25 April, 2019
Home / Διαφορα (Page 510)

Γράφει ο Βαονάκης Ιωάννης*

Πλειστηριασμός ακινήτου: Ποια είναι τα κυριότερα μέσα άμυνας του οφειλέτη;, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι κατασχέσεις ακινήτων οφειλετών πιστωτικών ιδρυμάτων και ο ορισμός πλειστηριασμών γι’ αυτά, σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις και ηλεκτρονικών. Με την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον ν. 4335/2015, έχουν αποψιλωθεί οι δυνατότητες άμυνας των οφειλετών, με κυριότερη αλλαγή την κατάργηση της δυνατότητας άσκησης αίτησης αναστολής στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης και στο επίπεδο του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν εξακολουθούν να υφίσταται σημαντικά μέσα άμυνας του οφειλέτη, τα κυριότερα εκ των οποίων, με απλουστευτική προσέγγιση, είναι, επιγραμματικά, τα εξής:

Α. Η Ανακοπή κατά της εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 933 ΚΠολΔ, η οποία αποτελεί το βασικότερο αμυντικό ένδικο βοήθημα στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης και ασκείται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης. Η συγκεκριμένη ανακοπή αφορά σε αντιρρήσεις του οφειλέτη κατά της απαίτησης ή σε ελαττώματα της αναγκαστικής εκτέλεσης από την σύνταξη της επιταγής μέχρι και την δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης.

Με την συγκεκριμένη ανακοπή επιδιώκεται η ακύρωση των επιμέρους πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης (επί παραδείγματι της επιταγής προς πληρωμή, της κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής) και, συνακόλουθα, και του ορισθέντος αναγκαστικού πλειστηριασμού.

Η απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου θα πρέπει να δημοσιευτεί σε χρόνο προγενέστερο του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση απόρριψης της ανακοπής από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση και, επ’ αυτής, και αίτηση αναστολής ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 937 παρ. 1 εδ. β΄ΚΠολΔ.

Β. Η Ανακοπή διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ. 4 ΚΠολΔ, με την οποία επιδιώκεται, ιδίως, η διόρθωση της περιγραφής του κατασχεθέντος ακινήτου και, κατά συνέπεια, και της εκτιμηθείσας αξίας αυτού και συνεπώς και της τιμής πρώτης προσφοράς, η οποία μπορεί να αυξηθεί ή και να μειωθεί, με βάση τους ισχυρισμούς, τα αποδεικτικά μέσα και το σχετικό αίτημα του οφειλέτη.

Η συγκεκριμένη ανακοπή θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πλειστηριασμού και η επ’ αυτής απόφαση πρέπει να δημοσιευτεί το αργότερο την 12η μεσημβρινή της όγδοης πριν τον πλειστηριασμό ημέρας και να αναρτηθεί με επιμέλεια της γραμματείας στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ.

Γ. Η Αίτηση Αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 1000 ΚΠολΔ, με την οποία επιδιώκεται η Αναστολή του πλειστηριασμού για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος βλάβης του επισπεύδοντος και υπάρχει βάσιμη προσδοκία ότι είτε ο οφειλέτης θα ικανοποιήσει τον επισπεύσδοντα στο διάστημα αυτό είτε μπορεί, αν περάσει αυτό το διάστημα, να επιτευχθεί μεγαλύτερο πλειστηριάσμα.

Η συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πλειστηριασμού και η επ’ αυτής απόφαση πρέπει να δημοσιευτεί το αργότερο την 12η μεσημβρινή της προηγούμενης από τον πλειστηριασμό Δευτέρας, ενώ η αναστολή χορηγείται υπό τον όρο καταβολής των τυχόν εξόδων επίσπευσης του πλειστηριασμού και του ¼ τουλάχιστον του οφειλόμενου κεφαλαίου στον επισπεύδοντα.

Πλην των ανωτέρω και ιδίως με δεδομένη την κατάργηση, ως προαναφέρθηκε, της αναστολής στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, είναι δυνατή, υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση, είτε η άσκηση αίτησης αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ με αίτημα προσωρινής διαταγής, εφόσον ο πλειστηριασμός επισπεύδεται με βάση εκτελεστό τίτλο που αποτελεί διαταγή πληρωμής και έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή μετά την πρώτη επίδοσή της η οποία και εκκρεμεί στον πρώτο βαθμό είτε σύμφωνα με το άρθρο 632 παρ. 4 ΚΠολΔ εφόσον η προαναφερθείσα ανακοπή έχει απορριφθεί και έχει ασκηθεί έφεση κατά της απορριπτικής είτε, με βάση την νομολογία, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα οποία, όπως και η δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά της κατακυρωτικής έκθεσης μετά τον πλειστηριασμό, θα αναλυθούν εκτενέστερα σε επόμενο άρθρο.

Σε κάθε περίπτωση, στο παρόν άρθρο παρατίθενται σε γενικές γραμμές οι δυνατότητες του οφειλέτη, ο οποίος θα πρέπει, αμέσως μόλις του κοινοποιηθεί αντίγραφο από το απόγραφο του εκτελεστού τίτλου ή και κατασχετήρια έκθεση να απευθυνθεί στον πληρεξούσιο Δικηγόρο του για να αποφασίσουν ποια ή ποιες από τις ανωτέρω δυνατότητες που του δίνει ο Νόμος θα πρέπει να λάβουν χώρα στην περίπτωσή του.




Βαονάκης Ιωάννης

*Δικηγόρος LL.B.Νομικής Σχολής Αθηνών, LL.M. Διεθνές Οικονομικό Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο

ΠΗΓΗ Πηγή Πλειστηριασμός ακινήτου: Ποια είναι τα κυριότερα μέσα άμυνας του οφειλέτη;

Joenomias / 160 images
Πρόσφυγες αποκαλούμε πλέον όλους τους λάθρα εισερχομένους στη χώρα μας, δηλαδή τους λαθρομετανάστες. Βέβαια διαπράττουμε ένα λεκτικό λάθος, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Οι λαθρομετανάστες έχουν πάψει πλέον να εισέρχονται λάθρα, διότι όταν η κυβέρνηση του Συριζα-Ανελ, δια της κ. Τασίας αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορά μας για λόγους που ποτέ δεν καταλάβαμε, οι λεγόμενοι μετανάστες ή «πρόσφυγες», εισέρχονται στη χώρα μας μετά φανών και λαμπάδων και όχι λαθραία. Έβαλα εισαγωγικά στους Πρόσφυγες, διότι οφείλουμε να εξετάσουμε ποιος θεωρείται πρόσφυγας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, ώστε να τύχει της προβλεπόμενης προστασίας κλπ. 


Γράφει ο Νίκος Αναγνωστάτος

 

Η Σύμβαση η οποία υπογράφηκε στην Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951 με έναρξη ισχύος τις 22 Απριλίου 1954, καθορίζει ακριβώς το ποιος είναι ο πρόσφυγας και το είδος της νομικής προστασίας ή άλλης παροχής, καθώς και των κοινωνικών δικαιωμάτων που αυτός ή αυτή οφείλει να λάβει από τα κράτη που υπέγραψαν το έγγραφο. 


