20 June, 2019
Home / Διαφορα (Page 2165)

Η διαμάχη μεταξύ λαθρομεταναστών στον καταυλισμό φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Σούδα της Χίου, είχε τραγική κατάληξη.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα στις  09:30 το πρωί, όταν  για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτίας, ένας 31χρονος Αιγύπτιος διαπληκτίστηκε λεκτικά με έναν 32χρονο ομοεθνή του με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή λίγα λεπτά αργότερα.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο 31χρονος τραυμάτισε πολύ σοβαρά, με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου τον 32χρονο ομοεθνή του.

Το θύμα παρότι μάλιστα διακομίστηκε άμεσα στο «Σκυλίτσειο» Νοσοκομείο Χίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,  εξέπνευσε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Σύμφωνα με το politischios.gr και οι δύο βρίσκονταν στη Χίο από τις αρχές Μαΐου. Ο 31χρονος δράστης έχει συλληφθεί ενώ προανάκριση, με τη βοήθεια μεταφραστών, διενεργεί η Ασφάλεια Χίου.

Σφάχθηκαν στο Κέντρο Μεταναστών Χίου – Ένας νεκρός

Η διαμάχη μεταξύ λαθρομεταναστών στον καταυλισμό φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Σούδα της Χίου, είχε τραγική κατάληξη.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα στις  09:30 το πρωί, όταν  για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτίας, ένας 31χρονος Αιγύπτιος διαπληκτίστηκε λεκτικά με έναν 32χρονο ομοεθνή του με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή λίγα λεπτά αργότερα.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο 31χρονος τραυμάτισε πολύ σοβαρά, με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου τον 32χρονο ομοεθνή του.

Το θύμα παρότι μάλιστα διακομίστηκε άμεσα στο «Σκυλίτσειο» Νοσοκομείο Χίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,  εξέπνευσε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Σύμφωνα με το politischios.gr και οι δύο βρίσκονταν στη Χίο από τις αρχές Μαΐου. Ο 31χρονος δράστης έχει συλληφθεί ενώ προανάκριση, με τη βοήθεια μεταφραστών, διενεργεί η Ασφάλεια Χίου.

Σφάχθηκαν στο Κέντρο Μεταναστών Χίου – Ένας νεκρός

Κάλεσαv μια μητέρα στη δoυλειά της απo τo σχoλεio, oπoυ φoιτά η κoρη της: η 15χρovη κoρη της εiχε χτυπnσει έvαv συμμαθητn της και τoυ πρoκάλεσε αιμoρραγiα. oσo πρoχωρoύσε η συζnτηση, η μητέρα ξεκivησε vα συvειδητoπoιεi oτι τo πρoβλημα δεv nταv της κoρης της, αλλά τoυ σχoλεioυ.

Διαβάστε τηv ιστoρiα:

Mια Mάvα ζήτnσε απo τov Καθηγnτή τnς Kόρns τns, vα τns Avoiξει τo Σoυτιέv. Ο Λόγos, θα σαs Σoκάρει!

«Εiμαι voσoκoμα στα επεiγovτα. Δεv επιτρέπεται vα έχoυμε πάvω μας κιvητά, και τα φυλάμε στα vτoυλάπια μας. Έγιvε μια κλnση στη γραμματεiα τoυ voσoκoμεioυ και με κάλεσαv πρoσωπικά.»

Τηλέφωvo: “Εiμαι o κύριoς Σμιθ, o διευθυvτnς τoυ σχoλεioυ, oπoυ φoιτά η κoρη σας. Έγιvε έvα ατύχημα, oπoυ εμπλέκεται η κoρη σας. Πρέπει vα έρθετε απo εδώ. ”

Εγώ: “Χτύπησε n αρρώστησε; Δε μπoρεi vα περιμέvει μέχρι vα τελειώσει η βάρδιά μoυ σε δύo ώρες;”

Τηλέφωvo: “Η κoρη σας χτύπησε έvαv άλλov μαθητn. Σας τηλεφωvoύμε εδώ και 45 λεπτά. Εivαι αρκετά σoβαρo.”

Πnγα αμέσως στo σχoλεio και κατευθεiαv στov διευθυvτn. Εiδα τη κoρη μoυ, έvαv άvτρα καθηγητn, μια γυvαiκα σύμβoυλo, τo διευθυvτn, έvα αγoρι πoυ εiχε αiμα στη μύτη τoυ και κoκκιvo πρoσωπo και τoυς γovεiς τoυ.

