18 June, 2019
Home / Διαφορα (Page 324)


Δεν προκάλεσε μόνο κατάπληξη στους κατοίκους αλλά και σύγχυση στους επιστήμονες: «Δεν έχω δει ποτέ ξανά κάτι ανάλογο», ανέφερε ένας μετεωρολόγος, για την αλλόκοτη πράσινη λάμψη που εμφανίστηκε στον νυχτερινό ουρανό της Δυτικής Αυστραλίας.

Το βίντεο με το μυστηριώδες φαινόμενο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μίας ισχυρής καταιγίδας. Το πρασινωπό αυτό φως συνοδευόταν κι από έναν εξίσου ανεξήγητο ήχο. Όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, οι θεωρίες, ειδικών και μη, επί του φαινομένου πήραν κι έδωσαν.


https://youtu.be/R32LKHSBVA4?t=2

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι ανάλογο», ανέφερε ο Νιλ Μπένετ από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, εξηγώντας: «Εκτιμούμε πως η πράσινη αυτή λάμψη δεν σχετίζεται με την καταιγίδα. Θεωρούμε πως πρόκειται για κάποιου είδους αντανάκλαση από τη γη, αντί για φαινόμενο που δημιουργήθηκε στην ατμόσφαιρα».
Την επιστημονική αυτή εκδοχή συμμερίστηκαν αρκετοί από τους κατοίκους της περιοχής.
Από την άλλη, υπήρξαν άλλοι που συνέδεσαν το φαινόμενο με την ηλεκτρική καταιγίδα. Κι, ασφαλώς, δεν έλειψαν κι όσοι είδαν «εξωγήινο» δάκτυλο στην πρόκληση του αλλόκοτου φαινομένου.*με πληροφορίες από cnn.gr.Πηγή Αυστραλία: Μία αλλόκοτη πράσινη λάμψη στο νυχτερινό ουρανό πυροδοτεί σύγχυση και θεωρίες (βίντεο)

Γυρνώντας πiσω στo 1855, στo παγωμένo Ντέβoν της νoτιoανατoλικής Aγγλiας, θα συναντήσει κανεiς τo πιo ανατριχιαστικo, απoκoσμo και ανεξήγητo φαινoμενo τoυ κoσμoυ: Τα iχνη τoυ Διαβoλoυ.

Γράφει η Oλγα Παρθενέα – Γεωργάτσoυ

Τα ξημερώματα της 9ης Φεβρoυαρioυ τoυ 1855 βρήκαν τo Ντέβoν μέσα στo χιoνι, ύστερα απo μια νύχτα έντoνης χιoνoπτωσης, πoυ καθιστoύσε αδύνατη την κυκλoφoρiα των κατoiκων της περιoχής. Με τo πρώτo φως της ημέρας –αφoύ o καιρoς εiχε ελάχιστα καλυτερεύσει- oι βoσκoi της περιoχής βγήκαν απo τα σπiτια τoυς για να αντικρiσoυν τo απiστευτo.

1

Στo χιoνι υπήρχαν απoτυπώματα σχιστής oπλής μήκoυς 10,4 εκατoστών πoυ απεiχαν τo ένα απo τo άλλo 20 με 40 εκατoστά και κάλυπταν απoσταση 64 με 160 χιλιoμέτρων. Eiχαν βάθoς περiπoυ 6 εκατoστά και παρoτι αρχικά θεωρήθηκε πως ανήκαν σε κάπoιo άγριo ζώo, τo γεγoνoς πως ήταν oρατά ακoμα και σε σκεπές σπιτιών και δεν «εμπoδiστηκαν» oύτε απo πoρτες ή τoiχoυς, έκανε τoυς ντoπιoυς να πιστεύoυν πως η μoναδική εξήγηση των oσων έβλεπαν μπρoστά στα μάτια τoυς ήταν η επiσκεψη ενoς «αλλιώτικoυ» πλάσματoς oμoιoυ με τoυς «Σάτυρoυς», τα κατώτερα oντα ή δαiμoνες της ελληνικής μυθoλoγiας.

Σάτυρoς της ελληνικής μυθoλoγiας

Oλoι κατέληξαν στo iδιo συμπέρασμα: τα iχνη αυτά δεν ήταν oύτε ανθρώπινα, oύτε ζώoυ.

Τα απoτυπώματα βρισκoντoυσαν παντoύ: σε σπiτια, αχυρώνες, αγωγoύς και παγωμένες λiμνες. Τiπoτα δεν φάνηκε να εμπoδισε τo πλάσμα αυτo να διασχiσει μια τoσo μεγάλη απoσταση, χωρiς κανεiς να καταλάβει τo παραμικρo και να εμπoδiσει την πoρεiα τoυ. Τα iχνη αυτά σε συνδυασμo με τις μαρτυρiες πoυ ήθελαν μια «διαβoλική φιγoύρα» να έχει εμφανιστεi σε μερικoύς απo τoυς κατoiκoυς τoυ Ντέβoν μερικές ημέρες πριν, oδήγησαν στo θρύλo των «απoτυπωμάτων τoυ Διαβoλoυ» πoυ μέχρι σήμερα παραμένει ζωντανoς και στoιχειώνει την Aγγλiα.

2

O μυστηριώδης επισκέπτης πέρασε απo κάθε σπiτι, κάθε αυλή και κάθε κήπo της περιoχής αφήνoντας σε κάθε περiπτωση τα iδια ακριβώς iχνη –πράγμα πoυ υπoδεiκνυε βήμα σταθερo και ανεμπoδιστo-, με έκπληξη να πρoκαλεi τo γεγoνoς πως ακoμα και η απoσταση τoυ ενoς απo τo άλλo ήταν υπoλoγισμένη με μαθηματική ακρiβεια.

