΤΕ από τι… appeared first on LINE LIFE.

Πηγή ΠΡΟΣΟΧΗ! Κινδυνεύετε μέσα στο ίδιο σας το σπίτι. ΔΕΙΤΕ από τι…


Ο κατηγορηματικός τρόπος με τον οποίο η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ τον αποκήρυξαν μόλις προφυλακίστηκε έχει θέσει το ερώτημα με ποιο κόμμα είναι ο Γιάννος Παπαντωνίου. Η…
κοινωνία πρέπει να μάθει σε ποιον πολιτικό χώρο θα χρεώσει τον υπουργό που, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, πληρώνει τον Πολάκη και την επιτυχία του, όπως άλλοι πληρώνουν την αριστεία τους.

Αν διαβάσει κάποιος το βιογραφικό του, θα δει ότι προβάλλει πολύ έντονα το ότι έως το 1980 ήταν στο ΚΚΕ Εσωτερικού – τότε τον πήγε ο Απόστολος Λάζαρης στον Ανδρέα Παπανδρέου. Το βιογραφικό πρέπει να το διάβασε ο wannabe υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αριστερός είναι, άρα μη μιλάτε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που έχετε το DNA της διαφθοράς. Καλή προσπάθεια, αλλά ο Μάκης Βορίδης θα το έλεγε καλύτερα (γι’ αυτό και είναι προβεβλημένο στέλεχος στη Ν.Δ. του Μητσοτάκη): αριστερός είναι, γι’ αυτό βρίσκεται σήμερα στη φυλακή. Εδώ όμως τελειώνει το χιουμοριστικό πεντάλεπτο.

Το ΠΑΣΟΚ με ύφος θιγμένου επαναλαμβάνει συνεχώς ότι σήμερα ο Γ. Παπαντωνίου δεν έχει καμία σχέση με τα κόμματά τους, δηλαδή με το ΠΑΣΟΚ, την Ελιά, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΚΙΝ.ΑΛΛ. «Τον έχουμε διαγράψει λένε» θυμίζοντας τη μεταχείριση που του επιφύλαξε ο Γιώργος Παπανδρέου: τον διέγραψε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ στις 8 Αυγούστου 2006 γιατί τάχθηκε υπέρ της αγοράς της Εμπορικής Τράπεζας από τη γαλλική Credit Agricole – αυτή η Εμπορική, από τότε που με διοικητή τον Γιάννη Στουρνάρα πούλησε την Ιονική στην Alpha του Κωστόπουλου, όλο προβλήματα δημιουργεί στον Γ. Παπαντωνίου.

Άμα δεν είναι ΠΑΣΟΚ, τι είναι; Μήπως είναι Ν.Δ.; Ευλόγως τα στελέχη της Ν.Δ. λένε ότι, με το κόμμα μας δεν είχε καμία οργανωτική σχέση.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Γ. Παπαντωνίου δεν είναι ούτε ΠΑΣΟΚ ούτε Ν.Δ. Είναι με ένα νέο κόμμα, που όμως έχει δεκαετίες παρελθόν: το κόμμα λέγεται ΠΑΣΟΚοΝεοδημοκρατία! Στην πραγματικότητα δεν είναι κόμμα, αλλά σύστημα.

Πολιτικό και οικονομικό σύστημα που εμφανίσθηκε τη δεκαετία του ’90, άπλωσε τα πλοκάμια του στον τότε δικομματισμό και από το 2015 διαπιστώνει ότι οι «κατσαπλιάδες» το ροκανίζουν συστηματικά. Σήμερα αυτό το σύστημα έχει βάλει όλα του τα αυγά στη Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη, με μόνο στόχο να πέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Κώστας Πουλακιδας

Πηγή Το κόμμα του Γιάννου…

Όπως ισχυρίζεται το ντοκιμαντέρ «μόνο στη Θεσσαλονίκη οι αποζημιώσεις που αναλογούν στους Αλβανούς είναι 35 εκατομμύρια ευρώ και δεν είναι μόνο αυτά» Είναι πια προφανές! Η Ελλάδα βρίσκεται στην χειρότερη κατάσταση της γνωστής και άγνωστης ιστορίας της! Αυτό το έχουν αντιληφθεί μέχρι και οι Αλβανοί.

Όπως λέει και μία λαϊκή παροιμία «τα μάθανε και πλακώσανε και αυτοί». Σε 30λεπτο ντοκιμαντέρ, που μεταδίδεται στο μεγαλύτερο κανάλι της χώρας, μετά την Θεσπρωτία, την Άρτα αλλά και την ίδια την Ακρόπολη, ζητούν, ούτε λίγο ούτε πολύ, την Θεσσαλονίκη, και άρα μελλοντική αρπαγή ελληνικών εδαφών. Με βάση λοιπόν… Αλβανούς ιστορικούς οι γείτονες μας ήταν από τους πρώτους κατοίκους της πόλης και τα αρχαία μνημεία χτίστηκαν από εκείνους!(Διαβάστε την συνέχεια Παρακάτω)

Διαβάστε την Συνέχεια…………………………………………………

Από εκείνους δηλαδή οι οποίοι ζούσαν αρχικά στον Αλβανό ποταμό του Καυκάσου και δεν ήξεραν να μετρούν μέχρι το 10, όπως γράφει ο Έλληνας γεωγράφος Στράβων. Μάλιστα, βάζουν και «σάλτσα» συνωμοσιολογίας. Ο ιστορικός και ερευνητής Βάλτερ Στούλλα, που αυτοαποκαλείται «ειδικός σε θέματα Αρχαίων» ισχυρίζεται πως «δεν τους συμφέρει (τους Έλληνες) να τα πουν για ιστορικούς λόγους»! Οι Αλβανοί, όχι μόνο οι εθνικιστές, όπως συνηθίζουν να τους ονομάζουν οι δημοσιογράφοι μας, όμως η πλειοψηφία τους, μιλούν και για «χαμένες περιουσίες τους» και μετά το «τσάμικο» ζήτημα θέλουν να μας μάθουν και ζήτημα «Σελανίκ» ή αλλιώς… της Θεσσαλονίκης. Όπως ισχυρίζεται το ντοκιμαντέρ «μόνο στη Θεσσαλονίκη οι αποζημιώσεις που αναλογούν στους Αλβανούς είναι 35 εκατομμύρια και δεν είναι τα μόνα, γιατί εκτός από την Τσαμουριά που η ιστορία της είναι γνωστή και αδιαπραγμάτευτη, οι Αλβανοί έχουν περιουσίες σε όλη την Ελλάδα». Διεκδικούν ακόμη και την… Κρήτη! «Οι περιουσίες αυτές βρίσκονται στην Αθήνα με 190 περιουσιακά στοιχεία , στη Θεσσαλονίκη 115.Στα Γιάννενα 70.Σε Καβάλα, Κέρκυρα , Πάτρα,Φλώρινα, Αρτα , Ξάνθη, Κρήτη, Φιλιάτες ,Κατερίνη και άλλα»,ισχυρίζεται το ντοκιμαντέρ.

