28.2 C
Αθήνα
18 Αυγούστου 2022
Kliktv.gr
Διαφορα

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;

http://i0.wp.com/filonoi.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%E1%BD%B9%CF%82-%CE%BA%CF%81%E1%BD%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%80%E1%BD%B7%CF%83%CF%89-%E1%BC%80%CF%80%E1%BD%B9-%CF%84%E1%BD%B5%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%E1%BD%B7%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%E1%BD%B7%CF%89%CE%BD1.jpgΕἶναι τώρα καιρός, σχεδὸν ἕνας χρόνος, ποὺ θέλω νὰ καταπιασθῶ μὲ τὸ ζήτημα.
Κάπου μέσα στὸ περασμένη ἄνοιξιν, σὲ μίαν συζήτησιν μὲ κάποιο πρόσωπο γιὰ τὰ μικροκρατίδια, κάτι μὲ θορύβησε. Διότι τὸ πρόσωπο αὐτὸ ἠρνεῖτο σθεναρῶς ἀφ΄ ἑνὸς τὴν δημιουργία τῶν μικροκρατιδίων, ἀφ΄ ἑτέρου ὅμως, μὲ ἤδη δημοσιευθείσα πληροφορία δημιουργίας μικροκρατιδίου, παραμένοντας μόνον σὲ αὐτό, ἰσχυρίζετο πὼς ἦταν προπαγάνδα. Προπαγάνδα γενικῶς γιὰ κάτι ποὺ μᾶς ἔχουν ἤδη ἀνακοινώσει.

 


Ἡ συζήτησις αὐτή, σὲ τελικὸ στάδιον, ἔλαβε χώρα ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπίσημο ἀνακοίνωσιν τῆς δημιουργίας ἑνὸς μικροκρατιδίου μὲ τὸ ὄνομα Liberland, στὰ σύνορα Κροατίας – Σερβίας, ὑπὸ τὴν ἀγαστὴ εὐλογία τοῦ Soros.

 http://i0.wp.com/filonoi.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%E1%BD%B9%CF%82-%CE%BA%CF%81%E1%BD%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%80%E1%BD%B7%CF%83%CF%89-%E1%BC%80%CF%80%E1%BD%B9-%CF%84%E1%BD%B5%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%E1%BD%B7%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%E1%BD%B7%CF%89%CE%BD1.jpg


Καὶ πάλι ὅμως αὐτὸ τὸ πρόσωπον, παρὰ τὶς δημοσιευθεῖσες ἀποδείξεις, μᾶς εἰρωνεύετο ἰσχυριζόμενον πὼς ὅλο αὐτὸ εἶναι …πλάνη καὶ ψεῦδος καὶ διάφορα ἄλλα παραπλανητικά.

Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!