Σκiτσo της αγγλικής κoμητεiα τoυ Ντέβoν

Τα στoιχεiα πoυ εiχαν στη διάθεσή τoυς ήταν πoλύ συγκεκριμένα. Oι κάτoικoι ήταν βέβαιoι πως τα iχνη σε σχήμα oπλής σχηματiστηκαν εν μiα νυκτi και πως κoιτώντας κάπoιoς πρoσεκτικά, θα παρατηρoύσε σημάδια νυχιών μέσα σε αυτά. Τo μέγεθoς τoυς καθιστoύσε αδύνατη την ανάμειξη κάπoιoυ ζώoυ, ενώ τo γεγoνoς πως κάλυπταν μια τoσo τεράστια απoσταση τoυς έκανε να πιστεύoυν πως η παρoυσiα αυτή στην περιoχή της ήταν εξωπραγματική και διoλoυ φιλική. Σύμφωνα με την επιστημoνική τoυς ανάλυση μάλιστα, τα σημάδια στo χιoνι υπoδεiκνυαν την παρoυσiα δiπoδoυ και oχι τετράπoδoυ πλάσματoς.

3

H oψη τoυ Διαβoλoυ, φήμες και δεισιδαιμoνiες

Παρoτι κανεiς πoτέ δε μπoρεσε να πει με βεβαιoτητα με τι ακριβώς μoιάζει o Σατανάς, η επικρατέστερη άπoψη θέλει τoν Διάβoλo μισo άνδρα και μισo κατσiκα, με τo κάτω μέρoς τoυ να απoτελεiται απo πoδια με oπλές και νύχια.

Για πoλλoύς, η παρoυσiα τoυ Διαβoλoυ στo Ντέβoν εκεiνo τo βράδυ εiναι η μoνη εξήγηση για τα iχνη αυτά. Άλλoι πάλι, έκαναν λoγo για ένα εiδoς καλικάντζαρoυ, ενώ υπήρξαν κι αυτoi πoυ πρoκειμένoυ να απoκλεiσoυν την περiπτωση της εμφάνισης τoυ Διαβoλoυ στη γη, απέδωσαν τo φαινoμενo στην παρoυσiα εξωγήινων.

Ωστoσo, oι μαρτυρiες πoυ ήθελαν παράξενα πράγματα να λαμβάνoυν χώρα εκεiνες τις ημέρες στην –κατά τα άλλα ήσυχη- περιoχή της νoτιoανατoλικής Aγγλiας, έδωσαν τρoφή στo θρύλo της παρoυσiας τoυ Eωσφoρoυ τo βράδυ εκεiνo. Παρά τις ιστoρiες πoυ μεταφέρθηκαν απo στoμα σε στoμα και ακoύγoνταν για δεκαετiες, κανεiς δεν βiωσε ξανά τiπoτα παρoμoιo. Κανεiς, μέχρι τo 2009.

4

H επανεμφάνιση των Iχνών τoυ Διαβoλoυ

154 χρoνια μετά τη νύχτα της 9ης Φεβρoυαρioυ τoυ 1855, τo Ντέβoν έρχεται ξανά αντιμέτωπo με την «επiσκεψη» τoυ αγνώστoυ δiπoδoυ πλάσματoς με τις oπλές πoυ τριγυρνά στo χιoνι αφήνoντας πiσω τoυ τα χαρακτηριστικά τoυ iχνη.

Στις 5 Μαρτioυ τoυ 2009 η 76χρoνη Τζιλ Γoυέιντ αναφέρει στις Aρχές την παρoυσiα των απoτυπωμάτων για τα oπoiα άκoυγε απo μικρή και o θρύλoς των Iχνών τoυ Διαβoλoυ ζωντανεύει ξανά και αναστατώνει τo Ντέβoν.

«Δε μπoρoύσα να τo πιστέψω. Τα απoτυπώματα εiχαν την iδια μoρφή με εκεiνα τoυ 1885. Ήταν απiστευτo αυτo πoυ έβλεπα μπρoστά στα μάτια μoυ. Δεν υπήρχε κανέναν άλλo iχνoς στo χιoνι, σε μια τεράστια έκταση. Μoνo τα σημάδια απo τις oπλές», δήλωσε στις τoπικές εφημερiδες η γυναiκα, με τo θέμα να παiρνει ξανά τεράστιες διαστάσεις.

O ζωoλoγoς Τζoναθαν Ντooυνς πoυ εξέτασε τα iχνη, καθησύχασε τoν κoσμo λέγoντας πως τo μεταφυσικo δεν εiναι η λύση τoυ μυστηρioυ.

«Ξέρω πως o περισσoτερoς κoσμoς πιστεύει στo μεταφυσικo, oμως σε αυτήν εδώ την περiπτωση τiπoτα τέτoιo δεν συμβαiνει. H επιστήμη μπoρεi να εξηγήσει τα πάντα και εiμαι σiγoυρoς πως τα iχνη ανήκoυν σε κάπoιo ζώo. O κoσμoς εiναι επηρεασμένoς απo τoν αστικo μύθo τoυ Ντέβoν. Aν με ρωτάτε αν πιστεύω πως o Διάβoλoς άφησε της Πύλες της Κoλάσεως για να κάνει βoλτα στoυς κήπoυς τoυ Ντεβoν, η απάντησή μoυ εiναι oχι. Σαφώς oχι», δήλωσε o iδιoς.

Τo μυστήριo πoυ δε βρήκε πoτέ τη λύση τoυ

Παρά τις έρευνες και την ανάλυση των δεδoμένων oύτε η oμάδα τoυ επιστήμoνα Τζoναθαν Ντooυνς κατάφερε να δώσει μια πειστική εξήγηση. Aντιθέτως, o iδιoς απέδωσε την απoτυχiα τoυ στo γεγoνoς πως η επιστήμη εξελiσσεται μέρα με τη μέρα και πως κάπoια πράγματα θα πάρoυν πoλύ καιρo μέχρι να απoσαφηνιστoύν…

Ντέβoν, 2009

Oι κάτoικoι απo τη μεριά τoυς, περιμένoυν τo επoμενo «χτύπημα» τoυ επισκέπτη, δηλώνoντας βέβαιoι πως o τα «Ίχνη τoυ Διαβoλoυ», εiναι πoλλά περισσoτερα απo έναν απλo, ανoύσιo αστικo μύθo.

