25 May, 2019
Home / Διαφορα (Page 416)


ΠΕΡΙΓΕΛΩΣ τῶν Βαλκανίων ἔχει καταστεῖ ἡ «ἰσχυρή Ἑλλάς» τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα. Ἡ χώρα ὑφίσταται ταπεινώσεις σέ ὅλα τά μέτωπα μέ ἀποκλειστική εὐθύνη τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει συγκεντρώσει ὅλες τίς ἁρμοδιότητες –καί συνακολούθως ὅλες τίς εὐθύνες– παίρνοντας στά χέρια του καί τό χαρτοφυλάκιο τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν. Τήν ἴδια στιγμή φαίνεται ὅτι εὑρίσκεται ἐν ἐξελίξει μιά ἐκστρατεία συσκοτίσεως, ἀφοῦ ἀπό τά μέσα ἐνημερώσεως τῶν Σκοπίων πληροφορούμεθα τά προβλήματα πού ἀνακύπτουν ἐξ αἰτίας τῆς ἀδιαλλαξίας τῆς γειτονικῆς χώρας στίς ἐπί μέρους διαπραγματεύσεις.

Ἡ Ἑλλάς χλευάζεται ἀπό τήν Ἀλβανία, ὅπου ἀναβιώνουν οἱ πλέον ἐφιαλτικές ἐποχές τῆς στυγνῆς δικτατορίας τοῦ Ἐμβέρ Χότζα. Ἡ δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα σήμανε τήν ἔναρξη ἑνός νέου κύκλου διώξεων κατά τῶν Βορειοηπειρωτῶν, μέ τήν ἀδράνεια τῶν Ἀθηνῶν νά ἀποθρασύνει τό καθεστώς τῶν Τιράνων.

Μετά τίς ἀπειλές ἀπολύσεων καί τίς πολύωρες διακοπές τῆς ἠλεκτροδοτήσεως στά ἑλληνικά χωριά ἡ ἀλβανική κυβέρνησις εἶναι ἕτοιμη νά ἐπαναφέρει τά «ἐρυθρά δελτία», διά τῶν ὁποίων θά ἐπιβληθεῖ στούς Βορειοηπειρῶτες ἀπαγόρευσις εἰσόδου στήν χώρα καί ἄλλων μετακινήσεων. Σύσσωμο τό πολιτικό σύστημα τῆς γείτονος ἔχει ἐπιστρατευθεῖ σέ ἕναν ἀγῶνα ἐξοντώσεως τῶν Ὁμογενῶν μας, ὁ ὁποῖος καλλιεργεῖται μέ ἐπιθετικές δηλώσεις καί ἀπειλές προερχόμενες ἀπό ὅλες τίς πτέρυγες τῆς Βουλῆς. Ἀκόμη καί ὁ ἐπιχειρησιακά ἀνύπαρκτος ἀλβανικός στρατός βγῆκε ἀπό τόν λήθαργο καί ἀπειλεῖ ὅτι μπορεῖ νά ἰσοπεδώσει τήν Ἑλλάδα. Καί ὁμιλοῦμε γιά ἕναν στρατό πού δέν διαθέτει ἐπαρκῆ ἀεροπορία γιά νά ἐλέγχει τόν ἐναέριο χῶρο του. Καί τό ἔργο αὐτό ἀσκεῖται ἐναλλάξ ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν Ἰταλία, πού ἐπιβαρύνονται καί τό σχετικό κόστος. Παρ’ ὅλα ταῦτα οἱ Ἀλβανοί προκαλοῦν καί ἐμεῖς σιωποῦμε. Αὐτή εἶναι ἡ «ἰσχυρή Ἑλλάς» τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα. Τό μόνο βέβαιον εἶναι ὅτι τά πράγματα θά ὀξυνθοῦν περαιτέρω. Καί ὅσο ἡ Ἀθήνα ἀδρανεῖ οἱ κίνδυνοι ἐντείνονται. Ἀκόμη καί γιά νέα θύματα στά Βορειοηπειρωτικά χωριά προειδοποιοῦν οἱ γνῶστες τῆς καταστάσεως.