«Οι περιουσίες αυτές δεν υπάρχουν .Οι Αλβανοί εσκεμμένα συγχέουν τους Αρβανίτες με τους Αλβανούς»,δηλώνει στο Star o διδάκτωρ κοινωνικών επιστημών Φάνης Μαλκίδης, αναφερόμενος στο ελληνικό φύλο των Αρβανιτών. Με βάση τον τηλεοπτικό σταθμό «Star» έχουν βγάλει και κοστολόγιο για το ποσό των αποζημιώσεων. «Η αξία των περιουσιών στην Ελλάδα ανέρχεται στα 300 με 350 εκατομμύρια δολάρια» αναφέρει πάντως το ντοκιμαντέρ, ενώ ο Αλβανός ακαδημαϊκός Μπεκίρ Μέτα υποστηρίζει ότι «πρέπει να τεθεί ως βασικό ζήτημα στην επόμενη συνάντηση Ελλάδας – Αλβανίας»! Όλα αυτά σίγουρα ακούγονται αστεία, ωστόσο η εν λόγω εκπομπή προβάλλεται από το μεγαλύτερο αλβανικό κανάλι σε εκατομμύρια τηλεθεατές, που μαθαίνουν την ιστορία, όπως συμφέρει την Αλβανία. Και κάπως έτσι δημιουργούνται οι αλυτρωτικές διαθέσεις, αλλάζει η ιστορία και σε βάθος και τα σύνορα! Εμείς αρκούμαστε στο να βλέπουμε τα τουρκικά σήριαλ!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Πηγή: star.gr

The post Αλβανία: «H Θεσσαλονίκη είναι αλβανική. Απαιτούμε από τους Έλληνες 35 εκατομμύρια αποζημιώσεις» appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Αλβανία: «H Θεσσαλονίκη είναι αλβανική. Απαιτούμε από τους Έλληνες 35 εκατομμύρια αποζημιώσεις»


Ο Νίκος Κοτζιάς αποτελεί ενδιαφέρουσα περίπτωση πολιτικού. Ξεκίνησε ως…
θεωρητικός και ακτιβιστής της παραδοσιακής Αριστεράς, με έμφαση διανοούμενου και ακαδημαϊκό στάτους. Γύρισε την πλάτη όταν το ΚΚΕ συνεργάσθηκε με τη Δεξιά κατά του Ανδρέα Παπανδρέου. Βρέθηκε στο περιβάλλον του γιου του, όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών και υπήρξε καθοδηγητής του στην εσωκομματική αναμέτρηση με τον Βενιζέλο. Τα έσπασε μαζί του όταν έγινε πρωθυπουργός και τελικά βρέθηκε υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Τσίπρα, με χαρτοφυλάκιο που τον έφερνε σε συνάφεια με το αντίθετο του: τον Πάνο Καμμένο.

Ότι κατέληξε να φύγει από την κυβέρνηση μέσω μια σύγκρουσης μαζί του -στημένη για να τον εξωθήσει σε έξοδο ή αυθόρμητη είναι άλλο θέμα- είναι μάλλον φυσική κατάληξη για κάποιον με τον χαρακτήρα του που τον οδηγεί να αδικεί μονίμως τον εαυτό του. Συγκροτημένος, αλλά ευέξαπτος. Ευρηματικός αλλά αλαζόνας. Επίμονος αλλά παρορμητικός.


Προοδευτικός πολιτικός, αλλά σπεύδει στα δικαστήρια όταν τον επικρίνουν ΜΜΕ, έστω άδικα. Καλό μυαλό, αλλά με αυταρχισμό στα όρια της ψυχοπαθολογίας. Χαμογελαστός, αλλά εκδικητικός. Ότι δεν πρέπει να είναι ένας πολιτικός και πολύ περισσότερο ένας υπουργός.

Όταν βρέθηκε στο περιβάλλον Παπανδρέου πολλοί αντέδρασαν. Δεν θα τα κατάφερνε να μείνει – ειδικά μετά τις ανυπόφορες σχέσεις του με άλλα πρόσωπα όπως ο Παύλος Γερουλάνος και ο Δημ. Δρούτσας- αν ο σώφρων Χάρης Παμπούκης, ως φίλος και στενότερος συνεργάτης του Γιώργου –δεν έκανε κάθε φορά «κονσομασιόν» στον ευέξαπτο σύμβουλο για να ξεθυμάνει.

Η παρουσία του αξιολογήθηκε ως θετική για τον φιλόδοξο γιο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Αλλά στο τέλος τον βαρέθηκε και το μόνο που του πρόσφερε ως πρωθυπουργός ήταν ένα υφυπουργείο κάτω από πρόσωπα με τα οποία δεν θα έπινε ούτε καφέ. Θεωρούσε ότι κάτι περισσότερο περιείχε υψηλό ρίσκο. Εκεί τέλειωσαν.