Διευθυvτnς: “Γεια σας, πoσo ευγεvικo εκ μέρoυς σας πoυ επιτέλoυς nρθατε! ”

Εγώ: “vαι, εiμαστε απασχoλημέvoι στα επεiγovτα. Τηv τελευταiα ώρα έκαvα πάvω απo 40 ράμματα σε έvαv 7χρovo πoυ τov ξυλoκoπησε η μητέρα τoυ με έvα μεταλλικo ραβδi, και έπρεπε vα δώσω αvαφoρά στηv αστυvoμiα. Λυπάμαι για τηv αργoπoρiα.”

Τov παρακoλoυθoύσα oσo πρoσπαθoύσε vα μη vτρoπιαστεi, και μoυ εξnγησε τι συvέβη. Τo αγoρι πεiραζε τo σoυτιέv της κoρης μoυ και εκεivη αvτέδρασε ρiχvovτάς τoυ γρoθιά στo πρoσωπo δύo φoρές. Εiχα τηv εvτύπωση oτι nταv περισσoτερo θυμωμέvoι με τηv κoρη μoυ παρά με τo αγoρι.

Εγώ: “Μάλιστα. Και θέλετε vα μάθετε αv θα τoυ κάvω μnvυση για σeξoυαλικn παρεvoχληση εvαvτiov της κoρης μoυ n στo σχoλεio πoυ τoυ επέτρεψε vα τo κάvει;”

oλoι ταρακoυvnθηκαv oταv αvέφερα τηv σeξoυαλικn παρεvoχληση και άρχισαv vα μιλάvε oλoι ταυτoχρovα.

Καθηγητnς: “Δε voμiζω oτι nταv τoσo σoβαρo.”

Σύμβoυλoς: “Ας μηv υπερβάλλoυμε.”

Διευθυvτnς: “voμiζω oτι χάvετε τo voημα.”

Η μητέρα τoυ αγoριoύ άρχισε vα κλαiει. Γύρισα πρoς τη κoρη μoυ και για vα μάθω τι έγιvε.

Κoρη: “Μoυ πεiραζε συvεχώς τo σoυτιέv. Τoυ ζnτησα vα σταματnσει και δε τo έκαvε, και τo εiπα στov καθηγητn μoυ. o καθηγητnς εiπε vα τo αγvonσω. Αλλά αυτoς τo ξαvαέκαvε και μoυ ξεκoύμπωσε τo σoυτιέv και έτσι τov χτύπησα. Τoτε σταμάτησε. ”

Γύρισα πρoς τov καθηγητn.

Εγώ: “Τoυ επιτρέψατε vα τo κάvει αυτo; Γιατi δεv τov σταματnσατε; Γιατi δεv έρχεστε εδώ vα σας πιάσω τo φερμoυάρ; ”

Καθηγητnς: “Τι πράγμα;!”

Εγώ: “Α σας φαivεται ακατάλληλo; Γιατi δεv πάτε vα πειράξετε τo σoυτιέv της συμβoύλoυ; Ας δoύμε πoσo διασκεδαστικo εivαι για εκεivη. n κάvτε τo στo σoυτιέv της μητέρας τoυ αγoριoύ. n τo δικo μoυ. n στηv κoρη μoυ. voμiζετε oτι επειδn εivαι και oι δύo παιδιά εivαι εvτάξει; ”

Διευθυvτnς: «Με κάθε σεβασμo, η κoρη σας παρoλα αυτά χτύπησε έvα άλλo παιδi.»

Εγώ: “oχι. Η κoρη μoυ υπερασπiστηκε τov εαυτo της εvάvτια σε σeξoυαλικn παρεvoχληση απo άλλo μαθητn. Κoιτάξτε τoυς: Τηv περvάει έvα κεφάλι και έχει διπλάσιo βάρoς. Πoσες φoρές θα έπρεπε vα τov αφnσει vα τηv αγγiξει; Αv τo άτoμo πoυ υπoτiθεται θα έπρεπε vα τη βoηθnσει και vα τη πρoστατέψει δεv μπnκε στov κoπo, τι θα έπρεπε vα κάvει; Της τράβηξε τo σoυτιέv τoσo δυvατά πoυ ξεκoύμπωσε. ”

Η μητέρα τoυ αγoριoύ έκλαιγε ακoμα και o πατέρας τoυ έδειχvε εξiσoυ θυμωμέvoς και vτρoπιασμέvoς. o καθηγητnς δεv έκαvε oπτικn επαφn μαζi μoυ. Κoιτoύσα τov διευθυvτn.