Τήν χλεύη τῶν Σκοπιανῶν ὑφίσταται ταυτοχρόνως ἡ Ἑλλάς. Καί τό μαθαίνουμε ἀπό ξένα μέσα ἐνημερώσεως. Οἱ Σκοπιανοί πού θά ἀναιροῦσαν τόν ἀλυτρωτισμό τους ἀπαιτοῦν νά ἀλλοιώσουμε τήν Ἱστορία μας. Σέ ἀδιέξοδο ἔφθασε ἡ μεικτή διεπιστημονική ἐπιτροπή γιά τήν ἀναθεώρηση τῶν σχολικῶν βιβλίων καί ὁ Πρωθυπουργός τῆς «ἰσχυρῆς Ἑλλάδος» νόμιζε ὅτι μποροῦσε νά κρατήσει ἐν κρυπτῶ τήν σχετική ἐπικοινωνία του μέ τόν ἁρμόδιο ὑφυπουργό Μᾶρκο Μπόλαρη. Ἐφοβεῖτο τήν ἀποκάλυψη ὅτι ἡ συμφωνία του στίς Πρέσπες ἦταν τελικῶς ἐθνικῶς ἐπιζήμια; Ὅσο δραστήρια ὅμως καί ἄν ἐργασθοῦν οἱ προπαγανδιστές του, ἡ πραγματικότης δέν κρύβεται.

Ἀμέσως μετά τήν πανηγυρική ὑπογραφή τῆς συμφωνίας, τά φερέφωνα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπεδύθησαν σέ μιά προσπάθεια νά μᾶς πείσουν ὅτι ὁ δρόμος πλέον εἶναι ἀνοικτός καί εὔκολος. Ἡ Ἑλλάς θά ἐξησφάλιζε τήν προστασία τῆς ἱστορικῆς μακεδονικῆς κληρονομίας μας καί θά καθίστατο κυρίαρχος στά Βαλκάνια. Ἀντιθέτως, οἱ Σκοπιανοί ἀπαιτοῦν νομιμοποίηση μέσω τῆς διεπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς τῆς πλαστογραφήσεως τῆς Ἱστορίας καί μέσω αὐτῆς τήν διαιώνιση τῶν «ἀλυτρωτικῶν» ἐπεκτατικῶν διεκδικήσεών τους. Ἐν ὀλίγοις ἀπαιτοῦν νά παραιτηθεῖ ἡ Ἑλλάς ἀπό τήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας, ὥστε αὐτό τό πεδίο νά μείνει ἀνοικτό στήν μελλοντική δική τους διεκδίκηση. Καί ἀντί νά ἀποσύρουμε ἀμέσως τούς δικούς μας ἐκπροσώπους ἀπό τήν ἁρμοδία ἐπιτροπή, καθόμαστε καί τό συζητᾶμε. Ἀντί νά κηρύξουμε ἄκυρη τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἐπικαλούμενοι τήν ἀδιαλλαξία τῶν Σκοπίων, προσπαθοῦμε νά τήν περισώσουμε. Ἀποτέλεσμα εἶναι νά ὑφιστάμεθα καθημερινῶς ἀπώλειες ἐθνικοῦ κύρους ὑπό τά βλέμματα ἐπιδοκιμασίας κάποιων ἐπιβούλων, ὅσο καί ἀνιστορήτων «συμμάχων». Ἐάν πράγματι, ὅπως γράφουν οἱ ἐφημερίδες τῶν Σκοπίων, ἀναμένεται νά τεθεῖ τό θέμα στούς Πρωθυπουργούς Τσίπρα καί Ζάεφ καί νά ζητηθεῖ ἀπό αὐτούς νά διευθετήσουν τά πράγματα, ἡ Ἑλλάς κινδυνεύει νά περιέλθει σέ πλήρη ἀνυποληψία.