Ακριβώς το ίδιο συνέβη με τον Αλέξη Τσίπρα. Τον τοποθέτησε στο υπουργείο Εξωτερικών, παρά τις πολλές εισηγήσεις να τον αποφύγει. Δέχθηκε επιλογές που δεν θα έκανε χωρίς αυτόν και αξιοποίησε ό,τι μπορούσε να προσφέρει ειδικά στο Μακεδονικό και το Κυπριακό. Αλλά στο τέλος τον κούρασε ο …καθοδηγητισμός του, που ενίοτε ήταν «μαρτύριο», καθώς ενας υπουργός του του φερόταν σαν… παντογνώστης αφ υψηλού! Και στην πρώτη ευκαιρία τον άφησε να πέσει μόνος του στο κενό. Τα υπόλοιπα διακινούνται στην επικαιρότητα των ημερών.

Ο Κοτζιάς έφυγε με σημαντικό απολογισμό και καλό προφίλ από το νεοκλασικό της Βασ. Σοφίας. Αλλά το χούι φεύγει τελευταίο. Δεν υπήρξε λάθος που στο οποίο να μην οδηγήθηκε, από τον χαρακτήρα του, βάλλοντας τον εαυτό του, την κυβέρνηση που υπηρέτησε, ενδεχομένως και τη χώρα.

Παρασύρθηκε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβούλιο σε αναμέτρηση με τον μόνο άνθρωπο που έπρεπε να αποφύγει , καθώς η διαχείριση Καμμένου εξ ορισμού ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Εγκατέλειψε τη συνεδρίαση, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι ο αδίστακτος Καμμένος πήγε προετοιμασμένος -κραδαίνοντας και κάτι φακέλους αγνώστου περιεχομένου- να τον πατήσει στον κάλο και ο ίδιος αποδείχθηκε προβλέψιμος.

Έσπευσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τρόπο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έως προβοκατόρικος, προσβλητικός και πάντως βλακώδης, αν ληφθεί υπόψη ότι το έκανε με πλήρη δημοσιότητα -σα να ήταν ο ρυθμιστής του πολιτεύματος… εφετείο για επίλυση ενδοκυβερνητικών διαφορών. Αν τον πάρει κανείς στα σοβαρά πρόκειται για απόπειρα πρόκλησης συνταγματικής εκπροπής , δια της υπερβασης του Πρωθυπουργού και εμπλοκής του ανώτατου άρχοντα στην πολιτική διαμάχη. Αλλος χωρις την εμπειρία του Προκόπη Παυλόπουλου μπορεί να πατούσε την πεπονόφλουδα.Έστειλε στον Πρωθυπουργό μια επιστολή με περιεχόμενο που μπορεί να ανατινάξει την κυβέρνηση και ο Τσίπρας χωρίς να το σκεφθεί την παρέλαβε, αντί να την επιστρέψει υποψιαζόμενος το περιεχόμενό της. Αλλά ευφυώς στη συνέχεια έσπευσε να τη χαρακτηρίσει «προσωπική» για να την αποσυνδέσει από αίτημα κατάθεσης εγγράφων της ΝΔ.

Στην τελετή παράδοσης του χαρτοφυλακίου του, τίναξε απερίσκεπτα -θα ήταν τραγικό αν το έκανε διαστροφικά -στον αέρα την εξωτερική πολιτική της χώρας. Κρέμασε στο τσιγκέλι τον διάδοχό του που συμβαίνει να είναι και ο Πρωθυπουργός με τη αμετροέπεια περί…αύξησής της ελληνικής επικράτειας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ως εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε ότι οι απέναντι θα το αξιοποιήσουν για «αύξηση του επιπέδου επιτήρησης» στο Αιγαίο, οταν μάλιστα ο ιδιος μιλαει για έτοιμα <Πρεδρικά διατάγματα> επέκτασης των χωρικώ υδάτων -που δεν υπάρχουν προφανώς !. Αν έχει συνταξει ν σχέδια ειναι άλλο θέμα, υπογραφές πάντως δεν εχουν.Αρχιισε να παίζει με τα νεύρα του Τσίπρα -για να τον …τιμωρήσει- ,διαρρέοντας αποσπασματικά τμήματα της επιστολής του κατά τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να ελέγχει, αλλά που επέτρεπε σε ΜΜΕ να βάζουν σε ενέργεια την φαντασία τους και τη ΝΔ να κάνει εύκολη αντιπολίτευση. Και ενδεχομένως υποχρεώνει και τον εισαγγελέα να τον καλέσει για εξηγήσεις…

Άρχισε την πολυλογία για τις αναφορές Καμμένου σε «σχέσεις της κυβέρνησης τον Σόρος», ενώ αυτές οι αναφορές – στο μέτρο και με τον τρόπο που έγιναν -στόχευαν τον ίδιο και καθώς δεν έχουν βάση θα έπρεπε να τις παρακάμπτει πρώτος αντί να τις κρεμάει στα μανταλάκια.

Κλιμακώνοντας ένα είδος αυτοκαταστροφικής εκδικητικότητας έφτασε στο σημείο να υπαινίσσεται ότι έχει δυνάμεις να ρίξει την κυβέρνηση -πριν του γυρίσει την πλάτη ο Νίκος Τόσκας, που του προσέφερε έτσι υπηρεσίες. Τέλος το τερμάτισε όταν, αντιδρώντας στην προσπάθεια υπουργών να μαζέψουν τα πράγματα, καλλιέργησε την υπόνοια ότι μπορεί να …αλλοιώθηκαν τα πρακτικά του υπουργικού συμβουλίου.

Αν ως Πρωθυπουργός έχεις τέτοιον υπουργό, δεν χρειάζεσαι εχθρούς. Ο Νίκος Κοτζιάς, πιεζόμενος και ως άνθρωπος, έχασε το μέτρο και το δίκιο του μαζί. Διολισθαίνει σε αυτό που καταγγέλλει: τι χειρότερο θα μπορούσε να κάνει ο Καμμένος προς βλάβη του Τσίπρα; Χωρίς να συναισθάνεται ότι η δημοσιότητα που απολαμβάνει αυτές τις μέρες είναι προσωρινή και δηλητηριώδης.