Πηγή

The post «Τα Ίχνη τoυ Διαβoλoυ» – Τo απoκoσμo φαινoμενo πoυ δε βρήκε πoτέ την εξήγησή τoυ appeared first on LINE LIFE.

Πηγή «Τα Ίχνη τoυ Διαβoλoυ» – Τo απoκoσμo φαινoμενo πoυ δε βρήκε πoτέ την εξήγησή τoυ


… στόχευαν στην ενίσχυση των «Κίτρινων Γιλέκων».
Η επόμενη ημέρα των διαδηλώσεων και οι αναμενόμενες εξαγγελίες Μακρόν…
Οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να ελέγξουν τον πολλαπλασιασμό ψεύτικων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποσκοπούσαν…
να ενισχύσουν τις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων», έγινε γνωστό χθες από πηγές που βρίσκονται κοντά στην υπόθεση.


Η αρμόδια αρχή – υπεύθυνη για το συντονισμό αυτών των ελέγχων είναι η Γενική Γραμματεία Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας (SGDSN), πρόσθεσε μία από τις πηγές.

Οι γαλλικές υπηρεσίες δίνουν προσοχή στις απόπειρες χειραγώγησης της ενημέρωσης, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς να σχολιάσουν τους ισχυρισμούς της βρετανικής εφημερίδας The Times, ότι εκατοντάδες ψεύτικοι λογαριασμοί που προήλθαν από τη Ρωσία στόχευαν να ενισχύσουν την εξέγερση των «κίτρινων γιλέκων», τόνισε μια άλλη πηγή κοντά στην υπόθεση.

Πρόκειται για μια υπόθεση που απαιτεί έντονες και σύνθετες έρευνες, συμπλήρωσε η πηγή.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, που επικαλείται αναλύσεις που διεξήγαγε η εταιρεία κυβερνοασφάλειας New Knowledge, περίπου 200 λογαριασμοί Twitter αναπαρήγαγαν φωτογραφίες και βίντεο ανθρώπων σοβαρά τραυματισμένων από την αστυνομία, που φέρονται να ανήκουν στο κίνημα των «κίτρινων γιλέκων», ενώ αυτές οι εικόνες χρονολογούνται από γεγονότα που δεν έχουν σε τίποτε να κάνουν με τις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα εδώ και εβδομάδες στη Γαλλία.

Το Bloomberg, επικαλούμενο τη Συμμαχία για την Θωράκιση της Δημοκρατίας (Alliance for Securing Democracy), μια οργάνωση που ανήκει στο German Marshall Fund των ΗΠΑ και ελέγχει αυτούς τους λογαριασμούς και άλλες δραστηριότητες της Μόσχας, τόνισε ότι ανάμεσα σε 600 λογαριασμούς Twitter που είναι γνωστοί ότι προωθούν τις απόψεις του Κρεμλίνου το κορυφαίο hashtag ήταν χθες το #giletsjaunes (κίτρινα γιλέκα).

Η επόμενη ημέρα των διαδηλώσεων και οι αναμενόμενες εξαγγελίες Μακρόν

Mε 125.000 ανθρώπους να διαδηλώνουν στους δρόμους σε όλην τη Γαλλία και βίαια επεισόδια, που όμως ήσαν σαφώς μικρότερης έκτασης απ’ ότι μια εβδομάδα πριν, σημαδεύτηκε χθες το τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο των κινητοποιήσεων του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέα μέτρα προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει την κρίση που κινδυνεύει να θέσει σε αποφασιστική δοκιμασία την πενταετία του.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ «η στιγμή του διαλόγου έχει φθάσει και πλέον θα πρέπει να «ξαναϋφάνουμε την εθνική ενότητα», η οποία έχει τεθεί εν αμφιβόλω με την πρωτοφανή λαϊκή κινητοποίηση, που γιγαντώθηκε δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μιλήσει. Εναπόκειται σε εκείνον να προτείνει μέτρα που θα τροφοδοτήσουν αυτόν τον διάλογο και που θα επιτρέψουν, ελπίζω, στο σύνολο του γαλλικού Έθνους να σταθεί στο ύψος των όσων ήδη διακυβεύονται και θα συνεχίσουν να υφίστανται τα επόμενα χρόνια» σημείωσε ο Φιλίπ, στη διάρκεια επίσκεψής του στο Μποβό.

Δακρυγόνα στην περίμετρο των Ηλυσίων Πεδίων, σπασμένες προθήκες καταστημάτων και πυρπολημένα αυτοκίνητα στον φόντο του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου της πρωτεύουσας, αλλά και συγκρούσεις με την αστυνομία στο Μπορντώ, την Τουλούζη, τη Μασαλία, ακόμη και στην Νάντη, συνθέτουν την εικόνα της χθεσινής ημέρας.

Ωστόσο τα χθεσινά επεισόδια τίποτε δεν είχαν κοινό με εκείνες τις εικόνες αστικού αντάρτικου γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου και τις αρχοντικές γειτονιές του Παρισιού, που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο και προκάλεσαν έκπληξη σε όλην την Υφήλιο.

Μολαταύτα, η σοσιαλίστρια δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, έσπευσε χθες βράδυ να εκφράσει τη λύπη της για «τις σκηνές χάους» στην πρωτεύουσα και τις «ανυπολόγιστες ζημιές» για την οικονομία και την εικόνα της πόλης.

Συνολικά, στους δρόμους κατέβηκαν 11.000 λιγότεροι διαδηλωτές από τις κινητοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας. Τα πρωτοφανή «έκτακτα» αστυνομικά μέτρα προέβλεπαν την ανάπτυξη 89.000 μελών των δυνάμεων ασφαλείας σε όλην την επικράτεια—στο Παρίσι μόνο είχαν αναπτυχθεί 8.000 με τη συμβολή 14 τεθωρακισμένων οχημάτων, που για πρώτη φορά επιστρατεύθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο Πύργος του Άιφελ, το Λούβρο και άλλα Μουσεία κι αξιοθέατα παρέμειναν κλειστά.

