20 May, 2019
Home / Διαφορα (Page 330)


Κάτω τά χέρια ἀπό τά ἱερά μας σύμβολα!

Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος

«8/10/2018: Τή νύχτα τῆς Κυρια­κῆς πρός Δευτέρα, ἄγνωστοι γκρέμισαν ὑπερμεγέθη τσιμεντένιο σταυ­ρό, πού εἶ­χαν τοποθετήσει στή βραχώδη ἀκτή Ἀ­­­πελῆ, ἐπίσης ἄγνωστοι, κάτω ἀπό τό κάστρο τῆς Μυτιλήνης». Ὅλως τυχαίως ΜΚΟ ζητοῦσε τήν ἀ­πομάκρυνσή του, γιά νά μήν ἐνοχλοῦνται οἱ μουσουλμάνοι ἔ­ποικοι.

Εἰδήσεις πλέον σάν κι αὐτή ἀποτελοῦν συνηθισμένο φαινόμενο. Σταυ­­ροί, ναοί, κοιμητήρια, σημαῖες κιν­δυνεύ­ουν σήμερα στήν πολυπολιτισμι­κή μας κοινωνία. Γιατί, ὅμως, τό­σο μέ­νος κατά τῶν συμβόλων; Για­τί τέτοιο πάθος γιά τήν καθαίρεση, τήν κατα­στρο­φή, τή βεβήλωση ἤ τήν κατάργησή τους σέ δημόσιους χώρους; Δικαιολογημένο τό ἐρώ­τη­μα: Ποιός Εὐρωπαῖος, ποιός εὐρω­παϊ­κός φορέας θά τολμοῦσε νά ζητήσει ἀπό τή βουδιστική, τήν ἰν­δουιστική, τή μου­σουλ­­μανική ἤ καί τήν εἰδωλολατρική Ἀ­σία νά ἀφαιρέσει τά σύμβολά της ἀ­πό τούς δημόσιους χώρους ἤ τήν ἑ­πτάφωτη λυχνία ἀπό τούς Ἑβραίους;
Τά σύμβολα εἶναι συνδεδεμένα ἀπολύτως μέ τήν ἀνθρώπινη ὕ­παρξη καί ἱστορία. Συνιστοῦν στοιχεῖα ταυτότητας, ἀναγνώρισης, κατοχῆς καί κυριαρχίας. Ἐκφράζουν ἔννοιες, ἰδέες, ἀντιλήψεις, ἰδεολογίες, ἔθνη, λαούς, ὀργανισμούς, θρησκεῖες, πολιτικά κόμματα κ.ἄ. Ὅ,τι γιά νά διατυπωθεῖ χρειάζεται συνήθως πολλές λέξεις, λέγεται μέ ἕνα σύμβολο.
Συγκεκριμένα τά δικά μας ἱερά σύμβολα, ὁ σταυρός καί ἡ σημαία μας, σάν φωτεινοί σηματοδότες νοηματοδοτοῦν τήν πορεία μας ὡς λαοῦ καί ὡς ἔθνους• σάν ἄγρυπνοι φύλακες φυλάγουν καί προσδιορίζουν τήν ἐθνική καί πολιτισμι­κή μας κληρονομιά. Μέσα στόν μεταβαλλόμενο κό­σμο πού ζοῦμε, τά σύμβο­λα εἶ­ναι ἡ ταυτότητά μας• ἐγκολ­πώνουν τήν ἱστορία μας, συμπυκνώνουν τόν πολιτισμό μας ποδηγετοῦν τό μέλλον μας• τά σύμβολά μας εἴμαστε ἐμεῖς.
Γιά παράδειγμα, ὁ σταυρός ἄν δέν ἦ­ταν τό σύμβολο μέ τό συγκεκριμένο ἀσύλληπτο περιεχόμενό του, δέν θά τό εἴχαμε τόσο βαθιά στίς καρδιές μας, τό­σο ψηλά στίς συνειδήσεις μας, στούς τόπους λατρείας καί στά σπίτια μας• δέν θά τόν φο­ρού­σαμε καί σέ καμιά περίπτωση δέν θά τόν προσκυνούσαμε! Ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ γιά κάθε πιστό κορυφαῖο σύμβολο θυσίας, νίκης καί θριάμβου, σύμβολο τῆς ἴδιας τῆς σω­τηρίας μας. Ὁ σταυρός προμηνύει τήν Ἀνάστα­ση καί ἡ Ἀνάσταση προϋποθέτει τόν Σταυρό. Πόσα μᾶς διδάσκει τό παράδει­γ­μα τοῦ ρώσου νε­ομάρτυρα Εὐγένιου Ροντιόνωφ, πού ἐπί 100 ἡμέρες οἱ Τσετσένοι προσπαθοῦσαν νά τόν ἀναγκάσουν νά βγάλει τόν σταυρό του, νά ἀρ­νηθεῖ τήν πίστη του καί νά γίνει μου­σουλ­μάνος! Ὁ Εὐγένιος τό ἀρνήθηκε σταθερά καί ἐπίμονα κι ἔγινε μάρτυρας (23 Μαΐου 1996). Γιά μᾶς τούς Ἕλληνες, ὅ­μως, ὁ σταυρός δέν εἶναι μό­νον θρη­σκευτικό σύμβολο• εἶναι τό κατεξοχήν ἐθνικό μας σύμβολο, ἀφοῦ ἡ Ἑλ­λάδα μεγαλούργησε μέσα στούς αἰ­ῶ­νες, ἐπειδή συμπορεύτηκε μέ τόν Ἐσταυρωμένο.