Γ. Λακόπουλος

Πηγή Νίκος Κοτζιάς: Όταν το χούι φεύγει τελευταίο…


Η γενιά του ’40

*Μια γενιά γαλουχημένη με αρχές και αξίες, που πάνω απ’όλα είχε πίστη στον Θεό και αγαπούσε την πατρίδα.. Πρέπει να ακολουθήσουμε στις μέρες μας το παράδειγμα εκείνων των ηρώων και να επιστρέψουμε στις πραγματικές αξίες που ανέδειξαν το Έθνος μας!

τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ

Διαβάζω: «Ἡ ἐχθρικὴ ἀντεπίθεση τοῦ Μαρτίου ἔχει ἐκδηλωθεῖ. Τὸ 731 ἔχει μεταβληθεῖ σὲ ἡφαίστειο. Οἱ φαντάροι μας, πεσμένοι μὲ τὴν κοιλιὰ στοὺς λάκκους τῶν ὀβίδων, πυροβολοῦν, χωρὶς διακοπή, γιὰ νὰ συγκρατήσουν τὸ ἐχθρικὸ πεζικό.

Ὁ δάσκαλος – ἔτσι ἔχει βαφτίσει τὸν διοικητὴ του ὁ λόχος, γιατί δημοδιδάσκαλος εἶναι τὸ ἐπάγγελμά του – μὲ προβιὲς καὶ ἐπιδέσμους, γύρω ἀπὸ τὰ κρυοπαγημένα πόδια του, ἀντὶ γιὰ παπούτσια, χωρὶς νὰ προφυλάγεται τρέχει νευριασμένος ἀπὸ διμοιρία σὲ διμοιρία καὶ δίνει ὁδηγίες.

– Μὴν πυροβολεῖτε στὰ στραβά, παιδιά! Μὴν ξοδεύετε ἀσκόπως τὶς χειροβομβίδες σας, τοὺς λέει. Κι ὅταν ὁ ταγματάρχης τοῦ φωνάζει νὰ μὴν ἐκθέτει τόσο τὸν ἑαυτό του, ὁ δάσκαλος τοῦ ἀπαντάει:

– Φοβᾶμαι μήπως χάσουμε σήμερα τὸ ὕψωμα. Καὶ τί θὰ δικαιολογηθῶ ὕστερα ἐγὼ στοὺς μαθητές μου, ἅμα γυρίσω στὸ σχολεῖο;» (Χρ. Ζαλοκώστα, «Πίνδος», ἐκδ. «Ἑστία», σελ. 194).

Ἐθνικὴ ἐπέτειος σὲ λίγες μέρες. Ἴσως σταματήσουν, ἔστω καὶ γιὰ μιὰ μέρα, οἱ τσιρίδες γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία, γιὰ τὰ χρηματιστήρια, ποὺ τὰ ὀνομάζουν καὶ «ναοὺς τοῦ χρήματος», γιὰ τὰ ἐπιτόκια. Ἡ ζούγκλα τῆς «πανελεύθερης ἀγορᾶς», τοῦ ἐξοντωτικοῦ ἀνταγωνισμοῦ, ἡ ἐξασφάλιση, ὄχι τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ τῶν καταθέσεων. Ἡ Νέα Τάξη ἀντιπαθεῖ τὸν ἄνθρωπο, χρησιμότερες εἶναι οἱ καταθέσεις. Αὐτὲς νὰ μὴ χαθοῦν…

Ἡ γιορτὴ τοῦ «ΟΧΙ», νὰ ἀνασάνουμε λίγο καὶ λίγο ψηλότερα νὰ σηκωθοῦμε, θὰ βάλουμε καὶ τὴν σημαία μας στὸ μπαλκόνι – εὐλογημένη παράδοση- θὰ ἀκούσουμε καὶ τὸν ἐθνικό μας ὕμνο, τὸν «Ὕμνον εἰς τὴν Ἐλευθερίαν», ποὺ λέγεται πὼς ὅταν τὸ 1826 τὸν διάβασε ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἀγγλίας Κάνιγκ, συνέταξε ἀμέσως τὸ Πρωτόκολλο μὲ τὸ ὁποῖο ἀναγνώριζε τὴν αἱμόφυρτη πατρίδα ὡς κράτος. Πρὶν ἀπὸ δύο – τρία χρόνια ἐπανεκδόθηκε φωτοτυπημένος ὁ τύπος τῆς ἐποχῆς τοῦ ‘40.

Στὴν τότε ἐφ. «Πρωΐα» δημοσιεύτηκε ἐπιστολὴ μίας μάνας, χήρας ἀπὸ τὰ Μέγαρα, ποὺ μόλις εἶχε λάβει τὸν πολεμικὸ σταυρὸ ἀνδρείας τοῦ σκοτωμένου γιοῦ της. (Δὲν πῆγαν νὰ σκοτώσουν ἐκεῖνα τὰ παιδιά, πῆγαν νὰ πεθάνουν γιὰ τὴν πατρίδα τους). Ἔγραφε ἡ χαροκαμένη μάνα στὴν ἐπιστολή: «Ὁ Δημητρός μου, ὁ μοναχογιός μου, προστάτης τῶν τριῶν κοριτσιῶν μου, ἔπεσε ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδας. Χαλάλι τῆς πατρίδος ὁ Δημητρός μου. Ἂς ἤτανε νὰ πέθαινα κι ἐγὼ πολεμώντας μαζί του. Ζήτω ἡ Ἑλλάς».

Τέτοιοι δάσκαλοι, ποὺ ντρέπονταν νὰ ντροπιαστοῦν, καὶ τέτοιες μάνες, ποὺ χαλάλιζαν μονάκριβους στὴν πατρίδα, ἀνέστησαν καὶ ἀνέθρεψαν τὴ γενιὰ τοῦ ’40. Γι’ αὐτὸ ἀναφωνοῦσε λογοτέχνης τοῦ καιροῦ ἐκείνου: «Βγάλτε τὰ στεφάνια τῆς νίκης ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν στρατιωτῶν καὶ φορέστε τα στὰ κεφάλια τῶν μανάδων καὶ τῶν δασκάλων τους».

