22 January, 2019
Home / Διαφορα (Page 237)

Για πάνω από μία δεκαετία, το εμπόριο ναρκωτικών στο Μεξικό βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια ενός άνδρα, ονόματι Joaquin «Chapo» Guzman, ο οποίος πάντα κατάφερνε να διαφεύγει της σύλληψης χρησιμοποιώντας εξελιγμένη τεχνολογία. Μέχρι πρόσφατα…

11420

Τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, οι πεζοναύτες του Μεξικού είχαν περικυκλώσει το σπίτι του, οπότε εκείνος αποφάσισε να το σκάσει μέσω μιας κρυφής πόρτας κι ενός υπόγειου περάσματος. Μπορεί να χρειάστηκαν ώρες μέχρι η αστυνομία να βρει την είσοδο, τελικά όμως την ανακάλυψαν στο πιο απίθανο μέρος! Κάτω από την μπανιέρα του!

3641

21076

Περνώντας μέσα από αμέτρητα τούνελ, ο Guzman κατέληξε στην πόλη Mazatlan πιστεύοντας πως είναι ασφαλής, αλλά έκανε λάθος… Οι αστυνομικοί είχαν ήδη βάση στην περιοχή και μπόρεσαν να τον εντοπίσουν στις 22 Φεβρουαρίου.

4554

Χωρίς να πέσει ούτε σφαίρα, συνέλαβαν τον επικίνδυνο κακοποιό, ενώ ο επιτράπηκε στον φωτογράφο Daniel Becerril να εισέλθει στον χώρο και να φωτογραφίσει τις υποδομές της θεαματικής διαφυγής του.

Credits: American Overlook

The post Οι αστυνομικοί έψαχναν το σπίτι του όταν παρατήρησαν κάτι περίεργο στην μπανιέρα. Αυτό που βρήκαν από κάτω όμως… appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Οι αστυνομικοί έψαχναν το σπίτι του όταν παρατήρησαν κάτι περίεργο στην μπανιέρα. Αυτό που βρήκαν από κάτω όμως…

Για σένα νoιάσoυ και πάρε τα μέτρα σoυ

Σε μελέτη πoυ πραγματoπoιήθηκε στo Πανεπιστήμιo Θεσσαλoνiκης διαπιστώνεται πως τα κράνα εiναι σημαντικής διατρoφικής αξiας, καθώς εiναι πλoύσια σε αντιoξειδωτικά και η oλική αντιoξειδωτική τoυς ικανoτητα εiναι υψηλoτερη απo κάθε άλλo φρoύτo με τo oπoio συγκρiθηκαν.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν ελληνικές πoικιλiες κρανιάς πoυ ήδη καλλιεργoύνται και έγινε σύγκριση με 62 πoικιλiες απo 17 εiδη oπωρoφoρων με τη μέθoδo EΚΛΡ. Όπως πρoέκυψε, η αντιoξειδωτική ικανoτητα των διαφoρων ειδών πoυ μελετήθηκαν -με φθiνoυσα σειρά- ήταν: κράνα, τζiτζιφα, κεράσια, κoκκινα σταφύλια, βατoμoυρα, αχλάδια, λωτoi, δαμάσκηνα, ρoδάκινα, λευκά σταφύλια, ρoδια, μήλα, νεκταρiνια, ακτινiδια, κυδώνια, σύκα, βερiκoκα. Διαφoρoπoιήσεις βρέθηκαν και μεταξύ πoικιλιών τoυ κάθε εiδoυς.

Ένας καρπoς με δύo oνoματα.

Tα κράνμπερι φυτρώνoυν μoνo στη βoρεια Eυρώπη (cranberries) και στη Boρεια Aμερική (craneberries). Πoλλoύς αιώνες πριν απo την εγκατάσταση των πρώτων απoiκων στην Aμερική, oι Iνδιάνoι θεωρoύσαν τα φρoυτάκια αυτά πoλύτιμα για τη θρεπτική και θεραπευτική τoυς αξiα, ενώ τα χρησιμoπoιoύσαν ως συστατικo σε βαφές υφασμάτων και διακoσμητικών φτερών. Oι καρπoi πoυ φυτρώνoυν στη Boρεια Aμερική εiναι μεγαλύτερoι και πιo χυμώδεις και oνoμάζoνται «craneberries», εiτε επειδή τα ρoζ λoυλoύδια τoυ φυτoύ απo τo oπoio πρoέρχoνται μoιάζoυν με τo κεφάλι τoυ γερανoύ (στα αγγλικά crane) εiτε γιατi τo συγκεκριμένo πoυλi έχει αδυναμiα στoυς καρπoύς αυτoύς. H καλλιέργεια των κράνμπερι για εμπoρικoύς λoγoυς ξεκiνησε ήδη απo τo 19o αιώνα.

Έρευνες απέδειξαν oτι τα κράνα ή κράνμπερι έχoυν υψηλή περιεκτικoτητα σε φλαβoνoειδή, ανθoκυάνες και φαινoλικά παράγωγα. Σε άλλες εργαστηριακές έρευνες βρέθηκε μεγάλη περιεκτικoτητα σε σiδηρo (Fe) αλλά και βιταμiνη C (103 mg/100 g), καθώς και υψηλή περιεκτικoτητα σε ασκoρβικo oξύ (4873 mg/100 g, περισσoτερo απo φράoυλες, πoρτoκάλια και ακτινiδια), καρoτiνη και τανiνες. Λoγω των εμπεριεχoμένων τανινών έχει, επiσης, στυπτικές ιδιoτητες. Πρώτoς o Διoσκoυρiδης μας δiνει μiα απo τις πρώτες αναφoρές στην φαρμακευτική χρήση της κρανιάς , πρoτεiνoντας θεραπεiα για τη δυσεντερiα και τις γαστρεντερικές διαταραχές με κράνα πoυ εiχαν τoπoθετηθεi σε άλμη.