Τόσο ἡ Ἀλβανία ὅσο καί τά Σκόπια ἔχουν τήν ἀνάγκη τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Ἀλβανία γιά νά προχωρήσουν οἱ διαδικασίες ἐντάξεώς της στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τά Σκόπια γιά νά ἐνταχθοῦν στό ΝΑΤΟ καί δευτερευόντως γιά νά συνδεθοῦν μέ τήν ΕΕ. Ἡ Ἑλλάς ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὀφείλει νά ἀπαιτήσει ἀπό τήν Ἀλβανία νά σεβασθεῖ τά δικαιώματα τῶν ὁμοεθνῶν μας στήν Βόρειο Ἤπειρο καί ἀπό τά Σκόπια νά παραιτηθοῦν ἀπό τίς ψευδεπίγραφες διεκδικήσεις τους. Ἄν δέν συμμορφωθοῦν μπορεῖ νά καταστήσει καί τούς δύο κράτη-παρίες τῆς Εὐρώπης. Αὐτό γνωρίζουν καί ὅλοι οἱ σύμμαχοι καί ἑταῖροι πού μπορεῖ νά μᾶς ἐνθαρρύνουν νά εὐθυγραμμιζόμεθα μέ τήν ἐθνικῶς ἐπιζήμια δική τους «πολιτική ὀρθότητα». Εἶναι οἱ ἴδιοι ὅμως πού ταυτοχρόνως πίσω ἀπό τήν πλάτη μας μᾶς χλευάζουν.

πηγη: Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ 22/11/2018


Πηγή: Himara.gr | Ειδήσεις απ’ την Βόρειο ΉπειροΠηγή Ὀδυνηρά ἑλληνική ταπείνωσις ἀπό Ἀλβανούς καί Σκοπιανούς – Ἐρυθρά δελτία ἀπαγορεύσεως σέ Βορειοηπειρῶτες

Αποτέλεσμα εικόνας για καμινηςΕπιστολή της ΕΣΗΕΑ στον Καμίνη…

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη απέστειλε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, καταγγέλλοντας τις απολύσεις και τις αντεργατικές πρακτικές του…
Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτικού ραδιοσταθμού «ΑΘΗΝΑ 9,84» εις βάρος δημοσιογράφων, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέμβασή του για τη συμμόρφωση της εργοδότριας εταιρίας με τα νόμιμα. 

Η ΕΣΗΕΑ κοινοποίησε, επίσης, στον Δήμαρχο το πόρισμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από τη διενέργεια εργατικής διαφοράς της ΕΣΗΕΑ με την εργοδότρια εταιρία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9,84 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», σύμφωνα με το οποίο, καταλογίζεται στην εταιρία καταχρηστική άσκηση δικαιώματος και ζητείται η ακύρωση των συμβάσεων εργασίας που υπέγραψαν υπό καθεστώς πίεσης οι εργαζόμενοι.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Κύριε Δήμαρχε,

Καταγγέλλουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού «ΑΘΗΝΑ 9,84» ότι με τη δικαιολογία της μείωσης του λειτουργικού του κόστους προέβη στην παράνομη και καταχρηστική τροποποιητική καταγγελία των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου που συνδέει τα μέλη μας Ιάσονα – Παύλο Τριανταφυλλίδη, και Αγγελική – Όλγα Καρατζαφέρη με την επιχείρηση αφενός και αφετέρου εκβιαστικά δόθηκε ελάχιστος χρόνος ολίγων ωρών στους εργαζόμενους συναδέλφους μας, προκειμένου ν’ αποφασίσουν αν θα υποχωρήσουν στις αξιώσεις της εργοδοσίας ή θ’ απολυθούν.

Οι τροποποιήσεις των συμβάσεών τους αορίστου χρόνου, που προτείνονται στους συναδέλφους, συνίστανται σε μείωση των ωρών απασχόλησής τους στον ραδιοφωνικό σταθμό, με την αντίστοιχη μείωση των μηνιαίων αποδοχών τους, οι δε μειώσεις αυτές, με δεδομένο ότι φτάνουν σε ποσοστό 50% των αποδοχών τους με αντίστοιχη μείωση στο μισό του χρόνου απασχόλησης τους, καθώς και σε μετακύλιση του ωραρίου εργασίας τους, είναι καταφανώς εντελώς καταχρηστικές και κατάφωρα αντεργατικές και αποτελούν δυσμενή μεταβολή των όρων εργασίας τους. Οι συνάδελφοι εν μία νυκτί και χωρίς καμία εξήγηση, βρέθηκαν στη δυσμενή θέση να επιλέξουν μία σύμβαση με εντελώς παραλλαγμένους τους όρους αμοιβής και εργασίας τους επί τα χείρω, ή να μείνουν άνεργοι!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ κατήγγειλε την εργοδοσία του σταθμού στο αρμόδιο ΣΕΠΕ, προκειμένου να επιληφθεί για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Ενώπιον του ΣΕΠΕ ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εργοδοσίας κατέθεσε υπόμνημα αμφισβητώντας το ρόλο μας ως επαγγελματικού σωματείου. Αναρωτιόμαστε κύριε Δήμαρχε, η θέση αυτή του σταθμού εκφράζει και τη δική σας άποψη για την ΕΣΗΕΑ; Αμφισβητείτε και σεις το θεσμικό μας ρόλο;