Εγώ: “Τηv παiρvω σπiτι. voμiζω oτι τo αγoρι έμαθε τo μάθημά τoυ. Και ελπiζω vα μη ξαvασυμβεi παρoμoιo περιστατικo, oχι μovo στη κoρη μoυ, αλλά σε καvέvα άλλo κoρiτσι σε αυτo τo σχoλεio. Δε θα τoυ επιτρέπατε vα αvnκει στo πρoσωπικo, γι” αυτo λoιπov γιατi vα επιτρέψετε vα παiζει με τo σoυτιέv μιας 15χρovης; Θα αvαφέρω τo περιστατικo στη δευτερoβάθμια. Και αv εσύ – γυρvώvτας πρoς τo αγoρι – αγγiξεις πoτέ τη κoρη μoυ θα βάλω vα σε συλλάβoυv για σeξoυαλικn επiθεση. Με καταλαβαivεις; ”

nμoυv τoσo θυμωμέvη oση ώρα μάζευα τα πράγματα της κoρης μoυ και φύγαμε. Αvέφερα τo περιστατικo στη δευτερoβάθμια και με διαβεβαiωσαv oτι θα τo διευρευvoύσαv τo ζnτημα. Η κoρη μoυ άλλαξε τμnμα, μακριά απo τov συγκεκριμέvo καθηγητn και τo αγoρι.»

Σας έχει συμβεi κάτι παρoμoιo; Μoιραστεiτε τις δικές σας ιστoρiες και πεiτε μας τη γvώμη σας, για τo αv η μητέρα αvτέδρασε υπερβoλικά n υπερασπiστηκε με δiκαιo τρoπo τη κoρη της.

Mια μάvα ζήτnσε από τον Καθηγnτή τnς κόρnς τnς, vα τnς αvoiξει τo σoυτιέv. Ο λόγos, θα σαs σoκάρει!

Δεν αποκλείεται να πρόκειται για πρόβλημα που προκλήθηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη Βρετανία.

,
Η πτήση 228 της British Airways είχε απογειωθεί από τη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ με προορισμό το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Το  σήμα κινδύνου εστάλει λίγο πριν προσγειωθεί.

Στο has  #ba228 στο twitter μεταδίδονται λεπτό προς λεπτό οι λεπτομέρειες :

https://twitter.com/hashtag/ba228?f=tweets&vertical=default&src=hash

udate 11.31 η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια :

Έκτακτη Είδηση η πτήση #ba228 βρίσκεται σε κατάσταση emergency πάνω από τη Βρετανία

Θέματα με τη σειρά που συζητήθηκαν:

  • Brexit, 
  • Γονυκλισία Παυλόπουλου, 
  • Πανορθόδοξη Σύνοδος Κρήτης, 
  • Πυρκαγιές στην Αττική, τη Ρόδο και την Κύπρο


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

και για επίλογο το πολύ σημαντικό θέμα της δωρεάς οργάνων.

Συζητάμε την επικαιρότητα (VASOULA2908 – ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ)

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters,  η  γερμανική τράπεζα  σε μια προσπάθεια περικοπής του κόστους λειτουργίας της, θα εφαρμόσει ΑΜΕΣΑ, ένα δραστικό πρόγραμμα περικοπής  9.000 θέσεων εργασίας, εκ των οποίων 4.000 θα είναι στη Γερμανία.

Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αλλά  κυρίως την Ισπανία και την Πολωνία, η τράπεζα έχει ήδη κλείσει περίπου 40 καταστήματα και θα ακολουθήσουν και άλλα.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Σύμφωνα με το δημοσίευμα κλείνουν άμεσα τα 200 από τα  723 υποκαταστήματα στη Γερμανία.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

Μην ξεχνάμε η Deutsche Bank έχει παράγωγά ύψους 50 τρις… 

Πολύ σοβαρή είδηση : Η Deutsche Bank κλείνει τράπεζες και απολύει κόσμο

Φλογεροί και γεμάτοι πάθος για τη ζωή και οι δύο, με μικρές μόνο διαφορές, ίσα – ίσα για να ανάβουν τα αίματα! Ο λέων είναι αρχηγικός, ο Κριός είναι θερμόαιμος, ουάου! Τι δεν έχετε να κάνετε και τι δεν έχετε να ευχαριστηθείτε! Γράφετε ιστορία στο θέμα του π…

Κριός με Λέοντα: Το απόλυτο 10 με τόνο!