Ἡ σημαία, ἐπίσης, ἀποτελεῖ τό ἱερότερο σύμβολο τῆς χώρας μας. «Παιδιόθεν» γαλουχηθήκαμε νά τῆς ἀποδί­δουμε ἰδιαίτερη τιμή, εὐλάβεια καί σεβασμό, καθώς στίς πτυχές της συμπυκνώνεται ἡ ἱστορία, τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον τῆς πατρίδας μας. Δέν πρόκειται γιά ἕνα ἁ­πλό ἰδιωτικό ἀντικείμενο, ἀλλά γιά ἐθνικό Σύμβολο, πού χρή­­ζει πάντοτε ἀπονομῆς τιμῆς καί σεβασμοῦ. Ἡ ἔν­νοιά της συνδέεται στενά μέ τήν ἔν­νοια τῆς ἐλευθερίας. Καί ἡ θέα της, παντοῦ καί πάντοτε, σκορπάει ρίγη συγκίνησης, πού ἀναπτερώνουν τό ἠθι­κό τοῦ λαοῦ. Ἔρχεται ἀπό μακριά καί ὁδηγεῖ μακριά, στήν κατάσταση τήν πέ­ρα ἀπό τά φαινόμενα καί τά νοούμενα. Μέσα της περικλείεται ὅ­λη ἡ ἰδέα τῆς πατρίδας καί τοῦ κράτους. Γι’ αὐτό καί χύθηκε τόσο αἷμα γιά αὐτή.
Ποιός μπορεῖ νά ξεχάσει τόν γενναῖο σημαιοφόρο πού σκοτώθηκε ἀ­πό ἐχθρι­κά πυρά στήν κορυφή τοῦ Μπιζανίου τό 1912, ἐνῶ ἔστηνε τήν ἑλληνική σημαία; Στή μάχη πού ἀκολούθησε σκοτώθηκαν δέκα στρατιῶτες, γιά νά μήν πέσει ἡ Σημαία στά χέρια τοῦ ἐχθροῦ. Στό τέ­λος ὁ λοχίας πού εἶχε ἀπομείνει ὅρμησε στό ὕψωμα, ἀγκάλιασε τή σημαία, κατρακύλησε αἱμόφυρτος στήν πλαγιά καί, ὅ­ταν ἔφθασε στόν διοικητή τοῦ τάγματος, στά­θηκε ὄρθιος, τόν χαιρέτησε ἀναφέροντας: «Κύριε διοικητά, ἔχω τήν τιμή νά σᾶς παραδώσω τή σημαία» καί ἔπεσε νεκρός.
Ἐπίσης ὁ γενναῖος εὔζωνας Κων­σταν­τῖνος Κουκίδης. Σύμφωνα μέ τίς σχετικές διηγήσεις, στίς 27 Ἀπριλίου 1941, ὅταν οἱ Γερμανοί ἔμπαιναν στήν Ἀθήνα, ἔχοντας καθήκοντα σκο­ποῦ στήν Ἀκρόπολη, ἀρνήθηκε νά τούς παραδώσει τήν ἑλληνική σημαία. Τήν ὑπέστειλε, τυλίχτηκε μέ αὐτή καί ρίχθηκε στό κενό.
Μέ συγκίνηση ἀκόμη θυμόμαστε τήν «Κυρά τῆς Ρῶ», Δέσποινα Ἀχλαδιώτη, ἡ ὁ­ποία ἐπί 40 χρόνια ὕψωνε τήν ἑλληνική σημαία στήν ἀκριτική νησίδα τῆς Ρῶ τῶν Δωδεκανήσων κάθε πρωί καί τήν κατέβαζε μέ τή δύση τοῦ ἡλίου! Ἀλλά καί ἡ «Κυρά τῶν Μαρασίων» – Βα­σιλική Λαμπίδου ἐπί 50 χρόνια ὕψωνε τήν ἑλληνική σημαία στήν αὐ­λή τοῦ σπιτιοῦ της, στά Μαράσια τοῦ Ἕβρου, 100 μόλις μέτρα ἀπό τά σύ­νο­ρα μέ τήν Τουρκία!
Πρόσφατο παράδειγμα τιμῆς καί σεβασμοῦ στήν ἑλληνική σημαία ἀ­ποτελεῖ ὁ ἐθνομάρτυρας Βορειοη­πει­ρώτης Κωνσταντῖνος Κατσίφας ἀπό τούς Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἠπείρου, κοντά στό Ἀρ­γυροκάστρο. Τόν δολοφόνησαν, ἐ­πει­δή ὕψωσε τήν ἑλληνική σημαία -μεγάλων δια­στά­σεων- στό στρατιωτικό κοιμη­τήριο τοῦ χωριοῦ του, ὅπου εἶναι θαμ­μένοι ἑ­κατό περίπου ἥρωες τοῦ Ἔ­πους τοῦ 1940. Τό γενναῖο Ἑλληνόπου­λο, πρίν ἐκτελεστεῖ, φώναξε -ὅ­πως με­τέδωσαν τά ἀλβανικά μέσα ἐνημερώσεως- «Ζήτω ἡ Ἑλλάς! Ζήτω ὁ Ἑλληνισμός!».
Ὅλα αὐτά μᾶς χρεώνουν. Μέσα στό μωσαϊκό τῶν θρησκειῶν, τῶν πολιτισμῶν, τῶν γλωσσῶν καί τῶν ποικίλων ἐθνικῶν παραδόσεων, ὀφείλου­με νά διαφυλάξου­με τή δική μας πί­στη, τήν ὀρθόδοξη, καί τό δικό μας ἰδιαίτερο ἐθνικό χρῶμα, τό ἑλληνικό, ὄχι ἁπλῶς ἐπειδή εἶναι δικά μας, ἀλ­λά ἐπειδή καθορίζουν τήν ταυτότητά μας, πού ἀποτελεῖ τή δύναμη ἀντίστασης στή σα­ρωτική λαίλαπα τῆς πα­γ­κο­σμιοποίησης.
Ἀναμφισβήτητα, ζοῦμε μιά νέα μορ­φή εἰκονομαχίας. Καί ἡ πολεμική αὐτή δέν θά περιοριστεῖ στά χριστιανικά σύμβολα, θά ἐπεκταθεῖ σέ ὅλα, καθώς προετοιμάζεται ἡ ἐγκαθίδρυ­ση τοῦ οὐδε­τε- ­ρόθρησκου καί ὄχι μό­νον κράτους. Ἀλ­λά νά μή μᾶς δια­φεύγει: Ὅποτε λαός ἔ­χασε τά σύμβολά του, τελικά ἔχασε τήν ἱστορία του, τή θρησκεία του, τίς παραδόσεις του, τά ἔθιμά του, τόν πολιτισμό του, τά πάντα. Ἄρα ἔπαψε νά ὑπάρχει! Ὅταν σύμ­βολα καί μνημεῖα ἐξευτελίζονται καί βεβηλώνονται στή συνείδηση τοῦ κόσμου, τότε ὁ λαός αὐτός εἶναι στά πρόθυρα ἐνταφιασμοῦ τοῦ μέλλοντός του!
aktinesΠηγή Κάτω τά χέρια ἀπό τά ἱερά μας σύμβολα!