Δεδομένης της εντελώς αδιάλλακτης συμπεριφοράς της εργοδότριας εταιρείας προς τους συναδέλφους δημοσιογράφους, ζητούμε την άμεση και καίρια παρέμβαση σας, προκειμένου να προασπιστούν τα εργασιακά δικαιώματά τους. Ειδικότερα, ζητούμε από εσάς κύριε Δήμαρχε να καλέσετε την εργοδότρια να συμμορφωθεί με τα νόμιμα και είτε να υπαναχωρήσει στις προτεινόμενες τροποποιήσεις, είτε να εναρμονίσει το περιεχόμενό τους στα νόμιμα ισχύοντα για τον κλάδο»…

Πηγή «Αντεργατικές πρακτικές στο ρ/σ Αθήνα 9.84»…


ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ…

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΕΒΓΑΛΑ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΓΡΙΟΛΕΜΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ,ΗΘΕΛΕ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑ..ΑΠΟ ΣΠΟΡΟΥΣ ΚΕΡΑΣΙΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΦΥΤΟ…ΑΠΟ ΤΟ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΒΓΗΚΕ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΤΟ…ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΝΑ ΒΓΗΚΕ ΕΝΑ ΠΑΧΥΦΥΤΟ ΣΑ ΚΑΚΤΟΣ..ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ,ΣΤΗ 3Η ΤΑΞΗ ,ΕΙΧΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΦΥΤΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ..ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΦΕΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΓΛΑΣΤΡΑ..Η ΤΑΞΗ ΜΑΣ ΗΤΑΝ Η ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ…ΤΟΤΕ ΣΚΕΦΤΗΚΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΕΝΑ ΚΛΑΔΑΚΙ..ΔΙΑΒΑΣΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΠΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΙ ΕΤΣΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΦΥΤΩΝ…ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΑΝ ΕΝΑ ΑΝΘΟΣΤΟΛΙΣΤΟ ΚΗΠΟ ,ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΕΣ..ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΙ ΑΓΑΠΗ..ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΜΕ …


https://www.youtube.com/watch?v=Yp0L4nMWl3YΠηγή βίντεο: elena1111ful Πηγή ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ…


Στις επάλξεις η Ελληνική νεολαία. Τις τελευταίες ημέρες, σε φαινόμενο ντόμινο τείνουν να εξελιχθούν οι καταλήψεις σε Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη την Ελλάδα. Ο λόγος; Όχι για ένα καλύτερο κυλικείο, αλλά για την προδοτική Συμφωνία των Πρεσπών.

Τα Ελληνόπουλα ξεσηκώνονται και δείχνουν το ανάστημά τους. Πολλά συστημικά ΜΜΕ, ειδικά αυτά που είναι φιλικά στην Κυβέρνηση, έτρεξαν να υποβαθμίσουν τις κινητοποιήσεις, λέγοντας πως βρήκαν ευκαιρία τα παιδιά να κάνουν κοπάνα. Μάλιστα έφθασαν στο σημείο να αποκαλέσουν τα παιδιά φασίστες!

OI ANAΡXIKOI ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ

Ανήσυχοι είναι η σχολική κοινότητα στο Λύκειο του Γεράκα, μετά την παρέμβαση αντιεξουσιαστών στο σχολείο.

Ο πόλεμος των συνθημάτων που έχει ξεκινήσει, μετά την αποβολή των μαθητών που τραγούδησαν το Μακεδονία Ξακουστή την 28η Οκτωβρίου, καλά κρατεί.

Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές ανησυχούν, ενώ όπως είναι προφανές, το αρμόδιο Υπουργείο δεν στηρίζει τα παιδιά.

Δειτε βίντεο από το 25:33 και μετά


https://youtu.be/1od05Q_GJQM

Πορεία μαθητών από σχολείο του Ωραιοκάστρου για την Μακεδονία

Διαμαρτυρία μαθητών στο Ωραιόκαστρο πραγματοποιήθηκε χθες πρωί για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. 150 μαθητές από τα υπό κατάληψη 1ο και 2ο ΓΕΛ διαμαρτυρήθηκαν έξω από το δημαρχείο Ωραιοκάστρου.