Παρένθεση. Ἀκόμη νὰ ἀνεγερθεῖ ἕνα μνημεῖο γιὰ τοὺς ἥρωες τοῦ 1940 στὴ Βόρεια Ἤπειρο. Οἱ Ἰταλοὶ φρόντισαν νὰ περισυλλέξουν τοὺς νεκρούς τους καὶ νὰ δημιουργήσουν περίλαμπρο κοιμητήριο. Σκορπισμένα σὲ κλεισοῦρες καὶ ἀετοράχες τὰ «κόκαλα τὰ ἱερὰ» τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν. Κάτι πάει νὰ γίνει καὶ προσκρούει σὲ ἀλβανικὲς ἀντιρρήσεις. Ὡς γνωστὸν τὸ «τετρομαγμένο» ΥΠΕΞ δὲν ἀνοίγει τέτοια θέματα. Θὰ σκούζουν καὶ οἱ «προοδευτικοί»…).

Ντρέπονταν ὁ πατριδοφύλακας δάσκαλος νὰ φυλαχτεῖ ἀπὸ τὶς σφαῖρες, ντρέπονταν τοὺς μαθητές του. Παράξενα πράγματα. Τὸ κράτησε τὸ ὕψωμα, γιατί ἔστεκε ἐκεῖ πάνω καὶ τὸ «καλυβάκι», ἡ μητέρα ἡ μεγαλόψυχη στὸ πόνο καὶ στὴ δόξα, ἡ πατρίδα.

Τώρα χάνονται ἕνα ἕνα τὰ ὑψώματα, οἱ κορφές, τότε μεγαλουργοῦσαν οἱ καρδιές, τώρα μεγαλουργοῦν οἱ καταθέσεις. Τότε οἱ δάσκαλοι ἀγωνίζονταν γιὰ τὸ βλέμμα τῶν μαθητῶν τους. Τώρα μόνο γιὰ δίκαια οἰκονομικὰ αἰτήματα κι ἂς μπῆκε ἡ λέπρα τοῦ ἀφελληνισμοῦ μὲς στὰ σχολεῖα. Τότε οἱ δάσκαλοι γίνονταν «οἱ χαμένοι ἀνθυπολοχαγοὶ τῆς Ἀλβανίας», τώρα «δοξάζονται» οἱ συνδικαλιστές, οἱ μίζεροι, οἱ πενταροκυνηγοί, ποὺ λέγονται ἀκόμη «δάσκαλοι», κι ἂς ξέχασαν πότε ἀντίκρισαν γιὰ τελευταία φορὰ πρόσωπα μαθητῶν.

Χαμήλωσε ἡ πατρίδα μας, δὲν ἔχει ὑψώματα. Ξεθωρίασε τὸ ὕψωμα ποὺ λέγεται Μακεδονία. Μᾶς κυβερνοῦν γονατισμένοι. Ἕνα νεῦμα τῆς ἀμερικανοσκοπιανῆς συμπαιγνίας καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ παραδώσουν τὸ ὄνομά μας. Τὸ ’40 κρατήθηκαν τὰ ὑψώματα, γιατί τὰ ὑπερασπίστηκε μιὰ «γενιά». Τώρα τὰ κουρσεύουν οἱ ἐχθροί, γιατί καταντήσαμε μάζα, καταναλωτὲς- ἔτσι μᾶς ἀποκαλεῖ νυχθημερὸν τὸ βοθροκούτι – δὲν ὑπάρχει «γενιὰ» νὰ ἀντισταθεῖ.

Καὶ ἐκεῖνο τὸ ὕψωμα ἐκεῖ κάτω, ἡ Κύπρος, ἡ ἔσχατη γωνιὰ τῆς Ρωμιοσύνης, τουρκοπατιέται. Λησμονοῦν οἱ τωρινοὶ «κατευναστές», τὰ τσόφλια τῆς ὑποτέλειας, πὼς τὸ Κυπριακὸ δὲν εἶναι πρόβλημα «δίκαιης καὶ βιώσιμης λύσης». «Τὸ Κυπριακὸ ξεκίνησε, ὑπῆρξε καὶ εἶναι πάντα, πρόβλημα ἐλευθερίας. Πρόβλημα στέρησης τῆς ἐλευθερίας ἑνὸς πανάρχαιου γηγενοῦς καὶ ἀκμαίου κομματιοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ». Εἶναι λόγια τῆς ἐγκλωβισμένης, στὴ σκλάβα βόρεια Κύπρο, δασκάλας Ἑλένης Φωκᾶ, «δασκάλας τοῦ Γένους». (Θυμᾶμαι, μοῦ ἔλεγε, ὅταν ἦρθε στὸ Κιλκὶς πρὸ ἐτῶν, πὼς κάθε πρωὶ ζωγράφιζαν οἱ «ἐλεύθεροι πολιορκημένοι» μαθητές της στὸν πίνακα τὴν σημαία καὶ σιγοψιθύριζαν τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο. Αὐτὸ εἶναι «κρυφὸ σχολειό». Τὸ Γένος μας ἔτσι ἄντεξε καὶ ἔτσι θὰ ἀντέξει).

Καὶ ἡ ἄλλη, ψηλά, βόρεια ἑλληνίδα γῆ, τὸ ὕψωμα τῆς Θράκης, πολιορκεῖται. Τὸ καρκίνωμα ποὺ λέγεται τουρκικὸ προξενεῖο, ἁπλώνει τὰ δηλητήριά του. Τὸ «ἐπίσημο κράτος» σιωπᾶ συνένοχα. Φοβᾶται. Ἔτσι «ἀνεπαισθήτως» μεταβαλλόμασε σὲ δορυφόρο τῆς ἐξ ἀνατολῶν συμμάχου. Σὰν νὰ μᾶς ἔβλεπε, ἐμᾶς τὰ ἐγγόνια του,ὁ παππούς μας, ὁ Ἀντισθένης, ὅταν ἔλεγε: «Ὅστις δὲ ἑτέρους δέδοικεν, δοῦλος ὤν λέληθεν», ὅποιος φοβᾶται τοὺς ἄλλους, καταλήγει δοῦλος τους, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβει (ἀνεπαισθήτως).