Γράφει: Θεόφραστος Ανδρεόπουλος

Μετά τα κρούσματα «αποστασίας» ακόμα και ειδικών αστυνομικών δυνάμεων οι οποίες άρχισαν να βγάζουν τα κράνη τους για να δείξουν την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές με τα «κίτρινα γιλέκα», ο Γάλλος πρόεδρος Μ.Μακρόν αναγκάζεται να υποχωρήσει υπό την πίεση της κοινωνικής οργής, με την οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπος.

Μέχρι τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωνε πως κυβέρνηση θα διατηρήσει την ίδια πολιτική αλλά μετά την γενική εξέγερση που λαμβάνει χώρα στην Γαλλία και η οποία φάινεται πως δεν είναι δυνατόν να κατασταλλεί, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε τελικά από τον πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ να δεχτεί «τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο καθώς και εκπροσώπους των διαδηλωτών», την επομένη των βίαιων επεισοδίων για συνομιλίες,

Οι συναντήσεις αυτές αρχίζουν σήμερα Δευτέρα. Προφανώς ο Μ.Μακρός επιχειρεί να κερδίσει χρόνο που είναι το μόνο που μπορεί να κάνει αυτή την στιγμή.

Εκτός από τους αρχηγούς των κομμάτων, δεκτή θα γίνει «η ομάδα των “κίτρινων γιλέκων” η οποία θέλει να ξεκινήσει διάλογο με την κυβέρνηση, όπως και η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό.

Ήδη, το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε στείλει επιστολή στον Μακρόν, ζητώντας τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικής συζήτησης «το συντομότερο δυνατόν».

Βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και της αριστερής «Ανυπότακτης Γαλλίας» επιμένουν ότι θα καταθέσουν πρόταση μομφής. Στη δεξιά, ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών Λοράν Βοκιέ εμμένει στο δημοψήφισμα για τη φορολογική πολιτική για το περιβάλλον, ενώ η Μαρίν Λεπέν όπως και ο αριστερός Ζαν-Λικ Μελανσόν έχουν ζητήσει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την διεξαγωγή εκλογών.

Η έκταση των επεισοδίων που μετέτρεψε την γαλλική πρωτεύουσα σε επίγεια κόλαση και προκάλεσε τον τραυματισμό παραπάνω από εκατό ατόμων, οδήγησε τον Εντουάρ Φιλίπ να ματαιώσει το ταξίδι του στην Πολωνία και τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP24.

Στην αρχή ο Μ.Μακρόν προσπάθησε να επιδείξει πυγμή και σκληρότητα μιλώντας μάλιστα για «ενόχους που θα ταυτοποιηθούν και θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Σύντομα όμως κατάλαβε ότι δεν είναι καθόλου αρεστός στην γαλλική κοινωνία και ιδιαίτερα τα «κοσμοπολίτικα» και καθόλου εθνικά οράματά του.

«Μυρίζει επανάσταση: Από την Οπερά στη λεωφόρο Φος, περνώντας από την οδό Ριβολί και τη λεωφόρο Οσμάν, αρκετές κοσμοπολίτικες συνοικίες του Παρισιού έγιναν θέατρο σκηνών αντάρτικου πόλης στο περιθώριο της κινητοποίησης των κίτρινων γιλέκων», μετέδιδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η προεδρία Μακρόν κλυδωνίζεται από τις σφοδρότερες κοινωνικές ταραχές που έχει βιώσει η Γαλλία από τη δεκαετία του 1960 μετά τον περιβόητο Μάη του 68, τότε που την χώρα κυβερνούσε ο μεγάλος ηγέτης Σαρλ Ντε Γκωλ

Στην εξέγερση, συμμετέχουν άπαντες: Από τον χώρο της αριστεράς μέχρι και όσους ψηφίζουν Μαρί Λεπέν.

Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει έντονη η παρουσία της γαλλικής σημαίας και ξεκίνησε από το Διαδίκτυο και τα σόσιαλ μίντια στις αρχές του Νοέμβρη, υιοθετώντας το κίτρινο γιλέκο ως σήμα κατατεθέν.

Πρόκειται για το χαρακτηριστικό γιλέκο που ειδικά στη Γαλλία είναι υποχρεωμένοι να έχουν οι οδηγοί σε περίπτωση ανάγκης και συμβολίζει ακριβώς αυτή την έκτακτη ανάγκη στην οποία βρίσκεται η χώρα.

Κανένα κόμμα ή οργάνωση ή συνδικάτο δεν έχει μπορέσει να οικειοποιηθεί το κίνημα αυτό στο οποίο μετέχουν μαζικά οι πολίτες.

Βέβαια εντύπωση προκάλεσε το γεγονός το πόσο εύκολα διαδόθηκε κυριολεκτικά από μια «σπίθα» που σημαίνει πως η οργή στην γαλλική κοινωνία κατά του Μ.Μακρόν είναι διάχυτη.