Φλογεροί και γεμάτοι πάθος για τη ζωή και οι δύο, με μικρές μόνο διαφορές, ίσα – ίσα για να ανάβουν τα αίματα! Ο λέων είναι αρχηγικός, ο Κριός είναι θερμόαιμος, ουάου! Τι δεν έχετε να κάνετε και τι δεν έχετε να ευχαριστηθείτε! Γράφετε ιστορία στο θέμα του πάθους, γινόσαστε συχνά θέμα γιατί φεύγετε από την παρέα απροειδοποίητα! Εύκολα ανάβει ο ένας τον άλλον, ξέρετε έτσι κι αλλιώς όλα σας τα κουμπιά, δεν χρειάζεστε τίποτα να μάθετε, τα ξέρετε όλα! Κοιτάξτε πώς πάει: κάθε ζώδιο έχει τρεις δεκανούς, τρία δεκαήμερα δηλαδή, με έναν Κυβερνήτη ο καθένας. Ωραία, για πάμε να δούμε Κυβερνήτες του Κριού: 10 δεκαήμερο Άρης, 2ο δεκαήμερο Ήλιος, 30 δεκαήμερο Δίας. Για να δούμε και του Λέοντα τώρα: 1ο δεκαήμερο Ήλιος, 2ο δεκαήμερο Δίας, 3ο δεκαήμερο Άρης: Το καταλαβαίνετε; Είναι ακριβώς οι ίδιοι πλανήτες, σε άλλες θέσεις! Είσαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον, τέλος!

Ταύρος με Καρκίνο: Σε λατρεύω αγάπη μου!

Το πιο τρυφερό, παθιασμένο, γλυκό και αγαπησιάρικο ταίριασμα του ζωδιακού! Αφοσίωση, λατρεία, πολύ πάθος, έpωτας εκτός ορίων, κατανόηση, τρυφερότητα, μοναδική ένταση και τρελή, τρελή αγάπη! Ο ταύρος είναι γήινος, σταθερός, αλλά πολύ αφοσιωμένος…πάρα πολύ…Μα, για να ανθίσει ερωτικά ο Καρκίνος, αυτό ακριβώς χρειάζεται! Μόλις νιώσει ασφάλεια και τρυφερότητα και αγάπη, τα δίνει όλα. έχουν οι Ταύροι και οι Καρκίνοι θέμα με την αφοσίωση, δεν μπορούν να ανοιχτούν ερωτικά αν δεν νιώθουν ασφαλείς. Το μυστηριακό νερό του καρκίνου έρχεται να δώσει βάθος και μυστικισμό στον έpωτα του Ταύρου, κάνοντας ένα ζευγάρι που δεν έχει όμοιό του! Δεν ταιριάζετε σε όλα, αλλά ο ένας αγαπάει τις διαφορές του με τον άλλον, τις έχει ανάγκη! Στο πεδίο του σεx, γλύκα, ηδυπάθεια και μεγάλη διάρκεια!

Δίδυμοι με Τοξότη: Τι ζευγάρι, τι ομορφιά!

Οι Δίδυμοι με τους Τοξότες κάνουν ένα ζευγάρι φανταχτερό, γεμάτο δύναμη για ζωή!

Λατρεύουν ο ένας τον άλλον. Αν υπάρχει κάποιος να κάνει καλά τον ατίθασο Δίδυμο, είναι ο Τοξότης . Αν υπάρχει κάποιος να καλύψει τις ανασφάλειες του Τοξότη, αυτός είναι ο Δίδυμος . Αυτά τα δύο ζώδια, χρειάζονται το ένα το άλλο για να σταματήσουν να κοιτάνε δεξιά και αριστερά και να σκορπιούνται ερωτικά! Ο Δίδυμος χρειάζεται την περιπέτεια, την αλλαγή, βαριέται εύκολα στα ίδια και τα ίδια. Είναι σε μια σχέση και το μυαλό του πετάει ήδη στην άλλη, αν δεν του κινεί συνέχεια το ενδιαφέρον με καινούρια πράγματα. Κομμένα αυτά με τον Τοξότη! Και ο Τοξότης βαριέται, οπότε ο ένας κρατάει σε υπερδιέγερση τον άλλον! Αν είστε σε ξενοδοχείο και ακούτε από δίπλα έντονο πάθος μαζί με γέλια, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ένα Δίδυμος κι ένας Τοξότης το γλεντάνε!
Παρθένος με Αιγόκερω: Respect στον έpωτα!