Θυμήθηκα πάλι τὴ μάνα ποὺ καμάρωνε ἐν σπαραγμῷ τὸν ἥρωα γιό της. Γράφουν οἱ ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς, πὼς τότε οἱ μάνες οἱ Ρωμιές, ξεπροβόδιζαν τὰ παιδιά τους σὰν τὶς ἀρχαῖες Σπαρτιάτισσες: «Στὴν εὐχὴ τῆς Παναγίας καὶ μὲ τὴ νίκη».

Θὰ κλείσω τὸ κείμενο, μὲ μία παραπομπὴ σὲ κάτι ἐκπληκτικὸ ποὺ εἶχα διαβάσει παλαιότερα σ’ ἕνα περιοδικό. Εἶναι γραμμένο ἀπὸ ἑλληνομαθῆ Γερμανὸ συγγραφέα. Ἕνα εὐλαβικὸ μνημόσυνο στὶς μάνες τοῦ ’40, στὶς Ἑλληνίδες, ποὺ ἀνέβαζαν πολεμοφόδια στὴν Πίνδο, γιὰ νὰ τὰ πάνε σὲ κάτι παιδιὰ ποὺ «τριγύριζαν πάνω στὸ χιόνι μὲ τὶς χλαῖνες κοκαλιασμένες», στὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος.

Γύρω στὸ 1952 ἐπισκέπτεται τὴν Κρήτη. Γράφει:

«Ἕνα σούρουπο, καθὼς ὁ ἥλιος βασίλευε, πλησίασα τὸ γερμανικὸ νεκροταφεῖο. Ἦταν ἔρημο, μὲ μόνο σύντροφο τὶς τελευταῖες ἡλιαχτίδες. Ἔκανα ὅμως λάθος. Ὑπῆρχε ἐκεῖ μία ζωντανὴ ψυχή, μία μαυροφορεμένη ἡλικιωμένη γυναίκα. Μὲ μεγάλη μου ἔκπληξη τὴν εἶδα ν’ ἀνάβει κεριὰ στοὺς τάφους τῶν Γερμανῶν νεκρῶν τοῦ πολέμου καὶ νὰ πηγαίνει μεθοδικὰ ἀπὸ μνῆμα σὲ μνῆμα.

Τὴν πλησίασα καὶ τὴ ρώτησα:

– Εἶστε ἀπὸ δῶ;

– Μάλιστα

– Καὶ τότε γιατί τὸ κάνετε αὐτό; Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ σκότωσαν Κρητικούς.

Καὶ ἡ ἀπάντηση μόνο στὴν Ἑλλάδα θὰ μποροῦσε νὰ δοθεῖ.

– Παιδί μου, εἶπε, ἀπὸ τὴν προφορά σου, φαίνεσαι ξένος καὶ δὲν θὰ γνωρίζεις τί συνέβη ἐδῶ τὴν περίοδο 1941-1944. Ὁ ἄντρας μου σκοτώθηκε στὴ μάχη τῆς Κρήτης καὶ ἔμεινα μὲ τὸ μονάκριβο γιό μου. Μοῦ τὸν πῆραν οἱ Γερμανοὶ ὅμηρο τὸ 1943 καὶ πέθανε σὲ στρατόπεδο συγκέντρωσης στὸ Σαξενχάουζεν. Δὲν ξέρω ποῦ εἶναι θαμμένο τὸ παιδί μου. Ξέρω ὅμως πὼς ὅλα τοῦτα ἦταν παιδιὰ μιᾶς κάποιας μάνας σὰν κι ἐμένα. Καὶ ἀνάβω καὶ στὴ μνήμη τους, ἐπειδὴ οἱ μάνες τους δὲν μποροῦν νὰ ἔρθουν ἐδῶ κάτω. Σίγουρα μιὰ ἄλλη μάνα θὰ ἀνάβει τὸ καντήλι στὴ μνήμη τοῦ γιοῦ μου…»


Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος- Κιλκὶς
23/10/2008

simeiakairwn Πηγή Η γενιά του ’40


Κέρδισε τον τίτλο του σεξιστή της εβδομάδας ο δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κύρτσος, γράφοντας στο λογαριασμό του στο Τwitter: «Πιθανό ηθικό δίδαγμα από την φυλάκιση Παπαντωνίου και Τσοχατζόπουλου. Επικίνδυνη η…
β σύζυγος που εκτοξεύεται στην εξουσία και τη σκοτεινή πλευρά της. Εχει την ανάγκη να δείξει ότι από “ταπεινή” υπάλληλος, γραμματέας τα “κατάφερε” με τον “μεγάλο”. Αντί να τον αποτρέψει τον ενθαρύνει». Ομολογώ πως διαβάζοντας την ανάρτησή του περισσότερο με αιφνιδίασε το ενθαρύνει με το ένα ρω, δεδομένου ότι από έναν δημοσιογράφο με τη δική του πείρα περιμένω να είναι πιο προσεκτικός σε θέματα ορθογραφίας, παρά η άποψη που εκφράζει. Επειδή αυτή την άποψη την έχω ακούσει πολλάκις να εκφράζεται και από άλλους ανθρώπους, στην ηλικία του κ. Κύρτσου αλλά και νεότερους. Από αμόρφωτους ή ακαλλιέργητους, αλλά και από μορφωμένους. Από άνδρες, αλλά και από γυναίκες.

Το κοινωνικό στερεότυπο της καλής συζύγου που ανεβάζει τον σύζυγό της και της κακής που τον παρασύρει στην καταστροφή είναι από τα αγαπημένα μας. Και τον εφετζίδικο ρόλο, τον ρόλο της κακής, πιο εύκολα τον αποδίδουμε στη δεύτερη σύζυγο παρά στην πρώτη. Γιατί στα μάτια μας η δεύτερη είναι εκείνη που συνήθως «έκλεψε» τον σύζυγο-κελεπούρι από την πρώτη, που ήταν υφιστάμενή του και τον τύλιξε, που ούσα νεότερη («θα μπορούσε να είναι μπαμπάς της!») τον γελοιοποιεί.