Επίσης, καθορίζει τις υποχρεώσεις του πρόσφυγα στις χώρες υποδοχής και ορίζει συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, όπως οι τρομοκράτες, που δεν δικαιούνται προσφυγικής ιδιότητας. Η Σύμβαση αυτή της Γενεύης, σε συνδυασμό με προηγούμενες συμφωνίες, όπως αυτές τα ις 12/5/1926, 30/6/1928, 28/10/1928 και 10/2/1038, περιέχει δύο σημαντικές προβλέψεις: Η μία ότι, μόνο η ΠΡΩΤΗ χώρα στην οποία έφθασαν ΑΜΕΣΩΣ από την χώρα από όπου διώκονται και κινδυνεύουν, χαρακτηρίζονται «πρόσφυγες» και έχει υποχρέωση η χώρα αυτή να τους φροντίσει, να τους στεγάσει κλπ., και η άλλη είναι, η δυνατότητα της χώρας που περιθάλπει πρόσφυγες, σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης, να χορηγεί, εις τους νομίμως διαμένοντας επί του εδάφους της πρόσφυγες, ταξιδιωτικά έγγραφα με τα οποία θα δικαιούνται αυτοί να ταξιδεύουν εκτός των συνόρων της χώρας της, πλην εάν

αντιτίθενται εις τούτο επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημοσίας τάξεως. 


Η Ελλάδα επομένως είναι η δεύτερη χώρα αφού εισέρχονται από την Τουρκία η οποία είναι η «πρώτη» χώρα και επομένως δεν έχουμε υποχρέωση νομική να τους υποδεχόμαστε ως πρόσφυγες, παρά μόνο ανθρώπινα αν δεν αποφεύγεται διαφορετικά. Δηλαδή να μην τους επιτρέπουμε να εισέλθουν στη χώρα μας, όπως συνέβαινε μέχρι που η κ.Τασία άνοιξε την Αμυγδαλέζα και υποδεχόμαστε, κυρίως στα νησιά μας του Αιγαίου, συλλήβδην τις ορδές των όποιων μεταναστών, επισήμως πλέον, προεξαρχόντων της υποδοχής των Λιμενικών Αρχών. Ένα μεγάλος αριθμός λοιπόν αυτών των εισερχομένων, όπως ξέρουμε, σκορπίστηκαν στην Ευρώπη και κυρίως στη Γερμανία, όπως προέβλεψε η κ. Τασία, μέχρι ότου τα Σκόπια κλείσουν τα σύνορα και εγκλωβιστούν πλέον εντός της χώρας μας.

Οι Έλληνες, από αρχαιοτάτων χρόνων, είμαστε φιλόξενος λαός, όπως άλλωστε το μαρτυρεί η ίδια λέξη, αλλά το ερώτημα που αβίαστα εγείρεται είναι αν έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε όλους αυτούς τους αλλοδαπούς, όταν έχουμε πρόβλημα να θρέψουμε τους ίδιους τους Έλληνες! Η απάντηση είναι ευνόητη, αλλά τότε ποιος ήταν ο λόγος αυτής της άσκεφτης ενέργειας; Ικανοποίηση ιδεοληψιών μάλλον, επιφανειακής μορφής όμως. Θα φύγουν για αλλού, είπε η κ.Τασία, όπως και πράγματι έφυγαν όσοι πρόλαβαν, κοντά στο ένα εκατομμύριο και οι υπόλοιποι παραμένουν σε άθλιες συνθήκες είτε στη Μόρια ή άλλα παρόμοια μέρη των νησιών μας, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, όπως γνωρίζουμε και τα πολλών ειδών και μεγέθους προβλήματα που δημιουργούν τόσο στους ντόπιους, όσο και μεταξύ τους. Αυτές είναι οι συνέπειες εντός Ελλάδος. Όμως οι αλλοδαποί αυτοί που κατευθύνθηκαν προς την Ευρώπη, δημιούργησαν εκεί μεγαλύτερα προβλήματα, κυρίως διότι οι Ευρωπαίοι δεν είναι εθισμένοι σε τέτοιου είδους επιδρομές.

Είναι ίσως χρήσιμο στο σημείο τούτο να διευκρινιστεί ότι πρώτα απ’ όλα ο πρόσφυγας πρέπει να διαχωρίζεται από τον λαθρομετανάστη ή τον οικονομικό μετανάστη. Σε αντίθεση μ’ αυτόν, ο πρόσφυγας δεν επιλέγει να εγκαταλείψει τη χώρα του αλλά αναγκάζεται σ’ αυτό. 

Επιπλέον ενώ ο οικονομικός μετανάστης αναχωρεί από το σπίτι του για λόγους οικονομικούς και για να βρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ο πρόσφυγας φεύγει γιατί ζει μέσα στο φόβο και διώκεται μέσα στη χώρα του. Είναι χρήσιμο επίσης να γνωρίζουμε ότι η υποχρέωση που έχουμε από το κατάπτυστο «Δουβλίνο ΙΙ», να δεχθούμε πίσω από την ΕΕ τους αλλοδαπούς που εισήλθαν δια της Ελλάδος, δεν περιλαμβάνει και τους πρόσφυγες.

Οι Ευρωπαίοι που δεν επέτρεπαν να εισέλθουν στη χώρα τους, απρόσκλητοι παντός είδους αλλοδαποί, τους αποκαλέσαμε ακροδεξιούς φασίστες και όλα τα γνωστά προσωνύμια ημών των δήθεν φιλάνθρωπων και φιλόξενων, την ίδια στιγμή που έχουμε τεράστια προβλήματα εντός της χώρας μας, ακόμη και ανθρωπιστικά. Όποιος πολίτης, κατ’ επέκταση, δεν ανοίγει την πόρτα του σπιτιού τους να εισέλθει ένας άγνωστος για να εγκατασταθεί σε ένα δωμάτιο ή και στο σαλόνι του, είναι ακροδεξιός και φασίστας κατά ορισμένους που προσποιούνται τους φιλάνθρωπους, αφού οι ίδιοι έχουν κλειστές τις πόρτες των σπιτιών τους.

Αυτοί όμως που επέτρεψαν την είσοδό τους, όπως η Γερμανία, παρόλο που εν πολλοίς τους χρειαζόταν ως εργάτες, οι Γερμανοί διαφώνησαν και την πλήρωσε η πολλά υποσχόμενη μέχρι τότε, κυρία Μέρκελ, η οποία πνέει πολιτικά τα λοίσθια για το λόγο τούτο. Με άλλα λόγια κάναμε την Ευρώπη άνω κάτω με τις ιδεοληψίες μας και κατορθώσαμε να την «αλλάξουμε», δημιουργώντας στίφη «ακροδεξιών» αλλά φευ όχι όπως είχαμε εξαγγείλει προεκλογικά το 2015, όταν ακόμη διακατεχόμαστε με τις πεπλανημένες ιδεοληψίες μας, ότι θα βαρούμε τα νταούλια για να χορεύουν οι Ευρωπαίοι. Το “go back madam Merkel”,το πετύχαμε από σπόντα, που λέμε, αλλά όμως τώρα δεν το θέλαμε για την frau Merkel πλέον.