Οι διαδηλωτές, οι οποίοι δρουν σε ομάδες ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις, αλλά και σε πολλά σημεία στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις ζητά από τον Μακρόν να προβεί σε μια ισχυρή κίνηση, αρχίζοντας με πάγωμα της αύξησης των φόρων στα καύσιμα.

Τα αιτήματά τους έχουν να κάνουν με την οικονομία, τη φορολογία, όπως την μη αύξηση των φόρων στα καύσιμα και την ακύρωση της επιπλέον επιβάρυνσης στους τεχνικούς ελέγχους των αυτοκινήτων.

Σταδιακά, ωστόσο, έθεσε επί τάπητος και καθαρά πολιτικά αιτήματα, με πιο χαρακτηριστικό την παραίτηση του Μακρόν, αλλά και την προώθηση θεσμών άμεσης δημοκρατίας με τη διοργάνωση δημοψηφισμάτων για τους μεγάλους κοινωνικούς προσανατολισμούς της χώρας!

Αν στη Γαλλία επαναστατούν για μια μικρή αύξηση στην τιμή της βενζίνης, τότε τι θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα; Το 70% της τιμής της βενζίνης είναι φορολογία!

Η πραγματική αιτία της εξέγερσης είναι ότι οι Γάλλοι λένε όχι στην παγκοσμιοποίηση. Θέλουν πίσω την χώρα τους. Να την ορίζουν οι ίδιοι.Πηγή Υποχωρεί ατάκτως ο Μακρόν και ζητάει διάλογο με τα «κίτρινα γιλέκα»: Ζητούν την παραίτησή του οι εξεγερμένοι

…για την εξαγορά του Alpha…

Δεν έχει λάβει ακόμη καμία ενημέρωση το ΕΣΡ για την πράξη απόκτησης του 51% του Alpha από τη Motor Oil. 

Η…
νομοθεσία ορίζει πως μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η Αρχή πρέπει να λάβει τα σχετικά έγγραφα και εν συνέχεια να ξεκινήσει τον έλεγχο της έγκρισης ή της απόρριψης της πράξης. 

Στη συνέχεια τη σκυτάλη λαμβάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τον έλεγχο της ρύθμισης των ζητημάτων της αγοράς…

typologies.gr

Πηγή Καμία ενημέρωση προς το ΕΣΡ…


Γράφει ο Σπύρος Μακρής

Μια σφαίρα ή ένα φωτεινό πλάσμα με πρασινωπή απόχρωση φαίνεται να είχε παγιδευτεί στον ουρανό πάνω από την ιαπωνική πόλη Niigata.

Η σφαίρα πλάσματος άρχισε σιγά-σιγά να ανεβαίνει στον ουρανό σκορπίζοντας πίσω της μία φωτεινή ουρά σαν την χρυσόσκονη της Τίνγκερμπελ από το γνωστό παραμύθι με τον Πίτερ Παν. Όσοι το είχαν αντιληφθεί, το κοιτούσαν με αμηχανία, καθώς δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τι ακριβώς έβλεπαν. Η παρατήρηση ήταν επίσης ορατή σε άλλες περιοχές όπως Kanagawa, Chiba, Iwate και Akita.
Το άγνωστο αντικείμενο συμπεριφέρθηκε με εξαιρετικά ιδιόμορφο τρόπο και δεν μπορούσε να εμπίπτει σε ένα συγκεκριμένο κριτήριο από αυτά που γνωρίζουμε για τα φαινόμενα του ουρανού.
Σύμφωνα με το Εθνικό Αστρονομικό Παρατηρητήριο της Ιαπωνίας, θα μπορούσε να είναι λαμπερό κομμάτι από συντρίμμια πυραύλων που πέφτουν ή εκτινάσσονται και καίγονται στην ατμόσφαιρα.
Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακτηθεί θραύσματα της μυστηριώδους «βολίδας», ενώ και η συμπεριφορά του αντικειμένου είναι εντελώς αφύσικη, με τρόπο που δεν μπορεί να περιγραφεί μέσω συμβατικών εξηγήσεων, αφού η διαδρομή που ακολουθεί είναι ανοδική.
Ποιο είδος πτώσης συντριμμιών, ή σπάνιων φαινομένων, συμπεριφέρεται έτσι; Και η απάντηση είναι εξαιρετικά μάλλον «κανένα».
Μία εξήγηση που θα μπορούσε να ταιριάζει είναι εκείνη που έδωσε ο Δρ Franklin Ruehl με Ph.D. Φυσικής, του πανεπιστημίου UCLA, σε άρθρο του για την Huffington Post, σχετικά με τις βιομορφές που ονομάζονται «μηδενικά» (Zeroid) που, σύμφωνα με τον ίδιο, κατοικούν στις εσοχές του ελεύθερου χώρου. Τα Zeroid έχουν αναπτύξει μια προστατευτική ασπίδα, είτε ηλεκτρομαγνητική είτε φυσική, για να τους επιτρέπει ένα ασφαλές πέρασμα μέσα από τον «κόσμο» τους στον δικό μας.
Αυτές οι πρωτογενείς βιομορφές που βρίσκονται παντού στο χώρο και στο διάστημα, μέσα και έξω από τους γαλαξίες, έχουν τεκμηριωθεί ευρέως εδώ και δεκαετίες και υπάρχουν αρκετά βίντεο και φωτογραφικές εγγραφές που το επιβεβαιώνουν.
Το γιατί οι αρχές προσπαθούν να κρύβουν ακόμα την ύπαρξή τους δεν έχει ακόμη κατανοηθεί.
Όπως και να έχει, παρακολουθείστε το βίντεο που ακολουθεί, με το συμβάν που έγινε πριν μερικά χρόνια (Οκτώβριος 2016), με πηγή προέλευσης τον μεγαλύτερο τηλεοπτικό οργανισμό της Ιαπωνίας, το NHK News. Στην συνέχεια δείτε και το επόμενο βίντεο, όπου πιθανότατα είναι το ίδιο αντικείμενο από μετεωρολογική κάμερα:
ORBE DE PLASMA CRUZA EL CIELO DE JAPÓN DESAFÍA LA LÓGICA TERRENALhttps://youtu.be/7NKUaHUeynM

Δείτε πιθανότατα το ίδιο αντικείμενο από μετεωρολογική κάμερα:

20161031 火球情報


https://youtu.be/tI42Of7YOKYdiadrastikaΠηγή Φωτεινή Σφαίρα Αψηφά Όλη τη Γνωστή Λογική στην Ιαπωνία

…τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία…

Άλλαξε, εκ νέου το σήμα της Νέα Δημοκρατίας, αυτή τη φορά για να τιμηθεί η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Η…
φλόγα του πυρσού μεταμορφώνεται σε ράμπα, συμβολίζοντας την ανάγκη κινητοποίησης υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Να σημειωθεί πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνηθίζει να αλλάζει το σήμα του για να τιμήσει σημαντικές ημέρες…

Πηγή Η ΝΔ αλλάζει το σήμα της ξανά…

Η αμερικανική κυβέρνηση μόλις το 2013 παραδέχθηκε ότι η Περιοχή 51 υπάρχει!
Επιβάτης πτήσης της American Airlines κατέγραψε με την κάμερά του ένα μεγάλο ιπτάμενο δίσκο με λαμπερά φώτα και σφαίρες να ξεφεύγουν από αυτόν.
Ο ανώνυμος μάρτυρας ανέφερε τη θέαση του στο «Κοινό Δίκτυο ΑΤΙΑ» (Mutual UFO Network, MUFON), μια αμερικανική μη κερδοσκοπική οργάνωση, που ερευνά ιπτάμενα αντικείμενα και άλλες παρόμοιες θεάσεις.
Όπως είπε ο ίδιος στην οργάνωση: «Ήμουν σε μια πτήση της American Airlines από το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια προς το Χιούστον του Τέξας, όταν παρατήρησα ένα εκτυφλωτικό φως στην έρημο κοντά στην περιοχή Luning και Gabbs στη Νεβάδα. Τότε είδα το αντικείμενο. Ήταν ένα μεγάλος ασημένιος δίσκος που φάνηκε να είναι στη μέση της ερήμου.»
Είπε επίσης ότι ο δίσκος είχε πολλά φώτα, που σχεδόν σου τύφλωνε τα μάτια. Κατάφερα και τράβηξα έξι φωτογραφίες πριν πέσει η μπαταρία στο κινητό μου.
Και συνέχισε: «Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους δεν είπε λέξη για το γεγονός και το αεροπλάνο πέταξε έως ότου το αντικείμενο εξαφανίστηκε πίσω από την οροσειρά».
Τελειώνοντας ανέφερε: «Δεν υπήρχαν άλλοι επιβάτες απ” ό,τι φαίνεται που να παρατήρησαν το δίσκο και να το σχολιάσουν».
Ερευνητές που σχολίασαν την αναφορά λένε, όπως αναφέρει το aporrito, ότι μπορεί να έχει σχέση με την περίφημη Αμερικανική μυστική βάση στην Περιοχή 51 που βρίσκεται στην έρημο της Νεβάδα, την οποία η κυβέρνηση, μόλις το 2013 παραδέχθηκε ότι υπήρχε!
Η περίφημη βάση 51 από αεροφωτογραφία
Η περιοχή εντάσσεται σε πολλούς μύθους με ΑΤΙΑ και επισκέψεις εξωγήινων μορφών ζωής, αλλά και ως μια μυστική βάση πειραμάτων της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ κάτι που μπορεί να έχει σχέση με την συγκεκριμένη θέαση. Δηλαδή να ήταν κάποιο μυστικό πείραμα η πτήση ενός υπερσύγχρονου αεροσκάφους.
Η συγκεκριμένη υπόθεση καταχωρήθηκε στον κατάλογο της MUFON με τον αριθμό 72656.


pronews.grΠηγή Δείτε τι κατέγραψε επιβάτης αεροσκάφους κοντά στη μυστική βάση 51! (φώτο)

H παλιά τoυ ζωή, αυτή πoυ ήταν συνδεδεμένη με την καρέκλα τoυ υπoλoγιστή, απoτελεi μακρινή ανάμνηση. Όχι γιατi έχoυν περάσει πoλλά χρoνια απo τoτε πoυ o εν λoγω απoφoιτoς τoυ τμήματoς ηλεκτρoνικών υπoλoγιστών περνoύσε ώρες επi ωρών μπρoστά στo laptop, αλλά γιατi…
η νέα τoυ επαγγελματική δραστηριoτητα θα μπoρoύσε στα λεξικά να απoτελεi τo αντiθετo της καθιστικής ζωής.

XRIMATA

O 39χρoνoς Δημήτρης Δημoπoυλoς εiχε τη φυσιoλατρiα, τα ταξiδια και την αεικiνητη δράση στo αiμα τoυ και ως γνωστoν τo… πεπρωμένo φυγεiν αδύνατo. Aπo τη στιγμή πoυ… μυρiστηκε oτι μπoρεi να συνδυάσει oλα αυτά – μαζi με την αγάπη τoυ για τα ζώα – με κάτι επικερδές, δεν εiχε παρά να πάρει τα… βoυνά και τα λαγκάδια.

Eiναι κάπως ασυνήθιστo να βλέπεις στην περιoχή της Χαλανδρiτσας έναν… ψαγμένo τύπo με μαλλιά ράστα και τατoυάζ να oργώνει κυριoλεκτικά τα βoυνά, περπατώντας 8 με 10 ώρες την ημέρα παρέα με δύo σκύλoυς. Τoσo ασυνήθιστo πoυ υπoλoγiζεται oτι μoνo έξι άνθρωπoι ακoμα στην Eλλάδα εiναι επαγγελματiες ανιχνευτές τρoύφας, τoλμώντας να επενδύσoυν σε ένα πρoϊoν πoυ μoιάζει με …χρυσάφι αλλά η σoδειά τoυ απαιτεi υπoμoνή, επιμoνή και γερo… στoμάχι.

O Δημήτρης εiναι o μoναδικoς «κυνηγoς» αυτoύ τoυ υπoγειoυ μανιταριoύ στην ευρύτερη περιoχή της Πάτρας, απo την oπoiα μετακoμισε στη γειτoνική Χαλανδρiτσα ώστε να έχει πιo εύκoλη πρoσβαση στην πανiδα της Aχαΐας.

Όλα ξεκiνησαν απo ένα ένθετo σε μια εφημερiδα oπoυ διάβασε για αυτo τoν περiεργo μύκητα, τo σπάνιo εiδoς μανιταριoύ, πoυ ανιχνεύεται δύσκoλα και στoιχiζει μια μικρή… περιoυσiα oντας μια εύγευστη υπερτoφή πoυ κoσμεi την εκλεπτυσμένη κoυζiνα και ιντριγκάρει τoυς σεφ ανά τη υφήλιo.

Τo ένθετo της εφημερiδας αναφερoταν στην ελεύθερη συλλoγή τρoύφας στo βoυνo, στην διαδικασiα της εξερεύνησης και τα εξειδικευμένα σκυλιά πoυ σκάβoυν και φέρνoυν στo φως τo υπoγειo μανιτάρι.

«Eγώ τα αγαπoύσα oλα αυτά. Και τα σκυλιά και την φύση και τις διαδρoμές στα βoυνά. Aυτή η δραστηριoτητα, τα συνδύαζε oλα. Eiπα λoιπoν να τo ψάξω και κάπως έτσι ξεκiνησε η περιπέτεια» μoυ λέει o Δημήτρης, σε συνέντευξη τoυ στo «thebest.gr».

«Πήγα αρχικά στην Βoρεια Eλλάδα, εκεi oπoυ υπάρχει εμπειρiα για τo θέμα και μετά στην Iταλiα, η oπoiα θεωρεiται αυθεντiα στην συλλoγή και καλλιέργεια τρoύφας και στην oπoiα βέβαια υπάρχει γνώση και εξειδiκευση, κάτι πoυ δεν συμβαiνει στην Eλλάδα oπoυ η ενασχoληση με την τρoύφα βρiσκεται σε πoλύ αρχικo στάδιo.

Όταν ξεκiνησα, αγoράζoντας τoν πρώτo μoυ σκύλo, στην Eλλάδα ασχoλoύνταν περiπoυ 7 άτoμα, μετά άρχισαν να αγoράζoυν πoλλoi σκυλιά για συλλoγή τρoύφας, και έφτασαν περiπoυ τα 300 σκυλιά στην χώρα, αλλά αφoρoύν κυρiως ερασιτέχνες. O λoγoς εiναι oτι oσoι απoφασiζoυν να μαζέψoυν τρoύφα, νoμiζoυν oτι πρoκειται για κάτι εύκoλo με απoτέλεσμα oταν βλέπoυν τα δύσκoλα, oταν ανακαλύπτoυν oτι απαιτεiτει μεγάλη πρoσπάθεια, επιμoνή και υπoμoνή, να εγκαταλεiπoυν και να καταλήγoυν να τo έχoυν ως χoμπι».

O Δημήτρης Δημoπoυλoς αγoρασε τo πρώτo τoυ σκυλi πριν απo 6 χρoνια έναντι 5.000 ευρώ – «ήμoυν τελεiως αδαής τoτε και τoν χρυσoπλήρωσα» λέει – και τα τελευταiα τρiα χρoνια, η τρoύφα έχει γiνει τo κυρiως επάγγελμά τoυ. Τo δεύτερo σκυλi τoυ τo αγoρασε έναντι 2.000 ευρώ. Eiχε μάθει τα κoλπα της αγoράς και ήξερε πoυ και πως να ψάξει χωρiς να χαλάσει μια μικρή …περιoυσiα.

«Άρχισα σιγά να κάνω δειλά βήμαστα στην Eλλάδα σε φάση εξερεύνησης. O πρώτoς μoυ σκύλoς με έμαθε oυσιαστικά να κυνηγάω, παρακoλoυθώντας τoν να ψάχνει και παράλληλα διαβάζoντας πoλύ, άρχισα να καταλαβαiνω τι γiνεται» λέει o Δημήτρης.

Mαζi με την τρoύφα ήρθε και η απoκέντρωση. Πήρε την απoφαση να μετακoμiσει μoνιμα στην Χαλανδρiτσα, τoπo καταγωγής της μητέρας τoυ, να φτιάξει τo πατρικo της σπiτι και να αρχiσει τα ταξiδια τoυ στα βoυνά, διατηρώντας παράλληλα και μια καλλιέργεια τρoύφας σε ειδικo φυτώριo η oπoiα βρiσκεται στoν έκτo χρoνo της και δεν έχει ακoμη απoδώσει καρπoύς.

«Σε o,τι αφoρά τo ψάξιμo, πoλλoi απoγoητεύoνται. Νoμiζoυν oτι με τo πoυ θα πάρoυν έναν σκύλo θα βγoυν βoλτα και θα βγάλoυν τρoύφα. Δεν εiναι έτσι. Eγώ πάντως υπήρξα τυχερoς καθώς έβγαλα τρoύφα στην πρώτη βoλτα πoυ έκανα με τoν σκύλo μoυ στην Aρκαδiα. Για να βρεις τρoύφα ξεκινάς και περπατάς παρατηρώντας τo τoπio. Υπάρχoυν και γεωλoγικoi χάρτες αναφoρικά με τη σύσταση τoυ χώματoς, καθώς κάθε εiδoς τρoύφας θέλει και διαφoρετικo χώμα. Πρoσέχεις τoυς συνδυασμoύς των δέντρων και των φυτών, τo κλiμα, απoκλεiεις με βάση αυτά μερικά σημεiα ή δεiχνεις μεγαλύτερη επιμoνή σε άλλα πoυ φαiνεται oτι έχoυν oλες τις πρoϋπoθέσεις για να δώσoυν τρoύφα και συνεχiζεις. H τρoύφα θέλει πoλύ χρoνo και πoλύ περπάτημα στα βoυνά. Πλέoν κάνω συνεχώς ταξiδια, εκτoς απo την Eλλάδα και σε Βαλκάνια, Iταλiα», εξηγεi o Δημήτρης, o oπoioς διαθέτει τo πρoϊoν τoυ στην Πάτρα, την Aθήνα και τη Θεσσαλoνiκη.

«H σoδειά, έχει να κάνει με τo κλiμα, την επoχή και τη χρoνιά. Παiζει μεγάλo ρoλo πώς θα σε πάει o καιρoς. Σε αυτo τo σημεio εiμαστε oπως oι αγρoτες. H φρέσκια τρoύφα δεν συντηρεiται πάνω απo 15 ημέρες μέσα σε ψυγεio. Για τo φρέσκo πρoϊoν έχω σταθερoύς πελάτες εστιατoρια της περιoχής, σε εβδoμαδιαiα βάση. Όταν υπάρχει μεγάλη πoσoτητα oπως π.χ. τo καλoκαiρι, πoυ μπoρεi να βγάζεις και 3 και 5 κιλά την ημέρα, έρχεσαι σε συμφωνiα με τoυς εμπoρoυς oι oπoioι διαθέτoυν σε ευρύτερη κλiμακα τo πρoϊoν». H τρoύφα, διατiθεται έναντι περiπoυ 350 ευρώ τo κιλo, θεωρεiται υπερτρoφή και δεν μαγειρεύεται. Χρησιμoπoιεiται ως καρiκευμα σαν τo μπαχάρι και oι τιμές της καθoρiζoνται κάθε Δευτέρα ανάλoγα με τις συνθήκες και την επάρκεια της εκάστoτε εβδoμάδας!

O Δημήτρης δηλώνει oτι δεν αλλάζει με τiπoτα αυτo πoυ κάνει, αφoύ καταφέρνει να συνδυάζει τo χoμπι τoυ με την… ψυχoθεραπεiα και ένα καλo εισoδημα. Δεν έχει άλλωστε λoγo να αλλάξει επάγγελμα, oταν αναγνωρiζεται ως πρωτoπoρoς σε μια αναπτυσσoμενη καλλιέργεια στη χώρα μας. Aπo τις πoλλές επoικoδoμητικές επαφές πoυ έχει κάνει ήταν και αυτή με έναν Iταλo καθηγητή γεωπoνiας, o oπoioς υπoστηρiζει oτι η τρoύφα ξεκiνησε απo την Eλλάδα και μετά πήγε στην Μεσoγειo. Όπως επiσης και oτι στη χώρα μας έχoυν γiνει 3 με 4 παγκoσμιες καταγραφές νέων ειδών τρoύφας!

Πηγή

The post Aυτoς o 39χρoνoς Έλληνας βγάζει 2000 ευρώ τη μέρα! Δεiτε τι κάνει και θα εκπλαγεiτε… appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Aυτoς o 39χρoνoς Έλληνας βγάζει 2000 ευρώ τη μέρα! Δεiτε τι κάνει και θα εκπλαγεiτε…

Τι αποκαλύπτει βίντεο-ντοκουμέντο…

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της 21χρονης φοιτήτριας που βρέθηκε νεκρή στη Ρόδο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να λύσουν τον…
γρίφο και να αποκαλύψουν πώς κόπηκε το νήμα της ζωής της 21χρονης.

Η άτυχη φοιτήτρια που σπούδαζε τα τελευταία τρία χρόνια στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, βρέθηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευής σε ένα δύσβατο σημείο, το οποίο επισκέπτονται κυρίως ψαράδες. 

Σύμφωνα με τον πατέρα της που επικαλείται τον ιατροδικαστή, η 21χρονη έφερε ίχνη στραγγαλισμού στον λαιμό και εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός της. Το στοιχείο που οδήγησε στην ταυτοποίηση της σορού ήταν ένα τατουάζ σε σχήμα τριαντάφυλλου που είχε στο πόδι της.

Οι Αρχές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως πώς για γιατί η 21χρονη βρέθηκε μέσα στη νύχτα και εκτός τουριστικής περιόδου στη συγκεκριμένη περιοχή. Αν τελικά αποδειχτεί ότι πρόκειται για έγκλημα, αμέσως γεννάται το ερώτημα εάν το φονικό έγινε εκεί ή κάπου αλλού και η φοιτήτρια μεταφέρθηκε στο εν λόγω σημείο από τον δράστη χωρίς τις αισθήσεις της ή και νεκρή.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί ένα βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, στο οποίο η κοπέλα φαίνεται να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας και να απομακρύνονται. Η καταγραφή έγινε την Τρίτη και έπειτα τα ίχνη της χάθηκαν έως την Παρασκευή, οπότε και βρέθηκε νεκρή.

Η οικογένεια και οι φίλοι της άτυχης φοιτήτριας περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα της εξέτασης από τον ιατροδικαστή, ο οποίος θα διαπιστώσει εάν η 21χρονη είχε πέσει θύμα βιασμού.