Κοντολογίς, όσο σεξιστής και αν φάνηκε ο κ. Κύρτσος με την ανάρτησή του, τόσο σεξιστική είναι και η κοινωνία που τον ανέθρεψε και μέσα στην οποία κινείται. Αρκεί να ξαναδιαβάσουμε όσα έχουν γραφτεί, και να θυμηθούμε όσα έχουν ειπωθεί στις παρέες, όσα πιθανώς έχουμε σχολιάσει και εμείς για περιπτώσεις όπως η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου ή η Βίκυ Σταμάτη- Τσοχατζοπούλου. Αρκεί να θυμηθούμε πώς έχει σχολιάσει ο κοινωνικός περίγυρός μας τον γάμο ενός μεσήλικα θείου με τη γραμματέα του ή και ενός ηλικιωμένου με την κυρία που του κρατούσε το σπίτι. Δεν υπονοώ πως όλες οι ως άνω γυναίκες είναι αθώες, ή πως celebrities σαν τις προαναφερθείσες δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν ώστε να προκαλέσουν την κοινωνική κατακραυγή. Ομως, καμία τους δεν ήταν μόνη στη σχέση. Δίπλα τους είχαν έναν επίσης ενήλικο άνδρα που είχε την απόλυτη ευθύνη των πράξεών του. Που, δηλαδή, αν παρασύρθηκε και πήρε τον δρόμο τον κακό, έφταιγε αυτός και κανένας άλλος.

Η αλήθεια είναι πως μια καλή σύζυγος μπορεί ακόμα και να σου σώσει τη ζωή, το είπαν οι επιστήμονες: Σύμφωνα με σχετικά πρόσφατη μελέτη του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου για τα Στατιστικά Υγείας (NCHS), οι παντρεμένοι άνδρες είναι πιο πιθανό να προλάβουν προβλήματα υγείας συγκριτικά με τους ανύπαντρους, χάρη στη φροντίδα και την έγνοια των γυναικών τους. Αυτή ναι, είναι μια περίπτωση για την οποία μπορούμε να ευγνωμονούμε και την α’ και τη β’ σύζυγο που μας καταδιώκουν με το πιεσόμετρο στο χέρι. Κατά τα άλλα, για την (αρρωστημένη) γυναικεία φιλοδοξία τα έχει πει όλα ο Σαίξπηρ στον «Μάκβεθ» του, πολύ πριν ασχοληθεί ο Κύρτσος με το θέμα. Μην ήταν και ο Σαίξπηρ σεξιστής; Ας μην τον αποκαθηλώσουμε και αυτόν, την εποχή που είναι της μόδας οι αποκαθηλώσεις. Και οι αυτοαποκαθηλώσεις α λα Τσοχατζόπουλου και τώρα α λα Παπαντωνίου. Δικό τους έργο είναι η κατάντιά τους.

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες και τα λάθη τους. Αν μπορούν. Και οι κυρίες τους, τα δικά τους. Επίσης αν μπορούν. Εμείς πάλι, ας προσπαθήσουμε να μείνουμε μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ας κρίνουμε τον κάθε άνθρωπο με την αυστηρότητα και την επιείκεια που του αξίζει, χωρίς να του φοράμε τις ετικέτες των βαθιά ριζωμένων και παγιωμένων, αλλά και ανόητων, πεποιθήσεων.

Κοσμάς Βίδος (protagon.gr)

Πηγή Η Σταμάτη, η Κουράκου και ο σεξιστής…

Ο λαός στους δρόμους για την Πατρίδα!

Έφτασε η στιγμή ο λαός να σηκωθεί από τους καναπέδες και να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Η χώρα ξεπουλιέται κι αντί να ενωθούμε όλοι μαζί και να πούμε το ηρωικό ΟΧΙ όπως έπραξαν οι πρόγονοί μας, αποχαυνωμένοι καταναλώνουμε αδιαμαρτύρητα την κυβερνητική προπαγάνδα.

Αντί να δούμε το δάσος μένουμε ως συνήθως στο δέντρο. Στην προκειμένη στον σκυλοκαβγά μεταξύ των συνεταίρων λόγω της παραίτησης Κοτζιά. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο για μίζες από τον Σόρος. Μετά τα μαζεύουν, επανέρχονται με άλλες κατηγορίες τις οποίες λίγο μετά αναιρούν εκ νέου. Στο μεταξύ ξεθάβουν παλιά σκάνδαλα και κατασκευάζουν καινούργια ρίχνοντας αίμα στην αρένα για να ικανοποιηθεί το πόπολο, σε μια προσπάθεια να σκεπάσουν τον εθνομηδενισμό τους.

Όμως δεν σκεπάζεται. Ό, τι κι αν κάνουν το στίγμα του προδότη είναι ανεξίτηλο.

Διότι μπορεί σε προηγούμενες κυβερνήσεις να υπήρχαν λαμόγια που τα παίρναν, αλλά προδότες δεν υπήρχαν. Κι αν νομίζουν οι τωρινοί ότι με προκάλυμμα την διαφθορά των προηγούμενων θα ξεπουλήσουν ανεμπόδιστοι την πατρίδα πλανώνται πλάνην οικτράν.

Μπορεί να κάνουμε λάθος αλλά η αίσθηση μας είναι ότι το σκηνικό που στήθηκε με αφορμή την παραίτηση Κοτζιά είναι ακόμη ένα παραμύθι αποπροσανατολισμού για να ολοκληρώσουν το προδοτικό έργο τους.

Δεν νομίζουμε ότι το μείζον ήταν πως ο Σόρος λάδωσε την κυβέρνηση. Απλώς ο Κοτζιάς δεν άντεξε άλλο τον εξευτελισμό της κυβέρνησης και το γεγονός ότι ο Τσίπρας τον αδειάζει για τον Καμμένο, τα βρόντηξε κι έφυγε.