Αγαπάμε πολύ τώρα την κυρία Μέρκελ, διότι χάριν αυτής, απολαμβάνουμε την εξουσία, μέχρι που δεχτήκαμε να μας επιστρέψει ένα σημαντικό μέρος των μεταναστών που πήγαν στη Γερμανία, μήπως και αυτό την σώσει πολιτικά, αλλά εις μάτην. Επειδή η κυβέρνηση ενδέχεται να αγνοούσε ότι έχει το δικαίωμα από τη Σύμβαση της Γενεύης να εκδώσει ταξιδιωτικά έγγραφα στους χαρακτηρισμένους πρόσφυγες και να αναχωρήσουν για όπου θέλουν, ίσως θα πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο να το εφαρμόσει για να απαλύνει τα δεινά που προκαλούν οι αλλοδαποί αυτοί στους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου και όχι μόνο, εκτός αν μας βολεύει να διαχειριζόμαστε τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Νίκος Αναγνωστάτος
e-mail: nanagnostatos@gmail.com
Thiakos.blogspot.com

freepen.grΠηγή Το τσουνάμι των αλλοδαπών – Ο κ. Τσίπρας τελικά άλλαξε την Ευρώπη, κάνοντάς την άνω κάτω

Η Αμερικανίδα δικαστής Amber Wolf από το Louisville του Kentucky έκανε έκπληξη σ” έναν κρατούμενο, επιτρέποντάς του να δει για πρώτη φορά το νεογέννητο γιο του.

370A472200000578-3731826-image-m-86_1470765196810 370A472700000578-3731826-James_and_Ashley_Roeder_were_arrested_in_May_for_allegedly_steal-a-87_1470765202154

Το τρυφερό στιγμιότυπο καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης της αίθουσας του δικαστηρίου πριν από μερικές μέρες και έκανε, όπως ήταν αναμενόμενο, το γύρο του διαδικτύου.

Ο 24χρονος James και η σύζυγός του Amber είναι συγκατηγορούμενοι για υπόθεση κλοπής και η δικαστής τους έχει απαγορέψει να έχουν οποιαδήποτε επικοινωνία.

Την ώρα όμως που ολοκληρωνόταν η ακρόασή του στο δικαστήριο και η δικαστής ετοιμαζόταν να τον στείλει πίσω στο κρατητήριο και να εξετάσει τη γυναίκα του, παρατήρησε πως αυτή κρατούσε στην αγκαλιά της ένα μωρό για να το δει ο άντρας της την ώρα που θα έμπαινε στην αίθουσα.

«Και τότε σκέφτηκα πως δεν είχε δει το παιδί του- που ήταν ήδη 30 ημερών- και πως δεν θα είχε αυτή την ευκαιρία στο άμεσο μέλλον», τόνισε η Wolf μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο WDRB.

«Δεν θέλω να πεις τίποτα για την υπόθεσή σου, καταλαβαίνω όμως πως υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψεις πίσω (σ.σ. στη φυλακή), και πως το παιδί σου είναι 30 ημερών και δεν το έχει δει ακόμη», είπε η δικαστής, επιτρέποντας στον James να πάρει το μωρό του αγκαλιά για πρώτη φορά και να το φιλήσει πολλές φορές. «Ξέρω πως έχω εκδώσει εντολή να μην έχεις καμία επαφή με τη σύζυγό σου- και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει» υπενθυμίζει η δικαστής Wolf στο ζευγάρι.

«Κάνω μία προσωρινή εξαίρεση, εδώ μπροστά μου, για να δεις το παιδί σου. Αυτός είναι ο γιος σου» λέει με χαμόγελο.

Στο βίντεο, ο James και η Amber διακρίνονται να σκουπίζουν τα μάτια τους από τα δάκρυα την ώρα που ο σύζυγος επιστρέφει το παιδί στη γυναίκα του, με τη δικαστή Wolf, αρκετά συγκινημένη, να δίνει στο ζευγάρι ένα κουτί με χαρτομάντιλα.

«Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να πάρω μέρος σε αυτό» λέει στο τέλος του βίντεο η δικαστής.

dailymail.co.uk

The post ΗΠΑ: H συγκινητική στιγμή που δικαστής επιτρέπει σε κρατούμενο να δει το νεογέννητο παιδί του για πρώτη φορά (video) appeared first on LINE LIFE.

Πηγή ΗΠΑ: H συγκινητική στιγμή που δικαστής επιτρέπει σε κρατούμενο να δει το νεογέννητο παιδί του για πρώτη φορά (video)

«…Με τι μούτρα ρε θα βγω στο δρόμο, αν μαθευτεί πως εγώ πήρα δάνειο για σπίτι;»
Αυτή η μοναδική περίπτωση στρατιωτικού- πολιτικού που σημάδεψε την Ελλάδα