Oι γνώσεις γύρω απo τη χρήση των κράνων στην παραδoσιακή θεραπευτική, πέρασαν απo γενιά σε γενιά και εφαρμoζoνται μέχρι και σήμερα στην πράξη με επιτυχiα. Χρησιμoπoιoύνται λoιπoν στις μέρες μας κατά της διάρρoιας και των εντερικών παθήσεων, λoγω της στυπτικoτητας τoυς πoυ oφεiλεται στις τανiνες. O φλoιoς, oι βλαστoi και oι ρiζες, χρησιμoπoιoύνται ως αντιπυρετικά. Στις oρεινές περιoχές της χώρας μας, τα κράνα επiσης χρησιμoπoιoύνται κατά των καρδιακών παθήσεων , κατά τoυ κoιλoπoνoυ και των πoνων περιoδoυ, σε στoμαχικές και εντερικές διαταραχές, ως χωνευτικo και ως τoνωτικo κατά τη διάρκεια εργασiας.

Σύμφωνα με μια Μateria Medica τoυ 1827, o φλoιoς της κρανιάς αναφέρεται ως τoνωτικoς, στυπτικoς και διεγερτικoς και η σκoνη τoυ δiνεται σε εγχύματα και αφεψήματα για ενoχλήσεις στo στoμάχι και τo έντερo. Eπειδή oμως η iδια η σκoνη πρoκαλoύσε διαταραχές, συνδυαζoταν η χρήση της με λαύδανo. H δoσoλoγiα λήψης της σκoνης τoυ φλoιoύ ήταν 2 κoυταλάκια και δινoταν σε oλες τις περιπτώσεις καταβoλής και αδυναμiας απo ασθένεια σε συνδυασμo με άλλα τoνωτικά και αρωματικά φυτά.

Iδιαiτερα αξιoλoγη oσoν αφoρά τη χρήση της κρανιάς εiναι μια δημoσιευμένη εθνoφαρμακoλoγική μελέτη τoυ τμήματoς Συστηματικής Βoτανικής και φυτoγεωγραφiας της Βιoλoγικής σχoλής τoυ AΠΘ (Δ, Βώκoυ, Κ. Κατράδη, Σ. Κoκκiνη 1993) πoυ αφoρoύσε τoν Eθνικo Δρυμo Βiκoυ – Aώoυ. Στη μελέτη αυτή, έγινε μια συλλoγή γνώσεων για τα φαρμακευτικά φυτά των Ζαγoρoχωρiων της Hπεiρoυ και συγκεντρώθηκαν πληρoφoρiες απo τoυς κατoiκoυς και απo παλιές συνταγές των λεγoμενων ”βικoγιατρών ή κoμπoγιαννιτών” της περιoχής. H κρανιά λoιπoν αναφέρεται ως φυτo αναζωoγoνητικo, αναλγητικo, αντισπασμωδικo, καταπραϋντικo, στυπτικo, αιμoστατικo κατά της δiψας, κατά της διάρρoιας, κατά της δυσεντερiας και της ελoνoσiας.

Στα oρεινά χωριά των Πιερiων, oι κάτoικoι χρησιμoπoιoύν ακoμη και σήμερα σαν φάρμακo ένα εiδoς τoπικoύ λικέρ απo κράνα. Μαζεύoυν τα κράνα στα τέλη Aυγoύστoυ, τα τoπoθετoύν σε βάζo με ζάχαρη, κoνιάκ, γαρύφαλλα και κανέλλα, και τoν Oκτώβριo τo μαζεύoυν, τo σoυρώνoυν και παiρνoυν τo λικέρ. Έπειτα τo απoθηκεύoυν και πiνoυν μισo πoτηράκι απo τo λικέρ σε πoνoυς στoμαχιoύ, κoιλιάς, πoνoυς περιoδoυ και κoλικoύς εντέρoυ. Eνδιαφέρoν παρoυσιάζoυν και oι πληρoφoρiες για τη χρήση της κρανιάς πoυ πρoέρχoνται απo τα χωριά της Δυτικής Μακεδoνiας στη περιoχή της Καστoριάς. Oι κάτoικoι εκεi μαζεύανε τα κράνα και ξεραiνανε τα κoυκoύτσια τoυς στη ντoυλάπα.

Όταν εiχαν πoνoυς στη μέση, ή πέτρα στo νεφρo, έβραζαν τα κoυκoύτσια σε νερo και πiνανε μισo πoτηράκι κάθε βράδυ. Eπiσης, oταν εiχανε «καρναβiτσες» ή αλλιώς μυρμηκiες oπως τις oνoμάζoυμε σήμερα, έκαιγαν τα κλαδιά της κρανιάς, έπαιρναν τη στάχτη, την αραiωναν σε νερo και την τoπoθετoύσαν επάνω στη μυρμηκiα. Σύμφωνα με τις μαρτυρiες τoυς μετά απo τη διαδικασiα αυτή oι μυρμηκiες εξαφανiζoνταν.

H χρήση τoυ Cornus mas εiναι ευρύτατα διαδεδoμένη στη λεκάνη της Μεσoγεioυ και κατά καιρoύς εκπoνoύνται διάφoρες εθνoφαρμακoλoγικές μελέτες στις oπoiες συναντoύμε την κρανιά, ως ένα φαρμακευτικo φυτo πoυ απoθηκευoταν σε κάθε σπiτι με σκoπo να χρησιμoπoιηθεi oπoυ θα παρoυσιαζoταν ανάγκη.

Στην περιoχή Kirklareli της Τoυρκiας, κoντά στην Aνδριανoύπoλη oι κάτoικoι χρησιμoπoιoύσαν τα φρoύτα και τoν φλoιo της κρανιάς για φαρμακευτικές χρήσεις (Şǖkran Kǖltǖr 2007). Έβραζαν τα κράνα σε νερo με ζάχαρη και έπιναν τo υγρo αυτo 2 φoρές τη μέρα για 8 μέρες σε περιπτώσεις νεφρiτιδας, καρδιακών παθήσεων και σε διάρρoια. Τo iδιo αφέψημα δινoταν 2 φoρές τη μέρα για 10 μέρες σε βήχα, κρύωμα ή γρiπη. Χρησιμoπoιoύσαν επiσης τη στάχτη τoυ φλoιoύ της κρανιάς εξωτερικά ως αντιμυκητισιακo.

Μiα άλλη εθνoφαρμακoλoγική μελέτη πoυ αφoρoύσε τις χρήσεις των φαρμακευτικών φυτών στην περιoχή Žejane της Κρoατiας, αναφέρει την παρασκευή ξυδιoύ απo τα κράνα, τo oπoio χρησιμoπoιoύνταν απo τoυς κατoiκoυς εσωτερικά ως πρoϊoν κατά της παχυσαρκiας και εξωτερικά, κατά των αιματωμάτων, τoυ πυρετoύ και τoυ πoνoκεφάλoυ.

Στην Eclectic Materia medica τoυ Felter απo τo 1922 αναφέρεται για πρώτη φoρά ως επiσημη δρoγη τo Cornus specific medicine , τo oπoio πρoερχoταν απo τo φλoιo τoυ Cornus florida και δινoταν σε δoσoλoγiα απo 2-60 σταγoνες στη θέση της κiνας (Cinchona) σε ελoνoσiα, oταν δεν ήταν ανεκτή η κινiνη, σε πυρετoύς περιoδικoύ τύπoυ, αδύναμo σφυγμo, σε πoνoκέφαλo απo πύρωση, κινiνη και γενική εξάντληση. Τέλoς αναφέρεται και η χρήση της σε γαστρικo έλκoς.

Oι ιθαγενεiς Cherokee των διαφoρων περιoχών της Aμερικής χρησιμoπoιoύσαν ευρέως στην καθημερινή τoυς πρακτική τα εiδη Cornus florida και Cornus alternifolia. Τα εγχύματα τoυ φλoιoύ της ρiζας, δiνoνταν σε διάρρoια, ενώ έγχυμα τoυ εξωτερικoύ φλoιoύ απo τo Cornus alternifolia δινoταν εσωτερικά για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων τoυ oυρoπoιητικoύ συστήματoς και σε αφρoδiσια νoσήματα.

Eγχύματα απo μεριστώματα, φλoιo ή ρiζες τoυ Cornus alternifolia δiνoνταν σε βήχα, λαρυγγiτιδα και γρiπη. Γενικoτερα την επoχή εκεiνη, υπήρχε η παραδoχή oτι o φλoιoς των 2 παραπάνω ειδών ήταν τoνωτικoς και διεγερτικoς, ενώ υπάρχoυν αναφoρές για τη χρήση τoυ σε πυρετo , ελoνoσiα και φυματiωση. Στη βιβλιoγραφiα συχνά συναντoύμε τη χρήση τoυ φλoιoύ των φυτών αυτών στην ελoνoσiα και η δράση αυτή παρoμoιάζεται με τη χρήση τoυ φλoιoύ της Cinchona, δηλαδή τα χημικά συστατικά τoυ δρoύσαν σαν υπoκατάστατα της κινiνης.

Τέλoς oι ινδιάνoι της ΝA. Aμερικής απέδιδαν στo έγχυμα τoυ φλoιoύ αναλγητικές ιδιoτητες και τo χρησιμoπoιoύσαν σε πoνoυς μέσης και πoνoκεφάλoυς. Στην παραδoσιακή κινέζικη ιατρική τα εiδη τoυ γένoυς cornus χρησιμoπoιoύνται σε διάφoρα παρασκευάσματα σε συνδυασμo με άλλα φαρμακευτικά φυτά για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων τoυ σακχαρώδoυς διαβήτη. H πλειoψηφiα των σκευασμάτων αυτών έχoυν μελετηθεi επιστημoνικά για την υπoγλυκαιμική τoυς δράση και εiναι απoδεκτά και ευρέως χρησιμoπoιoύμενα στην Κiνα. Τo γερo ξύλo της κρανιάς την καθιστά ιδιαiτερα χρήσιμη για την κατασκευή διαφoρων μικρoαντικειμένων και εργαλεiων. Τα πιo γερά γκλιτσoξυλα των τσoπάνων μέχρι και σήμερα, γiνoνται απo νεαρoύς βλαστoύς κρανιάς. Κρανiσιες βέργες χρησιμoπoιoύσαν και oι δάσκαλoι παλαιoτερα για τo εκπαιδευτικo τoυς έργo.

Aπo τo φλoιo της κρανιάς παραλαμβάνoυμε κoκκινη βαφή, με την oπoiα στo παρελθoν έβαφαν δέρματα, ενώ με τo βράσιμo των καρπών έβαφαν τα αυγά. Παραδoσιακά, τα κράνα χρησιμoπoιoύνται για την παρασκευή πoτών, μαρμελάδας και γλυκών. Πoλύ γνωστo εiναι και τo παραδoσιακo λικέρ κράνoυ τo oπoio τo φτιάχνoυν oι γυναiκες σε πoλλά χωριά της Eλλάδας, με πρώτη ύλη τσiπoυρo ή κoνιάκ.

The post Kράνα: H ΣOΥΠEΡ τρoφή της Eλλάδας πoυ oλoι πρέπει να βάλoυμε στην διατρoφή μας – Θα δεiτε ΘAΥΜAΤA στoν oργανισμo appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Kράνα: H ΣOΥΠEΡ τρoφή της Eλλάδας πoυ oλoι πρέπει να βάλoυμε στην διατρoφή μας – Θα δεiτε ΘAΥΜAΤA στoν oργανισμo

Μικρές συμβουλές για το καθάρισμα της κεραμικής κουζίνας, καθώς και πως να προλάβετε τις ενοχλητικές γρατζουνιές σε αυτή!

Φυσικός τρόπος καθαρισμού κεραμικής εστίας
Γεμίστε ένα μπωλ με χλυαρό νερό.

Με ένα σφουγγάρι (που δε χαράζει) βουτηγμένο στο χλυαρό νερό, μουλιάστε την επιφάνεια της εστίας και τους ξεραμένους λεκέδες.

Βρέχετε συνεχώς το σφουγγάρι για να απομακρύνετε υπολείμματα λεκέδων στοσφουγγάρι που μπορεί να γρατζουνίσουν την επιφάνεια της εστίας.

Ρίξτε λίγη ποσότητα μαγειρικής σόδας πάνω σε κάθε επίμονο λεκέ και αφήστε να δράσει για 10-15 λεπτά.

Σκουπίστε με καθαρό και μουλιασμένο σφουγγάρι και τρίψτε απαλά για να απομακρύνετε το λεκέ από την επιφάνεια.

Επαναλάβετε εάν οι λεκέδες επιμένουν.

Εάν οι λεκέδες επιμένουν, δεν κάνετε για ακτιβίστρια. Ξεχάστε την οικολογία και περάστε διακριτικά πάντα στην επόμενη παράγραφο…!

Χημικός τρόπος καθαρισμού κεραμικής εστίας
Θα πρέπει να αγοράσετε το ειδικό υγρό καθαρισμού κεραμικών εστιών που υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Συνήθως είναι άσπρο υγρό, όχι ιδιαίτερα παχύρευστο και συνοδεύεται από ειδική ξύστρα απομάκρυνσης ξεραμένων λιπών και υπολειμμάτων τροφών.

Ξύστε σε κρύα επιφάνεια εστίας με την ειδική ξύστρα για να απομακρύνεται όλα τα υπολείμματα τροφών και ξεραμένων λιπών.

Απομακρύντε τα με ένα νωπό πανί, προσεκτικά μην χαράξτε την επιφάνεια των εστιών.

Ρίξτε 4-5 σταγόνες από το ειδικό καθαριστικό υγρό στο κέντρο της εστίας.

Περάστε και τρίψτε με νωπό πανί, όλη την επιφάνεια. Τρίψτε τα σημεία όπου οι λεκέδες επιμένουν.

Περάστε με καθαρό νωπό πανί για να πάρετε τυχόν υπολείμματα λεκέδων και καθαριστικού.

Περάστε εκ νέου με στεγνό πανί για να γυαλίσουν οι εστίες.

κεραμικη εστια

Πως απομακρύνουμε τις γρατζουνιές από την κεραμική εστία
Το ότι εμείς βλέπουμε γρατζουνισμένη την κεραμική εστία δε σημαίνει ότι είναι απαραίτητα έτσι.

Συνήθως δύσκολοι λεκέδες όπως αυτοί τις ζάχαρης αφήνουν γραμμές πάνω στην κεραμική εστία.

Έτσι με ένα καλό καθάρισμα φεύγουν και οι υποτιθέμενες γρατζουνιές που μας τρόμαξαν.

Δυστυχώς όμως εάν οι γρατζουνιές είναι βαθιές, δε μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα. Μπορείτε όμως να προστατευτείτε από επόμενες.

Πως προστατεύω την κεραμική κουζίνα από γρατζουνιές;
Χρησιμοποιούμε πάντα σκεύη με λείες και επίπεδες βάσεις
Δεν σέρνω ΠΟΤΕ τα σκεύη εάν θέλω να τα βγάλω από τη φωτιά, ή να τα αλλάξω μάτι. Τα σηκώνω και τα μετακινώ!

Εάν πέσει σιρόπι ή ζάχαρη από την κατσαρόλα, το σκουπίζω αμέσως. Η ζάχαρη είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των κεραμικών εστιών.

Αποφεύγουμε να φέρουμε σε επαφή ζεστό σκεύος με αλουμινόχαρτο. Το αλουμινόχαρτο θα αφήσει σκούρο γκρι λεκέ στην επιφάνεια της εστίας σας.

Κρατάμε πάντα καθαρή την κεραμική κουζίνα, έτοιμη για την επόμενη χρήση.

Δεν αφήνουμε λερωμένα κουτάλια ή κουτάλες στην κεραμική επιφάνεια.

Δυστυχώς ακόμα και να τα εφαρμόσουμε όλα τα παραπάνω, όλο και θα μας ξεφύγει κάτι κάποια στιγμή και θα γίνει το κακό. Ε δε χάλασε και ο κόσμος…λεφτά υπάρχουν, θα πάρουμε καινούργια !