Είχαν συνάντηση με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας Ηλιά Ζιακούλη. Τους συνάντησα εγώ καθώς ο δήμαρχος απουσίαζε, δήλωσε ο ίδιος.

Όπως σημείωσε τους έδωσε συγχαρητήρια για το ήθος τους, καθώς όπως είπε κατά την διάρκεια της κατάληψης στα σχολεία τους δεν αναφέρθηκαν φθορές. Ερωτηθείς για το αίτημα της κατάληψης ο κ. Ζιακούλης σημείωσε πως οι μαθητές μας ξυπνάνε, δεν είναι πλέον απολιτίκ.

Διευκρίνισε πάντως ότι στην συνάντηση που είχε με τους μαθητές τους ζήτησε να σταματήσουν την κατάληψη καθώς ήδη συμπληρώνονται 3 μέρες που τα σχολεία είναι κλειστά.

Δείτε βίντεο:


https://youtu.be/5iUyiPILw_8


Πρόκειται για ένα τεράστιο κύμα που εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Είτε το θέλει η Κυβέρνηση, είτε όχι, η Ελληνική νεολαία ξύπνησε.ΠΗΓΗΠηγή Στους Δρόμους Η Ελληνική Νεολαία Για Τη Μακεδονία – Αναρχικοί Προκαλούν Μαθητές Στο Γέρακα – Η Κυβέρνηση Τρέμει & Αποκαλεί «Φασίστες» Όσους Ξεσηκώνονται


Αίτηση για πτώχευση κατέθεσε γνωστή αλευρομηχανία. Πρόκειται για την εταιρεία Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτου – Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου Α.Ε, η οποία ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε η κατάθεση αίτησης πτώχευσης της εταιρείας και ταυτόχρονα η κατάθεση αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων.

Η αίτηση πτώχευσης έλαβε αριθμό κατάθεσης 173/16.11.2018 και ορίστηκε δικάσιμος για την 15.1.2019 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο: «Για την αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, ο Προεδρεύων Πρωτοδίκης του Πρωτοδικείου Λάρισας, την 19/11/2018, δέχτηκε την προσωρινή διαταγή. Διέταξε προσωρινά την αναστολή των ατομικών διώξεων και την απαγόρευση της διάθεσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρίας μέχρι την εκδίκαση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) της υπ’ αριθμ. κατάθεσης 791/2018 αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων (αρ.10 ΠτΚ), που ορίστηκε να συζητηθεί την 18/01/2019, και υπό τον όρο συζήτησης της αίτησης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία».

Η ιστορική επιχείρηση

Η επιχείρηση είναι γνωστή για την ιστορία της που μετράει πάνω από 100 χρόνια.

Ξεκίνησε το 1907 με τη δημιουργία του πρώτου πετρόμυλου και ίδρυση της εταιρείας από τον Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη. Στην αρχή της λειτουργίας της απασχολούσε τρία άτομα προσωπικό και είχε παραγωγή 1 τόνο αλεύρι την ώρα.

Το 1951 φωτιά καταστρέφει ολοσχερώς τον πετρόμυλο και δύο χρόνια αργότερα στη θέση Τούμπα του Τυρνάβου κτίζεται ο νέος πετρόμυλος της οικογένειας.

Το 1961 οι κληρονόμοι Υιοί Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη συστήνουν την «Κοινωνία αδελφών Χατζηκρανιώτη». Συγχρόνως συστήνεται ομόρρυθμος εταιρία με την επωνυμία «ΥΙΟΙ Ε. Χατζηκρανιώτη Ο.Ε.», με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή αλεύρων και έδρα την πόλη του Τυρνάβου, εταιρία στην οποία συμμετείχε και η Μαρία Χατζηκρανιώτη.

Αργότερα συστήνεται η Εταιρία «ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.» η οποία προήλθε από συγχώνευση της ανωτέρω ομόρρυθμης εταιρίας και της «Κοινωνίας αδελφών Χατζηκρανιώτη».

