20 May, 2019
Home / 2019 / Απρίλιος (Page 80)

Μὲ ἀφορμὴ τὸ πρόσφατο (ποὺ δὲν τὸ λὲς κι ἀτύχημα, γιὰ πολλοὺς λόγους, ποὺ μέρος τους θὰ παρουσιασθοῦν παρακάτω) περιστατικὸ τῶν Παρισίων, στὴν «Παναγία τῶν Παρισίων», ἀρχίζουμε πλέον νὰ ἀντιλαμβανόμεθα, κάπως, πὼς ἄλλα εἶναι αὐτὰ ποὺ φαίνονται κι ἄλλα αὐτὰ ποὺ εἶναι. 
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ Πάσχα τῶν Καθολικῶν εἶναι αὐτὴν τὴν Κυριακή…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ ἐν λόγῳ (οὐδόλως τυχαῖον) περιστατικὸν συνέβη σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα, θρησκευτικὰ σαφῶς, σύμβολα τῆς γηραιᾶς (καὶ βαλλομένης πανταχόθεν) Εὐρώπης…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ οἱ ἡμέρες ποὺ διαβιοῦμε εἶναι ἡμέρες μεγάλων ἀνατροπῶν καὶ ἀλλαγῶν…
….ἂς ἔχουμε τὸν νοῦ μας, διότι τυχαιότητες, συμπτώσεις καὶ ἀτυχήματα δὲν συμβαίνουν δίχως κανονικὸ καὶ ὑπερβολικὰ λεπτομερὴ προγραμματισμό.
Κι ὄχι μόνον…
Ἂς ξεκινήσω λοιπὸν ἀπὸ τὸ κείμενον τοῦ φίλου Χρήστου, ποὺ προχθὲς μᾶς ἔδωσε μίαν εἰκόνα γιὰ τὸ τί ἐκεῖνος ἀντιλαμβανεται γύρω ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ (οὐδόλως, κατὰ πῶς φαίνεται,) ἀτύχημα. Ὁ Χρῆστος ἔγραφε λοιπόν:
Προσωπικές μου ἐκτιμήσεις γιὰ τὸ παραπάνω γεγονός, ἀναφορικῶς μὲ τὸ πῶς ἔχει ἡ κατάστασις, πίσω ἀπὸ τὶς εἰκόνες.
Σκοτώνονται οἱ «ποδίτσες» μεταξύ τους. Ἔχει ἀνοίξη πόλεμος ἄγριος μὲ τὶς δύο μεγαλύτερες στοὲς τῆς μασσονίας. Τὴν Γαλλικὴ καὶ τὴν Ἀγγλική. Ἐκτύπησαν πρὶν ἀπὸ ἕναν μήνα ἀκριβῶς… (παρὰ δύο ἡμέρες) στὶς 17 Μαρτίου, τὸν Ἅγιο Σουλπίκιο, τὴν ἱστορικὴ ἐκκλησία τῶν Παρισίων, μὲ τὴν μεγάλη πυρκαϊὰ ποὺ «ἐξέσπασε» ἐκεῖ.
Εἶναι ὁ ναός, ὁ ὁποῖος ἐχρησιμοποιήθη καὶ στὰ γυρίσματα τῆς ταινίας «Κώδικας Ντὰ Βίντσι».  καὶ ὁ ὁποῖος ἦταν μεγάλη μασσωνοφωλιά.
Τώρα ἔρχεται τὸ δεύτερο κτύπημα στὴν Notre dame.
Λογικὰ λοιπόν, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, θὰ ὑπάρξουν ἀντίποινα εἰδικῶς δὲ καὶ μὲ τὸ Brexit. Τώρα ξεκινᾶ ἡ πραγματικὴ τρομοκρατία. Θὰ γίνη, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, κτύπημα (κτυπήματα) τώρα, μέσα στὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα.

Ἰδιαίτεροι συμβολισμοί, συνωμοσίες ἤ …προφητείες;

Σοβαρὲς καὶ οὐσιώδεις οἱ παρατηρήσεις τοῦ Χρήστου καὶ ὀφείλουμε νὰ τὶς συνυπολογίσουμε στοὺς προβληματισμούς μας.
Μὰ γιὰ νὰ προβληματισθοῦμε πρέπει, σὲ κάποιον βαθμό, νὰ κατανοήσουμε τὸ ὅλον σκηνικό. Καὶ τὸ ὅλο σκηνικό, πέραν τῶν (ὁποιονδήποτε ἄλλων συμβολισμῶν) ἐμφανίζει καὶ κάτι ποὺ οὐδόλως ἀδιάφορον μπορεῖ νὰ περάσῃ.
Ἕνας ἀλλαχουακμπάρης (κατὰ τὰ πρῶτα στοιχεία, ποὺ στὴν συνέχεια ἀπεδείχθη πὼς ἦταν ἔνας ἀπὸ τοὺς πυροσβέστες), λοιπὸν κινείται στὸ σημεῖον ὅπου ἐμαίνετο ἡ πυρκαϊά:

Ἡ πραγματικὴ τρομοκρατία τώρα ξεκινᾶ!!!

Φυσικὰ κατόπιν τῶν πρώτων δημοσιευμάτων, ἀκριβῶς γιατὶ ἔπρεπε νὰ γελοιοποιηθῇ κάθε ἐρευνητής, ἐδόθη στὴν δημοσιότητα ὅλη ἡ σχετικὴ λῆψις καὶ ἔσπευσαν ἅπαντες νὰ χειροκροτήσουν τοὺς φαίηκ-άδες.
(Μετὰ τὸ 40ο λεπτὸ μπορεῖτε νὰ 
διακρίνετε εὔκολα τοὺς πυροσβέστες, ἂν καὶ σὲ μερικὰ σημεία πάσχει (γιατί;;;) ἡ καταγραφή.)
Ὅμως… Ἂν καὶ πράγματι (τοὐλάχιστον στὸ πρῶτο σκέλος τῆς διαδόσεως) ἡ πληροφορία περὶ παρουσίας «πρόσφυγος-ἐπενδυτοῦ» καταῤῥίπτεται, ἐν τούτοις εἶναι γεγονὸς πὼς ὅλες οἱ ἐκκλησίες (ἰδίως) στὴν Γαλλία, ἀπειλῶνται πλέον ἀνοικτά, ἐδῶ καὶ καιρό.
Τρεῖς ἡμέρες πρὸ τῆς πυρκαϊᾶς, τὴν Πέμπτη, εἶχαν μετακινηθῆ 16 θρησκευτικὰ ἀγάλματα.
Θαῦμα!!! Θαῦμα!!! 
Πρόλαβαν καὶ πῆραν καὶ τοὺς 12 ἀποστόλους!!!
Τί συμβαίνει λοιπόν μὲ τὶς ἐκκλησίες στήν Γαλλία (καὶ ὄχι μόνον);

Ἡ πραγματικὴ τρομοκρατία τώρα ξεκινᾶ!!! (ἀνανέωσις)

Βέβαια, ἐὰν θέλουμε νὰ τὸ τραβήξουμε, θὰ μπορούσαμε ἐπίσης νὰ ὑποθέσουμε πὼς κάποιος μουσουλμάνος ἐνεδύθη ῥοῦχα πυροσβέστου, δίχως ἀπαραιτήτως νὰ εἶναι καὶ πυροσβέστης.
Σωστὸ κι αὐτό, μὰ οὐδόλως ἀλλάζει κάτι στὸ γενικὸ σκηνικό. Ἔχουμε μίαν ἀκόμη πυρκαϊά, σὲ ἔνα ἀκόμη θρησκευτικὸ σύμβολο, ποὺ ἔρχεται νὰ ἐξυπηρετήσῃ, σὲ καθαρὰ συναισθηματικὸ ἐπίπεδον (γιὰ τὴν ὤρα) τὴν θεμελίωσιν ἑνὸς θρησκευτικοῦ πολέμου. Εἴτε λοιπὸν εἶναι ἔτσι εἴτε εἶναι ἀλλοιῶς, εἴτε δῆλα δὴ ἀπὸ λάθος εἴτε ἀπὸ ἐμπρησμό, κάποιος/κάποιοι οὔτως ἢ ἄλλως ἐξετέλεσε/ἐξετέλεσαν συγκεκριμένες ἐντολὲς ποὺ εἶχαν ὡς στόχο τους ἕνα ἀκόμη, ἀπὸ τὰ πολλὰ θρησκευτικὰ σύμβολα, ποὺ ἐπὶ  τοῦ πρὸ κειμένου πρόκειται γιὰ ἔνα ἀπὸ τὰ κεντρικότερα καὶ σημαντικότερα χριστιανικὰ σύμβολα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης μας. 
Καί, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὅλοι μας, λίγο ἔως πολύ, εὔκολα διαπιστώνουμε πὼς τὸ (ἐπίσημο) κέντρο ἐλέγχου τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης «μας» πολὺ ἀρέσκεται στὸ νὰ στοχοποιῇ καὶ νὰ περιθωριοποιῇ καὶ νὰ λοιδωρῇ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐπιμένουν στὸ νὰ διασώσουν παραδοσιακές τους θέσεις, ἀρχὲς κι ἀξίες.
Ὡς γνωστὸν ὅμως δὲν ὑπάρχουν συμπτώσεις, ὅταν αὐτὲς ἐπαναλαμβάνονται ἀφ΄ ἑνός, ἀλλὰ κι ἀφ΄ ἑτέρου ὅταν ἡ ἰσλαμοποίησις τῆς Ἡνωμένης «μας» Εὐρώπης ὀργανώνεται καὶ ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ (ἐπίσημο) κέντρο ἐλέγχου της, ποὺ εἶναι οἱ Βρυξέλλες. [Συνεπῶς δὲν μπορεῖς νὰ τὰ προσπεράσῃς ὄλα αὐτὰ δίχως νὰ παρατηρήσῃς (κάποια ἀπὸ) τὰ περίεργα, μὰ κυρίως τὸ πῶς χρησιμοποιῶνται αὐτὰ γιὰ τὴν βιομηχανία τῆς προπαγάνδας. Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὅλοι αὐτοὶ οἱ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) «πρόσφυγες» βαδίζουν πάντα βάσει σχεδίων καὶ ἐντολῶν, γιὰ νὰ μὴν λοξοκυττάζουμε πρὸς τὴν πλευρά τους, ἰδίως σὲ τέτοιες περιόδους. (Τὸ ἀπὸ ποῦ προέρχονται οἱ ἐντολὲς καὶ οἱ σχεδιασμοὶ εἶναι ἄλλο ζήτημα!!!).]
*~*~*~*~*~*~*~*~*
Ἂς προχωρήσουμε ὅμως.
 • Ἐδῶ ἔχουμε μίαν ἀκόμη φωτιὰ σὲ θρησκευτικὸ σύμβολο ἰδιαιτέρας βαρύτητος.
 • Ταὐτοχρόνως ἔχουμε, μόλις μερικὲς ἡμέρες πρὸ τῆς πυρκαϊᾶς, «προφητικὴ» (θὰ λέγαμε) ἀπομάκρυνσιν ἰδιαιτέρας ἀξίας θρησκευτικῶν συμβόλων.
 • Ἐπίσης μία δεκάδα (τοὐλάχιστον) ἀκόμη πυρκαϊές, κατὰ τὸ προηγούμενο διάστημα, κατέστρεψαν ἀναλόγου ἱστορικῆς (κι ὄχι μόνον) ἀξίας ἐκκλησίες κυρίως στὴν Γαλλία.
 • Παραλλήλως ἔχουμε μίαν Ἡνωμένη Εὐρώπη ποὺ πολεμᾶ τὸ χριστιανικὸ στοιχεῖο, ἄλλοτε ἀνοικτὰ κι ἄλλοτε μὲ προσχήματα, ἀλλὰ …ἱδρώνει ὅταν μία Νότρ-Ντᾶμ καταστρέφεται!
 • Τὴν ἰδίαν ἐποχὴ παρατηροῦμε πὼς ἰσλαμοποιεῖται, μὲ πολὺ ἐπιθετικὲς ἀντί-χριστιανικὲς πολιτικές, σύσσωμος ὁ (φερόμενος ὡς) Δυτικὸς (ἂς ποῦμε) πολιτισμός, μὲ βασικὸ πρωταγωνιστὴ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.
 • Καί, φυσικά, οἱ νόμοι τῶν κρατῶν, ἰδίως τῆς Ἠνωμένης Εὐρώπης, ἀλλάζουν, θέτοντας τοὺς ἰθαγενεῖς σὲ ῥόλο δευτέρας κατηγορίας πολῖτες.
Ἔχουμε φυσικὰ καὶ τὴν Liberation, ποὺ …«κλαίει». Προσέξατε καλὰ τὸ ποιὸς …«κλαίει», διότι πρόκειται γιὰ τὸν ἴδιον ἀκριβῶς ὀργανισμὸ ποὺ μᾶς ζαλίζει τὰ μέζεα καθημερινῶς, ἀναφορικῶς μὲ τὸ πόσο ὀπισθοδρομικοὶ εἴμεθα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην…
 • Ἔχουμε (καὶ) μίαν Γαλλία ποὺ πτωχοποιεῖ τοὺς πολῖτες της καθημερινῶς, ἀλλὰ ξεθαύει ἑκατομμύρια γιὰ νὰ ἀποκατασταθῇ ἡ πρόσφατος ζημία.
 • Ἔχουμε δεκάδες ἐπιχειρηματίες ποὺ προσφέρονται νὰ χρηματοδοτήσουν τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ζημιῶν.
 • Και, φυσικά, ἔχουμε καὶ τὰ δικά «μας», ἐγχώρια, σούργελα, ποὺ δὲν βλέπουν πρόβλημα στοὺς χιλιάδες ἀστέγους μας, ἀποφασίζοντας ἐπίσης νὰ στηρίξουν τὶς προσπάθεις τῶν Γάλλων γιὰ νὰ ἀποκατασταθῇ τὸ μνημεῖον τους.
Διαπιστώνουμε δῆλα δὴ πὼς πολὺ προθύμως ἀμέτρητοι τύποι, ἀπὸ τὸ πουθενά, ποὺ ἐχέσθησαν γιὰ τὸ ἐὰν παιδάκια πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πείνα καὶ τὸ κρύο, ἀκόμη καὶ μέσα στὶς εὐρωπαϊκὲς προωτεύουσες, ποὺ ἐπίσης ἐχέσθησαν γιὰ τὸ ἐὰν ἀμέτρητα ἄλλα χριστιανικὰ καὶ ἐθνικὰ σύμβολα καταῤῥέουν, ποὺ ἐπίσης συνεργοῦν γιὰ νὰ ἀποδομηθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ σύμβολα…
…ἔρχονται τώρα καὶ χώνουν βαθειὰ τὸ χέρι στὴν τσέπη γιὰ νὰ ἐπιταχυνθῇ ἡ ἀνοικοδόμησις ἐνὸς μνημείου!!!
Πρόκειται δῆλα δὴ γιὰ τοὺς ἰδίους ποὺ καθημερινῶς ἀπομειώνουν τὴν ἀξία τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, ποὺ θησαυρίζουν μέσῳ τῶν Μ.Κ.Ο. τους καὶ ποὺ μᾶλλον, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, θὰ προτιμοῦσαν (καὶ) τὴν Γαλλία ἀποκλειστική τους ἰδιοκτησία. Δὲν ἀρέσκονται νὰ τὴν μοιράζονται μὲ ἰθαγενεῖς καὶ ἄλλους χαχόλους.
Πῶς τό ἀντιλαμβάνεσθε αὐτό ἐσεῖς; Ὡς ἀνθρωπιστικό; Ὡς …στάκτη στά μάτια; Ἤ ὡς κάτι ἄλλο;
Καί, τέλος, μαζὺ μὲ τὶς ὅλες ἄλλες συμπτώσεις ποὺ διαπιστώνουμε νὰ συμβαίνουν, ἔχουμε κι ἔνα «προφητικὸ» ταινιάκι, ποὺ μᾶς ἐνημερώνει πὼς θὰ καταῤῥεύσουν σύμπασες οἱ θρησκεῖες, διότι ἔνας νέος «ἐκλεκτὸς» ἔρχεται, πρὸ κειμένου νὰ φέρῃ τὴν «πανθρησκεία, ποὺ προπαγανδίζεται ἐδῶ καὶ χρόνια ἀπὸ στοές, ἀπὸ λέσχες καὶ ἀπὸ «περιουσίους» ἐπιχειρηματίες.
Μήπως λοιπόν ὅλα αὐτά, τὰ πρόσφατα γεγονότα, κρύβουν πολλά περισσότερα καί δέν εἶναι ἁπλῶς στάκτη στά μάτια μας;
Τί ἄλλο ἀντιλαμβανόμεθα ὅμως ἀπό ὅλο αὐτό τό (κατ’ ἐμὲ πάντα!!!) σκηνοθετημένο ἔγκλημα;
Ἡ Liberation, τῶν Rothschild, εἴπαμε πὼς ἔβγαλε ἤδη συμπέρασμα…

Πῶς ἀκριβῶς ΔΟΥΛΕΥΕΙ ἡ προπαγάνδα ΕΙΣ …ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ;;;

…γιὰ τὸ πόσο μεγάλη εἶναι ἡ καταστροφή!!!

Ἰδιαίτεροι συμβολισμοί, συνωμοσίες ἤ …προφητείες;

Συνεπῶς, βάσει πάντα αὐτοῦ τοῦ «ἐγκρίτου» Μέσου Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ποὺ δίδει τὴν γραμμὴ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἔχουμε δημοσία παραδοχὴ γιὰ ἕνα …δράμα, ποὺ τώρα ξεκινᾶ!!!
Γιά ποιόν; Γιατί; Μέ ποῖον σκοπό;
Ὁπωσδήποτε ἀγνοῶ τὸν ἄμεσο, πολλῷ δὲ μᾶλλον τὸν ἐπακριβή, σκοπό τους, μὰ καὶ τοὺς κεντρικοὺς ἐγκεφάλους καὶ αὐτῆς τῆς Ὕβρεως. Αὐτὸ ποὺ μπορῶ ὄμως νὰ διακρίνω εἶναι πὼς μέσα σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν παραζάλη σαφῶς καὶ εὐθαρσῶς μᾶς δηλώνουν πὼς τὰ ἔως τώρα, κοινῶς ἀποδεκτὰ καὶ ἀναγνωρίσιμα σύμβολα τοῦ κόσμου μας, θὰ καταπέσουν μὲ κάθε εἴδους βιαιότητα, ἀλλὰ σχεδὸν ἀμέσως θὰ εὑρεθοῦν τὰ μέσα -καὶ ἐννοεῖται οἱ χρηματοδότες- γιὰ νὰ τὰ ἀποκαταστήσουν. Δῆλα δή, ἐμμέσως μὰ σαφῶς, μὰς δηλώνουν πὼς ναὶ μὲν θὰ καταπέσουν τὰ ὑπάρχοντα σύμβολα, ἀλλὰ θὰ ἀναδομηθοῦν ταχύτατα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀπεφάσισαν νὰ τὰ γκρεμίσουν.
Γιατί;
Καί, ἀμέσως μετά, τὸ μυαλό μας τρέχει καὶ πάλι σὲ ἐκεῖνο τὸ (ἐκ τῆς δικῆς τους συμμορίας δημιουργηθὲν) ταινιάκι, στὰ μηνύματα ποὺ προωθεῖ καὶ στὶς πρόσφατες διαπιστώσεις-ἐπιβεβαιώσεις του. Πόση πχιά «προφητεία» νά ἀνθέξουμε; Καί πρός τί ὅλα αὐτά;
Στὴν πραγματικότητα, ὅπως συνηθίζουν, μᾶς ἐνημερώνουν ἐκ τῶν προτέρων, γιὰ κάποια ἐξ ὅσων ἔχουν προγραμματισθῆ νὰ συμβοῦν, ἐπισήμως τυχαίως, μὲ σκοπὸ νὰ ἰσχυρισθοῦν, ἐὰν ἀπαιτηθῇ, πὼς οὐδὲν ἔπραξαν μυστικῶς. Ταὐτοχρόνως, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἐλέγχουν τὸν πλανήτη, τὴν ὥρα ποὺ ἐμεῖς κυττᾶμε τὰ καθημερινά μας προβλήματα, τὴν καταστροφὴ πολιτιστικῶν μνημείων καὶ τὴν ἀποδόμησιν τῶν κοινωνικῶν μας ἱστῶν, δροῦν σκιωδῶς γιὰ νὰ νὰ ἐκβιάσουν ἀποφάσεις, νομομαγειρεύματα καὶ καταληκτικῶς νὰ μᾶς ὁδηγήσουν (διὰ τῆς μεθόδου τῆς ἐξ ἀνάγκης συναινέσεώς μας) στὴν νέα μορφὴ ὑποταγῆς μας, καθὼς καὶ τοῦ τρόπου ἀσκήσεως τῆς ἐξουσίας τους ἐπάνω μας.
Ἀπὸ τὰ γνωστὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀναμενόμενα.
Βάσει τῶν ἐκτιμήσεων τοῦ Χρήστου, φαίνεται πὼς κρύβεται ἕνας πόλεμος μεταξὺ τῆς κάθε «ποδίτσας» πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτά. Γνωρίζει ὅμως κι ὁ Χρῆστος πὼς στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ ἕνα ἀκόμη κτύπημα στοὺς βαθμοὺς Ἐλευθερίας μας, ποὺ οὐδόλως ξεκάρφωτο κι ἄσχετο εἶναι ὡς γεγονός. Ἕνα «σημεῖον» ἀναφορᾶς εἶναι, ποὺ δίδει τὸ «σύνθημα» γιὰ τὰ περαιτέρω. Εἴτε λοιπὸν ἔχουμε ἕναν ἀνομολόγητο ἀόρατο πόλεμο εἴτε ἁπλῶς ἕνα ἀκόμη βῆμα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ νέων «ἀντιτρομοκρατικῶν νόμων» (ἤ, ταὐτοχρόνως, γιὰ κάποιους, καὶ τὰ δύο!), τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἴδιο. Τὸ ἀποτέλεσμα ὅμως, γιὰ ἐμᾶς, τοὺς πολλούς, ποὺ ἀκόμβη δὲν εἶναι διακριτό, στήνεται πίσω ἀπὸ τὰ ἐπίσημα γεγονότα.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, εἰδικῶς στὴν «ἐλευθέρα καὶ πεπολιτισμένη» Γαλλία, ἢδη διάφοροι νόμοι ἔχουν ἐπιτρέψη στὴν ἀστυνομία νὰ κυκλοφορῇ μὲ αὐτόματα ὅπλα καὶ νὰ ἐπιβάλῃ, ἐὰν τὸ ἐπιθυμῇ, «κατὰ τὸ δοκοῦν» στρατιωτικὸ νόμο, εἴτε στιγμιαίως εἴτε μονίμως.
Κι αὐτὲς οἱ εἰκόνες ἤδη προπαγανδίζονται γιὰ τὸ σύντομο μέλλον μας.
Ὅλα ὅσα ἔχουν προγραμματισθῆ νὰ συμβοῦν, σὲ μεγάλο τους μέρος, ἀφοροῦν κυρίως στὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπως κάποιοι παράφρονες τὸ ἔχουν σχεδιάση. Ἕνα μέλλον ζοφερό, τρομακτικὸ καὶ κυρίως πλήρως ἀνελεύθερο. Σημαντικότερος δὲ παράγων ἐλέγχου τῶν ὅσων ἀνθρώπων θὰ ἐπιβιώσουν ἀπὸ τὶς ἐπερχόμενες (ἐπίσης σχεδιαζόμενες μὰ καὶ ἐν ἐξελίξει) γενοκτονίες, θὰ εἶναι τέτοιο, ποὺ ὁ ἄνθρωπος δὲν θὰ μπορῆ νὰ σκεφθῇ πὼς δύναται νὰ ἀντισταθῇ ἢ νὰ σηκώσῃ κεφάλι ἤ, τέλος πάντων, νὰ ἀρνηθῇ κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ σχεδιάζεται νὰ τοῦ ἐπιβληθοῦν. Ἄλλως τὲ τὸ μόνον ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ἀμφισβητήσῃ ὁ μέσος ἄνθρωπος εἶναι ἕνας θεός.
Μήπως τελικῶς ὅλα αὐτά γίνονται στό ὄνομα κάποιου θεοῦ; Ποίου θεοῦ; Καί πῶς σχετίζεται μέ τούς ὑπάρχοντες;
Βάσει λοιπὸν αὐτῶν ποὺ ἀντιλαμβάνομαι, μὰ καὶ ἀπὸ τὰ πρόσφατα κτυπήματα σὲ χριστιανικοὺς στόχους, στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης, μαζὺ μὲ τὰ (ἐπίσης σκηνοθετημένα) «κτυπήματα ἀντιποίνων» ἕναν καὶ μόνον σκοπὸ ὑπηρετοῦν κατ’ ἐμέ: τὴν δική μας πλήρη καὶ ἀπόλυτο καταστολή. Πῶς ὅμως θά ὁλοκληρωθῆ κάτι τέτοιο; Καί σέ τί ἀκριβῶς χρησιμεύει ἡ καταστροφή πολιτιστικῶν μνημείων; Ἔχει νά κάνῃ μόνον μέ τόν σχεδιασμό ἀποδομήσεως τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων ἤ ἔχει νά κάνῃ μέ κάτι ἄλλο;
Ὅλα αὐτὰ ὄμως παραλλήλως χαρακτηρίζονται ἀπὸ πολλῶν ἐπιπέδων «ἀναγνώσεις». Γιὰ παράδειγμα τό, ἐκ πρώτης ὄψεως, ἀναγνωρίσιμον στοιχεῖον εἶναι ἡ παρουσία τοῦ (ἀρχικῶς φερομένου ὡς) μουσουλμάνου (ἐν συνεχεία καθαρὰ διακριτοῦ πυροσβέστου), στὸν χῶρο τοῦ «ἀτυχήματος», πρὸ κειμένου νὰ σηματοδοτηθῇ ἡ ἔναρξις ἑνὸς νέου θρησκευτικοῦ πολέμου. Καί, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά του, εἶναι γεγονὸς πὼς συνήθως ἡ πρώτη ἐκδοχὴ μίας εἰδήσεως εἶναι κι αὐτὴ ποὺ ἀφήνει πίσω της ἴχνη. Κάθε μεταγενεστέρα τροποποίησίς της ἢ διάψευσίς της συνήθως περνᾶ στὰ …ψιλά!!! Εἶναι λοιπὸν εὐκόλως διακριτὸ πὼς ὁ (φερόμενος ὡς) μουσουλμάνος, ποὺ ἀρχικῶς διεθόθη, δὲν ἐχρησιμοποιήθη τυχαίως. Οὔτε τυχαίως συνεδέθη μὲ τὴν καταστροφὴ ἑνὸς ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων χριστιανικῶν συμβόλων τῶν Γάλλων καί, κατ’ ἐπέκτασιν τῶν συγχρόνων Εὐρωπαίων. Ὅμως…  ἐπίσης ὁ ἐν λόγῳ ναὸς δὲν εἶναι τυχαῖος, παρὰ σημαίνει πάρα πολλὰ καὶ γιὰ τοὺς Γάλλους, μὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς Δυτικούς, κυρίως ὅμως σημαίνει πολλὰ περισσότερα γιὰ κάθε στοά, ἐφ΄ ὅσον μέσα ἀπὸ τέτοιου εἴδους ναοὺς ἐπέτυχαν νὰ διατηρήσουν γιὰ αἰῶνες τὴν Εὐρώπη σὲ ἐπίπεδο σκοταδιστικοῦ Μεσαίωνος. Κι ἐὰν κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς ὑποψιαζόμεθα πὼς ἔνας νέος Μεσαίων ἔρχεται, τότε καλὸ εἶναι νὰ κυττᾶμε στὴν πλευρὰ ἐκείνην ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται ὁ προηγούμενος. Δὲν γίνεται νὰ μπορέσουν νὰ ἐπιβάλουν ἕναν νέο Μεσαίωνα ἐὰν δὲν χρησιμοποιηθοῦν δομικὰ στοιχεία τοῦ προηγουμένου. Καὶ οἱ ἐπαναλαμβανόμενοι ἐμπρησμοὶ σὲ ἐκκλησίες, πέραν τοῦ θρησκευτικοῦ πολέμου ποὺ προπαγανδίζουν, ἐμπεριέχουν σαφῶς καὶ κάποια ἀκόμη δεδομένα. Δεδομένα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν «ἀνάγκη» ἀποκαταστάσεως τῶν ζημιῶν.
Κι ἐρωτῶ… Θά ἀποκατασταθοῦν ὡς εἶχαν αὐτοί οἱ ναοί ἤ θά διαθέτουν καί κάποια ἐπί πλέον «στολίδια», πού θά χρησιμοποιήση ἀργότερα μία (ἂς ποῦμε) πανθρησκεία; Μήπως τελικῶς παίζῃ ἡ πιθανότης …μεταποιήσεως τῶν χριστιανικῶν ναῶν σέ κάτι ἄλλο, νέον καί χρησιμότερον;
Δὲν ξέρω… Σκέψεις καταθέτω καὶ προβληματισμούς…
Πρόκειται τελικῶς (καὶ οὐσιαστικῶς) γιὰ εὐθὺ κτύπημα στὸν ὑπάρχοντα δυτικὸ (ἂς ποῦμε) πολιτισμό. Ὅμως συνυπολογίζοντας τὴν ταχύτητα τῶν ἀποφάσεων περὶ ἀποκαταστάσεώς του, ἀντιλαμβάνομαι πὼς κάτι ἀκόμη τρέχει.
Συνεπῶς, κατ’ ἐμέ, δὲν πρόκειται τελικῶς μόνον γιὰ δικαιολογία ποὺ θὰ χρησιμοποιηθῆ ὡς ἀφορμὴ γιὰ ἐπερχόμενα ἀντίποινα, ἀλλὰ γίνεται ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως, ἀνοικτὰ καὶ ταὐτοχρόνως, γιὰ μίαν νέα λογική, ποὺ λέγεται «ἀποκατάστασις». Ἐπὶ πλέον λειτουργεῖ αὐτὴ ἡ καταστροφὴ σαφῶς 
ὡς σημεῖον ἀναφορᾶς τῆς καταῤῥίψεως τῶν ἔως σήμερα μορφῶν ἐξουσίας, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὴν γνωρίζαμε, πατῶντας σὲ συμβολισμούς. Ἐμμέσως, μὰ σαφῶς, μᾶς ἀνακοινώνουν πὼς ὅσα ἐμεῖς γνωρίζαμε γιὰ δυτικὸ (ἂς ποῦμε) πολιτισμὸ τελείωσαν καὶ θὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ κάτι ἄλλο.
Τί ἀντιλαμβάνομαι λοιπόν ἀπό τά πρόσφατα γεγονότα; Τίποτα σπουδαῖον, παρὰ μόνον πὼς ἔφθασε ἡ στιγμὴ ἐκείνη ποὺ ὁ (ὁρατὸς σὲ ὄλους μας) πόλεμος θὰ μεταφερθῆ ἐπισήμως σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, πρὸ κειμένου νὰ «αἰτιολογηθοῦν» τὰ ἐπερχόμενα δεινά. Ἡ Εὐρώπη, ἀπὸ καιρὸ τώρα, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὴν γνωρίζαμε, ἐτελείωσε. Μὲ τὸ καλὸ καὶ μὲ τὸ κακό, κυρίως, θὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε, ὁσονούπω, ὅλοι μας. Ἁπλῶς χρειάζονται καὶ τὰ προσχήματα, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἔνας «θρησκευτικὸς πόλεμος», ἢ ἕνας «πόλεμος συμφερόντων γιὰ τὴν ἐνέργεια» (βλέπε Συρία, Τουρκία, Σκόπια καὶ ὅσα θὰ ἐπακολουθήσουν) ἢ ἀκόμη καὶ σκέτο τὸ ἐπιμειξιακὸ κομμάτι, ποὺ συνιστᾶ βραδυφλεγῆ βόμβα στὴν κοινωνική μας Νιρβάνα, πρὸ κειμένου ἢ νὰ φανατισθοῦμε ἢ νὰ στραφοῦμε πρὸς τοὺς νέους …«ἐθνοσωτῆρες», ποὺ πάλι τὰ ἴδια κέντρα ἐλέγχου (ἤδη) μᾶς ἐπιβάλλουν ὡς μονοδρόμους.
Κυρίως ὅμως ἀντιλαμβάνομαι πὼς τελικῶς δὲν θὰ καταστραφοῦν ὅλα τὰ ἔως σήμερα γνωστὰ θρησκευτικὰ σύμβολα, ἀλλὰ κάποια ἐξ αὐτῶν θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τὸ ἐπόμενον καθεστώς.
Στὴν πραγματικότητα κατ’ ἐμὲ δὲν ἀλλάζει τὸ σκηνικὸ παρὰ μόνον τὰ ὀνόματα καὶ τὰ τυπικὰ (ἐξωτερικὰ καὶ μόνον) χαρακτηριστικά. Αὐτὸ ποὺ ἀγνοῶ ὅμως εἶναι τὸ ἐὰν θὰ ἐπιτύχουν καὶ αὐτὴν τὴν φορά, νὰ ὁλοκληρώσουν τοὺς σχεδιασμούς τους. Διότι κρίνοντας ἐκ τῶν παλαιοτέρων ἀναλόγων προσπαθειῶν τους ἀντιλαμβάνομαι πώς, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, μὲ λάθος ὑλικὰ δὲν μπορεῖς νὰ φτιάξῃς τὴν σωστὴ συνταγή.
Κι ὅποιος κατάλαβε.


filonoi.grΠηγή Ξεκίνησε (νά ἐκδηλώνεται) ἕνας ἀόρατος πόλεμος;

Μὲ ἀφορμὴ τὸ πρόσφατο (ποὺ δὲν τὸ λὲς κι ἀτύχημα, γιὰ πολλοὺς λόγους, ποὺ μέρος τους θὰ παρουσιασθοῦν παρακάτω) περιστατικὸ τῶν Παρισίων, στὴν «Παναγία τῶν Παρισίων», ἀρχίζουμε πλέον νὰ ἀντιλαμβανόμεθα, κάπως, πὼς ἄλλα εἶναι αὐτὰ ποὺ φαίνονται κι ἄλλα αὐτὰ ποὺ εἶναι. 
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ Πάσχα τῶν Καθολικῶν εἶναι αὐτὴν τὴν Κυριακή…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ ἐν λόγῳ (οὐδόλως τυχαῖον) περιστατικὸν συνέβη σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα, θρησκευτικὰ σαφῶς, σύμβολα τῆς γηραιᾶς (καὶ βαλλομένης πανταχόθεν) Εὐρώπης…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ οἱ ἡμέρες ποὺ διαβιοῦμε εἶναι ἡμέρες μεγάλων ἀνατροπῶν καὶ ἀλλαγῶν…
….ἂς ἔχουμε τὸν νοῦ μας, διότι τυχαιότητες, συμπτώσεις καὶ ἀτυχήματα δὲν συμβαίνουν δίχως κανονικὸ καὶ ὑπερβολικὰ λεπτομερὴ προγραμματισμό.
Κι ὄχι μόνον…
Ἂς ξεκινήσω λοιπὸν ἀπὸ τὸ κείμενον τοῦ φίλου Χρήστου, ποὺ προχθὲς μᾶς ἔδωσε μίαν εἰκόνα γιὰ τὸ τί ἐκεῖνος ἀντιλαμβανεται γύρω ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ (οὐδόλως, κατὰ πῶς φαίνεται,) ἀτύχημα. Ὁ Χρῆστος ἔγραφε λοιπόν:
Προσωπικές μου ἐκτιμήσεις γιὰ τὸ παραπάνω γεγονός, ἀναφορικῶς μὲ τὸ πῶς ἔχει ἡ κατάστασις, πίσω ἀπὸ τὶς εἰκόνες.
Σκοτώνονται οἱ «ποδίτσες» μεταξύ τους. Ἔχει ἀνοίξη πόλεμος ἄγριος μὲ τὶς δύο μεγαλύτερες στοὲς τῆς μασσονίας. Τὴν Γαλλικὴ καὶ τὴν Ἀγγλική. Ἐκτύπησαν πρὶν ἀπὸ ἕναν μήνα ἀκριβῶς… (παρὰ δύο ἡμέρες) στὶς 17 Μαρτίου, τὸν Ἅγιο Σουλπίκιο, τὴν ἱστορικὴ ἐκκλησία τῶν Παρισίων, μὲ τὴν μεγάλη πυρκαϊὰ ποὺ «ἐξέσπασε» ἐκεῖ.
Εἶναι ὁ ναός, ὁ ὁποῖος ἐχρησιμοποιήθη καὶ στὰ γυρίσματα τῆς ταινίας «Κώδικας Ντὰ Βίντσι».  καὶ ὁ ὁποῖος ἦταν μεγάλη μασσωνοφωλιά.
Τώρα ἔρχεται τὸ δεύτερο κτύπημα στὴν Notre dame.
Λογικὰ λοιπόν, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, θὰ ὑπάρξουν ἀντίποινα εἰδικῶς δὲ καὶ μὲ τὸ Brexit. Τώρα ξεκινᾶ ἡ πραγματικὴ τρομοκρατία. Θὰ γίνη, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, κτύπημα (κτυπήματα) τώρα, μέσα στὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα.

Ἰδιαίτεροι συμβολισμοί, συνωμοσίες ἤ …προφητείες;

Σοβαρὲς καὶ οὐσιώδεις οἱ παρατηρήσεις τοῦ Χρήστου καὶ ὀφείλουμε νὰ τὶς συνυπολογίσουμε στοὺς προβληματισμούς μας.
Μὰ γιὰ νὰ προβληματισθοῦμε πρέπει, σὲ κάποιον βαθμό, νὰ κατανοήσουμε τὸ ὅλον σκηνικό. Καὶ τὸ ὅλο σκηνικό, πέραν τῶν (ὁποιονδήποτε ἄλλων συμβολισμῶν) ἐμφανίζει καὶ κάτι ποὺ οὐδόλως ἀδιάφορον μπορεῖ νὰ περάσῃ.
Ἕνας ἀλλαχουακμπάρης (κατὰ τὰ πρῶτα στοιχεία, ποὺ στὴν συνέχεια ἀπεδείχθη πὼς ἦταν ἔνας ἀπὸ τοὺς πυροσβέστες), λοιπὸν κινείται στὸ σημεῖον ὅπου ἐμαίνετο ἡ πυρκαϊά:

Ἡ πραγματικὴ τρομοκρατία τώρα ξεκινᾶ!!!

Φυσικὰ κατόπιν τῶν πρώτων δημοσιευμάτων, ἀκριβῶς γιατὶ ἔπρεπε νὰ γελοιοποιηθῇ κάθε ἐρευνητής, ἐδόθη στὴν δημοσιότητα ὅλη ἡ σχετικὴ λῆψις καὶ ἔσπευσαν ἅπαντες νὰ χειροκροτήσουν τοὺς φαίηκ-άδες.
(Μετὰ τὸ 40ο λεπτὸ μπορεῖτε νὰ 
διακρίνετε εὔκολα τοὺς πυροσβέστες, ἂν καὶ σὲ μερικὰ σημεία πάσχει (γιατί;;;) ἡ καταγραφή.)
Ὅμως… Ἂν καὶ πράγματι (τοὐλάχιστον στὸ πρῶτο σκέλος τῆς διαδόσεως) ἡ πληροφορία περὶ παρουσίας «πρόσφυγος-ἐπενδυτοῦ» καταῤῥίπτεται, ἐν τούτοις εἶναι γεγονὸς πὼς ὅλες οἱ ἐκκλησίες (ἰδίως) στὴν Γαλλία, ἀπειλῶνται πλέον ἀνοικτά, ἐδῶ καὶ καιρό.
Τρεῖς ἡμέρες πρὸ τῆς πυρκαϊᾶς, τὴν Πέμπτη, εἶχαν μετακινηθῆ 16 θρησκευτικὰ ἀγάλματα.
Θαῦμα!!! Θαῦμα!!! 
Πρόλαβαν καὶ πῆραν καὶ τοὺς 12 ἀποστόλους!!!
Τί συμβαίνει λοιπόν μὲ τὶς ἐκκλησίες στήν Γαλλία (καὶ ὄχι μόνον);

Ἡ πραγματικὴ τρομοκρατία τώρα ξεκινᾶ!!! (ἀνανέωσις)

Βέβαια, ἐὰν θέλουμε νὰ τὸ τραβήξουμε, θὰ μπορούσαμε ἐπίσης νὰ ὑποθέσουμε πὼς κάποιος μουσουλμάνος ἐνεδύθη ῥοῦχα πυροσβέστου, δίχως ἀπαραιτήτως νὰ εἶναι καὶ πυροσβέστης.
Σωστὸ κι αὐτό, μὰ οὐδόλως ἀλλάζει κάτι στὸ γενικὸ σκηνικό. Ἔχουμε μίαν ἀκόμη πυρκαϊά, σὲ ἔνα ἀκόμη θρησκευτικὸ σύμβολο, ποὺ ἔρχεται νὰ ἐξυπηρετήσῃ, σὲ καθαρὰ συναισθηματικὸ ἐπίπεδον (γιὰ τὴν ὤρα) τὴν θεμελίωσιν ἑνὸς θρησκευτικοῦ πολέμου. Εἴτε λοιπὸν εἶναι ἔτσι εἴτε εἶναι ἀλλοιῶς, εἴτε δῆλα δὴ ἀπὸ λάθος εἴτε ἀπὸ ἐμπρησμό, κάποιος/κάποιοι οὔτως ἢ ἄλλως ἐξετέλεσε/ἐξετέλεσαν συγκεκριμένες ἐντολὲς ποὺ εἶχαν ὡς στόχο τους ἕνα ἀκόμη, ἀπὸ τὰ πολλὰ θρησκευτικὰ σύμβολα, ποὺ ἐπὶ  τοῦ πρὸ κειμένου πρόκειται γιὰ ἔνα ἀπὸ τὰ κεντρικότερα καὶ σημαντικότερα χριστιανικὰ σύμβολα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης μας. 
Καί, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὅλοι μας, λίγο ἔως πολύ, εὔκολα διαπιστώνουμε πὼς τὸ (ἐπίσημο) κέντρο ἐλέγχου τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης «μας» πολὺ ἀρέσκεται στὸ νὰ στοχοποιῇ καὶ νὰ περιθωριοποιῇ καὶ νὰ λοιδωρῇ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐπιμένουν στὸ νὰ διασώσουν παραδοσιακές τους θέσεις, ἀρχὲς κι ἀξίες.
Ὡς γνωστὸν ὅμως δὲν ὑπάρχουν συμπτώσεις, ὅταν αὐτὲς ἐπαναλαμβάνονται ἀφ΄ ἑνός, ἀλλὰ κι ἀφ΄ ἑτέρου ὅταν ἡ ἰσλαμοποίησις τῆς Ἡνωμένης «μας» Εὐρώπης ὀργανώνεται καὶ ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ (ἐπίσημο) κέντρο ἐλέγχου της, ποὺ εἶναι οἱ Βρυξέλλες. [Συνεπῶς δὲν μπορεῖς νὰ τὰ προσπεράσῃς ὄλα αὐτὰ δίχως νὰ παρατηρήσῃς (κάποια ἀπὸ) τὰ περίεργα, μὰ κυρίως τὸ πῶς χρησιμοποιῶνται αὐτὰ γιὰ τὴν βιομηχανία τῆς προπαγάνδας. Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὅλοι αὐτοὶ οἱ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) «πρόσφυγες» βαδίζουν πάντα βάσει σχεδίων καὶ ἐντολῶν, γιὰ νὰ μὴν λοξοκυττάζουμε πρὸς τὴν πλευρά τους, ἰδίως σὲ τέτοιες περιόδους. (Τὸ ἀπὸ ποῦ προέρχονται οἱ ἐντολὲς καὶ οἱ σχεδιασμοὶ εἶναι ἄλλο ζήτημα!!!).]
*~*~*~*~*~*~*~*~*
Ἂς προχωρήσουμε ὅμως.
 • Ἐδῶ ἔχουμε μίαν ἀκόμη φωτιὰ σὲ θρησκευτικὸ σύμβολο ἰδιαιτέρας βαρύτητος.
 • Ταὐτοχρόνως ἔχουμε, μόλις μερικὲς ἡμέρες πρὸ τῆς πυρκαϊᾶς, «προφητικὴ» (θὰ λέγαμε) ἀπομάκρυνσιν ἰδιαιτέρας ἀξίας θρησκευτικῶν συμβόλων.
 • Ἐπίσης μία δεκάδα (τοὐλάχιστον) ἀκόμη πυρκαϊές, κατὰ τὸ προηγούμενο διάστημα, κατέστρεψαν ἀναλόγου ἱστορικῆς (κι ὄχι μόνον) ἀξίας ἐκκλησίες κυρίως στὴν Γαλλία.
 • Παραλλήλως ἔχουμε μίαν Ἡνωμένη Εὐρώπη ποὺ πολεμᾶ τὸ χριστιανικὸ στοιχεῖο, ἄλλοτε ἀνοικτὰ κι ἄλλοτε μὲ προσχήματα, ἀλλὰ …ἱδρώνει ὅταν μία Νότρ-Ντᾶμ καταστρέφεται!
 • Τὴν ἰδίαν ἐποχὴ παρατηροῦμε πὼς ἰσλαμοποιεῖται, μὲ πολὺ ἐπιθετικὲς ἀντί-χριστιανικὲς πολιτικές, σύσσωμος ὁ (φερόμενος ὡς) Δυτικὸς (ἂς ποῦμε) πολιτισμός, μὲ βασικὸ πρωταγωνιστὴ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.
 • Καί, φυσικά, οἱ νόμοι τῶν κρατῶν, ἰδίως τῆς Ἠνωμένης Εὐρώπης, ἀλλάζουν, θέτοντας τοὺς ἰθαγενεῖς σὲ ῥόλο δευτέρας κατηγορίας πολῖτες.
Ἔχουμε φυσικὰ καὶ τὴν Liberation, ποὺ …«κλαίει». Προσέξατε καλὰ τὸ ποιὸς …«κλαίει», διότι πρόκειται γιὰ τὸν ἴδιον ἀκριβῶς ὀργανισμὸ ποὺ μᾶς ζαλίζει τὰ μέζεα καθημερινῶς, ἀναφορικῶς μὲ τὸ πόσο ὀπισθοδρομικοὶ εἴμεθα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην…
 • Ἔχουμε (καὶ) μίαν Γαλλία ποὺ πτωχοποιεῖ τοὺς πολῖτες της καθημερινῶς, ἀλλὰ ξεθαύει ἑκατομμύρια γιὰ νὰ ἀποκατασταθῇ ἡ πρόσφατος ζημία.
 • Ἔχουμε δεκάδες ἐπιχειρηματίες ποὺ προσφέρονται νὰ χρηματοδοτήσουν τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ζημιῶν.
 • Και, φυσικά, ἔχουμε καὶ τὰ δικά «μας», ἐγχώρια, σούργελα, ποὺ δὲν βλέπουν πρόβλημα στοὺς χιλιάδες ἀστέγους μας, ἀποφασίζοντας ἐπίσης νὰ στηρίξουν τὶς προσπάθεις τῶν Γάλλων γιὰ νὰ ἀποκατασταθῇ τὸ μνημεῖον τους.
Διαπιστώνουμε δῆλα δὴ πὼς πολὺ προθύμως ἀμέτρητοι τύποι, ἀπὸ τὸ πουθενά, ποὺ ἐχέσθησαν γιὰ τὸ ἐὰν παιδάκια πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πείνα καὶ τὸ κρύο, ἀκόμη καὶ μέσα στὶς εὐρωπαϊκὲς προωτεύουσες, ποὺ ἐπίσης ἐχέσθησαν γιὰ τὸ ἐὰν ἀμέτρητα ἄλλα χριστιανικὰ καὶ ἐθνικὰ σύμβολα καταῤῥέουν, ποὺ ἐπίσης συνεργοῦν γιὰ νὰ ἀποδομηθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ σύμβολα…
…ἔρχονται τώρα καὶ χώνουν βαθειὰ τὸ χέρι στὴν τσέπη γιὰ νὰ ἐπιταχυνθῇ ἡ ἀνοικοδόμησις ἐνὸς μνημείου!!!
Πρόκειται δῆλα δὴ γιὰ τοὺς ἰδίους ποὺ καθημερινῶς ἀπομειώνουν τὴν ἀξία τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, ποὺ θησαυρίζουν μέσῳ τῶν Μ.Κ.Ο. τους καὶ ποὺ μᾶλλον, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, θὰ προτιμοῦσαν (καὶ) τὴν Γαλλία ἀποκλειστική τους ἰδιοκτησία. Δὲν ἀρέσκονται νὰ τὴν μοιράζονται μὲ ἰθαγενεῖς καὶ ἄλλους χαχόλους.
Πῶς τό ἀντιλαμβάνεσθε αὐτό ἐσεῖς; Ὡς ἀνθρωπιστικό; Ὡς …στάκτη στά μάτια; Ἤ ὡς κάτι ἄλλο;
Καί, τέλος, μαζὺ μὲ τὶς ὅλες ἄλλες συμπτώσεις ποὺ διαπιστώνουμε νὰ συμβαίνουν, ἔχουμε κι ἔνα «προφητικὸ» ταινιάκι, ποὺ μᾶς ἐνημερώνει πὼς θὰ καταῤῥεύσουν σύμπασες οἱ θρησκεῖες, διότι ἔνας νέος «ἐκλεκτὸς» ἔρχεται, πρὸ κειμένου νὰ φέρῃ τὴν «πανθρησκεία, ποὺ προπαγανδίζεται ἐδῶ καὶ χρόνια ἀπὸ στοές, ἀπὸ λέσχες καὶ ἀπὸ «περιουσίους» ἐπιχειρηματίες.
Μήπως λοιπόν ὅλα αὐτά, τὰ πρόσφατα γεγονότα, κρύβουν πολλά περισσότερα καί δέν εἶναι ἁπλῶς στάκτη στά μάτια μας;
Τί ἄλλο ἀντιλαμβανόμεθα ὅμως ἀπό ὅλο αὐτό τό (κατ’ ἐμὲ πάντα!!!) σκηνοθετημένο ἔγκλημα;
Ἡ Liberation, τῶν Rothschild, εἴπαμε πὼς ἔβγαλε ἤδη συμπέρασμα…

Πῶς ἀκριβῶς ΔΟΥΛΕΥΕΙ ἡ προπαγάνδα ΕΙΣ …ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ;;;

…γιὰ τὸ πόσο μεγάλη εἶναι ἡ καταστροφή!!!

Ἰδιαίτεροι συμβολισμοί, συνωμοσίες ἤ …προφητείες;

Συνεπῶς, βάσει πάντα αὐτοῦ τοῦ «ἐγκρίτου» Μέσου Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ποὺ δίδει τὴν γραμμὴ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἔχουμε δημοσία παραδοχὴ γιὰ ἕνα …δράμα, ποὺ τώρα ξεκινᾶ!!!
Γιά ποιόν; Γιατί; Μέ ποῖον σκοπό;
Ὁπωσδήποτε ἀγνοῶ τὸν ἄμεσο, πολλῷ δὲ μᾶλλον τὸν ἐπακριβή, σκοπό τους, μὰ καὶ τοὺς κεντρικοὺς ἐγκεφάλους καὶ αὐτῆς τῆς Ὕβρεως. Αὐτὸ ποὺ μπορῶ ὄμως νὰ διακρίνω εἶναι πὼς μέσα σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν παραζάλη σαφῶς καὶ εὐθαρσῶς μᾶς δηλώνουν πὼς τὰ ἔως τώρα, κοινῶς ἀποδεκτὰ καὶ ἀναγνωρίσιμα σύμβολα τοῦ κόσμου μας, θὰ καταπέσουν μὲ κάθε εἴδους βιαιότητα, ἀλλὰ σχεδὸν ἀμέσως θὰ εὑρεθοῦν τὰ μέσα -καὶ ἐννοεῖται οἱ χρηματοδότες- γιὰ νὰ τὰ ἀποκαταστήσουν. Δῆλα δή, ἐμμέσως μὰ σαφῶς, μὰς δηλώνουν πὼς ναὶ μὲν θὰ καταπέσουν τὰ ὑπάρχοντα σύμβολα, ἀλλὰ θὰ ἀναδομηθοῦν ταχύτατα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀπεφάσισαν νὰ τὰ γκρεμίσουν.
Γιατί;
Καί, ἀμέσως μετά, τὸ μυαλό μας τρέχει καὶ πάλι σὲ ἐκεῖνο τὸ (ἐκ τῆς δικῆς τους συμμορίας δημιουργηθὲν) ταινιάκι, στὰ μηνύματα ποὺ προωθεῖ καὶ στὶς πρόσφατες διαπιστώσεις-ἐπιβεβαιώσεις του. Πόση πχιά «προφητεία» νά ἀνθέξουμε; Καί πρός τί ὅλα αὐτά;
Στὴν πραγματικότητα, ὅπως συνηθίζουν, μᾶς ἐνημερώνουν ἐκ τῶν προτέρων, γιὰ κάποια ἐξ ὅσων ἔχουν προγραμματισθῆ νὰ συμβοῦν, ἐπισήμως τυχαίως, μὲ σκοπὸ νὰ ἰσχυρισθοῦν, ἐὰν ἀπαιτηθῇ, πὼς οὐδὲν ἔπραξαν μυστικῶς. Ταὐτοχρόνως, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἐλέγχουν τὸν πλανήτη, τὴν ὥρα ποὺ ἐμεῖς κυττᾶμε τὰ καθημερινά μας προβλήματα, τὴν καταστροφὴ πολιτιστικῶν μνημείων καὶ τὴν ἀποδόμησιν τῶν κοινωνικῶν μας ἱστῶν, δροῦν σκιωδῶς γιὰ νὰ νὰ ἐκβιάσουν ἀποφάσεις, νομομαγειρεύματα καὶ καταληκτικῶς νὰ μᾶς ὁδηγήσουν (διὰ τῆς μεθόδου τῆς ἐξ ἀνάγκης συναινέσεώς μας) στὴν νέα μορφὴ ὑποταγῆς μας, καθὼς καὶ τοῦ τρόπου ἀσκήσεως τῆς ἐξουσίας τους ἐπάνω μας.
Ἀπὸ τὰ γνωστὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀναμενόμενα.
Βάσει τῶν ἐκτιμήσεων τοῦ Χρήστου, φαίνεται πὼς κρύβεται ἕνας πόλεμος μεταξὺ τῆς κάθε «ποδίτσας» πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτά. Γνωρίζει ὅμως κι ὁ Χρῆστος πὼς στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ ἕνα ἀκόμη κτύπημα στοὺς βαθμοὺς Ἐλευθερίας μας, ποὺ οὐδόλως ξεκάρφωτο κι ἄσχετο εἶναι ὡς γεγονός. Ἕνα «σημεῖον» ἀναφορᾶς εἶναι, ποὺ δίδει τὸ «σύνθημα» γιὰ τὰ περαιτέρω. Εἴτε λοιπὸν ἔχουμε ἕναν ἀνομολόγητο ἀόρατο πόλεμο εἴτε ἁπλῶς ἕνα ἀκόμη βῆμα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ νέων «ἀντιτρομοκρατικῶν νόμων» (ἤ, ταὐτοχρόνως, γιὰ κάποιους, καὶ τὰ δύο!), τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἴδιο. Τὸ ἀποτέλεσμα ὅμως, γιὰ ἐμᾶς, τοὺς πολλούς, ποὺ ἀκόμβη δὲν εἶναι διακριτό, στήνεται πίσω ἀπὸ τὰ ἐπίσημα γεγονότα.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, εἰδικῶς στὴν «ἐλευθέρα καὶ πεπολιτισμένη» Γαλλία, ἢδη διάφοροι νόμοι ἔχουν ἐπιτρέψη στὴν ἀστυνομία νὰ κυκλοφορῇ μὲ αὐτόματα ὅπλα καὶ νὰ ἐπιβάλῃ, ἐὰν τὸ ἐπιθυμῇ, «κατὰ τὸ δοκοῦν» στρατιωτικὸ νόμο, εἴτε στιγμιαίως εἴτε μονίμως.
Κι αὐτὲς οἱ εἰκόνες ἤδη προπαγανδίζονται γιὰ τὸ σύντομο μέλλον μας.
Ὅλα ὅσα ἔχουν προγραμματισθῆ νὰ συμβοῦν, σὲ μεγάλο τους μέρος, ἀφοροῦν κυρίως στὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπως κάποιοι παράφρονες τὸ ἔχουν σχεδιάση. Ἕνα μέλλον ζοφερό, τρομακτικὸ καὶ κυρίως πλήρως ἀνελεύθερο. Σημαντικότερος δὲ παράγων ἐλέγχου τῶν ὅσων ἀνθρώπων θὰ ἐπιβιώσουν ἀπὸ τὶς ἐπερχόμενες (ἐπίσης σχεδιαζόμενες μὰ καὶ ἐν ἐξελίξει) γενοκτονίες, θὰ εἶναι τέτοιο, ποὺ ὁ ἄνθρωπος δὲν θὰ μπορῆ νὰ σκεφθῇ πὼς δύναται νὰ ἀντισταθῇ ἢ νὰ σηκώσῃ κεφάλι ἤ, τέλος πάντων, νὰ ἀρνηθῇ κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ σχεδιάζεται νὰ τοῦ ἐπιβληθοῦν. Ἄλλως τὲ τὸ μόνον ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ἀμφισβητήσῃ ὁ μέσος ἄνθρωπος εἶναι ἕνας θεός.
Μήπως τελικῶς ὅλα αὐτά γίνονται στό ὄνομα κάποιου θεοῦ; Ποίου θεοῦ; Καί πῶς σχετίζεται μέ τούς ὑπάρχοντες;
Βάσει λοιπὸν αὐτῶν ποὺ ἀντιλαμβάνομαι, μὰ καὶ ἀπὸ τὰ πρόσφατα κτυπήματα σὲ χριστιανικοὺς στόχους, στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης, μαζὺ μὲ τὰ (ἐπίσης σκηνοθετημένα) «κτυπήματα ἀντιποίνων» ἕναν καὶ μόνον σκοπὸ ὑπηρετοῦν κατ’ ἐμέ: τὴν δική μας πλήρη καὶ ἀπόλυτο καταστολή. Πῶς ὅμως θά ὁλοκληρωθῆ κάτι τέτοιο; Καί σέ τί ἀκριβῶς χρησιμεύει ἡ καταστροφή πολιτιστικῶν μνημείων; Ἔχει νά κάνῃ μόνον μέ τόν σχεδιασμό ἀποδομήσεως τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων ἤ ἔχει νά κάνῃ μέ κάτι ἄλλο;
Ὅλα αὐτὰ ὄμως παραλλήλως χαρακτηρίζονται ἀπὸ πολλῶν ἐπιπέδων «ἀναγνώσεις». Γιὰ παράδειγμα τό, ἐκ πρώτης ὄψεως, ἀναγνωρίσιμον στοιχεῖον εἶναι ἡ παρουσία τοῦ (ἀρχικῶς φερομένου ὡς) μουσουλμάνου (ἐν συνεχεία καθαρὰ διακριτοῦ πυροσβέστου), στὸν χῶρο τοῦ «ἀτυχήματος», πρὸ κειμένου νὰ σηματοδοτηθῇ ἡ ἔναρξις ἑνὸς νέου θρησκευτικοῦ πολέμου. Καί, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά του, εἶναι γεγονὸς πὼς συνήθως ἡ πρώτη ἐκδοχὴ μίας εἰδήσεως εἶναι κι αὐτὴ ποὺ ἀφήνει πίσω της ἴχνη. Κάθε μεταγενεστέρα τροποποίησίς της ἢ διάψευσίς της συνήθως περνᾶ στὰ …ψιλά!!! Εἶναι λοιπὸν εὐκόλως διακριτὸ πὼς ὁ (φερόμενος ὡς) μουσουλμάνος, ποὺ ἀρχικῶς διεθόθη, δὲν ἐχρησιμοποιήθη τυχαίως. Οὔτε τυχαίως συνεδέθη μὲ τὴν καταστροφὴ ἑνὸς ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων χριστιανικῶν συμβόλων τῶν Γάλλων καί, κατ’ ἐπέκτασιν τῶν συγχρόνων Εὐρωπαίων. Ὅμως…  ἐπίσης ὁ ἐν λόγῳ ναὸς δὲν εἶναι τυχαῖος, παρὰ σημαίνει πάρα πολλὰ καὶ γιὰ τοὺς Γάλλους, μὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς Δυτικούς, κυρίως ὅμως σημαίνει πολλὰ περισσότερα γιὰ κάθε στοά, ἐφ΄ ὅσον μέσα ἀπὸ τέτοιου εἴδους ναοὺς ἐπέτυχαν νὰ διατηρήσουν γιὰ αἰῶνες τὴν Εὐρώπη σὲ ἐπίπεδο σκοταδιστικοῦ Μεσαίωνος. Κι ἐὰν κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς ὑποψιαζόμεθα πὼς ἔνας νέος Μεσαίων ἔρχεται, τότε καλὸ εἶναι νὰ κυττᾶμε στὴν πλευρὰ ἐκείνην ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται ὁ προηγούμενος. Δὲν γίνεται νὰ μπορέσουν νὰ ἐπιβάλουν ἕναν νέο Μεσαίωνα ἐὰν δὲν χρησιμοποιηθοῦν δομικὰ στοιχεία τοῦ προηγουμένου. Καὶ οἱ ἐπαναλαμβανόμενοι ἐμπρησμοὶ σὲ ἐκκλησίες, πέραν τοῦ θρησκευτικοῦ πολέμου ποὺ προπαγανδίζουν, ἐμπεριέχουν σαφῶς καὶ κάποια ἀκόμη δεδομένα. Δεδομένα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν «ἀνάγκη» ἀποκαταστάσεως τῶν ζημιῶν.
Κι ἐρωτῶ… Θά ἀποκατασταθοῦν ὡς εἶχαν αὐτοί οἱ ναοί ἤ θά διαθέτουν καί κάποια ἐπί πλέον «στολίδια», πού θά χρησιμοποιήση ἀργότερα μία (ἂς ποῦμε) πανθρησκεία; Μήπως τελικῶς παίζῃ ἡ πιθανότης …μεταποιήσεως τῶν χριστιανικῶν ναῶν σέ κάτι ἄλλο, νέον καί χρησιμότερον;
Δὲν ξέρω… Σκέψεις καταθέτω καὶ προβληματισμούς…
Πρόκειται τελικῶς (καὶ οὐσιαστικῶς) γιὰ εὐθὺ κτύπημα στὸν ὑπάρχοντα δυτικὸ (ἂς ποῦμε) πολιτισμό. Ὅμως συνυπολογίζοντας τὴν ταχύτητα τῶν ἀποφάσεων περὶ ἀποκαταστάσεώς του, ἀντιλαμβάνομαι πὼς κάτι ἀκόμη τρέχει.
Συνεπῶς, κατ’ ἐμέ, δὲν πρόκειται τελικῶς μόνον γιὰ δικαιολογία ποὺ θὰ χρησιμοποιηθῆ ὡς ἀφορμὴ γιὰ ἐπερχόμενα ἀντίποινα, ἀλλὰ γίνεται ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως, ἀνοικτὰ καὶ ταὐτοχρόνως, γιὰ μίαν νέα λογική, ποὺ λέγεται «ἀποκατάστασις». Ἐπὶ πλέον λειτουργεῖ αὐτὴ ἡ καταστροφὴ σαφῶς 
ὡς σημεῖον ἀναφορᾶς τῆς καταῤῥίψεως τῶν ἔως σήμερα μορφῶν ἐξουσίας, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὴν γνωρίζαμε, πατῶντας σὲ συμβολισμούς. Ἐμμέσως, μὰ σαφῶς, μᾶς ἀνακοινώνουν πὼς ὅσα ἐμεῖς γνωρίζαμε γιὰ δυτικὸ (ἂς ποῦμε) πολιτισμὸ τελείωσαν καὶ θὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ κάτι ἄλλο.
Τί ἀντιλαμβάνομαι λοιπόν ἀπό τά πρόσφατα γεγονότα; Τίποτα σπουδαῖον, παρὰ μόνον πὼς ἔφθασε ἡ στιγμὴ ἐκείνη ποὺ ὁ (ὁρατὸς σὲ ὄλους μας) πόλεμος θὰ μεταφερθῆ ἐπισήμως σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, πρὸ κειμένου νὰ «αἰτιολογηθοῦν» τὰ ἐπερχόμενα δεινά. Ἡ Εὐρώπη, ἀπὸ καιρὸ τώρα, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὴν γνωρίζαμε, ἐτελείωσε. Μὲ τὸ καλὸ καὶ μὲ τὸ κακό, κυρίως, θὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε, ὁσονούπω, ὅλοι μας. Ἁπλῶς χρειάζονται καὶ τὰ προσχήματα, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἔνας «θρησκευτικὸς πόλεμος», ἢ ἕνας «πόλεμος συμφερόντων γιὰ τὴν ἐνέργεια» (βλέπε Συρία, Τουρκία, Σκόπια καὶ ὅσα θὰ ἐπακολουθήσουν) ἢ ἀκόμη καὶ σκέτο τὸ ἐπιμειξιακὸ κομμάτι, ποὺ συνιστᾶ βραδυφλεγῆ βόμβα στὴν κοινωνική μας Νιρβάνα, πρὸ κειμένου ἢ νὰ φανατισθοῦμε ἢ νὰ στραφοῦμε πρὸς τοὺς νέους …«ἐθνοσωτῆρες», ποὺ πάλι τὰ ἴδια κέντρα ἐλέγχου (ἤδη) μᾶς ἐπιβάλλουν ὡς μονοδρόμους.
Κυρίως ὅμως ἀντιλαμβάνομαι πὼς τελικῶς δὲν θὰ καταστραφοῦν ὅλα τὰ ἔως σήμερα γνωστὰ θρησκευτικὰ σύμβολα, ἀλλὰ κάποια ἐξ αὐτῶν θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τὸ ἐπόμενον καθεστώς.
Στὴν πραγματικότητα κατ’ ἐμὲ δὲν ἀλλάζει τὸ σκηνικὸ παρὰ μόνον τὰ ὀνόματα καὶ τὰ τυπικὰ (ἐξωτερικὰ καὶ μόνον) χαρακτηριστικά. Αὐτὸ ποὺ ἀγνοῶ ὅμως εἶναι τὸ ἐὰν θὰ ἐπιτύχουν καὶ αὐτὴν τὴν φορά, νὰ ὁλοκληρώσουν τοὺς σχεδιασμούς τους. Διότι κρίνοντας ἐκ τῶν παλαιοτέρων ἀναλόγων προσπαθειῶν τους ἀντιλαμβάνομαι πώς, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, μὲ λάθος ὑλικὰ δὲν μπορεῖς νὰ φτιάξῃς τὴν σωστὴ συνταγή.
Κι ὅποιος κατάλαβε.


filonoi.grΠηγή Ξεκίνησε (νά ἐκδηλώνεται) ἕνας ἀόρατος πόλεμος;

Μὲ ἀφορμὴ τὸ πρόσφατο (ποὺ δὲν τὸ λὲς κι ἀτύχημα, γιὰ πολλοὺς λόγους, ποὺ μέρος τους θὰ παρουσιασθοῦν παρακάτω) περιστατικὸ τῶν Παρισίων, στὴν «Παναγία τῶν Παρισίων», ἀρχίζουμε πλέον νὰ ἀντιλαμβανόμεθα, κάπως, πὼς ἄλλα εἶναι αὐτὰ ποὺ φαίνονται κι ἄλλα αὐτὰ ποὺ εἶναι. 
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ Πάσχα τῶν Καθολικῶν εἶναι αὐτὴν τὴν Κυριακή…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ ἐν λόγῳ (οὐδόλως τυχαῖον) περιστατικὸν συνέβη σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα, θρησκευτικὰ σαφῶς, σύμβολα τῆς γηραιᾶς (καὶ βαλλομένης πανταχόθεν) Εὐρώπης…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ οἱ ἡμέρες ποὺ διαβιοῦμε εἶναι ἡμέρες μεγάλων ἀνατροπῶν καὶ ἀλλαγῶν…
….ἂς ἔχουμε τὸν νοῦ μας, διότι τυχαιότητες, συμπτώσεις καὶ ἀτυχήματα δὲν συμβαίνουν δίχως κανονικὸ καὶ ὑπερβολικὰ λεπτομερὴ προγραμματισμό.
Κι ὄχι μόνον…
Ἂς ξεκινήσω λοιπὸν ἀπὸ τὸ κείμενον τοῦ φίλου Χρήστου, ποὺ προχθὲς μᾶς ἔδωσε μίαν εἰκόνα γιὰ τὸ τί ἐκεῖνος ἀντιλαμβανεται γύρω ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ (οὐδόλως, κατὰ πῶς φαίνεται,) ἀτύχημα. Ὁ Χρῆστος ἔγραφε λοιπόν:
Προσωπικές μου ἐκτιμήσεις γιὰ τὸ παραπάνω γεγονός, ἀναφορικῶς μὲ τὸ πῶς ἔχει ἡ κατάστασις, πίσω ἀπὸ τὶς εἰκόνες.
Σκοτώνονται οἱ «ποδίτσες» μεταξύ τους. Ἔχει ἀνοίξη πόλεμος ἄγριος μὲ τὶς δύο μεγαλύτερες στοὲς τῆς μασσονίας. Τὴν Γαλλικὴ καὶ τὴν Ἀγγλική. Ἐκτύπησαν πρὶν ἀπὸ ἕναν μήνα ἀκριβῶς… (παρὰ δύο ἡμέρες) στὶς 17 Μαρτίου, τὸν Ἅγιο Σουλπίκιο, τὴν ἱστορικὴ ἐκκλησία τῶν Παρισίων, μὲ τὴν μεγάλη πυρκαϊὰ ποὺ «ἐξέσπασε» ἐκεῖ.
Εἶναι ὁ ναός, ὁ ὁποῖος ἐχρησιμοποιήθη καὶ στὰ γυρίσματα τῆς ταινίας «Κώδικας Ντὰ Βίντσι».  καὶ ὁ ὁποῖος ἦταν μεγάλη μασσωνοφωλιά.
Τώρα ἔρχεται τὸ δεύτερο κτύπημα στὴν Notre dame.
Λογικὰ λοιπόν, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, θὰ ὑπάρξουν ἀντίποινα εἰδικῶς δὲ καὶ μὲ τὸ Brexit. Τώρα ξεκινᾶ ἡ πραγματικὴ τρομοκρατία. Θὰ γίνη, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, κτύπημα (κτυπήματα) τώρα, μέσα στὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα.

Ἰδιαίτεροι συμβολισμοί, συνωμοσίες ἤ …προφητείες;

Σοβαρὲς καὶ οὐσιώδεις οἱ παρατηρήσεις τοῦ Χρήστου καὶ ὀφείλουμε νὰ τὶς συνυπολογίσουμε στοὺς προβληματισμούς μας.
Μὰ γιὰ νὰ προβληματισθοῦμε πρέπει, σὲ κάποιον βαθμό, νὰ κατανοήσουμε τὸ ὅλον σκηνικό. Καὶ τὸ ὅλο σκηνικό, πέραν τῶν (ὁποιονδήποτε ἄλλων συμβολισμῶν) ἐμφανίζει καὶ κάτι ποὺ οὐδόλως ἀδιάφορον μπορεῖ νὰ περάσῃ.
Ἕνας ἀλλαχουακμπάρης (κατὰ τὰ πρῶτα στοιχεία, ποὺ στὴν συνέχεια ἀπεδείχθη πὼς ἦταν ἔνας ἀπὸ τοὺς πυροσβέστες), λοιπὸν κινείται στὸ σημεῖον ὅπου ἐμαίνετο ἡ πυρκαϊά:

Ἡ πραγματικὴ τρομοκρατία τώρα ξεκινᾶ!!!

Φυσικὰ κατόπιν τῶν πρώτων δημοσιευμάτων, ἀκριβῶς γιατὶ ἔπρεπε νὰ γελοιοποιηθῇ κάθε ἐρευνητής, ἐδόθη στὴν δημοσιότητα ὅλη ἡ σχετικὴ λῆψις καὶ ἔσπευσαν ἅπαντες νὰ χειροκροτήσουν τοὺς φαίηκ-άδες.
(Μετὰ τὸ 40ο λεπτὸ μπορεῖτε νὰ 
διακρίνετε εὔκολα τοὺς πυροσβέστες, ἂν καὶ σὲ μερικὰ σημεία πάσχει (γιατί;;;) ἡ καταγραφή.)
Ὅμως… Ἂν καὶ πράγματι (τοὐλάχιστον στὸ πρῶτο σκέλος τῆς διαδόσεως) ἡ πληροφορία περὶ παρουσίας «πρόσφυγος-ἐπενδυτοῦ» καταῤῥίπτεται, ἐν τούτοις εἶναι γεγονὸς πὼς ὅλες οἱ ἐκκλησίες (ἰδίως) στὴν Γαλλία, ἀπειλῶνται πλέον ἀνοικτά, ἐδῶ καὶ καιρό.
Τρεῖς ἡμέρες πρὸ τῆς πυρκαϊᾶς, τὴν Πέμπτη, εἶχαν μετακινηθῆ 16 θρησκευτικὰ ἀγάλματα.
Θαῦμα!!! Θαῦμα!!! 
Πρόλαβαν καὶ πῆραν καὶ τοὺς 12 ἀποστόλους!!!
Τί συμβαίνει λοιπόν μὲ τὶς ἐκκλησίες στήν Γαλλία (καὶ ὄχι μόνον);

Ἡ πραγματικὴ τρομοκρατία τώρα ξεκινᾶ!!! (ἀνανέωσις)

Βέβαια, ἐὰν θέλουμε νὰ τὸ τραβήξουμε, θὰ μπορούσαμε ἐπίσης νὰ ὑποθέσουμε πὼς κάποιος μουσουλμάνος ἐνεδύθη ῥοῦχα πυροσβέστου, δίχως ἀπαραιτήτως νὰ εἶναι καὶ πυροσβέστης.
Σωστὸ κι αὐτό, μὰ οὐδόλως ἀλλάζει κάτι στὸ γενικὸ σκηνικό. Ἔχουμε μίαν ἀκόμη πυρκαϊά, σὲ ἔνα ἀκόμη θρησκευτικὸ σύμβολο, ποὺ ἔρχεται νὰ ἐξυπηρετήσῃ, σὲ καθαρὰ συναισθηματικὸ ἐπίπεδον (γιὰ τὴν ὤρα) τὴν θεμελίωσιν ἑνὸς θρησκευτικοῦ πολέμου. Εἴτε λοιπὸν εἶναι ἔτσι εἴτε εἶναι ἀλλοιῶς, εἴτε δῆλα δὴ ἀπὸ λάθος εἴτε ἀπὸ ἐμπρησμό, κάποιος/κάποιοι οὔτως ἢ ἄλλως ἐξετέλεσε/ἐξετέλεσαν συγκεκριμένες ἐντολὲς ποὺ εἶχαν ὡς στόχο τους ἕνα ἀκόμη, ἀπὸ τὰ πολλὰ θρησκευτικὰ σύμβολα, ποὺ ἐπὶ  τοῦ πρὸ κειμένου πρόκειται γιὰ ἔνα ἀπὸ τὰ κεντρικότερα καὶ σημαντικότερα χριστιανικὰ σύμβολα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης μας. 
Καί, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὅλοι μας, λίγο ἔως πολύ, εὔκολα διαπιστώνουμε πὼς τὸ (ἐπίσημο) κέντρο ἐλέγχου τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης «μας» πολὺ ἀρέσκεται στὸ νὰ στοχοποιῇ καὶ νὰ περιθωριοποιῇ καὶ νὰ λοιδωρῇ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐπιμένουν στὸ νὰ διασώσουν παραδοσιακές τους θέσεις, ἀρχὲς κι ἀξίες.
Ὡς γνωστὸν ὅμως δὲν ὑπάρχουν συμπτώσεις, ὅταν αὐτὲς ἐπαναλαμβάνονται ἀφ΄ ἑνός, ἀλλὰ κι ἀφ΄ ἑτέρου ὅταν ἡ ἰσλαμοποίησις τῆς Ἡνωμένης «μας» Εὐρώπης ὀργανώνεται καὶ ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ (ἐπίσημο) κέντρο ἐλέγχου της, ποὺ εἶναι οἱ Βρυξέλλες. [Συνεπῶς δὲν μπορεῖς νὰ τὰ προσπεράσῃς ὄλα αὐτὰ δίχως νὰ παρατηρήσῃς (κάποια ἀπὸ) τὰ περίεργα, μὰ κυρίως τὸ πῶς χρησιμοποιῶνται αὐτὰ γιὰ τὴν βιομηχανία τῆς προπαγάνδας. Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὅλοι αὐτοὶ οἱ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) «πρόσφυγες» βαδίζουν πάντα βάσει σχεδίων καὶ ἐντολῶν, γιὰ νὰ μὴν λοξοκυττάζουμε πρὸς τὴν πλευρά τους, ἰδίως σὲ τέτοιες περιόδους. (Τὸ ἀπὸ ποῦ προέρχονται οἱ ἐντολὲς καὶ οἱ σχεδιασμοὶ εἶναι ἄλλο ζήτημα!!!).]
*~*~*~*~*~*~*~*~*
Ἂς προχωρήσουμε ὅμως.
 • Ἐδῶ ἔχουμε μίαν ἀκόμη φωτιὰ σὲ θρησκευτικὸ σύμβολο ἰδιαιτέρας βαρύτητος.
 • Ταὐτοχρόνως ἔχουμε, μόλις μερικὲς ἡμέρες πρὸ τῆς πυρκαϊᾶς, «προφητικὴ» (θὰ λέγαμε) ἀπομάκρυνσιν ἰδιαιτέρας ἀξίας θρησκευτικῶν συμβόλων.
 • Ἐπίσης μία δεκάδα (τοὐλάχιστον) ἀκόμη πυρκαϊές, κατὰ τὸ προηγούμενο διάστημα, κατέστρεψαν ἀναλόγου ἱστορικῆς (κι ὄχι μόνον) ἀξίας ἐκκλησίες κυρίως στὴν Γαλλία.
 • Παραλλήλως ἔχουμε μίαν Ἡνωμένη Εὐρώπη ποὺ πολεμᾶ τὸ χριστιανικὸ στοιχεῖο, ἄλλοτε ἀνοικτὰ κι ἄλλοτε μὲ προσχήματα, ἀλλὰ …ἱδρώνει ὅταν μία Νότρ-Ντᾶμ καταστρέφεται!
 • Τὴν ἰδίαν ἐποχὴ παρατηροῦμε πὼς ἰσλαμοποιεῖται, μὲ πολὺ ἐπιθετικὲς ἀντί-χριστιανικὲς πολιτικές, σύσσωμος ὁ (φερόμενος ὡς) Δυτικὸς (ἂς ποῦμε) πολιτισμός, μὲ βασικὸ πρωταγωνιστὴ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.
 • Καί, φυσικά, οἱ νόμοι τῶν κρατῶν, ἰδίως τῆς Ἠνωμένης Εὐρώπης, ἀλλάζουν, θέτοντας τοὺς ἰθαγενεῖς σὲ ῥόλο δευτέρας κατηγορίας πολῖτες.
Ἔχουμε φυσικὰ καὶ τὴν Liberation, ποὺ …«κλαίει». Προσέξατε καλὰ τὸ ποιὸς …«κλαίει», διότι πρόκειται γιὰ τὸν ἴδιον ἀκριβῶς ὀργανισμὸ ποὺ μᾶς ζαλίζει τὰ μέζεα καθημερινῶς, ἀναφορικῶς μὲ τὸ πόσο ὀπισθοδρομικοὶ εἴμεθα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην…
 • Ἔχουμε (καὶ) μίαν Γαλλία ποὺ πτωχοποιεῖ τοὺς πολῖτες της καθημερινῶς, ἀλλὰ ξεθαύει ἑκατομμύρια γιὰ νὰ ἀποκατασταθῇ ἡ πρόσφατος ζημία.
 • Ἔχουμε δεκάδες ἐπιχειρηματίες ποὺ προσφέρονται νὰ χρηματοδοτήσουν τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ζημιῶν.
 • Και, φυσικά, ἔχουμε καὶ τὰ δικά «μας», ἐγχώρια, σούργελα, ποὺ δὲν βλέπουν πρόβλημα στοὺς χιλιάδες ἀστέγους μας, ἀποφασίζοντας ἐπίσης νὰ στηρίξουν τὶς προσπάθεις τῶν Γάλλων γιὰ νὰ ἀποκατασταθῇ τὸ μνημεῖον τους.
Διαπιστώνουμε δῆλα δὴ πὼς πολὺ προθύμως ἀμέτρητοι τύποι, ἀπὸ τὸ πουθενά, ποὺ ἐχέσθησαν γιὰ τὸ ἐὰν παιδάκια πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πείνα καὶ τὸ κρύο, ἀκόμη καὶ μέσα στὶς εὐρωπαϊκὲς προωτεύουσες, ποὺ ἐπίσης ἐχέσθησαν γιὰ τὸ ἐὰν ἀμέτρητα ἄλλα χριστιανικὰ καὶ ἐθνικὰ σύμβολα καταῤῥέουν, ποὺ ἐπίσης συνεργοῦν γιὰ νὰ ἀποδομηθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ σύμβολα…
…ἔρχονται τώρα καὶ χώνουν βαθειὰ τὸ χέρι στὴν τσέπη γιὰ νὰ ἐπιταχυνθῇ ἡ ἀνοικοδόμησις ἐνὸς μνημείου!!!
Πρόκειται δῆλα δὴ γιὰ τοὺς ἰδίους ποὺ καθημερινῶς ἀπομειώνουν τὴν ἀξία τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, ποὺ θησαυρίζουν μέσῳ τῶν Μ.Κ.Ο. τους καὶ ποὺ μᾶλλον, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, θὰ προτιμοῦσαν (καὶ) τὴν Γαλλία ἀποκλειστική τους ἰδιοκτησία. Δὲν ἀρέσκονται νὰ τὴν μοιράζονται μὲ ἰθαγενεῖς καὶ ἄλλους χαχόλους.
Πῶς τό ἀντιλαμβάνεσθε αὐτό ἐσεῖς; Ὡς ἀνθρωπιστικό; Ὡς …στάκτη στά μάτια; Ἤ ὡς κάτι ἄλλο;
Καί, τέλος, μαζὺ μὲ τὶς ὅλες ἄλλες συμπτώσεις ποὺ διαπιστώνουμε νὰ συμβαίνουν, ἔχουμε κι ἔνα «προφητικὸ» ταινιάκι, ποὺ μᾶς ἐνημερώνει πὼς θὰ καταῤῥεύσουν σύμπασες οἱ θρησκεῖες, διότι ἔνας νέος «ἐκλεκτὸς» ἔρχεται, πρὸ κειμένου νὰ φέρῃ τὴν «πανθρησκεία, ποὺ προπαγανδίζεται ἐδῶ καὶ χρόνια ἀπὸ στοές, ἀπὸ λέσχες καὶ ἀπὸ «περιουσίους» ἐπιχειρηματίες.
Μήπως λοιπόν ὅλα αὐτά, τὰ πρόσφατα γεγονότα, κρύβουν πολλά περισσότερα καί δέν εἶναι ἁπλῶς στάκτη στά μάτια μας;
Τί ἄλλο ἀντιλαμβανόμεθα ὅμως ἀπό ὅλο αὐτό τό (κατ’ ἐμὲ πάντα!!!) σκηνοθετημένο ἔγκλημα;
Ἡ Liberation, τῶν Rothschild, εἴπαμε πὼς ἔβγαλε ἤδη συμπέρασμα…

Πῶς ἀκριβῶς ΔΟΥΛΕΥΕΙ ἡ προπαγάνδα ΕΙΣ …ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ;;;

…γιὰ τὸ πόσο μεγάλη εἶναι ἡ καταστροφή!!!

Ἰδιαίτεροι συμβολισμοί, συνωμοσίες ἤ …προφητείες;

Συνεπῶς, βάσει πάντα αὐτοῦ τοῦ «ἐγκρίτου» Μέσου Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ποὺ δίδει τὴν γραμμὴ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἔχουμε δημοσία παραδοχὴ γιὰ ἕνα …δράμα, ποὺ τώρα ξεκινᾶ!!!
Γιά ποιόν; Γιατί; Μέ ποῖον σκοπό;
Ὁπωσδήποτε ἀγνοῶ τὸν ἄμεσο, πολλῷ δὲ μᾶλλον τὸν ἐπακριβή, σκοπό τους, μὰ καὶ τοὺς κεντρικοὺς ἐγκεφάλους καὶ αὐτῆς τῆς Ὕβρεως. Αὐτὸ ποὺ μπορῶ ὄμως νὰ διακρίνω εἶναι πὼς μέσα σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν παραζάλη σαφῶς καὶ εὐθαρσῶς μᾶς δηλώνουν πὼς τὰ ἔως τώρα, κοινῶς ἀποδεκτὰ καὶ ἀναγνωρίσιμα σύμβολα τοῦ κόσμου μας, θὰ καταπέσουν μὲ κάθε εἴδους βιαιότητα, ἀλλὰ σχεδὸν ἀμέσως θὰ εὑρεθοῦν τὰ μέσα -καὶ ἐννοεῖται οἱ χρηματοδότες- γιὰ νὰ τὰ ἀποκαταστήσουν. Δῆλα δή, ἐμμέσως μὰ σαφῶς, μὰς δηλώνουν πὼς ναὶ μὲν θὰ καταπέσουν τὰ ὑπάρχοντα σύμβολα, ἀλλὰ θὰ ἀναδομηθοῦν ταχύτατα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀπεφάσισαν νὰ τὰ γκρεμίσουν.
Γιατί;
Καί, ἀμέσως μετά, τὸ μυαλό μας τρέχει καὶ πάλι σὲ ἐκεῖνο τὸ (ἐκ τῆς δικῆς τους συμμορίας δημιουργηθὲν) ταινιάκι, στὰ μηνύματα ποὺ προωθεῖ καὶ στὶς πρόσφατες διαπιστώσεις-ἐπιβεβαιώσεις του. Πόση πχιά «προφητεία» νά ἀνθέξουμε; Καί πρός τί ὅλα αὐτά;
Στὴν πραγματικότητα, ὅπως συνηθίζουν, μᾶς ἐνημερώνουν ἐκ τῶν προτέρων, γιὰ κάποια ἐξ ὅσων ἔχουν προγραμματισθῆ νὰ συμβοῦν, ἐπισήμως τυχαίως, μὲ σκοπὸ νὰ ἰσχυρισθοῦν, ἐὰν ἀπαιτηθῇ, πὼς οὐδὲν ἔπραξαν μυστικῶς. Ταὐτοχρόνως, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἐλέγχουν τὸν πλανήτη, τὴν ὥρα ποὺ ἐμεῖς κυττᾶμε τὰ καθημερινά μας προβλήματα, τὴν καταστροφὴ πολιτιστικῶν μνημείων καὶ τὴν ἀποδόμησιν τῶν κοινωνικῶν μας ἱστῶν, δροῦν σκιωδῶς γιὰ νὰ νὰ ἐκβιάσουν ἀποφάσεις, νομομαγειρεύματα καὶ καταληκτικῶς νὰ μᾶς ὁδηγήσουν (διὰ τῆς μεθόδου τῆς ἐξ ἀνάγκης συναινέσεώς μας) στὴν νέα μορφὴ ὑποταγῆς μας, καθὼς καὶ τοῦ τρόπου ἀσκήσεως τῆς ἐξουσίας τους ἐπάνω μας.
Ἀπὸ τὰ γνωστὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀναμενόμενα.
Βάσει τῶν ἐκτιμήσεων τοῦ Χρήστου, φαίνεται πὼς κρύβεται ἕνας πόλεμος μεταξὺ τῆς κάθε «ποδίτσας» πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτά. Γνωρίζει ὅμως κι ὁ Χρῆστος πὼς στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ ἕνα ἀκόμη κτύπημα στοὺς βαθμοὺς Ἐλευθερίας μας, ποὺ οὐδόλως ξεκάρφωτο κι ἄσχετο εἶναι ὡς γεγονός. Ἕνα «σημεῖον» ἀναφορᾶς εἶναι, ποὺ δίδει τὸ «σύνθημα» γιὰ τὰ περαιτέρω. Εἴτε λοιπὸν ἔχουμε ἕναν ἀνομολόγητο ἀόρατο πόλεμο εἴτε ἁπλῶς ἕνα ἀκόμη βῆμα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ νέων «ἀντιτρομοκρατικῶν νόμων» (ἤ, ταὐτοχρόνως, γιὰ κάποιους, καὶ τὰ δύο!), τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἴδιο. Τὸ ἀποτέλεσμα ὅμως, γιὰ ἐμᾶς, τοὺς πολλούς, ποὺ ἀκόμβη δὲν εἶναι διακριτό, στήνεται πίσω ἀπὸ τὰ ἐπίσημα γεγονότα.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, εἰδικῶς στὴν «ἐλευθέρα καὶ πεπολιτισμένη» Γαλλία, ἢδη διάφοροι νόμοι ἔχουν ἐπιτρέψη στὴν ἀστυνομία νὰ κυκλοφορῇ μὲ αὐτόματα ὅπλα καὶ νὰ ἐπιβάλῃ, ἐὰν τὸ ἐπιθυμῇ, «κατὰ τὸ δοκοῦν» στρατιωτικὸ νόμο, εἴτε στιγμιαίως εἴτε μονίμως.
Κι αὐτὲς οἱ εἰκόνες ἤδη προπαγανδίζονται γιὰ τὸ σύντομο μέλλον μας.
Ὅλα ὅσα ἔχουν προγραμματισθῆ νὰ συμβοῦν, σὲ μεγάλο τους μέρος, ἀφοροῦν κυρίως στὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπως κάποιοι παράφρονες τὸ ἔχουν σχεδιάση. Ἕνα μέλλον ζοφερό, τρομακτικὸ καὶ κυρίως πλήρως ἀνελεύθερο. Σημαντικότερος δὲ παράγων ἐλέγχου τῶν ὅσων ἀνθρώπων θὰ ἐπιβιώσουν ἀπὸ τὶς ἐπερχόμενες (ἐπίσης σχεδιαζόμενες μὰ καὶ ἐν ἐξελίξει) γενοκτονίες, θὰ εἶναι τέτοιο, ποὺ ὁ ἄνθρωπος δὲν θὰ μπορῆ νὰ σκεφθῇ πὼς δύναται νὰ ἀντισταθῇ ἢ νὰ σηκώσῃ κεφάλι ἤ, τέλος πάντων, νὰ ἀρνηθῇ κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ σχεδιάζεται νὰ τοῦ ἐπιβληθοῦν. Ἄλλως τὲ τὸ μόνον ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ἀμφισβητήσῃ ὁ μέσος ἄνθρωπος εἶναι ἕνας θεός.
Μήπως τελικῶς ὅλα αὐτά γίνονται στό ὄνομα κάποιου θεοῦ; Ποίου θεοῦ; Καί πῶς σχετίζεται μέ τούς ὑπάρχοντες;
Βάσει λοιπὸν αὐτῶν ποὺ ἀντιλαμβάνομαι, μὰ καὶ ἀπὸ τὰ πρόσφατα κτυπήματα σὲ χριστιανικοὺς στόχους, στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης, μαζὺ μὲ τὰ (ἐπίσης σκηνοθετημένα) «κτυπήματα ἀντιποίνων» ἕναν καὶ μόνον σκοπὸ ὑπηρετοῦν κατ’ ἐμέ: τὴν δική μας πλήρη καὶ ἀπόλυτο καταστολή. Πῶς ὅμως θά ὁλοκληρωθῆ κάτι τέτοιο; Καί σέ τί ἀκριβῶς χρησιμεύει ἡ καταστροφή πολιτιστικῶν μνημείων; Ἔχει νά κάνῃ μόνον μέ τόν σχεδιασμό ἀποδομήσεως τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων ἤ ἔχει νά κάνῃ μέ κάτι ἄλλο;
Ὅλα αὐτὰ ὄμως παραλλήλως χαρακτηρίζονται ἀπὸ πολλῶν ἐπιπέδων «ἀναγνώσεις». Γιὰ παράδειγμα τό, ἐκ πρώτης ὄψεως, ἀναγνωρίσιμον στοιχεῖον εἶναι ἡ παρουσία τοῦ (ἀρχικῶς φερομένου ὡς) μουσουλμάνου (ἐν συνεχεία καθαρὰ διακριτοῦ πυροσβέστου), στὸν χῶρο τοῦ «ἀτυχήματος», πρὸ κειμένου νὰ σηματοδοτηθῇ ἡ ἔναρξις ἑνὸς νέου θρησκευτικοῦ πολέμου. Καί, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά του, εἶναι γεγονὸς πὼς συνήθως ἡ πρώτη ἐκδοχὴ μίας εἰδήσεως εἶναι κι αὐτὴ ποὺ ἀφήνει πίσω της ἴχνη. Κάθε μεταγενεστέρα τροποποίησίς της ἢ διάψευσίς της συνήθως περνᾶ στὰ …ψιλά!!! Εἶναι λοιπὸν εὐκόλως διακριτὸ πὼς ὁ (φερόμενος ὡς) μουσουλμάνος, ποὺ ἀρχικῶς διεθόθη, δὲν ἐχρησιμοποιήθη τυχαίως. Οὔτε τυχαίως συνεδέθη μὲ τὴν καταστροφὴ ἑνὸς ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων χριστιανικῶν συμβόλων τῶν Γάλλων καί, κατ’ ἐπέκτασιν τῶν συγχρόνων Εὐρωπαίων. Ὅμως…  ἐπίσης ὁ ἐν λόγῳ ναὸς δὲν εἶναι τυχαῖος, παρὰ σημαίνει πάρα πολλὰ καὶ γιὰ τοὺς Γάλλους, μὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς Δυτικούς, κυρίως ὅμως σημαίνει πολλὰ περισσότερα γιὰ κάθε στοά, ἐφ΄ ὅσον μέσα ἀπὸ τέτοιου εἴδους ναοὺς ἐπέτυχαν νὰ διατηρήσουν γιὰ αἰῶνες τὴν Εὐρώπη σὲ ἐπίπεδο σκοταδιστικοῦ Μεσαίωνος. Κι ἐὰν κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς ὑποψιαζόμεθα πὼς ἔνας νέος Μεσαίων ἔρχεται, τότε καλὸ εἶναι νὰ κυττᾶμε στὴν πλευρὰ ἐκείνην ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται ὁ προηγούμενος. Δὲν γίνεται νὰ μπορέσουν νὰ ἐπιβάλουν ἕναν νέο Μεσαίωνα ἐὰν δὲν χρησιμοποιηθοῦν δομικὰ στοιχεία τοῦ προηγουμένου. Καὶ οἱ ἐπαναλαμβανόμενοι ἐμπρησμοὶ σὲ ἐκκλησίες, πέραν τοῦ θρησκευτικοῦ πολέμου ποὺ προπαγανδίζουν, ἐμπεριέχουν σαφῶς καὶ κάποια ἀκόμη δεδομένα. Δεδομένα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν «ἀνάγκη» ἀποκαταστάσεως τῶν ζημιῶν.
Κι ἐρωτῶ… Θά ἀποκατασταθοῦν ὡς εἶχαν αὐτοί οἱ ναοί ἤ θά διαθέτουν καί κάποια ἐπί πλέον «στολίδια», πού θά χρησιμοποιήση ἀργότερα μία (ἂς ποῦμε) πανθρησκεία; Μήπως τελικῶς παίζῃ ἡ πιθανότης …μεταποιήσεως τῶν χριστιανικῶν ναῶν σέ κάτι ἄλλο, νέον καί χρησιμότερον;
Δὲν ξέρω… Σκέψεις καταθέτω καὶ προβληματισμούς…
Πρόκειται τελικῶς (καὶ οὐσιαστικῶς) γιὰ εὐθὺ κτύπημα στὸν ὑπάρχοντα δυτικὸ (ἂς ποῦμε) πολιτισμό. Ὅμως συνυπολογίζοντας τὴν ταχύτητα τῶν ἀποφάσεων περὶ ἀποκαταστάσεώς του, ἀντιλαμβάνομαι πὼς κάτι ἀκόμη τρέχει.
Συνεπῶς, κατ’ ἐμέ, δὲν πρόκειται τελικῶς μόνον γιὰ δικαιολογία ποὺ θὰ χρησιμοποιηθῆ ὡς ἀφορμὴ γιὰ ἐπερχόμενα ἀντίποινα, ἀλλὰ γίνεται ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως, ἀνοικτὰ καὶ ταὐτοχρόνως, γιὰ μίαν νέα λογική, ποὺ λέγεται «ἀποκατάστασις». Ἐπὶ πλέον λειτουργεῖ αὐτὴ ἡ καταστροφὴ σαφῶς 
ὡς σημεῖον ἀναφορᾶς τῆς καταῤῥίψεως τῶν ἔως σήμερα μορφῶν ἐξουσίας, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὴν γνωρίζαμε, πατῶντας σὲ συμβολισμούς. Ἐμμέσως, μὰ σαφῶς, μᾶς ἀνακοινώνουν πὼς ὅσα ἐμεῖς γνωρίζαμε γιὰ δυτικὸ (ἂς ποῦμε) πολιτισμὸ τελείωσαν καὶ θὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ κάτι ἄλλο.
Τί ἀντιλαμβάνομαι λοιπόν ἀπό τά πρόσφατα γεγονότα; Τίποτα σπουδαῖον, παρὰ μόνον πὼς ἔφθασε ἡ στιγμὴ ἐκείνη ποὺ ὁ (ὁρατὸς σὲ ὄλους μας) πόλεμος θὰ μεταφερθῆ ἐπισήμως σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, πρὸ κειμένου νὰ «αἰτιολογηθοῦν» τὰ ἐπερχόμενα δεινά. Ἡ Εὐρώπη, ἀπὸ καιρὸ τώρα, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὴν γνωρίζαμε, ἐτελείωσε. Μὲ τὸ καλὸ καὶ μὲ τὸ κακό, κυρίως, θὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε, ὁσονούπω, ὅλοι μας. Ἁπλῶς χρειάζονται καὶ τὰ προσχήματα, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἔνας «θρησκευτικὸς πόλεμος», ἢ ἕνας «πόλεμος συμφερόντων γιὰ τὴν ἐνέργεια» (βλέπε Συρία, Τουρκία, Σκόπια καὶ ὅσα θὰ ἐπακολουθήσουν) ἢ ἀκόμη καὶ σκέτο τὸ ἐπιμειξιακὸ κομμάτι, ποὺ συνιστᾶ βραδυφλεγῆ βόμβα στὴν κοινωνική μας Νιρβάνα, πρὸ κειμένου ἢ νὰ φανατισθοῦμε ἢ νὰ στραφοῦμε πρὸς τοὺς νέους …«ἐθνοσωτῆρες», ποὺ πάλι τὰ ἴδια κέντρα ἐλέγχου (ἤδη) μᾶς ἐπιβάλλουν ὡς μονοδρόμους.
Κυρίως ὅμως ἀντιλαμβάνομαι πὼς τελικῶς δὲν θὰ καταστραφοῦν ὅλα τὰ ἔως σήμερα γνωστὰ θρησκευτικὰ σύμβολα, ἀλλὰ κάποια ἐξ αὐτῶν θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τὸ ἐπόμενον καθεστώς.
Στὴν πραγματικότητα κατ’ ἐμὲ δὲν ἀλλάζει τὸ σκηνικὸ παρὰ μόνον τὰ ὀνόματα καὶ τὰ τυπικὰ (ἐξωτερικὰ καὶ μόνον) χαρακτηριστικά. Αὐτὸ ποὺ ἀγνοῶ ὅμως εἶναι τὸ ἐὰν θὰ ἐπιτύχουν καὶ αὐτὴν τὴν φορά, νὰ ὁλοκληρώσουν τοὺς σχεδιασμούς τους. Διότι κρίνοντας ἐκ τῶν παλαιοτέρων ἀναλόγων προσπαθειῶν τους ἀντιλαμβάνομαι πώς, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, μὲ λάθος ὑλικὰ δὲν μπορεῖς νὰ φτιάξῃς τὴν σωστὴ συνταγή.
Κι ὅποιος κατάλαβε.


filonoi.grΠηγή Ξεκίνησε (νά ἐκδηλώνεται) ἕνας ἀόρατος πόλεμος;

Το Ward’s Auto για ένατη χρονιά, ανακοίνωσε τα 10 καλύτερα εσωτερικά αυτοκινήτου για το τρέχον έτος. Το Ward’s Auto δεν επιλέγει ποτέ νικητή μιας και προτιμά να δίνει με αλφαβητική σειρά τα αυτοκίνητα που όπως έκρινε αυτό διαθέτουν τα καλύτερα εσωτερικά. Για το 2019 αυτά είναι τα: Bentley Continental GT ($276.730) BMW M850i ($119.295) Genesis […]Πηγή Τα 10 καλύτερα εσωτερικά για το 2019

Για κάποιον σατανικό λόγο οι εικόνες από το παρελθόν συνδέονται με εικόνες από το μέλλον. Το λέω διότι η…
χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για τις γερμανικές οφειλές, δυστυχώς μου θύμισε τον Ερίκ Τουσέν. Τελικά δεν ξέρω τι ήταν πιο επαχθές: το χρέος, όπως ισχυριζόταν ο Βέλγος ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας με ειδίκευση σε θέματα επονείδιστου και παράνομου χρέους στον Ισημερινό που ανέλαβε την αντιπροεδρία της νεοσυσταθείσας το 2015 «Επιτροπής Αλήθειας για το χρέος», ή η αισθητική πρόκληση του σανδαλιού με την κάλτσα που τον χαρακτήρισε;

Τουλάχιστον, η χθεσινή συζήτηση δεν είχε σανδαλοφόρους τουρίστες. Είχε, όμως, κάτι από τα περασμένα συριζαίικα «μεγαλεία», καθώς το ψήφισμα ολοκληρώνει μια υπόθεση που καθυστέρησε. Δεν ξέρω πόσο θα καθυστερήσει ακόμα, παρά τη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι η σχετική ρηματική διακοίνωση θα σταλεί άμεσα στη γερμανική κυβέρνηση.

Ζήσε Μάη μου

Το λέω διότι πληροφορούμαι ότι τη σύνταξή της θα αναλάβει επιτροπή νομικών, διπλωματών και ειδικών που θα συσταθεί στο υπουργείο Εξωτερικών. Ζήσε Μάη μου δηλαδή. Ενδεχομένως και κυριολεκτικά. Πηγή μου επιμένει, πάντως, ότι όλα θα έχουν γίνει πριν από τις ευρωεκλογές. Εγώ, πάλι, κρατάω μικρό καλάθι για ευνόητους λόγους…

«Το Κονκλάβιο» – kathimerini.gr

Πηγή Σανδάλια, χρέη και οφειλές…

Τρεις φημισμένοι, επαγγελματίες ορειβάτες αγνοούνται και πιθανολογείται ότι έχουν σκοτωθεί, μετά από χιονοστιβάδα που σημειώθηκε στα Βραχώρη Όρη του Καναδά, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία εθνικών δρυμών (Parks Canada) της χώρας.

Σύμφωνα με ιστότοπους εξειδικευμένους σε θέματα ορειβασίας, οι τρεις άνδρες είναι ο Αμερικανός Τζες Ροσκέλι, 36 ετών και οι Αυστριακοί Νταβίν Λάμα, 28 ετών και Χάνσγιεργκ Άουερ, 35 ετών. Έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν μια δύσκολη ανάβαση στην κορυφή Χάουζι, στο Εθνικό Πάρκο Μπανφ.

Ο Ροσκέλι είχε γίνει γνωστός επειδή κατέκτησε, το 2003, σε ηλικία 20 ετών, το όρος Έβερεστ. Τότε, ήταν ο νεότερος ορειβάτης όλων των εποχών που πέτυχε αυτόν τον άθλο. Ο Λάμα και ο Άουερ ήταν επίσης ορειβάτες παγκόσμιας κλάσης και είχαν αναρριχηθεί σε κάποιες από τις δυσκολότερες κορυφές στον κόσμο.

Η Parks Canada δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των τριών ανδρών αλλά τους περιέγραψε μόνο ως επαγγελματίες αθλητές και πολύ έμπειρους.

Η υπηρεσία έστειλε στην περιοχή αεροπορικά μέσα και «παρατηρήθηκαν ενδείξεις πολλών κατολισθήσεων και φερτών υλικών που περιλάμβαναν ορειβατικό εξοπλισμό», ανέφερε στην ανακοίνωσή της. Με βάση την εικόνα αυτή «και τα τρία μέλη της ομάδας θεωρούνται νεκρά», πρόσθεσε.

Πηγή Καναδάς: 3 νεκροί ορειβάτες στα Βραχώδη Όρη

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει ότι η Β. Κορέα δοκίμασε ένα όπλο που δεν ήταν βαλ

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε απόψε ότι η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε μια νέα δοκιμή οπλικού συστήματος την Τετάρτη, διευκρινίζοντας ότι δεν επρόκειτο για πύραυλο.

«Έγινε μια δοκιμή», δήλωσε ο ασκών χρέη υπουργού Άμυνας Πάτρικ Σάναχαν.

Τα κρατικά μμε της Β. Κορέας μετέδωσαν αργά χθες ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεπε τη δοκιμή ενός «τακτικού κατευθυνόμενου όπλου» με «ισχυρή γόμωση», χωρίς όμως να διευκρινίσουν τι όπλο ήταν αυτό.

«Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες των πληροφοριών μας αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι δεν επρόκειτο για βαλλιστικό πύραυλο», είπε ο Σάναχαν όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση που είχε με την υπουργό Άμυνας της Αλβανίας Όλτα Ξάσκα.

Παρ’ όλο που οι δημοσιογράφοι επέμεναν να μάθουν αν επρόκειτο για χερσαία δοκιμή ή για εκτόξευση, ο Σάναχαν παρέμεινε αόριστος: «Μπορούμε να πούμε ρίψη, εκτόξευση, δοκιμή. Είναι συνώνυμες λέξεις», απάντησε.

Πηγή ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει ότι η Β. Κορέα δοκίμασε ένα όπλο που δεν ήταν βαλλιστικός πύραυλος

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει ότι η Β. Κορέα δοκίμασε ένα όπλο που δεν ήταν βαλ

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε απόψε ότι η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε μια νέα δοκιμή οπλικού συστήματος την Τετάρτη, διευκρινίζοντας ότι δεν επρόκειτο για πύραυλο.

«Έγινε μια δοκιμή», δήλωσε ο ασκών χρέη υπουργού Άμυνας Πάτρικ Σάναχαν.

Τα κρατικά μμε της Β. Κορέας μετέδωσαν αργά χθες ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεπε τη δοκιμή ενός «τακτικού κατευθυνόμενου όπλου» με «ισχυρή γόμωση», χωρίς όμως να διευκρινίσουν τι όπλο ήταν αυτό.

«Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες των πληροφοριών μας αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι δεν επρόκειτο για βαλλιστικό πύραυλο», είπε ο Σάναχαν όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση που είχε με την υπουργό Άμυνας της Αλβανίας Όλτα Ξάσκα.

Παρ’ όλο που οι δημοσιογράφοι επέμεναν να μάθουν αν επρόκειτο για χερσαία δοκιμή ή για εκτόξευση, ο Σάναχαν παρέμεινε αόριστος: «Μπορούμε να πούμε ρίψη, εκτόξευση, δοκιμή. Είναι συνώνυμες λέξεις», απάντησε.

Πηγή ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει ότι η Β. Κορέα δοκίμασε ένα όπλο που δεν ήταν βαλλιστικός πύραυλος

Η Universal έδωσε σήμερα το δεύτερο trailer της πρώτης spinoff ταινίας του Fast and Furious. Το Hobbs & Shaw ή αν προτιμάς το Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw όπως είναι ολόκληρο το όνομα της νέας ταινίας δείχνει να έχει όλα τα στοιχεία που θα το κάνει το blockbuster του καλοκαιριού. Έχει για πρωταγωνιστές […]Πηγή Το Hobbs & Shaw δείχνει ότι έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει το blockbuster του καλοκαιριού

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή, Μελίνα, τραγούδησε για πρώτη φορά δημόσια

//www.instagram.com/embed.js

Η συγκίνηση της τραγουδίστριας όταν άκουσε την κόρη της ήταν μεγάλη. Απολαύστε την:

Και όχι ένα οποιοδήποτε τραγούδι, αλλά το Οσκαρικό Shallow από την ταινία A Star is Born που ερμήνευσαν η Lady Gaga με τον Bradley Cooper. 

Πηγή Δάκρυα συγκίνησης από τη Δέσποινα Βανδή, όταν η κόρη της Μελίνα τραγούδησε το Swallow της Lady Gaga – ΒΙΝΤΕΟ