Του Κώστα Μπογδανίδη
 
Ήταν 4 Νοεμβρίου του 1883 όταν γεννήθηκε ένας πολιτικός που σφράγισε με τον τρόπο ζωής του μια ολόκληρη γενιά και που κανένας από τότε μέχρι και  σήμερα δεν ακολούθησε ποτέ τα ίχνη και το παράδειγμα της λιτότατης  ζωής του. Γνωστός για την μεγάλη στρατιωτική του δράση κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους ,ο  επονομαζόμενος  Μαύρος Καβαλάρης,και την Μικρασιατική εκστρατεία και πολλές φορές ενεπλάκη με την πολιτική συμμετέχοντας ή οργανώνοντας κινήματα. Ο Νικόλαος Πλαστήρας κυβέρνησε την Ελλάδα τρεις φορές, μία το 1945 και άλλες δύο στα 1951-1952. Επί κυβερνήσεως του απαλλοτριώθηκαν τα περισσότερα τσιφλίκια και αποδόθηκε η γη στους καλλιεργητές.
Ήταν γιος του Χρήστου Πλαστήρα, ράφτη, και της Στυλιανής Καραγιώργου, υφάντρας, γεννήθηκε στο Μορφοβούνι Καρδίτσας . Κατά τον πόλεμο του 1897, η οικογένειά του καταφεύγει στην ορεινή Πεζούλα της Νευρόπολης Αγράφων και μετά το τέλος του πολέμου επισρέφουν στην Καρδίτσα,όπου φοιτά στο δημοτικό και στο Ελληνικό σχολείο της πόλης. Η φοίτηση όμως στο σχολείο διακόπτεται όταν εμπλέκεται σε έναν καυγά με έναν Τούρκο και αναγκάζεται να διαφύγει για να μη συλληφθεί, μέσω Βόλου στον Πειραιά. Φοιτά στη Βαρβάκειο Σχολή και στη συνέχεια επιστρέφει, αφού φεύγουν οι Τούρκοι από τη Θεσσαλία, στην πατρίδα του για να ολοκληρώσει τις γυμνασιακές σπουδές του
Αφού τελείωσε το Γυμνάσιο κατατάχθηκε στον στρατό τον Δεκέμβριο του 1903 και υπηρέτησε στο 5ο Σύνταγμα Πεζικού στα Τρίκαλα όπου προήχθη σε υπαξιωματικό (επιλοχίας). Τον Απρίλιο του 1907 πήρε μέρος στον Μακεδονικό αγώνα: αφού εγκατέλειψε τη μονάδα του, μαζί με μερικούς συναδέλφους του ήλθε σε επαφή με διάφορα πρόσωπα στην Καρδίτσα συγκροτώντας ομάδα εθελοντών.Με αυτή στη συνέχεια, συνεργάζεται με την ομάδα του καπετάν-Αγραφιώτη και του υπολοχαγού Χαράλαμπου Παπαγάκη σε επιχειρήσεις γύρω από τη λίμνη των Γιαννιτσών. Μετά την ολοκλήρωση της απόστολής του επέστρεψε στην μονάδα του και στα 1908 δίνει εξετάσεις προκειμένου να εισαχθεί στη Σχολή Υπαξιωματικών της Κέρκυρας,ερχόμενος πρώτος επιλαχών.[4]. Συμμετείχε ενεργά στον «Σύνδεσμο Υπαξιωματικών» που είχε σκοπό την αξιοκρατία και την εξυγίανση του Στρατού και ήταν παράλληλη με τον «Στρατιωτικό Σύνδεσμο» των αξιωματικών, που έκανε το Κίνημα στο Γουδί το 1909. Το 1910 εισήχθη στην Σχολή Υπαξιωματικών της Κέρκυρας από όπου εξήλθε το 1912 ως Ανθυπολοχαγός.
Πολλές φορές ενεπλάκη με την πολιτική συμμετέχοντας ή οργανώνοντας κινήματα.  Οι Μικρασιάτες που τον γνώρισαν έπιναν, όπως λέει ο λαός, νερό στ’ όνομά του! Ως πρόσφυγες πολλοί απ’ αυτούς έδιναν στ’ αγόρια τους ως όνομα το επίθετό του! Ο ίδιος ήταν ένας από τους ανθρώπους που πίστευαν πολύ στη δύναμη της Φυλής μας και αντλούσε τη δύναμή του από αυτή του την πίστη. Δεν είναι υπερβολή να ισχυρισθεί κανείς ότι υπήρξε ένας από τους «αφιερωμένους» στην έννοια της Πατρίδος…!

«...Με τι μούτρα ρε θα βγω στο δρόμο, αν μαθευτεί πως εγώ πήρα δάνειο για σπίτι;»

«...Με τι μούτρα ρε θα βγω στο δρόμο, αν μαθευτεί πως εγώ πήρα δάνειο για σπίτι;»

Στην Μικρασιατική εκστρατεία έδωσε πολλές νικηφόρες μάχες με λίγες απώλειες που τον έκαναν γνωστό στους αντιπάλους που τον ονόμασαν «καρά-πιπέρ» (μαύρο πιπέρι), ενώ το 5/42 σύνταγμα ευζώνων έγινε γνωστό ως «σεϊτάν ασκέρ» (στρατός του διαβόλου). Κατά την προέλαση, έφτασε μέχρι το Καλέ-Γρότσο, πέρα από τον Σαγγάριο. Αναφέρεται ότι τις νύχτες έμενε μόνος του ως σκοπός για να ξεκουράζονται οι άντρες του, και κοιμόταν έφιππος κατά την πορεία της επόμενης ημέρας!
Μετά την επίθεση των κεμαλικών κατά του Αφιόν, τη διάρρηξη του μετώπου και την κατάρρευση του μετώπου ήταν ο αξιωματικός του στρατού μας που θα σώσει τη τιμή του, υποχωρώντας εν τάξει! Κατάφερε να δώσει μάχες υποχωρώντας τακτικά, μαζεύοντας στρατιώτες από διαλυμένες μονάδες. Η στρατηγική αυτή υποχωρητική κίνηση θα καταστεί σωτήρια και για μεγάλο αριθμό προσφύγων, στους οποίους δόθηκε έτσι η δυνατότητα να κινηθούν προς τα παράλια και να αποφύγουν τη μανία των τσετών, τη σφαγή και την ατίμωση…!
Η φτώχεια του πρώην πρωθυπουργού Ν. Πλαστήρα, δεν αποτελεί παράδειγμα για τους σημερινούς πολιτικούς!  Είναι χαρακτηριστικά μερικά περιστατικά  τα οποία χαρακτηρίζουν τον άνδρα και τον καθιστούν πρότυπο, παράδειγμα προς μίμηση για παλιότερους αλλά και σημερινούς, δεδομένου ότι, τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι, έμπαιναν πλούσιοι στην πολιτική και έβγαιναν πάμφτωχοι.
Ο αείμνηστος Ανδρέας Ιωσήφ – πιστός φίλος του – αναφέρει ένα περιστατικό το οποίο μπορεί να είναι στα όρια του αστικού μύθου αλλά δείχνει το ποιόν του ανδρός:
«…Ο στρατηγός είχε απαγορεύσει στους δικούς του να χρησιμοποιούν το όνομα “Πλαστήρας” όπου κι αν πήγαιναν. Ο αδελφός του ήταν άνεργος. Το εργοστάσιο ζυθοποιίας «ΦΙΞ» ζητούσε οδηγό κι εκείνος έκανε αίτηση. Ο αρμόδιος υπάλληλος τον ρώτησε πώς λέγεται: Κι επειδή αυτός δίσταζε να πει το όνομά του, ενθυμούμενος την εντολή του στρατηγού, τον ξαναρώτησε και δυο και τρεις φορές, ώσπου αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι τον λένε Πλαστήρα. Παραξενεμένος ο υπεύθυνος ζητάει να μάθει αν συγγενεύει με το στρατηγό και πρωθυπουργό. Μετά από πολύ δισταγμό του αποκαλύπτει ότι είναι αδελφός του. Αφού η αίτηση, ικανοποιήθηκε, παρακάλεσε να μη το μάθει ο αδελφός του. Ο στρατηγός το έμαθε κι αφού τον κάλεσε αμέσως στο σπίτι του τον επέπληξε και του απαγόρευσε να αναλάβει αυτή την εργασία λέγοντάς του: «Αν έχεις ανάγκη, κάτσε εδώ να μοιραζόμαστε το φαγητό μου». Και δεν πήγε.
Ο Πλαστήρας ήταν άρρωστος -έπασχε από φυματίωση – κι έμενε σ’ ένα μικρό σπιτάκι στο Μετς, κοντά στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Του πρότειναν να του βάλουν ένα τηλέφωνο δίπλα στο κρεβάτι αλλ’ αυτός αρνήθηκε λέγοντας: «Μα τι λέτε; Η Ελλάδα πένεται κι εμένα θα μου βάλετε τηλέφωνο;».
Πολλές φορές με τρόπο έστελνε και αγόραζαν ψωμί, ελιές και λίγη φέτα. Τότε οι γύρω του, του υπενθύμιζαν ότι είχε ανάγκη καλύτερου φαγητού λόγω της αρρώστιας κι εκείνος με απλότητα τους απαντούσε: «Τι κάνω; σκάβω για να καλοτρώγω;…».
Ο Βάσος Τσιμπιδάρος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Ακρόπολη», περιγράφει το εξής περιστατικό:
Κάποτε, ο στενός του φίλος Γιάννης Μοάτσος, είχε πάρει την πρωτοβουλία να του εξασφαλίσει μόνιμη στέγη, για να μην περιφέρεται εδώ και εκεί σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πήγε λοιπόν σε μια Τράπεζα και μίλησε με τον διοικητή. «Τι;», απόρησε εκείνος. «Δεν έχει σπίτι ο κύριος πρωθυπουργός Πλαστήρας; Βεβαίως και θα του δώσουμε ό,τι δάνειο θέλει και μάλιστα με τους καλύτερους όρους!»
Ο Μοάτσος έτρεξε περιχαρής στον Πλαστήρα, του το ανήγγειλε και εισέπραξε την αντίδραση: «Άντε ρε Γιάννη, με τι μούτρα ρε θα βγω στο δρόμο, αν μαθευτεί πως εγώ πήρα δάνειο για σπίτι;». Έσκισε το έντυπο στα τέσσερα και το πέταξε.
Ο Δημήτρης Λαμπράκης «δώρισε» κάποια στιγμή στον Πλαστήρα ένα ωραίο χρυσό στυλό κι αφού ο στρατηγός κάλεσε τον φίλο του Ανδρέα του λέει:
– Εγώ δεν βάζω χρυσές υπογραφές. Μου φτάνει το στυλουδάκι μου. Να το στείλεις πίσω.
– Μα θα προσβληθεί.
– Δεν πειράζει. Ας μου κόψει το νερό από το κτήμα. Δεν θέλω δώρα Ανδρέα. Γιατί τα δώρα φέρνουν και αντίδωρα!
Το 1952, πρωθυπουργός ακόμη ο Πλαστήρας, ήταν κατάκοιτος από την αρρώστια που τον βασάνιζε, όταν μία μέρα δέχθηκε την επίσκεψη της Βασίλισσας Φρειδερίκης. Μπαίνοντας εκείνη στο λιτό ενοικιαζόμενο διαμέρισμά του, εξεπλάγη όταν είδε τον πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί ράντζο για τον ύπνο του, και τον ρώτησε με οικειότητα: «Νίκο, γιατί το κάνεις αυτό;» και η απάντηση ήρθε αφοπλιστική. «Συνήθισα, Μεγαλειοτάτη, το ράντζο από το στρατό και δεν μπορώ να το αποχωριστώ.».
Ο στρατηγός Νικόλαος Σαμψών, φίλος του Πλαστήρα, σε επιστολή του περιγράφει, το παρακάτω:
Όταν πέθανε ο Πλαστήρας, δεν άφησε πίσω του σπίτι, ακίνητα ή καταθέσεις σε τράπεζες. Η κληρονομιά που άφησε στην ορφανή προσφυγοπούλα ψυχοκόρη του, ήταν 216 δρχ., ένα δεκαδόλλαρο και μια λακωνική προφορική διαθήκη: «Όλα για την Ελλάδα!». Βρέθηκε επίσης στα ατομικά του είδη ένα χρεωστικό του Στρατού (ΣΥΠ 108) για ένα κρεβάτι που είχε χάσει κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία και 8 δρχ. με σημείωση «…να δοθούν στο Δημόσιο για την αξία του κρεβατιού, ώστε να μην χρωστά στην Πατρίδα…».
Όταν πέθανε ο Πλαστήρας στις 26/7/1953 τον έντυσαν το νεκρικό κοστούμι, που το αγόρασε ο φίλος του Διονύσιος Καρρέρ – γιατί ο ίδιος τον μισθό του τον πρόσφερε διακριτικά σε άπορους και ορφανά παιδιά – ο δε γιατρός, που ήταν παρών και υπέγραψε το σχετικό πιστοποιητικό θανάτου, μέτρησε στο ταλαιπωρημένο κορμί του: 27 σπαθιές και 9 σημάδια από βλήματα.