Οι έλεγχοι είχαν πολλαπλασιασθεί και πυκνώσει και 1.385 άνθρωποι είχαν συλληφθεί έως χθες βράδυ, ενώ οι 975 τέθηκαν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό των υπηρεσιών υγείας «179 τραυματίες διακομίσθηκαν και δέχθηκαν ιατρικές φροντίδες σε όλην την επικράτεια από το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων».

Σε Twitter του στο τέλος της χθεσινής ημέρας, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασε «τις ευχαριστίες, σε όλες τις δυνάμεις ασφαλείας που αναπτύχθηκαν σήμερα, για την καρτερία και τον εξέχοντα επαγγελματισμό που επέδειξαν».

Μάλιστα και ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ εξέφρασε την ευαρέσκειά του «που εδόθη τέλος στην κλιμάκωση της βίας» και που «διερράγη» η «δυναμική των καταστροφέων».

Την ίδια ώρα, αλλά κατά βάση σε ήρεμο κλίμα, πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, όπου οι συμμετέχοντες –που πολλοί εξ αυτών έφεραν τα κίτρινα γιλέκα—φώναξαν συνθήματα υπέρ της πάλης για την «κλιματική» και την «κοινωνική έκτακτη ανάγκη», ενώ δεν παρέλειψαν να ζητήσουν την παραίτηση του Μακρόν.

Περίπου 1000 «Κίτρινα Γιλέκα» διαδήλωσαν και στις Βρυξέλλες, όπου στις συμπλοκές συνελήφθησαν 400 άνρθωποι και τραυματίσθηκε ένας αστυνομικός.

Από την Τουρκία ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατήγγειλε τη «βία» των γαλλικών αρχών, ενώ και για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ η χθεσινή ήταν μία «θλιβερή ημέρα», που κατέδειξε πως το κίνημα των «Κιτρινων Γιλέκων» συνιστά την καλλίτερη απόδειξη πως η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα «δεν λειτουργεί».

Ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν-Λικ Μελανσόν επανέλαβε το αίτημά του για «διάλυση» της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ως «μόνης ειρηνικής, λογικής και ήρεμης διεξόδου» από την κρίση», καθώς «τα τρία τέταρτα των διεκδικήσεων των Κίτρινων Γιλέκων ταυτίζονται με το πρόγραμμα» του κόμματός του.

Αύριο, βουλευτές του κόμματος του Μελανσόν και σοσιαλιστές συνάδελφοί τους πρόκειται να καταθέσουν πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, η οποία ναι μεν θα συζητηθεί την Τετάρτη, ή την Πέμπτη, αλλά δεν έχει πιθανότητες να υπερψηφισθεί.

Από το Βέλγιο, η πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου Μαρίν Λεπέν ζήτησε επίσης τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και αξίωσε από τον Μακρόν «στιβαρές απαντήσεις» για την ικανοποίηση της «δεινοπάθειας» που εκφράζει το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων».

Το επόμενο Σάββατο, οι κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» θα επαναληφθούν σε όλη την επικράτεια, με τη συμμετοχή εργατικών συνδικάτων και δημοτικών συμβούλων.

Πηγή Ψεύτικοι λογαριασμοί στο διαδίκτυο…

Είναι η λύση του μέλλοντος στις αστικές και όχι μόνο συγκοινωνίες; Ο χρόνος θα το δείξει, αλλά σίγουρα είναι μια πρωτοποριακή ιδέα.

Πρόκειται για την πρόταση της κινεζικής εταιρείας Song Youzhou για τις μελλοντικές αστικές συγκοινωνίες. Η προτεινόμενη λύση είναι ένα μέσο σταθερής τροχιάς, υπερυψωμένο ώστε να επιτρέπει την ομαλή κυκλοφορία των αυτοκινητοδρόμων από κάτω του. Πλεονεκτεί σε σχέση με τον υπόγειο σιδηρόδρομο τόσο στο κόστος και το χρόνο κατασκευής όσο και στο κόστος λειτουργίας.

Οι ράγες του βρίσκονται εκατέρωθεν του δρόμου με αποτέλεσμα να “καταπίνει” την κίνηση. Επιπλέον είναι οικολογικό καθώς κινείται με ηλεκτρική ενέργεια, μέρος της οποίας παράγεται από ηλιακούς συλλέκτες τοποθετημένους στην οροφή του.

1

2

3

4

5Πηγή

The post To λεωφορείο γίγαντας που «καταπίνει» την κίνηση! appeared first on LINE LIFE.

Πηγή To λεωφορείο γίγαντας που «καταπίνει» την κίνηση!


Aρκούν μια ανακοίνωση του Ποταμιού, ένα tweet του Σταύρου Θεοδωράκη και δύο συνεντεύξεις του Σπύρου Λυκούδη και του Γιώργου Μαυρωτά για να επιταχύνουν τον…
χρόνο των εκλογών; Προφανώς όχι – μπορεί όμως να αρκούν για να αναζωπυρώσουν τα εκλογικά, και όχι μόνον, σενάρια, να ανεβάσουν τις προσδοκίες της ΝΔ και να προβληματίσουν την κυβέρνηση.
Το ερώτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο του προβληματισμού αυτού είναι «τι συμβαίνει με το Ποτάμι» – και τι ενδεχομένως θα συμβεί μετά τον Γενάρη – και η πλοκή όλων των σεναρίων κινείται γύρω από την συμφωνία των Πρεσπών.

‘Εως τώρα, και με δεδομένη την εξ αρχής καθαρή θέση Θεοδωράκη υπέρ της λύσης του Μακεδονικού, η κυβέρνηση προσμετρούσε στην πλειοψηφία κύρωσης της συμφωνίας των Πρεσπών τις ψήφους τεσσάρων βουλευτών του Ποταμιού: Του ίδιου του Σταύρου Θεοδωράκη, του Γιώργου Μαυρωτά, του Σπύρου Λυκούδη και του Σπύρου Δανέλλη.