Ὅμως δὲν εἶναι ἔτσι. Τὸ ἐν λόγῳ πρόσωπο, γιὰ τοὺς δικούς του, ἀγνώστους λόγους, ποὺ δυστυχῶς μᾶλλον παρὰ εἶναι ὕποπτοι, προπαγάνδιζε κάτι ποὺ σαφῶς γνώριζε, ἐφ΄ ὅσον εἶχε λάβη ἐνημερώσεις σχετικὲς ἀπὸ τοὺς συνεργάτες του. Προφανῶς ἐμεῖς ὀφείλαμε (κι ὀφείλουμε) νὰ κοιμόμαστε σὲ ὕπνον βαθύ, πρὸ κειμένου οἱ διάφορες συμμορίες, ποὺ δροῦν στὴν χώρα μας, νὰ στήσουν τετελεσμένα γεγονότα, γιὰ τὰ ὁποῖα θὰ ἀδυνατοῦμε νὰ ἀντιδράσουμε.
Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων ἡ φίλη Βάσια Ζαριφοπούλου μὲ ἐνημέρωσε γιὰ κάποιες δημοσιεύσεις τῆς βικιπαιδείας ποὺ ἀγνοοῦσα καὶ τελικῶς ἔρχονται γιὰ νὰ ἀποδείξουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.
Ἔχει ἀποφασισθεῖ ἤδη, ἀπὸ τοὺς …γνωστοὺς – ἀγνώστους, φερομένους ὡς πραγματικοὺς ἐξουσιαστὲς τοῦ πλανήτου, νὰ κομματιασθοῦν οἱ χῶρες, σὲ ἀμέτρητα κομματάκια, γιὰ τὰ ὁποία φυσικὰ ἐμεῖς δὲν θὰ ἔχουμε λόγο, ἄν καὶ ἀφορᾶ ἀπολύτως καὶ μόνον σὲ ἐμᾶς.
Τὰ κράτη, οἱ χῶρες μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὶς γνωρίζαμε, θὰ διαλυθοῦν σὲ μικροκρατίδια τέτοια, ποὺ καὶ θὰ ἐλέγχονται εὔκολα ἀλλὰ καὶ θὰ παραμένουν ἥρεμα, ἐνασχολούμενα μὲ τὰ ἐσωτερικά, τεχνητῶς δημιουργηθέντα προβλήματά τους, γιὰ νὰ μποροῦν οἱ γνωστοὶ δυνάστες νὰ ἐξακολουθοῦν τὶς δράσεις τους εἰς βάρος τῶν λαῶν. Καὶ πρὸς τοῦτο ἔχουν ἤδη θεσμοθετηθεῖ τὰ σχετικὰ νομομαγειρέματα (ἐδῶ ἔχουμε τὸν νόμο «Καλλικράτη»), ἔχουν προωθηθεῖ τὰ «ἀναγκαία» δημοψηφίσματα (Σκωτία, Ἰσπανία, Ἰταλία) ἀλλὰ καὶ ἔχουν ἐμφυτευθεῖ οἱ ἀναγκαῖοι πράκτορες, μαζὺ μὲ στρατιὲς ἀνεγκεφάλων ὀπαδῶν, ποὺ θὰ δημιουργοῦν (ἤ ποὺ ἤδη δημιουργοῦν) κατάλληλο κλίμα ταραχῶν γιὰ ἐμφυλίους καὶ γιὰ διασπάσεις. (Ἐδῶ ἔχουμε τέτοιους ἀνεγκεφάλους ἤδη στὴν Κρήτη, στὴν Κέρκυρα καὶ στὴν Μακεδονία.)

Ζήτω ἡ …«ἀνεξάρτητη Κρήτη»;

Ἐννοεῖται πὼς ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κίνητρα συμμετοχῆς σὲ αὐτὰ τὰ μικροκρατίδια, ὡς πολίτες, θὰ εἶναι τὰ οἰκονομικά. Μειωμένες φορολογίες, ἀπαλλαγές, ἰδιαίτερα προνόμια…
Θὰ τὰ βλέπουμε σιγὰ σιγὰ νὰ ξεπροβάλλουν καὶ θὰ τρίβουμε τὰ μάτια μας …ἀπελπισμένοι.
Μαζὺ μὲ τὶς ζῶνες εἰδικοῦ ἐμπορίου, ποὺ θὰ παγιώνουν τὴν δουλοποίησιν τῶν λαῶν, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνησιν καὶ τὶς κάρτες τοῦ δουλοποιημένου πολίτου, θὰ μετατρέψουν τὸν «Μεγάλο Ἀδελφό» ἀπὸ παρατηρητὴ σὲ ἐφιάλτη.


Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;12

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

Ὁδηγούμαστε σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;

Στρατιὲς πρακτόρων φυσικὰ ἁλωνίζουν στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, τάζοντας θέσεις, μοιράζοντας χρῆμα καὶ ἐλπίδες, μαζὺ μὲ μπόλικη παραϊστορία, πρὸ κειμένου νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ ἔγκλημα κατὰ τῶν λαῶν. Δὲν ἐρωτῶνται αὐτοὶ οἱ λαοὶ φυσικὰ γιὰ τὸ ἐὰν αἰσθάνονται κάτι, ἀπὸ ἐθνικῆς ἀπόψεως, παρὰ μόνον θὰ ὁδηγηθοῦν, μὲ τὸ ἔτσι θέλω, νὰ αἰσθανθοῦν μέλη μίας νέας πραγματικότητος, ποὺ ἐξυπηρετεῖ τοὺς σχεδιαστὲς κι ὄχι τοὺς λαούς.
Μεγάλη Μακεδονία, Μεγάλη Ἀλβανία, Δημοκρατία τοῦ Αἰγαίου, Κρητικὴ Πολιτεία, Πελοποννησιακὴ Πολιτεία, κρατίδια τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος καὶ τῆς Θεσσαλίας, Ἀνεξάρτητος Θράκη, Ἰόνιος Πολιτεία, Δωδεκάνησος Πολιτεία καὶ πολλὰ ἄλλα, γιὰ τὰ ὁποία ἰδέαν δὲν λαμβάνουμε.

Βέβαια ὅλα τὰ παραπάνω θὰ ἔχουν, κατὰ πῶς μᾶς ἐνημερώνουν, πιὸ …πρακτικὰ ὀνόματα. Ἤ, κατὰ πῶς πάντα μᾶς ἐνημερώνουν, χρησιμοποιοῦνται τώρα κάποια ὀνόματα «κωδικά» ἤ «χωροταξικά» γιὰ νὰ μὴν ἐμφανισθοῦν τὰ πραγματικά, ποὺ θὰ δίνουν περισσότερες πληφορίες γιὰ τὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἐπακριβῶς τὰ μελλοντικὰ αὐτὰ μικροκρατίδια.
Ὅμως τὰ ἔχουν πανέτοιμα καὶ ἀπὸ τὸ 2011 τὰ ἐμφανίζουν ἀκόμη καὶ στὴν (δική τους) βικιπαιδεία.

Παράδειγμα. Ἰμβρασία.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;2

Εἶναι πριγκιπᾶτο, μὲ μοναρχικὸ καθεστώς, ἀπ΄ εὐθείας διάδοχον τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. (Μήπως περιλαμβάνει καί τήν Κωνσταντινούπολιν δῆλα δή;;;;)…
Ὁ τύπος ποὺ συνέταξε τὸ κείμενον μᾶλλον νεαρᾶς ἡλικίας, ἀγνοεῖ τὸ τελικὸ σίγμα στὸ «ἐπικεφαλῆς»!!!

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;3


ἰδεολογία καὶ πολίτευμα τῆς Ἰμβρασίας

Δύο δουκάτα ἡνωμένα καὶ νόμισμά τους τὸ εὐρῶ:

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;4
ἐπίσημα στοιχεῖα

Νὰ μὴν φεύγομεν κι ἀπὸ τὰς εὐρώπας τους….
Καὶ ἐπὶ κεφαλῆς της ὁ πρίγκηψ Ἄγγελος:

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;5


βικιπαιδεία
Στὴν πραγματικότητα αὐτὸ τὸ μικροέθνος, ἐκτάσεως 18.828 τετραγωνικῶν μέτρων, εἶναι καὶ τὸ μοναδικὸν τμῆμα ποὺ ἀναφέρεται στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ ὅλα τὰ μικροέθνη. Προφανῶς, κατὰ πῶς τὰ σχεδιάζουν, ὅλα τὰ ὑπόλοιπα τμήματα τῆς Ἑλλάδος θὰ τὰ …καταπιοῦν ἄλλα μικροέθνη, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει δημοσιευθεῖ ἡ ὕπαρξίς τους.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;6
Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;7 Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;8 Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;9 Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;10 Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;11


βικιπαιδεία

Μελετῆστε μὲ προσοχὴ τὰ ὅσα συμβαίνουν γιὰ ἐμᾶς, δίχως ἐμᾶς, ἀπὸ κάποιους ποὺ δηλώνουν πