25 June, 2019
Home / Διαφορα (Page 124)


Gianna Kalogeropoulou

Μας λείπει απελπιστικά αυτους τους καιρούς ένας Ιωάννης Καποδίστριας…

Υπήρξε κορυφαίος Ευρωπαίος και θερμός Έλληνας. Διετέλεσε επί μακρόν διπλωματικός Σύμβουλος του Τσάρου και, μετά, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Στο Συνέδριο της Βιέννης εξισορρόπησε αριστοτεχνικά τα συμφέροντα των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων και, έτσι, διεσφάλισε την 99ετή ευρωπαϊκή ειρήνη από το 1815 μέχρι τον Μεγάλο Πόλεμο το 1914. Ενωρίτερα ειρήνευσε την σπαρασσομένη Ελβετία, της έδωσε το έως σήμερα προοδευτικότερο και δημοκρατικότερο πολίτευμα της Ευρώπης και κατοχύρωσε τη διεθνή ουδετερότητά της. Είχε βαθειά ευρωπαϊκή παιδεία, έζησε στην Ευρώπη και τον σέβονταν οι επιφανέστεροι Ευρωπαίοι.
Ωστόσο, παρέμεινε εως τον θανατο του ενας ακίβδηλος Έλληνας πιστός στην Ορθοδοξία και στο Γένος. Όταν εκλήθη Κυβερνήτης, βρήκε τη Ρούμελη σκλαβωμένη, τους Οθωμανούς σε όλα τα φρούρια του Μοριά και ένα μελλοντικό Κράτος δίχως σύνορα που οι Προστάτιδες Δυνάμεις είχαν αναγνωρίσει απλώς αυτόνομο αλλά υποτελές στον Σουλτάνο. Βρήκε φτώχεια, πείνα και μυριάδες ορφανά του Αγώνα. Παρέλαβε άδεια ταμεία και Δημόσιο Χρέος 70 εκατομμύρια χρυσά φράγκα από τα δάνεια της Ανεξαρτησίας που οι αντίπαλες φατρίες είχαν λεηλατήσει. Από τότε, επί 190 χρόνια το Δημόσιο Χρέος προς τους ξένους μένει θηλιά στον λαιμό της Ελλάδος αλλά επιτρέπει στο πολιτικό σύστημα να εξαγοράζει τους κομματικούς πελάτες του και συχνά να βουτάει το δάκτυλο στο μέλι. Αυτό το πολιτικό σύστημα περιέγραψε ο ίδιος στις 10 Ιουνίου 1827:
«Δεν ευρίσκεται άλλος τόπος γνωστός εις εμέ, καθώς εν Ελλάδι, όπου χιλιάδες και χιλιάδες οικογενειών ανεστίων και καταπείνων υφίστανται πλησίον των κλεπτών. Αι άθλιαι αύται οικογένειαι πάσχουσιν εξ αιτίας των κλεπτοτάτων αρχόντων, υπουργών και καπιτάνων». Αυτό το σύστημα τον πολέμησε στο όνομα της Δημοκρατίας τάχα και, μετά τέσσερα χρόνια, τον δολοφόνησε.
Η παρακαταθήκη του παραδειγματίζει, φρονηματίζει και απαντά καταλυτικά στα θεμελιώδη αιτήματα της εποχής μας. Αποκαλύπτει πώς, στο ελάχιστο διάστημα μιας πυρακτωμένης τριετίας, ένας μοναδικός άνθρωπος -αλλά Καποδίστριας- διέσωσε και δικαίωσε την Εθνεγερσία, κατοχύρωσε την εθνική ανεξαρτησία, διοργάνωσε σύγχρονο Κράτος μέσα από το χάος και την εσχάτη πενία, αντιμετώπισε την έξωθεν επικυριαρχία των ξένων και την έσωθεν αποσχιστική εξουσία ιδιοτελών τοπαρχών πολιτικών, υπερασπίσθηκε την εθνική ταυτότητα του Ελληνισμού και διαμόρφωσε το ελληνικό Έθνος. Παρ’ ότι κατ’ εξοχήν Ευρωπαίος, μερίμνησε άγρυπνος να διατηρήσει την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων και τον συνείχε ο φόβος μην ενστερνισθεί η ελληνική νεολαία τα λαμπερά δυτικά πολιτισμικά, φιλοσοφικά και ηθικά κηρύγματα. Ήθελε την Ελλάδα και το ελληνικό Έθνος μέσα στους κόλπους της Ευρώπης αλλά με πλήρη αυτονομία, αυτάρκεια και εθνική ταυτότητα.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας αποκαλύπτεται αυθεντικός μέσα από τις επιστολές του. Μας οδηγεί εις εθνικήν αυτογνωσίαν. Είναι σαν να γράφτηκαν σήμερα.
Από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή της θητείας του ο Κυβερνήτης δεν άγγιξε ούτε έναν οβολό του Δημοσίου και πάταξε την διαφθορά. Το1829 η Εθνική Συνέλευση όρισε τα έξοδα του Αρχηγού της Επικρατείας και απεφάσισε να τον αποζημιώσει το Έθνος, μόλις μπορέσει, για όσα πολλά είχε ήδη δαπανήσει ο ίδιος από την περιουσία του. Αρνήθηκε αμέσως την χορηγία και απάντησε:
«Επράξαμεν όσα ηδυνήθημεν δια να αποδείξωμεν ότι οι Έλληνες μόνον με τας θυσίας των, και όχι δια προσωπικών πλεονεκτημάτων, δύνανται να φθάσουν όσα υπόσχεται εις αυτούς η εθνική ανεξαρτησία και η ελευθερία. Είμεθα ευτυχείς ότι ηδυνήθημεν να προσφέρωμεν εις το θυσιαστήριον της Πατρίδος τα λείψανα της μετρίας καταστάσεώς μας-περιουσίας. Δια τούτο δεν θα δεχθώμεν τα έξοδα του Αρχηγού της Επικρατείας ούτε θα εγγίσωμεν μέχρι και οβολού τα δημόσια χρήματα προς ιδίαν ημών χρήσιν».
Μετά δύο εβδομάδες γράφει στους τρείς Επιτρόπους Οικονομικών:
«Μετά μεγάλης απορίας και λύπης μανθάνομεν ότι δεν εδώκατε ακόμη λόγον της οικονομικής σας διαχειρίσεως. Ουδέν άλλο πράγμα εγγίζει τόσον την υπόληψιν των δημοσίων υπηρετών όσον το περί την διαχείρισιν των δημοσίων χρημάτων. Η κυβέρνησις σάς έταξεν επί τούτω εις κεφαλήν διοικήσεων ίνα σας παραστήση ως παράδειγμα εις πάντας τους πολίτας. Εκ των κακών τούτων έξεων του παρελθόντος το κοινόν κρίνει ότι η κυβέρνησις σάς παρέχει αφορμάς πλουτισμού».
Ενσαρκώνει την τιμή, τη φιλανθρωπία και την αξιοπρέπεια της Ελλάδος πριν γίνει Κράτος. Στις 22 Νοεμβρίου 1827 διατάζει:
«Ως πληροφρούμεθα, οι Τούρκοι αιχμάλωτοι εν Αιγίνη, εν Πόρω και εν Ναυπλίω, ταλαιπωρούνται, γυμνοί όντες ενεστώτος χειμώνος. Η Κυβέρνησις οφείλει να προνοήση υπέρ αυτών. Αν η δαπάνη δεν υπερβαίνη τα 30 ή 40 γρόσια τον άνθρωπον, να διατάξητε να ενδυδώσιν αμέσως».
Μεριμνά ώστε οι νέοι Έλληνες, που θα σπουδάσουν στην Ευρώπη, να μην αφομοιωθούν στη δυτική παιδεία και χάσουν την εθνική ταυτότητά τους, την Ορθοδοξία τους και την παράδοσή τους. Οι σκέψεις του είναι σήμερα οδηγοί. Στις 13 Μαρτίου 1830 γράφει:
«Η πείρα, άριστος εν πάσιν διδάσκαλος, ήδη κατέδειξεν εις ημάς τα άμουσα αποτελέσματα της επί ξένης αγωγής των νέων. Επιστρέφουσιν εις την Ελλάδα τόσον αποξενωμένοι των ηθών, της γλώσσης και αυτής της θρησκείας των πατέρων των ώστε, και μάθησιν αν απέκτησαν, ευρίσκουν βαρείας δυσκολίας γενέσθαι ωφέλιμοι εις την Πατρίδα. Δεν δύναμαι να αναδεχθώ εκπαιδευτικόν σύστημα καταλήγον εις το να αποξενώση και να διαφθείρη την νέαν εκείνην γενεάν εφ’ ης μάλιστα η Ελλάς ελπίζει».
Ενωρίτερα, έγραφε στις 6 Νοεμβρίου 1827 από την Μπολώνια της Ιταλίας:
«Χρέος μου ίνα, με την βοήθειαν του Θεού, προφυλάξω την νεολαίαν,, την μόνην καλλίστην ελπίδα της Ελλάδος, εκ των κινδύνων των επαπειλούντων αυτήν εις ξένην γην και μάλιστα όπου λείπει ορθόδοξος εκκλησία. Παραδεδομένοι εις των ξένων τα παραδείγματα οι νέοι ούτοι θέλουσι γίνει χαμένοι και το όνειδος της εξουθενώσεώς των θέλει πέσει εις την Ελλάδα».
Αφιερωμένος μέχρι τελευταίας πνοής στην Πατρίδα υποφέρει αγόγγυστα όλα τα μαρτύρια και τις τραγικές συνέπειες του εμφυλίου πολέμου που το υποτελές σύστημα εξαπέλυσε εναντίον του. Γνωρίζει άριστα ότι η Γαλλία, και προ πάντων η Αγγλία, απεργάζονται με τους κοτζαμπάσηδες την εξουδετέρωσή του. Διαισθάνεται ότι έρχεται το τέλος του αλλά μένει πιστός στο εθνικό χρέος του. Την 1η Ιουνίου 1831, εκατόν δεκαοκτώ μέρες πριν δολοφονηθεί, γράφει:
«Εάν πάντα ταύτα είναι δυστυχία δια τον πολυπαθή τούτον τόπον, είναι όμως ευτυχία δι’ εμέ διότι άρχομαι να ελπίζω ότι εντός ολίγου ελευθερούμαι από την άπειρον ευθύνην μου. Θέλω, όμως μείνη εις την χαλάστραν έως της τελευταίας στιγμής και ας κινδυνεύσω να χαθώ».
Χαράματα την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 1831 δολοφονήθηκε ενώ πήγαινε στην εκκλησία να λειτουργηθεί. Το έργο του και το ήθος του χαράσσει στους χαλεπούς καιρούς μας την έξοδό μας από τη φρικτή παρακμή. Είναι υπόδειγμα Ηγεσίας. Ωστόσο τιποτα δεν διδάσκονται οι σημερινοι πολιτικοι απο το παραδειγμα του….Πηγή Μας λείπει απελπιστικά αυτους τους καιρούς ένας Ιωάννης Καποδίστριας…

Η γυναίκα μου και εγώ έχουμε δύο σκυλιά από πριν καν παντρευτούμε. Το δικό της είναι ένα pitbull/labrador ονόματι Zack και οφείλω να ομολογήσω ότι με μισούσε! Έτσι λοιπόν, όταν γεννήθηκε η κόρη μας, της είπα. Αν έστω στραβοκοιτάξει το μωρό, έχει φύγει.

1437984304-8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf
Spock The Dog

Όταν λοιπόν φέραμε τη μικρή μας στο σπίτι – ακόμη βρισκόταν στο καθισματάκι του αυτοκινήτου – και τα δύο ήρθαν τρέχοντας κουνώντας τις ουρές τους για να τη μυρίσουν. Έπρεπε να τραβήξω με το ζόρι τον Zack από κοντά της γιατί δε σταματούσε να τη γλύφει! Όπως καταλάβατε έγινε αμέσως ο προστάτης της και πάντα κοιμόταν δίπλα της με τη μία του πατούσα πάνω στην κουβερτούλα της.

Την αγαπούσε όσο τίποτε άλλο στον κόσμο και μόλις μεγάλωσε λίγο πάντα την πήγαινε μέχρι το κρεβάτι της και κοιμόταν μαζί της. Ήξερε από ένστικτο πότε ήταν η ώρα να ανέβουν πάνω και την περίμενε στη βάση της σκάλας για να σιγουρευτεί ότι θα είναι ασφαλής.

1437984565-9414a8f5b810972c3c9a0e2860c07532
Spock The Dog

Δυστυχώς, μια μέρα κάτι παλιόπαιδα από τη γειτονιά τον δηλητηρίασαν. Ήταν μια από τις πιο δύσκολες ημέρες της ζωής μας… Το να βλέπω την κόρη μου να αποχαιρετά τον αγαπημένο της σκύλο ενώ κείτονταν στο πάτωμα της κουζίνας, μας ράγισε την καρδιά…

Στις 20:00 το ίδιο βράδυ, η μικρή πήγε προς τη σκάλα γιατί ήταν η ώρα για ύπνο. Ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποιήσαμε τι συμβαίνει. Ύστερα από 5 ολόκληρα χρόνια, ο Zack δε θα τη συνόδευε μέχρι το κρεβατάκι της. Κοίταξε εμένα και τη μητέρα της και στο πρόσωπό της ήταν ζωγραφισμένη η φρίκη και ο πανικός.

1437984785-edab7ba7e203cd7576d1200465194ea8

Μόνο τότε, ο δικός μου σκύλος που επίσης λάτρευε την κόρη μας αλλά δεν ήταν στα «κυβικά» του Zack, σηκώθηκε, πήγε δίπλα της και τη σκούντηξε με το κεφάλι του. Έβαλε τα μπροστινά του πόδια στη σκάλα και την κοίταξε στα μάτια. Ανέβηκαν μαζί τη σκάλα, με τη μικρή μου να τον κρατάει σφιχτά αγκαλιά…

Για τα επόμενα 6 χρόνια, οπότε και ο Sam πέθανε, την περίμενε κάθε βράδυ δίπλα στη σκάλα…

Πηγή

The post Μόλις δείτε τι κάνει αυτό το pitbull για το μικρό κοpιτσάκι, δε θα το πιστεύετε! appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Μόλις δείτε τι κάνει αυτό το pitbull για το μικρό κοpιτσάκι, δε θα το πιστεύετε!

Άλλαξε το σώμα σου με μερικά λεπτά γυμναστικής, τρεις φορές την εβδομάδα.

Αν θέλεις να αποκτήσεις όμορφο σώμα αλλά δεν έχεις χρόνο να πηγαίνεις στο γυμναστήριο ή τέλος πάντων βαριέσαι να πας γυμναστήριο, μπορείς να κάνεις μόνη σου κάποιες απλές ασκήσεις για να δεις αποτελέσματα.

«Χρειάζεσαι μόνο μερικά λεπτά, τρεις φορές την εβδομάδα, για να κρατήσεις τους κοιλιακούς και τους γλουτούς σου στην καλύτερή τους φόρμα – δεν απαιτείται συνδρομή σε γυμναστήριο», λέει η Joan Pagano, σύμβουλος fitness και συγγραφέας του Strength Training Exercises for Women. Ποιες είναι κινήσεις που σου προτείνει, στοχεύοντας τους κοιλιακούς και τους γλουτούς σου;

koiliakoi askhseis1

Γύμνασε τους κοιλιακούς σου: πώς να κάνεις ροκανίσματα ποδήλατο

Κάνε αυτή την άσκηση μαζί με 30 λεπτά αεροβικής προπόνησης τρεις φορές την εβδομάδα (αν είσαι αρχάρια, μπορείς να κάνεις τρεις γρήγορους περιπάτους των 10 λεπτών, για να φτάσεις σε μια προπόνηση των 30 λεπτών) και δεις τη μέση και την κοιλιά σου να γραμμώνουν.
«Τα ροκανίσματα ποδήλατο εμπλέκουν και τις τέσσερις ομάδες των κοιλιακών», λέει η Pagano. «Αντί να κάνεις τρεις διαφορετικές ασκήσεις, μπορείς να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα με μία».

Να πώς θα το κάνεις:

1. Ξάπλωσε ανάσκελα, λύγισε τα γόνατά σου και σήκωσε τα πόδια σου ώσπου τα γόνατα να είναι πάνω από τα ισχία, οι γάμπες παράλληλες στο πάτωμα και τα πέλματα στον αέρα.
2. Πιάσε το κεφάλι με τα χέρια σου και σφίξε τους κοιλιακούς σου ξεκολλώντας το κεφάλι και τους ώμους σου από το πάτωμα.
3. Έκπνευσε και στρίψε τον αριστερό σου ώμο προς το δεξί γόνατο τεντώνοντας μπροστά το αριστερό πόδι.
4. Είσπνευσε και γύρνα στην αρχική θέση, κρατώντας το κεφάλι και τους ώμους στον αέρα.
5. Κάνε την κίνηση 20 φορές και μετά επανάλαβε από την άλλη πλευρά.

koiliakoi askhseis2

Ασκήσεις για γλουτούς στο σπίτι: πώς θα κάνεις καθίσματα

Τα καθίσματα θα δυναμώσουν τους γλουτιαίους σου, τους μεγάλους μύες στα οπίσθιά σου. Όχι μόνο θα φαίνεσαι καλύτερη με το τζιν σου, αλλά αυτή η άσκηση θα βελτιώσει τη δύναμη, τη στάση και την ισορροπία σου.

Να πώς θα το κάνεις:

1. Στάσου μπροστά από μια καρέκλα, κοιτάζοντας από την άλλη πλευρά, με τα πέλματα παράλληλα και τα πόδια ανοιχτά στο φάρδος των ισχίων και σκύψε ελαφρά από τη μέση σου.
2. Κρατώντας τη σπονδυλική σου στήλη ίσια, είσπνευσε και χαμήλωσε το σώμα σου προς την καρέκλα σαν να πήγαινες να καθίσεις.
3. Άγγιξε την άκρη της καρέκλας με τους γλουτούς σου (αλλά μην καθίσεις), με τα γόνατά σου πάνω από τους αστραγάλους σου.
4. Έκπνευσε, σφίξε τους γλουτούς σου και επίστρεψε στην αρχική θέση.
5. Επανάλαβε 10 με 12 φορές.

Πηγή

The post Θες γραμμωμένους κοιλιακούς και τονωμένους γλουτούς; Δες πώς θα το καταφέρεις με 2 ασκήσεις! appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Θες γραμμωμένους κοιλιακούς και τονωμένους γλουτούς; Δες πώς θα το καταφέρεις με 2 ασκήσεις!

Τα πλεονεκτήματα του νερού με λεμόνι είναι πολύ γνωστά. Πολλοί προτείνουν να πίνετε ένα μεγάλο ποτήρι νερό με λεμόνι μόλις ξυπνάτε, γιατί έχει πολλαπλά οφέλη για το ανοσοποιητικό, το πεπτικό σύστημα και την ενδυνάμωση του συκωτιού.

Επίσης, ικανοποιεί τη δίψα καλύτερα από κάθε άλλο ρόφημα με γεύση, γι’αυτό και είναι τόσο δημοφιλές το καλοκαίρι. Υπάρχει όμως ένα αρνητικό, το οποίο συχνά ξεχνάμε να αναφέρουμε… Το νερό με λεμόνι έχει επίδραση και στα δόντια μας.

26385702544_fc0b8a3997_o

Όλα τα εσπεριδοειδή, λόγω των οξέων, μπορούν να καταστρέψουν τα δόντια. Ειδικά τα λεμόνια, επειδή περιέχουν υψηλά επίπεδο κιτρικού οξέως το οποίο καταστρέφει το σμάλτο των δοντιών. Το σμάλτο δεν είναι εύκολο να αναπτυχθεί αν καταστραφεί και η ζημιά μπορεί να είναι ανεπανόρθωτη.

Σημάδια καταστροφής του σμάλτου:

Ξεθώριασμα των δοντιών: Το σμάλτο δίνει στα δόντια το λευκό τους χρώμα. Αν καταστραφεί, τα δόντια έχουν μια κίτρινη απόχρωση, γιατί η οδοντίνη, η ουσία που σχηματίζει το εσωτερικό των δοντιών, αρχίζει να φαίνεται από κάτω.
Διαφανείς άκρες: Αν οι άκρες των δοντιών είναι διαφανείς, αυτό είναι ένα σίγουρο σημάδι ότι το στρώμα του σμάλτου είναι λεπτό και όχι τόσο δυνατό όσο θα έπρεπε.
Ευαισθησία των δοντιών: Η οδοντίνη είναι εκτεθειμένη στα νεύρα των δοντιών. Επομένως, αν το σμάλτο έχει διαβρώσει, το εσωτερικό του δοντιού εκτίθεται σε θερμοκρασίες που το καθιστούν άβολο να καταναλώνουμε κρύες τροφές ή ροφήματα.

Πώς να αποφύγετε τον κίνδυνο

26717415030_6feb6e5b71_o

Δεν χρειάζεται να σταματήσετε να πίνετε νερό με λεμόνι. Παρά τους πιθανούς κινδύνους, υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να αποτρέψετε την ζημιά:

1. Αντί για κρύο νερό με λεμόνι, πιείτε ζεστό νερό με λεμόνι. Αυτό θα μειώσει την ποσότητα του οξέως που έρχεται σε επαφή με τα δόντια.
2. Μην πλένετε τα δόντια αμέσως μετά την κατανάλωση νερού με λεμονί. Αυτό θα κάνει το σμάλτο να φθαρεί ακόμη περισσότερο, γιατί το κιτρικό οξύ βρίσκεται ακόμα πάνω στα δόντια σας. Πριν πλύνετε τα δόντια σας, ξεπλύντε το στόμα σας με νερό.
3. Πιείτε το νερό με το λεμόνι προσεκτικά, έτσι ώστε να μην ακουμπήσει τα δόντια σας, ή χρησιμοποιήστε καλαμάκι.
4. Δοκιμάστε να βάλετε στο νερό αιθέριο έλαιο λεμονιού. Έχει τα ίδια οφέλη, αλλά παράγεται από την φλούδα του λεμονιού. Αυτό το κάνει πιο υγιεινό για τα δόντια σας! 1-2 σταγόνες σε ένα ποτήρι με νερό είναι η τέλεια ποσότητα!

Credit: davidwolfe.com

The post Μας είπαν ότι το Νερό με Λεμόνι Κάνει καλό στην Υγεία. Δεν είπαν όμως ΤΙ Ζημία Προκαλεί στα Δόντια μας… appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Μας είπαν ότι το Νερό με Λεμόνι Κάνει καλό στην Υγεία. Δεν είπαν όμως ΤΙ Ζημία Προκαλεί στα Δόντια μας…

Ο λαός επιμένει να μην είναι απλός στον πυρήνα της υπόστασής του. Επιμένει να μην υποβιβάζεται στο ζερό όπου τον περιορίζουν ή προσπαθούν να τον περιορίσουν οι δυνατοί, οι «επάνω», ποντάροντας πάντοτε τα ρέστα του σ’ αυτό το…
εξ αρχής χαμένο παιχνίδι της υποτίμησης.

Βέβαια, ο «απλός» λαός δεν είναι και τόσο απλός όσο τον θεωρούν οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ. Ο «απλός» λαός δεν είναι και τόσο απλός ώστε να πρέπει να του τα κάνες λιανά και ευκολοχώνευτα όσα του ετοιμάζεις, ώστε να καταπίνει αμάσητες τις αγριότητες, τις χυδαιότητες και τις κουφότητες. Ο «απλός» λαός, παρά τις προσπάθειες από το βαθύ σύστημα να καταστεί ένα φοβισμένο και πανικόβλητο συμπίλημα τυχάρπαστων αθυρμάτων, παραμένει αρκετά πολύπλοκος ως κατάσταση, γοητευτικότατος ως προς τις εννοιολογήσεις και τις αναμονές του, εξαιρετικά αποτελεσματικός ως προς τις αντιδράσεις του και απολύτως απρόβλεπτος ως προς τη στανική επιβολή παραποιήσεων της πραγματικότητας. Και όποτε χρειάστηκε, ο «απλός» λαός πήρε την κατάσταση στα χέρια του και πολύ απλά (γιατί και ο ηρωισμός απλός είναι, τουλάχιστον τόσο απλός όσο και η δειλία, όσο και η υπόκυψη) έσωσε την τιμή της πατρίδας, τη δημοκρατία, την ίδια του την ύπαρξη σε τελευταία ανάλυση.

Θέλω να πω ότι η απλότητα του λαού είναι μια υπόθεση βαθύτητας και αποτέλεσμα πολύπλοκων διαδικασιών, τις οποίες ποτέ κανείς αυθέντης δεν κατάφερε να κατανοήσει. Παρά τα θηριώδη κύματα καταπίεσης από τους φασιστικούς ολέθρους, μέχρι τις σημερινές σφαγές όπου γης προς χάριν της δημοκρατίας (τους). Παρά τις εκατόμβες νεκρών και τα πελώρια παγκόσμια καραβάνια προσφύγων. Παρά τις εκστρατείες ψεύδους για να καλυφθεί η τερατώδης συγκέντρωση πλούτου στα χέρια μιας σχεδόν μηδενικής μειοψηφίας εις βάρος όλων των υπολοίπων. Παρά την αιματοβαμμένη διαδρομή των συστημάτων εξουσίας, από τον έλεγχο των ιδεολογιών μέχρι τον έλεγχο των συμπεριφορών που ονομάζεται βιοπολιτική. Παρά τις σημερινές απίστευτες δυνατότητες χειραγώγησης, υποδούλωσης, εκφασισμού, το μόνο που έχει καταφέρει το σύστημα είναι η ανάπτυξη εξωπραγματικών σε ποικιλία και εφευρετικότητα τεχνικών εξουσίας. Με τίμημα την καταστροφή ανθρώπων και περιβάλλοντος. Την απίστευτη καταστροφή, αφού είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας (ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε το εννοιολογικό βάθος που υπάρχει κάτω από τη φράση «ιστορία της ανθρωπότητας») που το φέρον, ο πλανήτης δηλαδή, κινδυνεύει από το φερόμενο: από τον άνθρωπο. Για την ακρίβεια, από μια αποθηριωμένη δράκα (και τους υπηρέτες της) που διαφεντεύει, κατά εξάμβλωση κάθε λογικής, τις τύχες του κόσμου.

Δηλαδή μηδέν εις το πηλίκον, ακόμα κι όταν το μέσον είναι εκείνο το άγριο μηδέν… εις το πηλίκιον των διδακτοριών, των σφαγιαστικών καθεστώτων, της εξαγωγής πάνοπλης δημοκρατίας εις βάρος άμαχων, της ξιφήρους ιδεολογίας εναντίων των πεινασμένων και των απολύτως αδύναμων, της σταυροφόρου πατριδολαγνείας που σταυρώνει τους ικέτες επάνω στον σταυρό της αγάπης.

Και πάλι μηδέν εις το πηλίκον. Ο λαός επιμένει να μην είναι απλός στον πυρήνα της υπόστασής του. Επιμένει να μην υποβιβάζεται στο ζερό όπου τον περιορίζουν ή προσπαθούν να τον περιορίσουν οι δυνατοί, οι «επάνω», ποντάροντας πάντοτε τα ρέστα του σ’ αυτό το εξ αρχής χαμένο παιχνίδι της υποτίμησης. Γιατί ο λαός δεν είναι μονάχα η πηγή των εξουσιών της δημοκρατίας (πού θα πάει, κάποτε θα το μάθει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης). Κυρίως είναι η πηγή της παγκόσμιας γνώσης. Η πηγή και ο γενέθλιος τόπος των ιδεών με φορέα τη γλώσσα. Χωρίς την ανθρώπινη κατάσταση που στην οργανωμένη της μορφή ονομάζεται λαός και στην οργανωμένη της συνθήκη κοινωνία, δεν υφίσταται τίποτα. Και χωρίς όσο το δυνατόν πιο βαθιά, πιο ευρύχωρη, πιο ελεύθερη διαχείριση αυτής της κατάστασης, δηλαδή χωρίς αληθινή δημοκρατία, τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει. Και ως γνωστόν, ό,τι δεν προχωράει πεθαίνει.

Κάτι τέτοιο όμως το μαθαίνεις μονάχα μέσω της δημοκρατικής συνείδησης. Και δεν είναι γνώση που παρέχεται άπαξ. Χρειάζεται καθημερινή μαθητεία στο μεγάλο σχολείο των ανθρώπων και καθημερινή σύμπραξη στο μεγάλο γυμναστήριο των νευμάτων προς τον Άλλο, στο μεγάλο αγώνισμα της οδοιπορίας προς το νόημα της ίδιας της ύπαρξης που είναι το «κοινόν» των πάντων. Γιατί έτσι κι αλλιώς η δημοκρατία είναι ένα πολύπλοκο πολίτευμα μαθητείας όπου ο κάθε ένας μαθητεύει δίπλα στον καθ’ όλου Άλλον. Η δημοκρατία δεν έχει πελάτες, όπως την ονειρεύονται οι καθ’ ημάς Μητσοτάκηδες, ούτε και πελάτες σχολείου. Αυτά είναι για τα Γέιλ και τα Στάνφορντ και τα Τζορτζτάουν, όπου η εισαγωγή με κομπίνα κοστίζει 500.000 δολάρια το (ακριβό) κεφάλι των νεοσσών του συστήματος. Μόλις προχτές αποκαλύφθηκε η (ακόμα μία) κομπίνα.

Αλήθεια. Πόσους θανάτους παιδιών κοστίζει η κάθε τέτοια εισαγωγή στο Γέηλ; Η απάντηση είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Και μόνο ο «απλός» λαός μπορεί να την δώσει. Οι «άριστοι» έχουν άλλες δουλειές…

Κώστας Καναβούρης

ΑΥΓΗ

Πηγή Ο «απλός» λαός…

Την καμπάνια του Κινήματος Αλλαγής ενόψει Ευρωεκλογών θα συζητήσουν τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, αυτή την…
εβδομάδα, ένεκα που βρισκόμαστε πλέον και επισήμως σε προεκλογική περίοδο και η Χαριλάου Τρικούπη βάζει ψηλά τον πήχη ενόψει ευρωπαϊκών εκλογών, στοχεύοντας στην αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και μέσα από αυτή την κάλπη. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων ευρωβουλευτών, ενώ στην πορεία προς το συνέδριο θα έχουν ανακοινωθεί συνολικά το 70% αυτών.

Έτσι, αναζητείται τώρα και το σύνθημα εκείνο που θα μπορέσει να εμπνεύσει παλιούς και νέους συνοδοιπόρους της παράταξης, στοχεύοντας στην πολυπόθητη συσπείρωση. Κάποια συνθήματα μάλιστα έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι και μεταξύ αυτών, φαίνεται να επικρατεί το «Ήρθε η ώρα», ή επί το… ευρωπαϊκότερον «It’s time». Για να δούμε…

matrix24.gr

Πηγή It’s time…

Την καμπάνια του Κινήματος Αλλαγής ενόψει Ευρωεκλογών θα συζητήσουν τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, αυτή την…
εβδομάδα, ένεκα που βρισκόμαστε πλέον και επισήμως σε προεκλογική περίοδο και η Χαριλάου Τρικούπη βάζει ψηλά τον πήχη ενόψει ευρωπαϊκών εκλογών, στοχεύοντας στην αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και μέσα από αυτή την κάλπη. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων ευρωβουλευτών, ενώ στην πορεία προς το συνέδριο θα έχουν ανακοινωθεί συνολικά το 70% αυτών.

Έτσι, αναζητείται τώρα και το σύνθημα εκείνο που θα μπορέσει να εμπνεύσει παλιούς και νέους συνοδοιπόρους της παράταξης, στοχεύοντας στην πολυπόθητη συσπείρωση. Κάποια συνθήματα μάλιστα έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι και μεταξύ αυτών, φαίνεται να επικρατεί το «Ήρθε η ώρα», ή επί το… ευρωπαϊκότερον «It’s time». Για να δούμε…

matrix24.gr

Πηγή It’s time…

Ποια είναι η εpωτογενής ζώνη και το εpωτικό βίτσιο κάθε ζωδίου;

Κριός
Εpωτογενής ζώνη: Κεφάλι. Να το δίνει. Να το παίρνει. Να το εμβολίζει στο κεφαλάρι του κρεβατιού, στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στον πίνακα των αποτελεσμάτων.
Εpωτικό βίτσιο: Ρωτάει: «Ωραίο, ε;». Ζητωκραυγάζει. Κατευθύνει, βγάζει κραυγές ζώων.

Ταύρος
Εpωτογενής ζώνη: Λαρύγγι, βαθύ λαρύγγι.
Εpωτικό βίτσιο: Μπες, βγες και φέρε κάτι να τσιμπήσουμε.

Δίδυμοι
Εpωτογενής ζώνη: Χέρια. Δουλειές του χεριού. Χειροπέδες.
Εpωτικό βίτσιο: Κάνετε έρωτα. Ο Δίδυμος σκέφτεται μια επαγγελματική κίνηση, έναν καινούριο έρωτα ή μια παλιά αγάπη.

Καρκίνος
Εpωτογενής ζώνη: Στήθος. Άντρες-γυναικούλες και γυναίκες που σου ρουφάνε τη ζωή.
Εpωτικό βίτσιο: Κλαίνε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον εpωτα, από ευγνωμοσύνη, δυσαρέσκεια ή επειδή είχε πολλαπλούς οργασμούς ή επειδή δεν είχε ή επειδή εσύ είχες ή επειδή δεν είχες.

Λέων
Εpωτογενής ζώνη: Καρδιά. Με την κολακεία και ένα nipple ring θα τον λιώσεις.
Εpωτικό βίτσιο: Toυ αρέσει να τον υπηρετούν. Περιμένει πλουσιοπάροχες ευχαριστίες μετά.

Παρθένος
Εpωτογενής ζώνη: Στομάχι. Γαργάλα, γλείψε, δώσε απαλά χαστουκάκια σε αυτήν την κοιλίτσα της Παρθένου και μπορεί να βρεθείς μπρούμυτα.
Εpωτικό βίτσιο: Σε διευθύνει κατά τη διάρκεια, σε βαθμολογεί μετά.

Ζυγός
Εpωτογενής ζώνη: Πισινός. Τον καθίζει κάτω ενώ εσύ κάνεις όλη τη δουλειά.
Εpωτικό βίτσιο: Όλες οι στάσεις καλές είναι, αρκεί να κοιτάζεται στον καθρέφτη.

Σκορπιός
Εpωτογενής ζώνη: Τα γεννητικά όργανα. Πάσχει από ακραίες ορμές. Ανίατη περίπτωση. Αναζητά τακτικά θεραπεία.
Εpωτικό βίτσιο: Κουβαλάει ένα κουτί με σεχουαλικά βοηθήματα για έκτακτα περιστατικά στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου.

Τοξότης
Ερωτογενής ζώνη: Γοφοί. Φυλάει το βραβείο από το διαγωνισμό χορού στο ντουλάπι, δίπλα στο μηχάνημα για ασκήσεις στην πλάτη.
Εpωτικό βίτσιο: Εγώ Ταρζάν, εσύ Τζέιν- και για τα δύο φύλα.

Αιγόκερως
Ερωτογενής ζώνη: Στα γόνατα (σου)
Εpωτικό βίτσιο: Στο γραφείο. Με το ένα μάτι κοιτάζει εσένα, με το άλλο τον δείκτη Dow Jones.

Υδροχόος
Ερωτογενής ζώνη: Καλάμια και αστράγαλοι τυλιγμένοι σε λεπτές, ασημένιες αλυσίδες, στερεωμένες σε ένα διαμαντένιο σκουλαρίκι body piercing.
Εpωτικό βίτσιο: Ενοχλητική συνήθεια να πηδάει μέσα και έξω από το κρεβάτι για να συνδέσει τη βιντεοκάμερα.

Ιχθύες
Ερωτογενής ζώνη: Πόδια. Ποδολαγνεία, αλυσίδες στον αστράγαλο.
Εpωτικό βίτσιο: Ψιθυρίζει: «Δεν το έχω ξανακάνει αυτό». Πιάνει για απίστευτα πολύ καιρό.

Πηγή

The post Ποια είναι η ερωτογενής ζώνη του κάθε ζωδίου; appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Ποια είναι η ερωτογενής ζώνη του κάθε ζωδίου;

Τα ρωσικά αντιπυραυλικά- αντιαεροπορικά συστήματα S-400, έχουν γίνει εμμονή για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, όχι μόνο λόγω της τουρκικής παραγγελίας. Οι χώρες που συζητούν σοβαρά την απόκτησή τους πληθαίνουν κι αυτό μόνο απαρατήρητο δεν μπορεί να περάσει από τις ΗΠΑ που χάνουν ισχύ και φυσικά χρήμα.

Σε καμία περίπτωση οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δουν όλη τη Μέση Ανατολή να αποκτά S-400,ένα σύστημα που παρουσιάζεται περίπου ως “ανίκητο”.

Ωστόσο μια μελέτη από τη Σουηδία, υποστηρίζει ότι οι δυνατότητες των S-400 έχουν υπερεκτιμηθεί.

Η έρευνα του Σουηδικού Οργανισμού Άμυνας [Totalförsvarets forskningsinstitut FOI] εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για τις πραγματικές δυνατότητες του ρωσικού συστήματος αεράμυνας. Ο τίρλος της μελέτης ενδεικτικός: “Το σπάσιμο της “φούσκας” των S-400”.

Τι υποστηρίζουν οι Σουηδοί που υπογράφουν τη μελέτη;

“Συχνά λέγεται ότι το σύστημα S-400 έχει εμβέλεια 400 χιλιομέτρων και είναι ικανό να παρακολουθεί μια σειρά στόχων, είτε πρόκειται για ελικοφόρα αεροσκάφη , είτε για αεριωθούμενα , πυραύλους Κρουζ ή ακόμα και για βαλλιστικούς πυραύλους. Στην πραγματικότητα, ο πύραυλος 40N6 δεν έχει ακόμη λειτουργήσει και η ανάπτυξή του αντιμετωπίζει προβλήματα “, λένε οι τρεις συντάκτες της μελέτης.

«Στην τρέχουσα διαμόρφωση του, το σύστημα S-400 θα πρέπει κατά κύριο λόγο να θεωρείται απειλή για αεροσκάφη AWACS και αεροσκάφη που πετούν σε μεσαία και μεγάλα υψόμετρα. Όσον αφορά την “αποτελεσματική εμβέλεια” κατά των μαχητικών αεροσκαφών, που είναι πιο ευκίνητα, και των πυραύλων Κρουζ που πετούν σε χαμηλό υψόμετρο, υπάρχουν αμφιβολίες”, επισημαίνουν προσθέτοντας ότι το σύστημα είναι ευάλωτο σε επιθέσεις λόγω του ραντάρ του.

Ακόμη κι όταν « ο πύραυλος 40N6 είναι λειτουργικός, η εμβέλεια των 400 χιλιομέτρων δεν θα μπορεί να αποτελεσματική εναντίον στόχων που θα κινούνται χαμηλά ύψη” επισημαίνεται στη μελέτη των Σουηδών.

Ακόμη κι αν οι Σουηδοί έχουν δίκιο σ΄ όσα υποστηρίζουν η προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Τουρκία θα είναι πρόβλημα για την Ελλάδα. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Προφανώς θα ΄ναι πρόβλημα και για τα αμερικανικά -νατοϊκά αεροσκάφη.

militaire.gr

Πηγή S-400 – Μελέτη Σουηδών επισημαίνει αδυναμίες και προβλήματα!!!

Τα ρωσικά αντιπυραυλικά- αντιαεροπορικά συστήματα S-400, έχουν γίνει εμμονή για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, όχι μόνο λόγω της τουρκικής παραγγελίας. Οι χώρες που συζητούν σοβαρά την απόκτησή τους πληθαίνουν κι αυτό μόνο απαρατήρητο δεν μπορεί να περάσει από τις ΗΠΑ που χάνουν ισχύ και φυσικά χρήμα.

Σε καμία περίπτωση οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δουν όλη τη Μέση Ανατολή να αποκτά S-400,ένα σύστημα που παρουσιάζεται περίπου ως “ανίκητο”.

Ωστόσο μια μελέτη από τη Σουηδία, υποστηρίζει ότι οι δυνατότητες των S-400 έχουν υπερεκτιμηθεί.

Η έρευνα του Σουηδικού Οργανισμού Άμυνας [Totalförsvarets forskningsinstitut FOI] εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για τις πραγματικές δυνατότητες του ρωσικού συστήματος αεράμυνας. Ο τίρλος της μελέτης ενδεικτικός: “Το σπάσιμο της “φούσκας” των S-400”.

Τι υποστηρίζουν οι Σουηδοί που υπογράφουν τη μελέτη;

“Συχνά λέγεται ότι το σύστημα S-400 έχει εμβέλεια 400 χιλιομέτρων και είναι ικανό να παρακολουθεί μια σειρά στόχων, είτε πρόκειται για ελικοφόρα αεροσκάφη , είτε για αεριωθούμενα , πυραύλους Κρουζ ή ακόμα και για βαλλιστικούς πυραύλους. Στην πραγματικότητα, ο πύραυλος 40N6 δεν έχει ακόμη λειτουργήσει και η ανάπτυξή του αντιμετωπίζει προβλήματα “, λένε οι τρεις συντάκτες της μελέτης.

«Στην τρέχουσα διαμόρφωση του, το σύστημα S-400 θα πρέπει κατά κύριο λόγο να θεωρείται απειλή για αεροσκάφη AWACS και αεροσκάφη που πετούν σε μεσαία και μεγάλα υψόμετρα. Όσον αφορά την “αποτελεσματική εμβέλεια” κατά των μαχητικών αεροσκαφών, που είναι πιο ευκίνητα, και των πυραύλων Κρουζ που πετούν σε χαμηλό υψόμετρο, υπάρχουν αμφιβολίες”, επισημαίνουν προσθέτοντας ότι το σύστημα είναι ευάλωτο σε επιθέσεις λόγω του ραντάρ του.

Ακόμη κι όταν « ο πύραυλος 40N6 είναι λειτουργικός, η εμβέλεια των 400 χιλιομέτρων δεν θα μπορεί να αποτελεσματική εναντίον στόχων που θα κινούνται χαμηλά ύψη” επισημαίνεται στη μελέτη των Σουηδών.

Ακόμη κι αν οι Σουηδοί έχουν δίκιο σ΄ όσα υποστηρίζουν η προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Τουρκία θα είναι πρόβλημα για την Ελλάδα. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Προφανώς θα ΄ναι πρόβλημα και για τα αμερικανικά -νατοϊκά αεροσκάφη.

militaire.gr

Πηγή S-400 – Μελέτη Σουηδών επισημαίνει αδυναμίες και προβλήματα!!!