Οι επιφυλάξεις για τις Πρέσπες

Μετά τις τελευταίες δηλώσεις Ζάεφ, ωστόσο, περί «Μακεδόνων» και «μακεδονικής γλώσσας» κάποιες βεβαιότητες μπορεί και να αίρονται. Στην προχθεσινή του ανακοίνωση το Ποτάμι κάλεσε την κυβέρνηση «αντί να αδρανεί, να ζητήσει από την ηγεσία της πΓΔΜ να δεσμευθεί επισήμως και με σαφήνεια και όχι απλώς με προφορικές δηλώσεις ότι δεν θέτει μειονοτικά ζητήματα». Αντίστοιχο μήνυμα έστειλε με ένα προσωπικό tweet και ο Σταύρος Θεοδωράκης, ενώ ο Σπύρος Λυκούδης παρ’ ότι επαναβεβαίωσε την θετική του προσέγγιση στην επίλυση του ονοματολογικού δήλωσε πως «η επιφύλαξη που εξ αρχής είχε στα θέματα της ιθαγένειας και της γλώσσας δικαιώνονται». Και ο Γιώργος Μαυρωτάς συμπλήρωσε πως «τα πράγματα θα πρέπει να αποσαφηνιστούν» και πως «όταν έρθει η ώρα της κύρωσης θα τα σταθμίσουμε όλα».

Δημοσίως, από κυβερνητικής πλευράς τα μηνύματα αυτά απαντώνται με την δήλωση του Δημήτρη Τζανακόπουλου ότι «το Ποτάμι πρέπει να ζυγίσει καλά τα δεδομένα και να αποφασίσει όχι με όρους κοντόφθαλμους αλλά με βάση μια θέση αρχών». Ανεπισήμως, τα σενάρια για προσθήκη ερμηνευτικών πρωτοκόλλων απορρίπτονται και κυβερνητικές πηγές παραπέμπουν στην τελική μορφή που θα έχουν οι συνταγματικές αλλαγές στην πΓΔΜ. Εκεί, οι τελευταίες πληροφορίες από τα Σκόπια φέρουν τον Ζάεφ να προωθεί τροποποίηση της διατύπωσης του συντάγματος περί «Μακεδόνων που ζουν στο εξωτερικό» έτσι ώστε να αναφέρεται σε «αποδήμους» – μια αλλαγή, στην οποία έχει παίξει ρόλο και η ελληνική πίεση.

Η αυτόνομη ή μη κάθοδος


Παραπλεύρως, ωστόσο, δεν είναι λίγα τα κυβερνητικά στελέχη που υποπτεύονται ότι οι επιφυλάξεις του Ποταμιού για την συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να είναι απλώς προσχηματικές. Και τις συνδέουν με τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις και την πίεση που δέχεται ο Σταύρος Θεοδωράκης από την ΝΔ. Επισήμως, η Σεβαστουπόλεως μπορεί να αποκρούει τα σενάρια για προεκλογική συνεργασία με την ΝΔ, ανεπισήμως ωστόσο πηγές του Ποταμιού παραδέχονται ότι η αυτόνομη ή μη κάθοδος του κόμματος στις εκλογές θα κριθεί από τις δημοσκοπήσεις.

Συγκεκριμένα, το κλίμα που εκπέμπεται είναι πως εάν οι δημοσκοπήσεις του νέου έτους δίνουν στο Ποτάμι ποσοστά περί το 2,5%, τότε ο Σταύρος Θεοδωράκης θα επιμείνει στο εγχείρημα της αυτόνομης καθόδου. Εάν τα ποσοστά είναι μικρότερα, τότε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Κι εδώ, η ήδη διαιρεμένη Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ποταμιού μπορεί να φθάσει στον πλήρη κατακερματισμό. Ο Γιώργος Αμυράς και ο Γρηγόρης Ψαριανός δεν κρύβουν , εδώ και καιρό, την προσέγγισή τους με την ΝΔ, ο Σπύρος Δανέλλης παραμένει σταθερός υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών αλλά και της στήριξης της κυβέρνησης, ενώ ο Σπύρος Λυκούδης επιμένει ότι ένας κύκλος έχει κλείσει και πως το «πάμε αυτόνομοι» δεν προχωράει.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της Νικόλ Λειβαδάρη, ΕΔΩ

Πηγή Τι συμβαίνει – και τι θα συμβεί – με το Ποτάμι;…


…έκλεισε η κυκλοφορία των Kυριακάτικων εφημερίδων την περασμένη εβδομάδα. 
Οι 11 εφημερίδες πούλησαν…
145.410 φύλλα από 142.890 που είχαν την προηγούμενη Κυριακή, ήτοι 2.520 περισσότερα. 
Το «Πρώτο Θέμα» επανήλθε στην πρώτη θέση με συν 3.400 φύλλα. Αντίθετα, το «Βήμα» υποχώρησε στη δεύτερη θέση, χάνοντας 4.420 φύλλα.

Κάτω 1.160 φύλλα…

…ήταν οι έξι κυριακάτικες αθλητικές εφημερίδες. Από 18.940 που είχαν την προηγούμενη Κυριακή, πούλησαν 17.780, ήτοι 1.160 φύλλα λιγότερα. Η «SportDay» παρέμεινε πρώτη, παρότι έχασε 640 φύλλα. Ο «Κόκκινος Πρωταθλητής» ήταν ο μόνος κερδισμένος, αυξάνοντας την κυκλοφορία του κατά 410 φύλλα

πηγη typologies.gr

Πηγή Με συν 2.520 φύλλα…

Τα τσαπατσούλικα και άτσαλα φιλιά υποδηλώνουν ότι “δεν έχετε φραγμούς”, ενώ τα ευγενικά και πεταχτά φιλιά σημαίνουν ότι είστε «πολύ άνετοι μεταξύ σας».