ΠΗΓΕΣ
-Γιώργος Αναστασιάδης, «Ο Πλαστήρας και οι συμπληγάδες του 1950»
-Αρχείο της Πηνελόπης Δέλτα Β’ Νικόλαος Πλαστήρας
-Σήφης Αναστασάκος, Ο Πλαστήρας και η εποχή του
-C. M. Woodhouse, «Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και η σχέση του με τη Βρετανία»
-Θάνος Βερέμης, Οι επεμβάσεις του στρατού στην Ελληνική πολιτική
http://www.defencenet.gr
Wikipedia.gr

Cretalive.grΠηγή Νικόλαος Πλαστήρας (Μαύρος Καβαλάρης) «…Με τι μούτρα ρε θα βγω στο δρόμο, αν μαθευτεί πως εγώ πήρα δάνειο για σπίτι;»

Ο πληροφοριοδότης της UBS μιλά για τους Έλληνες πολιτικούς…

O Μπραντ Μπίρκενφελντ, είναι ο άνθρωπος που αποκαλύπτοντας τα μυστικά μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον πλανήτη, της Ελβετικής UBS, ξεσκέπασε το…
μεγαλύτερο σκάνδαλο φοροδιαφυγής μέχρι σήμερα, για το οποίο εκδόθηκαν πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Όταν κατέθεσε τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του ως πρώην στέλεχος της τράπεζας στο Υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, βρέθηκε στη φυλακή. Μετά την αποφυλάκισή του όμως απέσπασε το μεγαλύτερο χρηματικό βραβείο της ιστορίας για την προσφορά του.

Λίγες ώρες πριν την παρουσίαση της ελληνικής έκδοση του βιβλίου του «Ο τραπεζίτης του διάβολου» (εκδόσεις Πατάκη) που πραγματοποιείται στις 7.00 μ.μ. στα Public, μίλησε στο tvxs.gr για την «παγκόσμια εγκληματική οργάνωση, η οποία έχει διαπράξει πολλαπλές πράξεις απάτης, υποκλοπής αλληλογραφίας, απάτης τίτλων, φοροδιαφυγής κτλ για πολλές δεκαετίες» όπως λέει χαρακτηριστικά.

Στην ερώτησή μας αν εμπλέκονται Έλληνες πολιτικοί στο σκάνδαλο της UBS, απέφυγε να απαντήσει, δήλωσε ωστόσο με νόημα ότι κατέθετε επί 6 ώρες στην Ελληνική πρεσβεία της Ουάσιγκτον.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας δημόσιου συμφέροντος έχει απασχολήσει πολύ και τον ελληνικό τύπο με αφορμή την επίσκεψη που του έκαναν δύο Έλληνες εισαγγελείς προκειμένου να ερευνήσουν ενδεχόμενη εμπλοκή ελλήνων στο σκάνδαλο. Την ίδια εποχή η διερεύνηση για τυχόν εμπλοκή του εκπρόσωπου της UBS στην Ελλάδα κ. Σκλαβούνη συνεργάτη του Κ. Μητσοτάκη και διορισμένου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τον Αν. Σαμαρά και οι δηλώσεις του Μπίρκενφελντ , είχαν πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων με τον ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει μεταξύ άλλων: «Αυτή είναι η τράπεζα για την οποία ο κ. Σαμαράς είχε αρνηθεί να παραλάβει στοιχεία από τις γερμανικές αρχές για να τα αξιοποιήσει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η τράπεζα του κ. Σκλαβούνη, ο οποίος ορίστηκε πρόεδρος του ΤΧΣ επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Του κ. Σκλαβούνη, ο οποίος ορίστηκε από τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και παραμένει, ακόμα και σήμερα, υπεύθυνος του τομέα Ανάπτυξης της ΝΔ.» (2016)

Μπορεί ο Μπίρκενφελντ να μη δίνει ονόματα στη δημοσιότητα έχει δηλώσει όμως σε παλαιότερη συνέντευξη του στη Real πως «Το να ρωτάτε αν υπάρχει φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι σαν να ρωτάτε αν υπάρχει μουσακάς στην Ελλάδα….. Γνωρίζω ότι κατά το χρονικό διάστημα που δούλευα εκεί το “ελληνικό γραφείο” ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρο».

Μπορείτε να μας πείτε λίγο τι κάνατε πριν εργαστείτε για την Ελβετική τράπεζα UBS;

Δούλεψα για την State Street Bank στη Βοστόνη, στη Μασαχουσέτη (1988-1994) και μετά πήγα στην Ελβετία για το Διεθνές MBA μου. Ενώ σπούδαζα ακόμα στην Ελβετία προσλήφθηκα από την Credit Suisse.

Στο βιβλίο σας, περιγράφετε πως ανακαλύψατε και στη συνέχεια αποκαλύψατε τα μυστικά της ελβετικής τραπεζικής που δεν είχαν εκτεθεί ποτέ πριν στη δημοσιότητα. Πώς βρεθήκατε μπροστά σε αυτή την ανακάλυψη;

Το ανακάλυψα από τα ψέματα. Η UBS είχε ψέματα σε μένα και στους συναδέλφους μου και ουσιαστικά στους πελάτες της και στους μετόχους της. Ήμουν αποφασισμένος να εκθέσω την UBS για την παράνομη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρακτική που ακολουθούσε εδώ και δεκαετίες.

Είχατε εμπιστευτεί κάποιον άλλο πριν πάτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ;

Το είχα πει στους δικηγόρους μου στην Ουάσινγκτον, το οποίο ήταν ένα μεγάλο λάθος, καθώς ήταν ανίκανοι και δεν μπόρεσαν να υπερασπιστούν τα συμφέροντά μου.

Δεν φοβηθήκατε να μπείτε σε αυτή την περιπέτεια;

Ήμουν απόλυτα αποφασισμένος να εκθέσω την αλήθεια και έτσι βρήκα το θάρρος για να κάνω το σωστό.

Γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσπάθησε να αποσιωπήσει τις πληροφορίες που δώσατε και να συμβάλλει με αυτό τον τρόπο στην φυλάκισή σας;

Το υπουργείο δεν ήταν μόνο ανίκανο, αλλά και διεφθαρμένο. Δεν κατάφεραν να αποκαλύψουν τη μεγαλύτερη φορολογική απάτη στον κόσμο που αφορούσε την UBS. Δεν κατάφεραν να επιβάλουν πρόστιμο στην UBS. Δεν κατάφεραν να απομακρύνουν τους τραπεζίτες της UBS και έπρεπε να τους εκπαιδεύσω εγώ στο πως λειτουργεί υπόγεια αυτός ο παράνομος κόσμος των offshore . Ως θαρραλέος πληροφοριοδότης, απειλήθηκα για το γεγονός ότι έκανα όλα αυτά και προσπάθησα να «διεκδικήσω» δικαίωση για όλη τη σκληρή δουλειά που έχω πίσω μου.

Όταν η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων σας αποζημίωσε με ένα υπέρογκο ποσό , ποια ήταν η στάση του υπουργείου;

Παρέλαβα το μεγαλύτερο χρηματικό βραβείο στην ιστορία και αυτό ήταν καταπληκτικό. Φυσικά πολλοί άνθρωποι στο υπουργείο ήταν θυμωμένοι με αυτή τη βράβευση, αλλά όπως έχω ξανά πει, αυτό ήταν η ανταμοιβή για το θάρρος που είχα να εκθέσω το μεγαλύτερο και το πιο μακροχρόνιο φορολογικό σκάνδαλο στον κόσμο.

Η τράπεζα προσπάθησε να σας εκφοβίσει ή να σας εκδικηθεί;

Η τράπεζα προσπάθησε να υπονομεύσει και εμένα και το βιβλίο μου «Τραπεζίτης του Διαβόλου». Προς το παρόν, κατηγορώ την UBS στη Νέα Υόρκη για δυσφήμιση ζητώντας 20 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση.

Έχετε δηλώσει ότι στα Panama Parers δεν υπήρχαν Αμερικανοί. Γιατί;

Ναι το δήλωσα στην πρώτη περίοδο των αποκαλύψεων. Τότε υπήρχαν μόνο οι εχθροί των ΗΠΑ σε αυτή τη διαρροή κι αυτό δεν έβγαζε κανένα νόημα. Μετά την επισήμανση αυτή εμφανίστηκαν στη λίστα και ονόματα Αμερικανών. Προφανώς, είχα δίκιο λοιπόν γι’αυτό και στη συνέχεια άρχισαν να εμφανίζονται τα ονόματα πελατών των ΗΠΑ.

Ο ξένος τύπος έγραψε ότι σας επισκέφτηκαν δύο Έλληνες εισαγγελείς το 2016 για να μάθουν για τη συμμετοχή Ελλήνων στο σκάνδαλο. Είχαν εμπλακεί Έλληνες στο σκάνδαλο της USB; Μπορείτε να μας πείτε εάν υπήρχαν πολιτικοί ανάμεσα τους;

Κατέθετα στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον για 6 ώρες και περιέγραψα πολλές από τις σχετικές τακτικές που χρησιμοποίησε η UBS στην αμερικανική αγορά. Επιπλέον, έδωσα ορκωτή μαρτυρία σε σχέση με στρατηγικές και εσωτερικά έγγραφα της UBS.

Μπορούν οι whistleblowers να αλλάξουν το σύστημα;

Ναι! Είμαι η ζωντανή απόδειξη και γι’ αυτό και συνεχίζω να εκθέτω την UBS σε όλο τον κόσμο για τις παράνομες δραστηριότητές της . Χρειάζεται περισσότερη επιτήρηση, ρύθμιση και διώξεις μαζί με βαριά πρόστιμα.

Τι πρέπει να πείτε σε εκείνους που είναι καχύποπτοι για τις πρακτικές των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος;

Οι άνθρωποι που είναι καχύποπτοι με τους καταγγέλλοντες , δεν καταλαβαίνουν την απίστευτη υπηρεσία που παρέχουν αυτοί οι άνθρωποι στη δημόσια ζωή. Διακινδυνεύουν την καριέρα τους, τη φήμη τους, την οικογένεια, τα οικονομικά τους, τους φίλους κ.λπ. κλπ. Όλα αυτά για να κάνουν το σωστό. Οι μάρτυρες δημόσιου συμφέροντος είναι μια επέκταση της επιβολής του νόμου. Εκθέτουν τα απόβλητα, την απάτη και τη διαφθορά στη ζωή μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάθε πολίτη.