Το 1990 αρχίζει να επεκτείνεται το δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας σε όλη την Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό ιδρύεται το 1993 γραφείο στη Θεσσαλονίκη, για να επιβλέπει το δίκτυο πωλήσεών της στη Βόρεια Ελλάδα.

Την 27η Δεκεμβρίου 1999 αποφασίστηκε η εισαγωγή της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Η επίσημη ανακοίνωση για την αίτηση πτώχευσης

Η εταιρεία Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτου – Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου Α.Ε, ανακοίνωσε ότι στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 29/10/2018 αποφασίστηκε η κατάθεση αίτησης πτώχευσης της εταιρείας και ταυτόχρονα η κατάθεση αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων. Σε συνέχεια της απόφασης του Δ.Σ. κατατέθηκαν οι σχετικές αιτήσεις.

Η αίτηση πτώχευσης έλαβε αριθμό κατάθεσης 173/16.11.2018 και ορίστηκε δικάσιμος για την 15.1.2019 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας).

Για την αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, ο Προεδρεύων Πρωτοδίκης του Πρωτοδικείου Λάρισας, την 19/11/2018, δέχτηκε την προσωρινή διαταγή.

Διέταξε προσωρινά την αναστολή των ατομικών διώξεων και την απαγόρευση της διάθεσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρίας μέχρι την εκδίκαση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) της υπ’ αριθμ. κατάθεσης 791/2018 αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων (αρ.10 ΠτΚ), που ορίστηκε να συζητηθεί την 18/01/2019, και υπό τον όρο συζήτησης της αίτησης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία.Πηγή Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε ιστορική βιομηχανία με άλευρα – Ιδρύθηκε το 1907 και μετράει πάνω από 100 χρόνια ζωής στην Ελλάδα

Τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές ήταν γνωστά από καιρό, όμως κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο λόγος για πολύ γνωστή εφημερίδα, με…
δεκαετίες στα περίπτερα, η οποία τον τελευταίο καιρό περνά δύσκολα και παρά τις τονωτικές ενέσεις δεν φαίνεται να επανακάμπτει…

Αναζητείται εναγωνίως χρηματοδότης και μένει να δούμε αν θα καταφέρει… να σωθεί ή θα μπει κι αυτή στη λίστα των εφημερίδων που έριξαν ρολά τα προηγούμενα χρόνια, είτε λόγω κακής διαχείρισης, είτε λόγω κρίσης…

***

Η υπομονή έχει και τα όριά της 

Βαρύ είναι, μαθαίνουμε, το κλίμα στην εφημερίδα πλησίον του Προεδρικού Μεγάρου και λόγω των πρόσφατων απολύσεων, αλλά και λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Στα γραφεία που άλλοτε έσφυζαν από ζωή, δεν ακους τίποτα. Όσοι εργάζονται εκεί, απλά κάνουν τη δουλειά τους και φεύγουν. Ούτε αστεία, ούτε καλαμπούρια. Κάνουν υπομονή… για να διαπιστώσουν τελικά που πάει το πράγμα. 

***

Να μην υποκύψει 

Φορτικά πιέζεται η Εθνική Τράπεζα για τον τίτλο της «Απογευματινής». Ο ιστορικός τίτλος περιήλθε στα χέρια της τράπεζας αμέσως μετά την εγκατάλειψη της εφημερίδας από τον άλλοτε μεγαλοκατασκευαστή. Μαζί με το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο της «Απογευματινής» η Εθνική φορτώθηκε ένα γερό φέσι. Στο θέμα αυτό κολλά η συμφωνία των δύο πλευρών. Στα λεφτά. Στο κυριότερο, δηλαδή. Για αυτό πιέζεται με διάφορους τρόπους ο κ. Μυλωνάς. Καλά θα κάνει να μην υποκύψει. 

***

Οι τριπλοθεσίτες καλά κρατούν 

Από τη μια ανεργία, από την άλλη πρόσωπα με δύο και τρεις θέσεις επικοινωνίας. Γνωστό το έργο. 