Είτε αν πρόκειται για ένα ευγενικό φιλί είτε για ένα παιχνιδιάρικο φιλί με δάγκωμα, το φιλί είναι περισσότερο από ένα απλό φιλί, σύμφωνα με μία σειρά από εικονογραφήματα που αποκαλύπτουν τι είδους σχέση έχεις με τον/την αγαπημένο/η σου.
Παρότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να δείξεις την σωματική σου έλξη για τον/την αγαπημένο/η σου, ο Phil Mutz από το LittleThings, δημιούργησε μία λίστα από 11 διαφορετικούς τρόπους φιλιού – καθώς και τι υποδηλώνει το αγαπημένο σου στυλ φιλιού για την σχέση σου.
Ενώ δεν το σκεφτόμαστε συχνά κατά αυτόν το τρόπο, τα χείλη του κάθε ανθρώπου είναι η πιο εκτεθειμένη ερωτογενής ζώνη του σώματος μας, “αναφέρει η Sheril Kirshenbaum, η συγγραφέας του βιβλίου «Η Επιστήμη των φιλιών: Τι μας λένε τα χείλη μας», σε μία έκθεση της για το CNN.

Κάντε Scroll προς τα κάτω για να δείτε το VIDEO.

ΑΠΑΛΟ ΦΙΛΙ

φιλι1

Ένα εκλεπτυσμένο και απαλό φιλί στο οποίο το ζευγάρι ακουμπάει απαλά τα χείλη του ο ένας στον άλλον χωρίς πίεση σημαίνει «όλα για την αναμονή», εξηγεί ο Phil για το στυλ φιλιού που απεικονίζεται στο infographic της Maya Borenstein.
Η Sheril επισήμανε στην έκθεση της, ότι τα χείλη περιέχουν ευαίσθητες απολήξεις νεύρων και ακόμα και ένα ανεπαίσθητο άγγιγμα στέλνει μία αλληλουχία πληροφοριών στον εγκέφαλο βοηθώντας μας να αποφασίσουμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε και τι μπορεί να γίνει στην συνέχεια”.

ΠΕΤΑΧΤΟ ΦΙΛΙ

φιλι2

Το πεταχτό φιλί παραπέμπει πολλούς στο πρώτο τους φιλί, και τυπικά είναι μία γρήγορη, παιχνιδιάρικη ανταλλαγή καθώς οι άνθρωποι κρατάνε τα χείλη τους ενωμένα.
Για εκείνους που φιλιούνται για πρώτη φορά η ξεκίνησαν πρόσφατα να βγαίνουν, o Phil εξηγεί ότι το πεταχτό φιλί είναι απλά για να «τσεκάρεις το έδαφος».
Είναι ένα δείγμα ότι το άτομο αυτό θέλει να συνεχίσει σε μία φυσική επαφή με το άλλο άτομο, αλλά θέλει πρώτα να βεβαιωθεί ότι το επιθυμεί το ίδιο με αυτόν.
Ωστόσο, όσο η σχέση βαθαίνει γίνεται ένα δείγμα άνεσης καθώς επίσης και ένας άλλος τρόπος για να πεις «Γεια σου» στον σύντροφο σου.

ΦΙΛΙ – ΜΟΝΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ

φιλι3

Το φιλί μονού-χείλους είναι μακρινός συγγενής του πεταχτού. Όταν οι άνθρωποι απολαμβάνουν το φιλί μονού-χείλους φιλάνε μόνο το ένα χείλος από τον σύντροφο τους την φορά.
Αυτού του τύπου το φιλί είναι πιο οικείο από το πεταχτό επειδή οι σύντροφοι επιλέγουν να είναι αρκετά αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον σε ένα μέρος του στόματος τους. Ωστόσο, είναι ένα αργό φιλί το οποίο μοιάζει περισσότερο ρομαντικό παρά επιθετικό όπως είναι τα φιλιά με ανοιχτό το στόμα.
Με βάση τον Phil, το φιλί μονού-χείλους είναι ένα φιλί «αληθινά γεμάτο αγάπη».

ΓΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΙ

φιλι4

Όταν τα ζευγάρια εμπλέκονται σε ένα γαλλικό φιλί, κάνουν μασάζ τις γλώσσες τους ταυτόχρονα, και με βάση τον Phil αυτός ο τύπος φιλιού έχει να κάνει με την αναζήτηση και με το να μάθει ο ένας τον άλλον καλύτερα.
Και παρόλο που το φιλί αυτό θεωρείται αισθησιακό και για τους δύο παρτενέρ, τα πράγματα μπορεί να χαλάσουν όταν ένας από τους δύο χρησιμοποιήσει άτσαλα την γλώσσα του ή ακόμα χειρότερα αν την τοποθετήσει κατά λάθος βαθιά στον λαιμό του άλλου.
‘Στην επιφάνεια όλων όμως, ένα φιλί είναι το απόλυτο τεστ για μία σχέση,” γράφει η Sheril στην έκθεση της για το CNN. “Μπορεί να πυροδοτήσει την επιθυμία μας να γνωρίσουμε βαθιά τον άλλον ή μπορεί να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για να απομακρυνθείς αν κάτι απλά δεν σου κολλάει.”

ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΙΚΟ ΦΙΛΙ

φιλι5

Όταν δύο άνθρωποι βρίσκονται κυριολεκτικά στον κόσμο τους και το μόνο που θέλουν είναι να φιληθούν τσαπατσούλικα με ανοιχτό το στόμα, είναι ένα σημάδι έντονης σωματικής έλξης και σεχουαλικής ενέργειας.
Αυτού του τύπου τα φιλιά οδηγούν συχνά στην κρεβατοκάμαρα καθώς το ζευγάρι εξερευνεί ελεύθερα το στόμα του άλλου χωρίς φραγμούς.
Στο βιβλίο της η Sheril εξηγεί ότι οι άντρες “τείνουν να προτιμούν τα υγρά, τσαπατσούλικα, ανοιχτού στόματος φιλιά” αλλά και οι γυναίκες φαίνεται να είναι φανατικές αυτών των φιλιών, επίσης.
Ωστόσο, όπως και το γαλλικό φιλί, το ζευγάρι που το εκτελεί μπορεί να μάθει κατευθείαν αν είναι συμβατοί μεταξύ τους και αν το απολαμβάνουν και οι δύο εξίσου το ίδιο.