Αν μπορούσατε να ξεκινήσετε τι θα αλλάζατε στη διαδρομή αυτή;

Ποτέ δεν θα εμπιστευόμουν το υπουργείο δικαιοσύνης των ΗΠΑ!…

Φωτεινή Λαμπρίδη
tvxs.gr

Πηγή «Κατέθετα για 6 ώρες στην ελληνική πρεσβεία»…

Κάνουν τα πάντα για να διαλύσουν την Ελλάδα

Αποτέλειωσαν το ξεπούλημα και την υποθήκευση της χώρας.

Τη ναρκοθέτησαν δημογραφικά και κοινωνικά, προωθώντας ξετσίπωτα την κατάληψή της από ορδές ισλαμιστών λαθροεποίκων και ταυτόχρονα την προκλητική περιθωριοποίηση των ίδιων των Ελλήνων.

Έβγαλαν εθνοκτόνους κι αντίχριστους νόμους, θεσμοποιώντας κι επιβάλλοντας φασιστικά την πλέον νοσηρή διαστροφή θλιβερών μειοψηφιών.

Αποτελειώνουν ό,τι απέμενε μέχρι χτες όρθιο στην εκπαίδευση και στον θεσμό της οικογένειας.

Παραχωρούν ιερά ονόματα και εδάφη σε άθλια κρατίδια απατεώνων πλαστογράφων, χαζεύοντας αμέριμνοι τον ξεδιάντροπο εμπαιγμό τους κι όλα τα υπόλοιπα αίσχη της αλυτρωτικής τους αλητείας.

Ανέχονται από άλλα εγκληματικά καθεστώτα να σκοτώνουν Έλληνες ήρωες, να ατιμάζουν επιδεικτικά τη σορό και τη μνήμη τους, να μαγαρίζουν τα εθνικά μας σύμβολα, να ασκούν γενοκτονία σε ελληνικούς πληθυσμούς χιλιετιών.


Αφήνουν ανενόχλητο τον εξ Ανατολών αδηφάγο μεγαλοφασίστα να ξεσαλώνει στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κύπρο, στέλνοντας τη χώρα από υποχώρηση σε υποχώρηση κι από ταπείνωση σε ταπείνωση.

Ξαμολούν τα κουκουλοφόρα τάγματα εφόδου τους, για να τρομοκρατούν, να καίνε σημαίες, να βεβηλώνουν ιερά και όσια.

Εξαπολύουν πουλημένους ψευτοδιανοούμενους κι εγκάθετους κονδυλοφόρους, για να ξεφτιλίζουν και να εξουθενώνουν κάθε τι πραγματικά ελληνικό κι ορθόδοξο που ακόμη έχει το…θράσος να επιβιώνει και να ανθίσταται.

Κι ο ολέθριος κατάλογος της καταισχύνης φυσικά δεν έχει τελειωμό.

Μια δράκα από τυχοδιωκτικά ρεμάλια, που έδωσαν πλέον για πάντα εφ’ εξής άλλη διάσταση στην έννοια «εσχάτη προδοσία».

Ένας εσμός από ψυχωσικούς δωσίλογους, που σιχαίνονται οτιδήποτε θυμίζει αυθεντική Ελλάδα, που μπήκαν μέσα στην πολιορκημένη χώρα εξαπατώντας τους αφελείς με δούρειους ίππους εκλογικής νομιμοφάνειας, πήραν τον έλεγχο κι έκτοτε ζουν αποκλειστικά και μόνο για ν’ ανοίγουν στους Εχθρούς όχι απλώς μικρές κερκόπορτες, αλλά διάπλατες πύλες.

Ένας ανεκδιήγητος συρφετός, «επιφανές» μέρος ενός ευρύτερου πολιτικο-οικονομικού βόθρου στον οποίο φυσικά συνωστίζονται πολλά ακόμη κόμματα όλων των αποχρώσεων, συνάξεις επί συνάξεων από νεοφιλελέδες, μηδενιστές, σοσιαληστρικά απολειφάδια, πατριδοκάπηλους – συνένοχοι όλοι τους ανεξαιρέτως στο βρωμερό παιχνίδι που παίζεται εδώ και πολλά χρόνια στις πλάτες μας.

Και ο εφιάλτης βέβαια συνεχίζεται και κλιμακώνεται.
Μαζί του προχωρά ο εξανδραποδισμός, η διάλυση, ο αφανισμός μας.

Θα ξυπνήσουμε άραγε από μόνοι μας ποτέ; Ή απλώς θα είναι μία απότομη κι επώδυνη αφύπνιση, όταν θα είναι πια πολύ αργά για οτιδήποτε άλλο;


Νεκτάριος Δαπέργολας
Δρ Ιστορίας


kostasxanΠηγή Κάνουν τα πάντα για να διαλύσουν την Ελλάδα

Αυτή, παρουσιάστρια στη Rai Uno. Αυτός, υπουργός Εσωτερικών στην Ιταλία. Ελίζα Ιζοάρντι και Ματέο Σαλβίνι άνοιξαν στον…
κόσμο την πόρτα της κρεβατοκάμαράς τους…

Αυτή, τον χωρίζει μέσω Instagram, ανεβάζοντας και μια φωτογραφία τους από το κρεβάτι, «με απέραντο σεβασμό», όπως έγραψε. Φυσικά.

Αυτός, της απαντά μέσω Facebook, αφού πρώτα διευκρινίζει ότι «από σεβασμό και… αγωγή δεν δημοσιοποιεί την ιδιωτική του ζωή». Και στη συνέχεια… της απαντά.

Καθένας χρησιμοποιεί τα social όπως επιθυμεί. Αλλά είναι λίγο υποκριτικό κάποιος να βάζει δίπλα στα «μανταλάκια» τη λέξη «σεβασμός»…

newpost.gr

Πηγή Ο υπουργός, η παρουσιάστρια και τα «μανταλάκια» των social…


Η χειρότερη, η πιο καταπιεστική, η πιο τοξική σχέση που θα μπορούσες να κάνεις ποτέ Μην την αφήνεις να σου λέει ψέματα.

Η κατάθλιψη σου λέει ότι είσαι μόνος σου. Ότι κανείς δεν μπορεί να σε καταλάβει και ότι τα προβλήματά σου είναι χειρότερα από τα προβλήματα των άλλων.

Η κατάθλιψη σου λέει ότι υπερβάλλεις συνεχώς, ότι αντιδράς χωρίς λόγο, ότι κανένας δεν θα σε πιστέψει και κανένας δεν σε συμπαθεί.
Η κατάθλιψη σου λέει ότι όλοι θα σε παρατήσουν—και πως, όταν συμβεί αυτό, θα φταις εσύ για όλα.
Η κατάθλιψη σου λέει ότι είσαι ένα βάρος. Στους φίλους σου, στην οικογένειά σου, σε ολόκληρο τον κόσμο. Σου λέει πως δεν αξίζεις αυτά που επιθυμείς, και ότι δεν θα τα αποκτήσεις ποτέ.
Η κατάθλιψη σε πείθει να μισήσεις τον εαυτό σου, και σε πείθει ότι όλοι οι υπόλοιποι σε μισούν. Σου λέει πως ό,τι κάνεις είναι λάθος, σε ρίχνει στα πατώματα χωρίς να ξέρεις ακριβώς γιατί τις περισσότερες φορές.