Πηγή

The post Κι όμως υπάρχει λύση!!! Αφαιρέστε τις γρατσουνιές και την βρωμιά από τα μάτια της κεραμικής εστίας appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Κι όμως υπάρχει λύση!!! Αφαιρέστε τις γρατσουνιές και την βρωμιά από τα μάτια της κεραμικής εστίας

 …η επίσκεψη Τσίπρα στην Τουρκία…
Κάτι σαν το… γεφύρι της Άρτας έχει αρχίσει να θυμίζει η διαρκώς σχεδιαζόμενη και ολοένα αναβαλλόμενη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Τουρκία. 
Σημειωτέον ότι ο Ταγίπ Ερντογάν έχει…
πολλάκις προσκαλέσει στη χώρα του τον έλληνα πρωθυπουργό, ενώ την περασμένη εβδομάδα, που οι δυο τους βρέθηκαν στο Παρίσι, ο πρόεδρος της Τουρκίας ανανέωσε την πρόσκλησή του. 
Ωστόσο, στην ελληνική πλευρά επικρατεί διστακτικότητα, καθώς η διφορούμενη και αντιφατική στάση Ερντογάν κάθε άλλο παρά εγγυάται ότι η επίσκεψη θα εξελιχθεί χωρίς… παρατράγουδα. 
Ανώτατη διπλωματική πηγή εκμυστηρεύεται στον Neo πως οι διαρκείς προκλήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Κύπρο προφανώς και δεν προϊδεάζουν για μία καλή επίσκεψη, ενώ ουδείς στην Αθήνα μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι ο τούρκος πρόεδρος θα παραμείνει στα συμπεφωνημένα και δε θα προσπαθήσει να φέρει σε δύσκολη θέση στην «έδρα του» τον Αλέξη Τσίπρα. 
Συμπέρασμα: όσο η Αθήνα δεν εμπιστεύεται την Άγκυρα, το ελληνικό πρωθυπουργικό αεροσκάφος δε θα καταρτίσει σχέδιο πτήσεις για τη γείτονα…

matrix24.gr

Πηγή Από αναβολή σε αναβολή…Ο ίδιος, ή μήπως τον αντήλλαξε με σημαντικές πληροφορίες?…


Αποψη ΝΟΝEWS 

Ο Οσβαλντ το ‘σκασε μέσα σε μια πραγματικά απίστευτη ατμόσφαιρα σιωπής, ενώ την ίδια στιγμή, όλοι αναρωτιούνται ποιος είναι ο μάρτυρας, ο οποίος ξαφνικά…
θυμήθηκε πληροφορίες για μίζες στο ΚΥΣΕΑ  Σημίτη.
Στο ΚΙΝΑΛ επικρατεί ανησυχία. Η δικογραφία έφτασε στην βουλή κι όλοι ξέρουν ποιοι ελέγχονται: Είναι αυτοί των οποίων τις τελευταίες μέρες ψάχνονται οι λογαριασμοί. 
Αλήθεια όμως, ποιος τους «έδωσε»?
Ο πρόεδρος της βουλής, Νίκος Βούτσης θα ανοίξει το στικάκι της δικογραφίας την Δευτέρα το πρωί. 
Το Σαββατοκύριακο που έρχεται μοιάζει να είναι μαύρο για το ΚΙΝΑΛ -στην πραγματικότητα, το σωστό θα ήταν να λέγαμε ΠΑΣΟΚ. 
Tο χτύπημα αυτό το τελευταίο, θα αποβεί άραγε μοιραίο για το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου?…

Πηγή Ποιος έσπασε τον ιμάντα του Οσβαλντ?…


Αξίζει τον κόπο να χαρίσετε 11 λεπτά απ’ το χρόνο σας για να το παρακολουθήσετε

Την Τετάρτη 11/4 στην εκπομπή vinylio στον ANT1 προβλήθηκε ένα απόσπασμα από την εκπομπή Inside Quest με καλεσμένο τον Simon Sinek.
O Sinek μίλησε για τη γενιά των millennials.
Ουσιαστικά αφορά τα παιδιά που ενηλικιώθηκαν πάνω στην άνθιση της τεχνολογίας και των social media (γεννημένοι απ’ το 1984 και μετά).
Μιλά για τη διαφορετικότητα που υπάρχει στο κομμάτι της διαχείρισης.
Στην εργασία, στις ανθρώπινες σχέσεις και στις κοινωνικές σχέσεις.
Αξίζει τον κόπο να χαρίσετε 11 λεπτά απ’ το χρόνο σας για να το παρακολουθήσετε.


https://youtu.be/e-lZNZn3tWk?t=91ΠΗΓΗΠηγή Τα παιδιά που ενηλικιώθηκαν πάνω στην άνθιση της τεχνολογίας και των social media (γεννημένοι απ’ το 1984 και μετά). – Αξίζει τον κόπο να χαρίσετε 11 λεπτά απ’ το χρόνο σας για να το παρακολουθήσετε


Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ 
Ο σπαρτιάτικος στρατός ήταν, ίσως, η πιο τρομερή πολεμική μηχανή του αρχαίου κόσμου. 
Αυτή η πολεμική μηχανή με την απίστευτη πειθαρχεία και εκπαίδευση κατάφερνε πολύ καλά για αιώνες να καλύπτει το μεγαλύτερο και βασικότερο ελάττωμά της, που βεβαίως δεν ήταν άλλο από την αριθμητική της σύσταση.   
Οι Σπαρτιάτες οπλίτες φορούσαν πάντα κόκκινο μανδύα, γιατί κάλυπτε το αίμα εάν πληγώνονταν και επίσης, κατά το Λυκούργο, τρόμαζε κατά κάποιο τρόπο τον αντίπαλο. 
Στις μάχες οι Σπαρτιάτες οπλίτες δεν φορούσαν σανδάλια, αλλά πήγαιναν ξυπόλητοι, για να διατηρείται πιο σταθερή η φάλαγγα.   
Στη Σπάρτη υπήρχε η αντίληψη ότι οι στρατιώτες έπρεπε να γυρίσουν από τη μάχη νικητές ή πεθαμένοι, αν και δεν υπήρχε νόμος που καταδίκαζε αυτούς που εγκατέλειπαν τη μάχη, αλλά αυτοί τότε περιθωριοποιούνταν από την κοινωνία, όπως ο Αριστόδημος που έφυγε από τις Θερμοπύλες με διαταγή του Λεωνίδα να ειδοποιήσει ότι οι Έλληνες είχαν περικυκλωθεί.   
Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν πάνε στη μάχη, όταν η μητέρα έδινε την ασπίδα στο γιο της, έλεγε «ή ταν, ή επί τας», δηλαδή «ή με αυτήν θα γυρίσεις νικητής ή επάνω σε αυτήν νεκρός». 
Την εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου, όλες οι ασπίδες των Σπαρτιατών είχαν γραμμένο το γράμμα Λ (λάμδα), που αντιπροσώπευε τη Λακεδαιμονία. 
Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι άφηναν μακριά μαλλιά και χτενίζονταν πριν τις μάχες, που θεωρείτο την εποχή εκείνη κυρίως προ σπαρτιατικό χαρακτηριστικό.   
Την Αρχαϊκή Εποχή φορούσαν κορινθιακό κράνος, περικνημίδες και μπρούτζινο θώρακα, αν και μετά τους Περσικούς Πολέμους, όταν και οι πόλεμοι έγιναν πιο ανοιχτοί αντικατέστησαν τον μπρούτζινο θώρακα με το λινοθώρακα ή με τον πιο ελαφρύ εξώμη. 
Κύρια όπλα τους ήταν το δόρυ, η ασπίδα και το ξίφος. 
Την εποχή του Κλεομένη του Γ’, τον 3ο αιώνα π.Χ., ο σπαρτιάτικος στρατός εξοπλίστηκε με την μακεδονική σάρισα. 
Δειλός εχαρακτηρίζετο οποιοσδήποτε πολίτης,οπλίτης της αρχαίας Σπάρτης υποχωρούσε εμπρός στον εχθρό, άνευ εντολής που αφορούσε τέτοιον τακτικό ελιγμό, εάν λιποτακτούσε και τέλος εάν αιχμαλωτίζετο. 
Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν το να χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα και να υποβιβασθεί από την πρωτεύουσα τάξη των Ομοίων σε αυτήν των Μειόνων. 
Η αντιμετώπιση των δειλών ήταν τελείως διαφορετική στην Σπάρτη από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Στις διάφορες Ελληνικές πόλεις συνήθως, δεν επιβάλετο κάποια ιδιαίτερη ποινή. 
Διατηρούσαν το δικαίωμα της συναναστροφής με τους γενναίους συμπολεμιστές τους εντός και εκτός στρατεύματος.   
Αντιθέτως στην Σπαρτιατική κοινωνία η δειλία θεωρείτο το μεγαλύτερο όνειδος και η αυτοκτονία ήταν απολύτως προτιμητέα.Αναφέρω παρακάτω τις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες ζούσε ο Σπαρτιάτης που υποτίθεται ότι δείλιασε στην μάχη.  
Πάντως κατά την προσωπική μου γνώμη θεωρώ απίθανο να υπήρξε ποτέ τέτοιο φαινόμενο. 
Οι μόνες περιπτώσεις που επέζησαν ήταν παρανοήσεις εντολών στην μάχη,ή πρωτοβουλίες για διαφορετική δράση εκτός εντολών, πού τιμωρήθησαν για λόγους αρχής και μόνον.   
Πραγματική δειλία δεν αναφέρθηκε ποτέ. 
Αντιθέτως απίστευτη εμμονή για την νίκη, όσο και αν αυτή η οδός συναντούσε τον θάνατο.


   

1.Έχανε τα πολιτικά του δικαιώματα.   

2.Απεμακρύνετο από την κοινή ζωή στην συσκοινία που αποτελούσε το κέντρο της ζωής μαζί με το στρατόπεδο.   

3.Αποκλειόταν απο αθλοπαιδειές και χορού.   

4.Δεν γινόταν αποδεκτός στην Εκκλησία του Δήμου δηλ την Απέλλα,ισχυρώτατο λαικό όργανο δημοκρατικής διοικήσεως.   

5.Απουσίαζε η σύζυγος κατ εντολήν των νόμων από την οικία ώστε να μην έρχεται σε επαφή μαζί του και ταυτοχρόνως οι κόρες, εάν υπήρχαν,διαβιούσαν σε κατ οίκον περιορισμό.   

6.Υπόκειτο στον εξευτελισμό, ανά πάσα στιγμή να ξυλοκοπείται από οποιοδήποτε άλλο πολίτη ήθελε να τον ταπεινώσει,δίχως να του παρέχεται δικαίωμα από τον νόμο να προσφύγει σε αυτόν   

7.Οι συμπολίτες του δεν συνομιλούσαν καν μαζί του   

8.Όταν εσυναντάτο με άλλον πολίτη έπρεπε να παραμερίσει ταπεινούμενος, και ήταν αναγκασμένος να δίδει την θέση του όταν ευρισκόταν καθήμενος σε οπιονδήποτε την ζητούσε, ακόμη και εάν αυτός ήταν νεώτερος.   

9.Του απηγορεύετο να περιποιείται τον εαυτόν του και να καλωπίζεται.   

10.Κατά την διάρκεια της μάχης ο βασιλεύς στρατηγός είχε δικαίωμα να εκτελέσει επί τόπου όποιον αντιλαμβανόταν να απομακρύνεται δολίως από το πεδίο της συγκρούσεως.
Ο οπλίτης ο οποίος στο πεδίο της μάχης θα εδείλιαζε, έθετε σε άμμεσο κίνδυνο την ζωή του,την ζωή των συντρόφων του και όλου του στρατεύματος φυσικά, αφού ανήκαν όλοι σε ένα πλέγμα πλήρως λειτουργικό.
Πρόδιδε τον εαυτόν του,τα πιστεύω του,την Πατρίδα,τους συμπολεμιστές,τις οικογένειες όλων,την Σπάρτη.   
Η Φάλαγξ έφθασε στο τεχνικό αποκορύφωμα της, μέσω της Λακωνικής πολεμικής πρακτικής.
Η Φάλαγξ όμως προϋπέθετε υπερβολικά σφιχτή τάξη,ζυγούς,οργάνωση. 
Το παραμικρό ατόπημα,εκουσίως η ακουσίως, μετεδίδετο σαν ενεργειακό κύμα, που κατέστρεφε όλο το στράτευμα. 
Ή τουλάχιστον το επηρέαζε σφόδρα.   
Αυτό το γνώριζαν όλοι άριστα,το γνώριζε και η Σπαρτιάτισσα μητέρα που λόγω σοφίας και γνώσεως των συνθηκών, εδιδε εντολή στον ένστολο γιό της Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ δηλ να γυρίσει νικητής μεταφέροντας την Ασπίδα του η να τον φέρουν νεκρόν επάνω σε αυτήν.   
Η έννοια της τιμής και της ανδρείας, μαζί με το διαρκώς ζείν κατά φύσιν και διαρκώς φιλοσοφείν, ήταν ο πυρήνας της Λακωνικής ζωής. 
Η κοσμοθεωρία του Σπαρτιάτου, αφορούσε την Ορθή αντιμετώπιση της Ζωής και του Θανάτου.  
 Των δυο αλληλένδετων όψεων. 
Των δύο πυλών που η μία οδηγεί στην άλλη. 
Ας μην ξεχνούμε το πανάρχαιο έθιμο της ταφής των νεκρών στα προαύλια των οικιών ,και μάλιστα κατά το ήμισυ μέσα στην γη,ώστε να γίνεται ορατή η τρομερή μεταβολή του σώματος και να κατανοούν όλοι την φθαρτή φύση της ύλης. 
Ή μάλλον τον εν γένει προορισμό της να μεταβάλλεται, αφού θάνατος πλήρης δεν νοείται, ούτε ανυπαρξία φυσικά.   
Η κοινωνική ζωή, μαζί με την ζωή του στρατοπέδου αλλά και τις πολεμικές επιχειρήσεις ήταν κυρίως εκπαίδευση, πρακτική, και υλοποίηση των Ιδεών της Σπάρτης. 
Ο Πόλεμος δεν αποσκοπούσε σε νίκες για εξουσία και υλικές απολαβές παρά μόνον σε διαρκή εφαρμογή σκέψεως,θεωρημάτων, στρατηγημάτων που αποτελούσαν το εκπαιδευτικό σύστημά τους.   Κυρίως όμως ήταν το αναγκαστικό μέσον εγκαθιδρύσεως Πολιτευμάτων Άμεσης Δημοκρατίας στις Ελληνικές Πόλεις Κράτη. Απαραίτητη λοιπόν η συνεχής πίστης σε ιδανικά, η ατελείωτη επιμονή για την πραγματοποίηση των στόχων.Και πρωτίστως Αρετή. Πολεμική Αρετή.
Το άλλο άκρον από αυτό της δειλίας.   
Αν αναλογισθούμε τούς ατελείωτους πολέμους που ιστορικά, η Σπάρτη πήρε μέρος, και μάλιστα πολλούς εξ αυτών, τους εξετέλεσε μόνη,απορούμε πώς, συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων, οι οποίοι, αποτελούσαν τους πολίτες και φυσικά τον στρατό της Σπάρτης, υπερβολικά μικρός με οποιοδήποτε μέτρο συγκρίσεως, κατάφερε να κυριαρχήσει, ενώ το αναμενόμενο θα ήταν να έχει εξαφανισθεί όλος ο πληθυσμός της σε ελάχιστα χρόνια.   
Αντιθέτως η Σπάρτη ως δύναμις, αλλά και ως ιδέα, διήρκεσε τουλάχιστον κατά τους μετριοπαθεστέρους υπολογισμούς μια ολόκληρη Χιλιετία. 
Συνεχίζοντας μέσω της Ρώμης και όλων των άλλων συνεχιστών να θριαμβεύει.   
Αυτό οφείλετο στην απαράμιλλη στρατηγική της που όμως εβασίζετο, στο βαθμό τόλμης και θελήσεως για δράση και πραγματοποίηση των σχεδίων,των πολιτών, οπλιτών της Σπάρτης.   
Κατανοούμε πιστεύω, ότι η Σπάρτη ήταν ένα εγχείρημα που αφορούσε την ίδια,την Ελλάδα και τον κόσμο γενικότερα. Αφορούσε τον πολιτισμό και την αληθινή, πρακτική φιλοσοφία, δηλ την ίδια την Ζωή
Η Αρετή γενικώς ,και η Ανδρεία ειδικώτερα ήταν τα κλειδιά της επιβιώσεως και της επιτυχίας. 
Η Δειλία εσήμαινε πλήρη αποτυχία στην προσωπική φιλοσοφική πορεία του κάθε ατόμου και φυσικά της ίδιας της Σπάρτης ως Ιδέας,Προτύπου και Πράξεως.
ΠΗΓΗΠηγή Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ – H πιο τρομερή πολεμική μηχανή του αρχαίου κόσμου – Άγνωστη λέξη η "δειλία" στην Αρχαία Σπάρτη!

Τον τελευταίο καιρό η ομάδα του apisteuta.com έχει δει ότι σας αρέσουν πολύ τα μαθηματικά και οπτικά προβλήματα. Ας θυμηθούμε τα μαθηματικά που κάναμε στο δημοτικό με τα φρούτα και ας λύσουμε το παρακάτω πρόβλημα. Οι απαντήσεις είναι πάρα πολλές τον τελευταίο καιρό αλλά μόνο μια είναι η σωστή απάντηση. Καλή επιτυχία.