ΦΙΛΙ ΣΤΟ ΜΑΓΟΥΛΟ

φιοι6

Το φιλί στο μάγουλο δεν έχει να κάνει μόνο με ρομαντικά ζευγαράκια, μπορεί επίσης να μοιραστεί και μεταξύ φίλων και σε μερικές κουλτούρες και ως χαιρετισμός.
Ο Phil εξηγεί ότι ένα πεταχτό φιλί στο μάγουλο δείχνει την φιλία και την συμπάθεια που έχεις σε κάποιον”.
Και ενώ μπορεί εύκολα κάποιος να έχει ρομαντικά συναισθήματα για το άτομο που φιλάει στο μάγουλο, αυτού του τύπου το φιλί δεν έχει να κάνει με την σεχουαλική επιθυμία, αλλά με το να δείξεις στον άλλον πόσο απολαμβάνεις την συντροφιά του.
Όταν ένα ζευγάρι μοιράζεται ένα φιλί στο μάγουλο μετά από αρκετά χρόνια συμβίωσης, είναι ένα σημάδι ότι ακόμα διατηρούν μία ισχυρή φιλία στην βάση της σχέσης τους.

ΦΙΛΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

φιλι7

Τα φιλιά με κλειστό στόμα είναι παρόμοια με τα πεταχτά, ωστόσο μπορεί να είναι πιο στεγνά και αυτό να χειροτερεύει καθώς και οι δύο κρατάνε τα χείλη τους κλειστά χωρίς να ανταλλάζουν καθόλου υγρασία μεταξύ τους.
Με βάση τον Phil, αυτού του τύπου φιλί δείχνει ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι δεν νιώθουν άνετα μεταξύ τους.
Αν αυτό το φιλί ανταλλάζετε από ανθρώπους που είναι σε μία μακροχρόνια σχέση, μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι έχουν «σηκώσει συναισθηματικό τοίχο», και ότι είναι πιθανό να χρειάζεται να δουλέψουν την μεταξύ τους επικοινωνία.
Το φιλί κλειστού στόματος είναι αυτό που δείχνει ότι δεν είστε 100% άνετοι με τον άλλον, ακόμα. Κάθε άτομο που συμμετέχει σ” αυτό το φιλί δεν αφήνει τον άλλον να ακουμπήσει την γλώσσα του και δεν νιώθει άνετα να υγρανθούν τα χείλη τους.

ΦΙΛΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

φιλι8

Ένα από τα πιο γλυκά φιλιά – και πιο μοναδικά – είναι τα φιλιά πεταλούδα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τα χείλη.
Για να ανταλλάξεις ένα φιλί πεταλούδας, θα πρέπει να τοποθετήσεις το πρόσωπο σου στο πλάι του άλλου έτσι ώστε να ενωθούν οι βλεφαρίδες σας πριν ξεκινήσετε να τις ανοιγοκλείνετε ταυτόχρονα.
Όταν γίνει σωστά, νιώθετε λες και φιλιέστε από τα μεταξένια φτερά μίας πεταλούδας.
Ο Phil εξηγεί ότι αυτού του τύπου φιλί είναι ένα δείγμα «νεαρής αγάπης» επειδή δεν χρησιμοποιείται συχνά από πιο ώριμα ζευγάρια. “Αυτό το φιλί δείχνει τον ενθουσιασμό και την νεαρότητα των πραγμάτων, που είναι πολύ πιθανόν να καταλήξουν σε άλλου είδους φιλιά», έγραψε.

ΦΙΛΙ ΑΓΓΕΛΟΥ

φιλι9

Όταν κάποιος φιλάει απαλά τον άλλον στα κλειστά του βλέφαρα, συχνά αναφέρεται ως φιλί αγγέλου. Αυτό το φιλί είναι μία ύψιστη χειρονομία για να προσφέρεις στον άλλον ασφάλεια και άνεση.
Με βάση τον Phil, όταν κάποιος δίνει ένα φιλί αγγέλου στον σύντροφο του, πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό να τον προσέχει.
Το φιλί αγγέλου μπορεί να είναι επίσης ένα σύμβολο πίστης μεταξύ δύο ανθρώπων καθώς σχετίζεται με την προστασία.

ΦΙΛΙ ΜΕ ΔΑΓΚΩΜΑ

φιλι10

Όταν ένα ζευγάρι δαγκώνει απαλά ο ένας τα χείλη του άλλου χωρίς να τα ματώσει είναι ένα δείγμα από μία «έντονη» σχέση.
Ο Phil εξηγεί ότι το να δαγκώνεις τα χείλη του συντρόφου σου υποδηλώνει ένα ισχυρό σωματικό πάθος και μπορεί να είναι ένα δείγμα ότι δύο άνθρωποι έχουν μία υγιή και πολλές φορές «αθλητική», σεχουαλική ζωή.
Τα ζευγάρια που απολαμβάνουν να δαγκώνουν ο ένας τον άλλον είναι συχνά πολύ παιχνιδιάρηδες στην κρεβατοκάμαρα καθώς δεν ντρέπονται να ασκήσουν και μία μικρή βiα ή να πειραματιστούν.
Ωστόσο, o Sheril προειδοποιεί στην έκθεση του ότι οι σύντροφοι θα πρέπει να έχουν ένα μέτρο στο δάγκωμα.
“Φαίνεται να έχει αυξηθεί το ποσοστό των νεαρών ανθρώπων που δαγκώνουν κατά την διάρκεια του φιλιού για να εκδηλώσουν τα συναισθήματα τους, έγραψε. “Αυτό μπορεί να είναι εξαιτίας των βρυκολάκων του Hollywood που έχουν κάνει αυτή την ανταλλαγή φιλιών πολύ δημοφιλή. “Ωστόσο το να δείχνεις την αγάπη σου στον σύντροφο σου δαγκώνοντας τον δυνατά, έχει τον κίνδυνο μολύνσεων και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο.”

ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ SPIDERMAN

φιλι11

To 2002 στο blockbuster της ταινίας Spider-Man, ο Tobey Maguire και η Kirsten Dunst εισήγαγαν έναν νέο τύπο φιλιού, καθώς υποδύονταν τους χαρακτήρες τους Peter Marker και Mary Jane Watson.
Κατά την διάρκεια της αγαπημένης αυτής σκηνής στην ταινία, ο Peter κρέμεται ανάποδα καθώς η Mary κατεβάζει την μάσκα του για να αποκαλύψει μόνο τα χείλη του και του δίνει ένα φλογερό φιλί.
Το εικονικό αυτό φιλί είναι κάθε άλλο παρά πρακτικό, και χωρίς να μας εκπλήσσει, το να φιλάς τον σύντροφο σου καθώς εκείνος είναι ξαπλωμένος ανάποδα είναι ένα δείγμα αυθορμητισμού σε μία σχέση.
“Αυτό το φιλί υποδηλώνει ότι η σχέση σου ακόμα σε ξαφνιάζει,” έγραψε ο Phil. “Ακόμα μοιράζεστε μια αίσθηση ενθουσιασμού, και απολαμβάνεις την ευκαιρία να ξαφνιάσεις τον σύντροφο σου για να του δώσεις ένα απρόσμενο φιλί.”

Πηγή

The post ΤΙ δείχνει ο τρόπος που φιλάτε το ταίρι για τη σχέση σας. appeared first on LINE LIFE.

Πηγή ΤΙ δείχνει ο τρόπος που φιλάτε το ταίρι για τη σχέση σας.

  Από τον στενό συνεργάτη του Μητσοτάκη, Θεοδωρικάκο. Οπως είπε το…
πρωί (ΣΚΑΙ):

O Tσίπρας έδωσε δηθεν μακεδονική εθνότητα και δηθεν μακεδονική γλώσσα στην συμφωνία με τους γείτονες μας των Σκοπίων, για να ανταλλάξει λίγο πολιτικό χρόνο και να πετύχει την αναστολή στο κόψιμο των συντάξεων…

Φοβερός…

Πηγή Σενάρια… συνωμοσίας…


Η καρδιά μου με τον Παναθηναϊκό»…

Τόσο «δεμένος» με τον Παναθηναϊκό που δεν θα πήγαινε ποτέ στον Ολυμπιακό δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε συνέντευξή του στο… «Πρώτο Θέμα». Ο Σέρβος τεχνικός αποθεώνει την οικογένεια Γιαννακόπουλου, μιλά για «ακηλίδωτες σχέσεις» με τον Δημήτρη, ενώ μιλά με θαυμασμό για Διαμαντίδη και Σπανούλη ξεχωρίζοντας τον πρώτο για τον χαρακτήρα του. 

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Ομπράντοβιτς για: 

-το αν θα πήγαινε στον Ολυμπιακό: «Ποτέ. Η καρδιά μου, το σπίτι μου, το συναίσθημά μου είναι και θα παραμείνουν στον Παναθηναϊκό. Δεκατρία χρόνια ήταν αυτά. Δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Άλλωστε, περιττό να σου πω, κανείς από τον Ολυμπιακό δεν μου έχει κάνει πρόταση. Αλλά και να μου έκανε, εγώ δεν θα πήγαινα. Πάντα με τον Παναθηναϊκό. Η καρδιά μου με τον Παναθηναϊκό, επαγγελματικά με τη Φενέρ. Δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά». 

-τον Δημήτρη Διαμαντίδη: «Εκτός από θηριώδης παικταράς. Διεθνούς επιπέδου. Ασύλληπτης ποιότητας. Είναι και κάτι άλλο. Ανώτερο από όλους τους τίτλους που έχει κατακτήσει. Είναι ο πιο τίμιος, ειλικρινής, ενάρετος άνθρωπος που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Ένας άνθρωπος που είναι υπόδειγμα και πρότυπο στον τομέα του, που έφυγε από το άθλημα τη στιγμή που θα μπορούσε να παίζει και να κερδίζει για δύο ακόμα χρόνια, είναι ποτέ δυνατόν να μην έχει μπόλικο και άκρως επεξεργασμένο μυαλό; Εντελώς αδύνατο». 

– τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Πριν από μερικά χρόνια ποιος θα πίστευε ότι αυτό το παιδί θα έφτανε τόσο ψηλά. Μα τόσο ψηλά; Στοιχηματίζω ότι τη φετινή χρονιά θα ανακηρυχθεί MVP του ΝΒΑ. Να το δεις. Κι όμως, έφτασε πολύ μακριά. Και θα πάει ακόμα πιο μακριά. Εκτός από το ύψος του και τον σωματότυπό του, διαθέτει το πλεονέκτημα της αφοσίωσης και της εγρασιομανίας. Προσηλωμένος στη βελτίωσή του. Διαρκώς και ασταμάτητα. Αυτή είναι η συνταγή. Όχι μόνο για το μπάσκε αλλά και για όλους τους τομείς και όλες τις δραστηριότητες». 

– την οικογένεια Γιαννακόπουλου: «Ποτέ δεν θα ξεχάσω τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Εξαιρετικές και ακηλίδωτες οι σχέσεις μου με τον Δημήτρη. Μεγάλο «respect» στην οικογένεια. Ο Παναθηναϊκός στην κορυφή των καλύτερων ομάδων του μπάσκετ. Όταν παίζεις μαζί τους, λειτουργεί hard music. Γιατί; Μα επειδή είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς». 

– τον Βασίλη Σπανούλη: «Σπουδαίος παίκτης. Κορυφαίος της Ευρώπης. Το λέω και το εννοώ» 

– τον ποιον ξεχωρίζει μεταξύ Διαμαντίδη και Σπανούλη: «Και τους δύο. Όμως ξεχωρίζω τον Διαμαντίδη. Όχι μόνο για συναισθηματικούς λόγους. Άλλα και για τις επιδόσεις του. Και για το γεγονός ότι έφυγε σχετικά νωρίς. Και για τον χαρακτήρα του. Ο Διαμαντίδης είναι θησαυρός»

Πηγή Ομπράντοβιτς: «Ποτέ δεν θα πήγαινα στον Ολυμπιακό…