Η συγκεκριμένη είναι στο γραφείο γνωστού βουλευτή, αλλά κάνει και τα… εξτραδάκια της στην επικοινωνία πολιτιστικών ιδρυμάτων και μουσείων. Μάλλον κάποιοι δεν έχουν υπόψη τους ούτε ντροπή, ούτε ασυμβίβαστο…

Σάτυρος / fmvoice.gr

Πηγή Φόβοι για λουκέτο σε γνωστή εφημερίδα…

Συνάντηση με την 53χρονη καθαρίστρια από τον Βόλο που καταδικάσθηκε σε 10ετή κάθειρξη για την υπόθεση του απολυτηρίου Δημοτικού, είχε πριν από λίγο ο…
υπουργός Δικαιοσύνης, Μιχάλης Καλογήρου.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης πραγματοποιεί αυτή την ώρα επίσκεψη στις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα Θηβών και σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στις κρατούμενες που συνάντησε και συνομίλησε, ήταν και η 53χρονη…

left.gr

Πηγή Με την 53χρονη καθαρίστρια συναντήθηκε ο υπ. Δικαιοσύνης…


Η τέως βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, Μαρία Γιαννακάκη, τοποθετήθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, γενική γραμματέας Διαφάνειας στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η κ. Γιαννακάκη, στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012, εξελέγη βουλευτής Β΄ Πειραιά από τη Δημοκρατική Αριστερά, από την οποία αποχώρησε μετά την ανακοίνωση του κόμματος για συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ.

Πριν από 2 χρόνια είχε ξεσπάσει σκάνδαλο, όταν σύζυγος της, κ. Κώστας Γασπαρινάτος και δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Κορυδαλλού, εντoπίστηκε με πλαστό πτυχίο.

To γεγονός αυτό το παραδέχτηκε τότε και η ίδια η βουλευτής, η οποία, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, είχε δηλώσει άγνοια για το πλαστό πτυχίο.

«Μου έλεγε ο σύζυγός μου ότι έκανε μαθήματα στη London School of Economics αλλά ποτέ δεν είπε αν πήρε πτυχίο ή όχι. Είχα την εντύπωση πως πήρε το πτυχίο του, δυστυχώς αποδείχθηκε το αντίθετο…» είχε πει χαρακτηριστικά, ζητώντας παράλληλα να υποστεί τις προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες.

Όπως είχε γράψει τότε ο Βηματοδότης, η βουλευτής κατέθεσε αίτηση διαζυγίου λίγο αργότερα.
Πηγή: https://thecaller.gr/parapolitika/otan-o-sizigos-tis/?fbclid=IwAR36xHQkRQ85dWn9LCTPQJP_h9s5ZMtfktR17DbBSDhHyxzcdbPTuMoPJH8Πηγή Όταν ο σύζυγος της νέας γ.γ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πιάστηκε με πλαστό πτυχίο στο Δημόσιο

Το νερό είναι το σημαντικότερο στοιχείο της γης. Χωρίς αυτό θα ήταν αδύνατο να υπάρξει ζωή και να μείνουμε υγιείς. Είναι σημαντικό να παραμένουμε ενυδατωμένοι – όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Αλλά υπάρχουν ακόμα πολλοί που δεν πίνουν αρκετό νερό.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολλά συμπτώματα: δυσκολία στην συγκέντρωση, κακή αναπνοή και ξηρό δέρμα.Ο κανόνας που λέει να πίνουμε 8 ποτήρια νερό κάθε μέρα δεν ισχύει πια.

1

Αντί γι’αυτό, πρέπει να καθορίσετε πόσο νερό πρέπει να πίνετε με βάση το πόσο διψάτε και πόσο ζυγίζετε. Γενικά, πρέπει να πίνετε 28 γραμμάρια νερό ανά ένα κιλό. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που ζυγίζει 70 κιλά πρέπει να πίνει περίπου 1,9 λίτρα νερό, αλλά αυτός είναι ένας γενικός κανόνας.

Αναλόγως με το πόσο ιδρώνετε ή πόσο δραστήριοι είστε, μπορεί να χρειαστεί να πιείτε περισσότερο νερό και φυσικά, αν διψάτε θα πρέπει πάντα να πίνετε νερό.

2

Πέρα από την ενυδάτωση, υπάρχουν και άλλοι καλοί λόγοι για να πίνετε νερό. Και όχι μόνο ότι κι ότι, αλλά ζεστό νερό με άδειο στομάχι! Δείτε μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το ζεστό νερό σε σχέση με το κρύο:

1. Καλύτερος μεταβολισμός το πρωί

3

Αν πιείτε ζεστό νερό το πρωί με άδειο στομάχι, ο μεταβολισμός σας θα σας χαρίσει μια έξτρα έκρηξη ενέργειας. Αυτό ενεργοποιεί τον μεταβολισμό σας χωρίς να καταναλώνετε θερμίδες. Αν σας φαίνεται πολύ βαρετό, μπορείτε να προσθέσετε μια φέτα λεμόνι.