Η κατάθλιψη σε κάνει να βλέπεις πόσο ευτυχισμένοι είναι οι άλλοι, σου κρύβει πόσο επιφανειακά είναι αυτά που βλέπεις. Δεν σε αφήνει να σκεφτείς ότι όλοι υποφέρουν, ο καθένας με τον τρόπο του.

Η κατάθλιψη σου λέει ψέματα και παίζει με κάθε ανασφάλεια που είχες ποτέ, αργά το βράδυ που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς …και όταν ξυπνάς το πρωί, κουρασμένος, με λιγοστό ύπνο, σου λέει ότι είσαι ανίκανος που δεν μπορείς να λειτουργήσεις, που σέρνεσαι ενώ θα έπρεπε να πετάς.
Η κατάθλιψη σε κάνει να παραμελείς τον εαυτό σου. Σου λέει ότι δεν χρειάζεται να πλύνεις το πρόσωπό σου το πρωί, γιατί κανείς δεν θα το προσέξει, και μετά σε κάνει να φοβάσαι ότι είσαι ο πιο βρώμικος άνθρωπος που περπατά στην πόλη.


Η κατάθλιψη σε κάνει να ξεχνάς να φας, και μετά – κατεστραμμένος απ’ την πείνα – να το παρακάνεις. Και μετά σου δίνει για επιδόρπιο ενοχές.
Η κατάθλιψη σου λέει πως ό,τι έχεις καταφέρει είναι μικρό και τιποτένιο. Σε ρωτάει ευθέως αν βρίσκεις κάτι που να αξίζει σε όλη σου την ζωή, κι έπειτα απαντάει για ‘σένα. Σε φιμώνει και σε αναγκάζει να την ακούς, σαν τον πιο εγωμανή δικτάτορα.
Η κατάθλιψη σε κάνει να πιστεύεις πως η εξάντληση είναι φυσιολογική, κι ότι οι μέρες που ξυπνάς και νιώθεις καλά είναι σημάδια πως κάτι χειρότερο θα ακολουθήσει. Σε κάνει να φοβάσαι τις σκιές πίσω από κάθε γωνία, και τα τέρατα κάτω από το κρεβάτι, και σου λέει πως όλα αυτά έχουν το πρόσωπό σου.
Η κατάθλιψη σου λέει ότι θα ήταν καλύτερο να τα παρατούσες, τι προσπαθείς ακόμα να πετύχεις;
Η κατάθλιψη σου λέει ότι ένα κομμάτι μέσα σου είναι άδειο, κι ας βλέπεις τα σημάδια της κατάληψης που έχει κάνει σε κάθε σημείο του κορμιού σου.
Η κατάθλιψη σου λέει πως είσαι κακός άνθρωπος, άνθρωπος εγωιστής και μνησίκακος. Και κάθε φορά που ακούς το αντίθετο από έναν άνθρωπο που σε αγαπά, η κατάθλιψη σου λέει πως όλα είναι ψέματα, και πως είσαι ένας υποκριτής που κοροϊδεύει τους ανθρώπους.
Η κατάθλιψη δεν σου λέει πως όλα αυτά είναι ψέματα. Πως αν, για ένα λεπτό, κλείσεις τα αυτιά σου και στρέψεις την προσοχή σου αλλού, χάνει όλη την δύναμή της. Πως είναι κομμάτι σου, και τα κομμάτια σου τα ορίζεις και τα ελέγχεις μόνο εσύ. Η κατάθλιψη δεν σου λέει πως δεν είναι ντροπή να ζητάς βοήθεια, πως η βοήθεια μπορεί να είναι ακόμα κι ένα χαμόγελο, αν ξέρεις να το εκτιμάς όπως του αξίζει.
Η κατάθλιψη δεν ξέρει τίποτα για εσένα.
_______________________

~ Θοδωρής Διάκος

Πηγή: in2life.gr

by Αντικλείδι , https://antikleidi.comΠηγή Τα ψέματα που σου λέει η κατάθλιψη

Η Nissan ατενίζοντας το μέλλον της κινητικότητας και διερευνώντας συνεχώς τις αναδυόμενες τάσεις στον τρόπο μετακίνησης των ανθρώπων στις μεγαλουπόλεις, παρουσιάζει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης, ένα νέο πρωτότυπο όχημα, αμιγώς ηλεκτροκίνητο, με την κωδική ονομασία NNMC (Nissan New Mobility Concept).

Στο πλαίσιο μιας πειραματικής δοκιμής, ένας στόλος δέκα οχημάτων NNMC κυκλοφορεί ήδη στους δρόμους του San Franscisco, μιας πόλης που αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις στην κυκλοφορία και την στάθμευση οχημάτων, με την Νέα Υόρκη. Τα συγκεκριμένα NNMC δοκιμής διατίθενται με ενοίκιο 6 δολαρίων για μισή ώρα, ή εναλλακτικά με 80$ για ένα 24ωρο.

nissan_new_mobility_concept_ny2016_01rs

Με μήκος μόλις 2,34 μέτρα, το NNMC μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης αλλά και της ρύπανσης στις μεγαλουπόλεις. Ο χώρος στάθμευσης που καταλαμβάνει το NNMC είναι επίσης ένα μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς χρειάζεται περίπου μόλις το 1/3 του χώρου ενός συμβατικού αυτοκινήτου (εφόσον σταθμεύσει κάθετα).

nissan_new_mobility_concept_ny2016_24rs

The post Τέλος το Smart: Αυτό είναι το αντίπαλο δέος που θα τρελάνει την αγορά και έρχεται σύντομα! (φωτογραφίες) appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Τέλος το Smart: Αυτό είναι το αντίπαλο δέος που θα τρελάνει την αγορά και έρχεται σύντομα! (φωτογραφίες)


Εντυπωσιακή για τον κυνισμό της, αλλά αρκετά πληροφοριακή, συνέντευξη του Σόρος, με ελληνικούς υπότιτλους. Ξέρετε…

αυτού που χρηματοδότησε μόνο για το 2016 με (περίπου) 400.000 $ την «Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» με $ 300.000 τη…
ΜΚΟ «Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες» διάφορες φιλοδυτικές οργανώσεις στην ΠΓΔΜ γιά να επιβάλουν το δίδυμο Ζαεφ Δημητρώφ, στην Ουκρανία κοκ και, κατά τον Καμένο, και τον Κοτζιά…


https://youtu.be/1eLuohBgZuo


Rachiotis Yiannis



ΠΗΓΗΠηγή Σόρος… συνεργάτης των Ναζί… Ξέρετε… ο "φιλάνθρωπος" που λατρεύει την "δικαιωματική αριστερά"! (βίντεο)