Ένα από τα πιο αυστηρά και περίεργα ταιριάσματα του ζωδιακού! Μα μιλάμε για ταίριασμα, όχι αστεία! Λατρεύονται, αγαπιούνται με πάθος και έχουν την τάση να επαναλαμβάνουν το ερωτικό παιχνίδι ώρες ατέλειωτες, σαν καλοί μαθητές! Παριστάνουν και οι δύο τους πολύ σοβαρούς, προπαντός η αξιοπρέπεια και η καριέρα και μεταξύ τους ζουν έναν έpωτα που τύφλα να έχουν οι προχωρημένοι και οι άνετοι… Ο Αιγόκερως με τον Παρθένο θα πάνε το θέμα του σεx πολύ μακριά. Είναι γήινα ζώδια και κοιτάξτε δυνάμεις που…ερωτεύονται μεταξύ τους, όταν αυτά τα δύο ζώδια μπερδευτούν γλυκά:

Ερμής, Κρόνος και Αφροδίτη είναι οι 3 Κυβερνήτες της Παρθένου. Κρόνος Αφροδίτη και Ερμής, Κυβερνήτες του Αιγόκερου! Μα, είναι αντικατοπτρισμός! Είναι οι ίδιοι πλανήτες σε άλλες θέσεις!

Ό,τι θέλει ο ένας, το θέλει και ο άλλος! Ό,τι μπορεί ο ένας, μπορει και ο άλλος! Πόσο όμορφη είναι η ερωτική τους ζωή, δεν το φαντάζεται κανείς, και σε κανέναν δεν το ομολογούν! Μόνον οι ίδιοι ξέρουν το βάθος και το πλάτος και τη δύναμη του έpωτά τους.

Ζυγός με Υδροχόο: Έpωτας και τρέλα!
Τι ζευγάρι, τι τρέλα, τι πάθος! Ο μοναχικός κατά βάθος Υδροχόος, με την απίστευτη τάση του για τρέλες και ιδιοτροπίες και με την ερωτική του εφευρετικότητα, πάει και σκάει επάνω στο φαινόμενο Ζυγός και γίνεται το σώσε! Αυτοί οι δύο εραστές μπορούν να τρελάνουν όλους τους άλλους και τους εαυτούς τους! Μπορούν να πάνε το πάθος σε σημεία που δεν το έχει φτάσει κανείς άλλος. Από τα ζώδια του αέρα, ο Ζυγός είναι το δεύτερο και ο Υδροχόος το τρίτο και πιο ώριμο. Ναι, αλλά και το πιο τρελό!

Κουβαλάει όλη την αέρινη παράδοση της συνομοταξίας των ζωδίων του αέρα. Είναι πολύ κοντά σε μυστικιστικά φαινόμενα, και τα συνδυάζει τέλεια με το ερωτικό πεδίο. Του αρέσουν αυτά τα παιχνίδια του Ζυγού, πώς του αρέσουν δεν λέγεται! Γίνεται ο καλός μαθητής του Υδροχόου, και γελώντας παράφορα οι δυο τους, μπαίνουν σε σφαίρες που αγγίζουν την έκσταση. Όποιος προσπαθήσει να τους χωρίσει, θα φάει ενεργειακό χτύπημα μεγέθους μεγατόνων!

Σκορπιός με Ιχθύ: Πήραν φωτιά τα νερά!

Δυο ζώδια που το ένα πλάστηκε για το άλλο! Νερό με νερό, μυστήριο με μυστήριο, αποπλάνηση με αποπλάνηση! Δύσκολοι ερωτικοί σύντροφοι, αλλά όχι μεταξύ τους. Εκεί που τα νάζια του Σκορπιού, με τις ζήλιες και τις κτητικότητες, μπορεί άλλους να τους κουράζουν, ο Ιχθύς τρελαίνεται! Τα θέλει αυτά τα παιχνίδια, τα λατρεύει. Δεν τα παίρνει σοβαρά, ούτε θυμώνει. Τα χρησιμοποιεί μόνο για να ανάψει για καλά το ερωτικό παιχνίδι. Πάμε να δούμε Κυβερνήτες: για τον Σκορπιό, Πλούτωνας, Ποσειδώνας και Σελήνη.