Δείτε την φωτογραφία με το πρόβλημα :

1952Πηγή

The post Όλο το διαδίκτυο προσπαθεί να βρει την λύση σε αυτό το πρόβλημα. Εσείς μπορείτε; appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Όλο το διαδίκτυο προσπαθεί να βρει την λύση σε αυτό το πρόβλημα. Εσείς μπορείτε;


Είναι πράγματι συγκλονιστικά τα όσα αποκαλύπτει με αδιάσειστα στοιχεία και αποκαλυπτικά βίντεο μια Αμερικανίδα ακτιβίστρια για τις μεγάλες φωτιές που καίνε τα τελευταία χρόνια την Καλιφόρνια.

Όπως αποκαλύπτεται, από το 2015 είχαν σχεδιάσει να κάψουν την πολιτεία της Καλιφόρνιας χρησιμοποιώντας τις ακτίνες λέιζερ που θα επικεντρώνονταν και θα κατευθυνόταν από τα λεγόμενα smart meter (είναι χαρακτηριστικό πώς η εταιρία κατασκευής των SmartMetern PG&A είναι της οικογένειας του Rothschild Inc), δηλαδή από τους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος.

Plan to Burn up Northern California Disclosed
Με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν και χτυπούσαν με τις ακτίνες λέιζερ συγκεκριμένα σημεία τα οποία καιγόταν.

Έτσι εξηγείται το περίεργο φαινόμενο στον ίδιο δρόμο ένα συγκεκριμένο σπίτι να γίνεται στάχτη από τη φωτιά και το διπλανό ακριβώς να μένει ανέπαφο.

Η όλη επιχείρηση σκόπευε ώστε μεγάλες εκτάσεις να καούν ολοσχερώς για να πέσει η αξία τους και να μπορέσουν να τις πάρουν αυτοί που είχαν οργανώσει όλο αυτό το σχέδιο.

Fire The Plan To Burn Up California 1 – Deborah Tavares


https://youtu.be/Yj7pHasX15w

The Plan To Burn Up California 2 – Deborah Tavares


https://youtu.be/9Cq1NipzK-Y

Είναι χαρακτηριστικό πως οι οργανωτές του σχεδίου, δηλαδή η Νέα Τάξη, δεν λογάριασε ούτε τις βίλες των πλουσίων όπως παραπονέθηκε η γνωστή μας Lady Gaga και η Kim Kardashian Κιμ. Ακόμα και το περίφημο Μαλιμπού, παραθεριστικό θέρετρο των αστέρων του Χόλυγουντ το έκαψαν για να δημιουργήσουνε μια ζώνη όπου θα εφαρμόσουν τα νεοταξικά συστήματα ηλεκτρονικής κυριαρχίας.

Κάτι ανάλογο θα μπορούσε κανείς να πει σαν σε πειραματικό στάδιο έγινε και στην Αττική με την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή εκατό ανθρώπων.

Για αυτούς η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία.
EARTHQUAKE, EMP, 5G ATTACK PLANS – And More Bad News


https://youtu.be/_NZo86TGDxg

THIS MEANS WAR!!! / DIRECTED ENERGY (DEW) / AGENDA 21


https://youtu.be/XFxH_QNDQmo


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ

nikosxeiladakis.gr


Δείτε επίσης:

Τι είπαμε πως είναι η Καλιφόρνια;;; ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ, ΟΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΙ! (βίντεο)

Πως γίνετε τα χόρτα ούτε καν να πειράχτηκαν και 50 εκατοστά πιο πέρα η θερμοκρασία ήταν 1000 βαθμοί !!!

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ


ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ Η ΦΩΤΙΑ ΚΑΙΕΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΗΝ FLORIDA…


ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΟΠΛΑ ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ; ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤHΜΑ;;Πηγή ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΕΚΑΨΕ ΤΗΝ…ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ


«Χειροβομβίδα στα θεμέλια» της υποψηφιότητας για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, του νυν αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, Φάνη Σπανού, έριξε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νησί, Σίμος Κεδίκογλου, με τη…
δήλωσή του αναφορικά με την έδρα της περιφέρειας, προκαλώντας παράλληλα την έντονη και επικριτική αντίδραση κορυφαίων στελεχών, όπως του περιφερειάρχη, Κώστα Μπακογιάννη.

Συγκεκριμένα, ο Σίμος Κεδίκογλου βρέθηκε στη Λαμία, έδρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να παραστεί στην επίσημη ανακήρυξη της υποψηφιότητας του σημερινού αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας, Φάνη Σπανού, μιας υποψηφιότητας που αποτελεί τη συνέχεια της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη και έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας.

Στο περιθώριο της παρουσίας του στη Λαμία και σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «Star Κεντρικής Ελλάδας», ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επανήλθε στην πολύχρονη –αλλά ουσιαστικά ξεχασμένη τα τελευταία χρόνια– αντιπαράθεση μεταξύ Φθιώτιδας και Εύβοιας για την έδρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και χαρακτήρισε «αδικία» που η έδρα δεν είναι στη Χαλκίδα, καθώς η Εύβοια είναι ο πολυπληθέστερος νόμος.

Η δήλωση αυτή του Σίμου Κεδίκογλου εκτιμήθηκε ότι τη δεδομένη στιγμή, αποτέλεσε μια κίνηση που το μόνο που θα μπορούσε να επιφέρει ήταν ένα «χτύπημα» στην υποψηφιότητα του Φάνη Σπανού και μια αφορμή για «εμφύλιο» στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του Γιώργου Δελιχά, ΕΔΩ

Πηγή Η έδρα και ο… Μαυρογιαλούρος…