Και τι κάνει ο Τσίπρας; Αντί να γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τον Κοτζιά όπως έκανε με τον Βαρουφάκη, βάζει τον Καμμένο, τον Σπίρτζη και τον Τζανακόπουλο να συντηρούν το θέμα πετώντας πυροτεχνήματα. Και μην μας πείτε ότι αν ήθελε δεν τους μάζευε.

Απλώς τον συμφέρει να ασχολείται ο Τύπος κι οι πολίτες με την υποτιθέμενη ενδοκυβερνητική κόντρα για να περάσει πιο εύκολα την επαίσχυντη συμφωνία από τη Βουλή.

Και τα καταφέρνει άριστα. Διότι αντί να ασχολούμαστε με το μείζον, ασχολούμαστε με το έλασσον. Αντί να προσπαθούμε να σώσουμε την Μακεδονία που χάνεται, γινόμαστε θεατές σε ένα κακοστημένο έργο.

Πρέπει να ξυπνήσουμε και να αντισταθούμε. Πάρτε το χαμπάρι, οι δυο συνεταίροι θα το πάνε μέχρι τέλους. Θα βάλουν άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα… βλέπε ποταμίσιους και λοιπούς μηδίσαντες και μετά από μια ακόμη τεχνητή κόντρα θα συνεχίσουν την μειοδοσία τους.

Μην αυταπατάστε. Οι συμφωνίες που έχουν κάνει με τα κοράκια – αποικιοκράτες πρέπει να ολοκληρωθούν.

Γι΄ αυτό και τους βοηθάνε. Γι΄αυτό και τους έδωσαν την επίπλαστη έξοδο από τα μνημόνια. Γι΄ αυτό και θα τους δώσουν τις συντάξεις και ό, τι άλλο χρειαστεί για να κρατηθούν όρθιοι. Για να ολοκληρώσουν τις γεωπολιτικές τους ονειρώξεις.

Κατάφεραν να κάνουν ό, τι δεν μπόρεσαν μέσα σε 30 χρόνια. Λέτε να αδειάσουν τα γιουσουφάκια τους; Χλωμό.

Η Μακεδονία πέφτει μαζί με τα συμφέροντά μας στην Αλβανία. Ακολουθεί η Κύπρος και μετά το Αιγαίο.

Οδηγούμαστε με μαθητική ακρίβεια σε σμίκρυνση των συνόρων μας κι όχι σε μεγέθυνση όπως θέλουν να μας πείσουν.

Και δεν πρόκειται για πανικόβλητες πατριωτικές ψευδαισθήσεις.

Η αλήθεια είναι μπροστά μας.

Μόνο τον τρόπο που κινείται ο Πάιατ για την υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών σχεδίων των ΗΠΑ να παρατηρήσει κανείς, στον οποίο οι κυβερνώντες έχουν παραδώσει τα κλειδιά της χώρας, θα διαπιστώσει ότι το μέλλον της πατρίδας είναι δυσοίωνο. Δείτε που κατάντησε η Ουκρανία όσοι έχετε αμφιβολίες. Ανάλογο προτεκτοράτο θα καταντήσουμε κι εμείς.

Τα δεδομένα όμως μπορούν να ανατραπούν.

Αν ενωθούμε όλοι μαζί σαν γροθιά και προτάξουμε ειρηνικά τον πατριωτισμό μας είναι δεδομένο ότι θα τσακίσουμε τον εθνομηδενισμό τους.

Κλείνουμε λοιπόν την τηλεόραση, το διαδίκτυο, πετάμε στα σκουπίδια τις εφημερίδες, τους τρίβουμε στη μούρη τις προβοκάτσιες και την προπαγάνδα τους και βγαίνουμε στους δρόμους για να σώσουμε την Ελλάδα.

Δεν μπορούμε πλέον να στηριζόμαστε στην πολιτική ορθότητα της αντιπολίτευσης για απτά αποτελέσματα. Ούτε να περιμένουμε πότε θα παραλάβει την ισοπεδωμένη και σμικρυμένη Ελλάδα από τον Τσίπρα και την παρέα του.

Θα είναι αργά, καθώς θα βρισκόμαστε προ τετελεσμένων γεγονότων με μηδαμινά περιθώρια κινήσεων.

Η πατρίδα τώρα μας χρειάζεται.

Εμπρός…!!!


Πάνος ΖήσηςΠηγή Ο λαός στους δρόμους για την Πατρίδα!

Τι της είπαν και λύγισε; Τα κλάματα στο νοσοκομείο…
Με τη γυναίκα που τον έκανε πατέρα, πριν από περίπου πέντε χρόνια, ζει και πάλι ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης η οποία και στέκεται στο πλευρό του όλες αυτές τις δύσκολες ώρες!

Ο γνωστός ηθοποιός είναι και πάλι με τη σύντροφο με την οποία απέκτησε μια πανέμορφη κόρη πριν από πέντε χρόνια και οι τρεις τους ζούσαν πολύ ευτυχισμένοι μέχρι και πριν το σοβαρό τροχαίο που είχε!(Διαβάστε την συνέχεια Παρακάτω)

Διαβάστε την Συνέχεια…………………………………………………

Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν μπροστά του φρέναρε απότομα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του. Ο ηθοποιός για καλή του τύχη, φορούσε κράνος και έτσι απέφυγε τα χειρότερα.

Πλέον, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ στο οποίο και επρόκειτο να χειρουργηθεί αλλά η επέμβαση του ματαιώθηκε λόγω αιματώματος!

Αμέσως, η ίδια ξέσπασε σε κλάματα από την ένταση και το στρες! Ωστόσο τις επόμενες μέρες θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς και τα δυο του πόδια έχουν υποστεί κατάγματα. Ας ελπίσουμε πως ο Λεωνίδας θα αναρρώσει και θα επιστρέψει δυνατά!

wifinews.gr

The post Λεωνίδας Καλφαγιάννης: Ράκος η γυναίκα του! Τα λόγια των γιατρών και οι δύσκολες ώρες… appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Λεωνίδας Καλφαγιάννης: Ράκος η γυναίκα του! Τα λόγια των γιατρών και οι δύσκολες ώρες…