Για τους Ιχθείς, Ποσειδώνας, Σελήνη και Πλούτωνας! Τι καλά! Πάλι πρόκειται για αντιμετάθεση των ίδιων πλανευτών! Κοιτάει ο Σκορπιός τον Ιχθύ και λιώνει, πώς λέμε αγάπα σαν να αγαπάς τον εαυτό σου; Ωραία, τα κατάφεραν! Οι δυο τους μοιάζουν σαν αντανάκλαση ο ένας του άλλου μέσα στα φλεγόμενα νερά του πάθους, του μυστικισμού και της απέραντης λατρείας. Καρμικά ζώδια και τα δυο τους, με μεγάλη σχέση στο «μοίρασμα της τράπουλας» του κόσμου, έχουν να πουν πολλά, πάρα πολλά μυστικά μεταξύ τους!!!

Ποια ζώδια κάνουν τα πιο ΗΟΤ ζευγάρια…

Φωτιά έχουν πάρει οι φήμες που θέλουν την Αντωνία Καλλιμούκου να έχει χωρίσει με τον Θοδωρή Μισόκαλο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι ο Θοδωρής πήγε στη Νάξο χωρίς την Αντωνία, ενώ στο παρελθόν δεν την αποχωριζόταν ούτε στιγμή.

Το γεγονός μάλιστα ότι η Αντωνία έχει περισσότερο από δυο εβδομάδες να δώσει σημεία ζωής στο Instagram έκανε πολλούς να ισχυρίζονται πως είναι σε άσχημη ψυχολογική καταστάση.

Ωστόσο το μοντέλο το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουνίου έσπασε τη σιωπή της δημοσιεύοντας μια φωτογραφία όπου πόζαρει μόνη στο δρόμο, χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο. Όσο και αν οι followers της την ρωτούσαν εκείνη δεν απαντούσε το παραμικρό. Δείτε τη φωτογραφία και βγάλτε τα συμπεράσματά σας

Αντωνία Καλλιμούκου: Έσπασε τη σιωπή της μετά τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Μισόκαλο!

Εξήντα δικόγραφα έχουν φθάσει στο γραφείο του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά από τηλεοπτικούς σταθμούς που προσφεύγουν κατά του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες.

Από την Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) και τους επτά τηλεοπτικούς σταθμούς (MEGA, ANTENNA, SKAI, EPSILON, ALPHA, STAR, ART) και συγκεκριμένα αφορούν: δεκαεννέα αιτήσεις αναστολών κατά των υπουργικών αποφάσεων που προηγήθηκαν του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, είκοσι τρεις αιτήσεις ακυρώσεως των υπουργικών αποφάσεων, οκτώ δικόγραφα πρόσθετων λόγων ακύρωσης των υπουργικών αποφάσεων, οκτώ προδικαστικές προσφυγές κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού και τέλος, δύο αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, «ουδέν σχόλιο» είναι η απόκριση της κυβέρνησης.

Συνολικά 60 δικόγραφα έχουν σταλεί κατά του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες

Στη Σούδα βρίσκεται εδώ και δύο ημέρες το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Χάρυ Τρούμαν, η ναυαρχίδα της αμερικανικής πολεμικής μηχανής, ενώ ήδη οι 6000 επιβάτες του έχουν κατακλύσει την πόλη.

Δείτε το βίντεο από τον κατάπλου στην ναυτική βάση της Σούδας…

Με ύψος όσο ένα 24όροφο κτίριο και όγκο που προκαλεί δέος, το USS Harry S. Truman (CVN-75), όπως είναι η πλήρης ονομασία του, αποτελεί ουσιαστικά μια πλωτή αεροπορική βάση.

Ναυπηγήθηκε το 1996 στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, δύο χρόνια μετά εντάχθηκε στον 6ο στόλο και από τότε εκτελεί αποστολές στην περιοχή της Μεσογείου και του Περσικού κόλπου.

Η στιγμή της προσήωσης στο πλοίο

Το αεροπλανοφόρο Truman έχει εκτόπισμα 90.000 τόνων, κινείται με 4 προπέλες ταχύτητας 30 κόμβων και με δύναμη, που δίνουν οι δύο πυρηνικοί του αντιδραστήρες. Το μήκος του αγγίζει τα 333 μέτρα, το πλάτος του 78 και το ύψος του φτάνει τα 74 μέτρα ενώ η έκταση του καταστρώματός του ξεπερνά τα 4.5 στρέμματα.

Δείτε το αεροπλανοφόρο Χάρυ Τρούμαν να δένει στη Σούδα σε 1 λεπτό