Υπενθυμίζεται ότι τρία άτομα έχουν κληθεί να καταθέσουν για την υπόθεση της άτυχης φοιτήτριας. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς και έναν υπήκοο Αλβανίας που ήταν από τα τελευταία πρόσωπα που είδαν ζωντανή την 21χρονη. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα άτομα με τα οποία είχε επαφές τις τελευταίες της στιγμές, ενώ φως αναμένεται να ρίξει στην υπόθεση η άρση τηλεφωνικού απορρήτου…

Πηγή Θρίλερ με την υπόθεση θανάτου της φοιτήτριας…

Αλλαγή στρατηγικής από την ΕΡΤ. Ο φορέας θα επενδύσει άμεσα το ποσό των 4 εκατ. ευρώ σε πρόγραμμα, επιλέγοντας να πληρώσει τους προμηθευτές, ειδικά στην…
περίπτωση των διανομέων των ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών. 

Η ΕΡΤ ζήτησε ταινίες πρώτης επιλογής, σε… ανοικτή τιμή, εγκαταλείποντας την προηγούμενη πολιτική, όταν διάλεγε από τέσσερις κατηγορίες ταινιών. Οι αποφάσεις για τη διάθεση των 4 εκατ. ευρώ έχουν σχεδόν ληφθεί, αλλά θα πρέπει να επικυρωθούν με αποφάσεις που θα λάβει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ…

typologies.gr

Πηγή Ποσό 4 εκατ. ευρώ σε πρόγραμμα από ΕΡΤ…

Καθίστε και χαλαρώστε. Μετά, χωρίς να το πολυσκεφτείτε, πλέξτε τα δάχτυλα των χεριών σας, ώστε να κοιτάνε προς τα μπροστά. Ποιος αντίχειρας είναι από επάνω; Ο δεξιός ή ο αριστερός; Αν είστε άνδρας, το πιθανότερο είναι να πρόκειται για τον αριστερό, αν είστε γυναίκα για τον δεξιό. Στη συνέχεια, ξεμπλέξτε τα χέρια σας και κοιτάξτε προσεκτικά τα δάχτυλά σας. Στους άνδρες συνήθως ο παράμεσος είναι μακρύτερος από τον δείκτη, ενώ στις γυναίκες το συνηθισμένο είναι να έχουν παρόμοιο μήκος. Κάπως έτσι τα δάχτυλά μας μπορούν να μας δώσουν μία πρώτη απάντηση για το αν έχουμε ανδρικό ή γυναικείο εγκέφαλο.

Όλοι έχουμε διαφορές, άλλες ικανότητες, άλλα ταλέντα, άλλες κλίσεις, κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με το αν είμαστε άνδρες ή γυναίκες. Για παράδειγμα, οι άνδρες παθιάζονται με τα αυτοκίνητα, ενώ οι γυναίκες έχουν την ικανότητα να κατανοούν και να συμπάσχουν με τους άλλους. Φταίει όμως άραγε ο τρόπος που είμαστε φτιαγμένοι ή έχει μόνο να κάνει με τον τρόπο που μας αντιμετωπίζει η κοινωνία και οι γύρω μας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων το φύλο μας;

Οι διαφορές αυτές μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι θα μπορούσαν να αφορούν μόνο βιβλία αυτοβοήθειας και περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας, αλλά οι διαφορές του φύλου, όπως τις ονομάζουν οι επιστήμονες που τις μελετάνε, έχουν τελικά μεγάλη επιστημονική, αλλά και πρακτική σημασία.

Ο καθηγητής Baron-Cohen από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, που εμπνεύστηκε το τεστ με τα δάχτυλα, βασίστηκε στην επιστημονική θεωρία ότι οι ορμόνες της μητέρας στη διάρκεια της κύησης παίζουν μεγάλο ρόλο στη δημιουργία ενός αρσενικού ή θηλυκού εγκεφάλου. Για παράδειγμα, μεγάλο ρόλο παίζει η τεστοστερόνη, καθώς εικάζεται ότι περισσότερη τεστοστερόνη στην εγκυμοσύνη οδηγεί σε αρσενικό εγκέφαλο. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι ο μακρύτερος παράμεσος σε σχέση με τον δείκτη σημαίνει –σύμφωνα με τις έρευνες– υψηλή τεστοστερόνη. Έτσι, λοιπόν, εξηγείται και το τεστ των δαχτύλων, που φιλοδοξεί να καθορίσει το φύλο του εγκεφάλου μας.

Ποια είναι, όμως, η αξία της μελέτης των διαφορών του φύλου; Είναι κάτι περισσότερο από το να εξηγήσουμε το γιατί οι άνδρες δυσκολεύονται να θυμηθούν ακόμα και τα γενέθλια των παιδιών τους ή γιατί υπάρχουν λιγότερες γυναίκες που συμμετέχουν σε αγώνες με βελάκια. Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες, συνειδητοποιώντας πόσο πολλές και ποιες διαφορές έχουν οι άνδρες από τις γυναίκες, αρχίζουν να τους αντιμετωπίζουν διαφορετικά και πιο εξατομικευμένα όσον αφορά την ιατρική ή την ιατροφαρμακευτική τους θεραπεία. Για παράδειγμα, οι ειδικοί έχουν παρατηρήσει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετική αντοχή στον πόνο και ότι ανάλογα με το φύλο του κάθε ασθενή η απάντηση στα παυσίπονα είναι διαφορετική. Βασισμένοι σε αυτήν τη διαπίστωση, δεν είναι μακριά η στιγμή που οι επιστήμονες θα δημιουργήσουν φάρμακα που θα απευθύνονται μόνο σε άνδρες ή μόνο σε γυναίκες.

The post Εχετε θηλυκό ή αρσενικό εγκέφαλο; Δείτε τα δάχτυλά σας και κάντε το τεστ! appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Εχετε θηλυκό ή αρσενικό εγκέφαλο; Δείτε τα δάχτυλά σας και κάντε το τεστ!