2. Υποστηρίζει την πέψη

4

Το ζεστό νερό διασπά τα λίπη στην διατροφή σας. Σας βοηθά να χωνέψετε τα λίπη πιο εύκολα, κάνοντας το σώμα σας να δουλέψει λιγότερο. Αν πίνετε ζεστό νερό τακτικά, έχει μακροπρόθεσμα οφέλη στο πεπτικό σύστημα.

3. Φυσική αποτοξίνωση

5

Το ζεστό νερό είναι κατάλληλο για την αποτοξίνωση του σώματος με απαλό και φυσικό τρόπο. Από την στιγμή που ο μεταβολισμός, η κυκλοφορία του αίματος και η θερμοκρασία του αίματος επηρεάζονται ταυτόχρονα, το σώμα μπορεί να αυτοκαθαρίζεται μέσω του ιδρώτα και των εκκρίσεων.

Πολλά άχρηστα υλικά απομακρύνονται και το σώμα ελευθερώνεται από τους βλαβερούς ρύπους με αυτόν τον τρόπο. Μια φέτα λεμόνι ή λάιμ προσθέτει μια όμορφη νότα και σας χαρίζει ταυτόχρονα βιταμίνη C.

4. Ανακουφίστε τους πόνους περιόδου

6

Το ζεστό νερό εξασφαλίζει την δυνατή κυκλοφορία του αίματος. Έτσι, οι μύες λαμβάνουν περισσότερο αίμα και μπορούν να χαλαρώσουν, ανακουφίζοντας με αυτόν τον τρόπο κράμπες και προωθώντας την γενικότερη ευημερία του σώματος.

5. Γενική ευημερία του σώματος

7

Το βραστό νερό περιέχει λιγότερα βακτήρια και μπορεί να δυναμώσει τις άμυνες του σώματος. Το ζεστό νερό ενισχύει το κυκλοφορικό σύστημα και προλαμβάνει την συσσώρευση βλέννας και ρινικών εκκρίσεων. Ακόμα και στον φάρυγγα, η βλέννα μειώνεται έτσι ώστε τα βακτήρια να μην μπορούν να εγκατασταθούν.

Το νερό έχει περισσότερες ιδιότητες από όσες νομίζουμε. Δεν είναι μόνο το ελιξίριο της ζωής, είναι μια πραγματική πηγή ενέργειας.

Credit: hefty.co

The post Δείτε ΤΙ θα Συμβεί στο Σώμα σας αν Πιείτε Ζεστό Νερό με άδειο Στομάχι. Δεν Πάει το Μυαλό σας! appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Δείτε ΤΙ θα Συμβεί στο Σώμα σας αν Πιείτε Ζεστό Νερό με άδειο Στομάχι. Δεν Πάει το Μυαλό σας!


Αυτο το αρθρο ειναι μια σαιτια στο Μελλον, ενα μελλον που ηδη μπορει να ειναι παρελθον…!

Να πεις την αληθεια , να μην αφησεις αλλους να βαλουν στο στομα σου λογια , να μην τους αφησεις να σε μπερδεψουν για το τι ειδες και τι ενοιωσες …!

Να την πεις οπως ακριβως εγινε , οπως ακριβως σηκωθηκες και τραβηχτηκες απο το κενο ..!

Να μην σε νοιαζει αν θα σε πουν τρελο η ψευτη , θα σωθεις για να το πεις ..αυτο πρεπει να κανεις ..!

Μην τυφλωθεις απο ενεργεια , μην ξεχασεις μην αφησεις κανεναν φυλακα να σε μπερδεψει ..!

Πρεπει να πεις την ιστορια αλλα χωρις να σε επηρεασουν αυτοι που θα την φοβηθουν και θα θελησουν να την κανουν δικη τους …!

Να το θυμασε τωρα για το μετα η το χτες ..!

Stranger…


katohikaΠηγή Εσυ που σωθηκες απο το γκρεμο να πεις την αληθεια για το ποιος σε εσωσε ..!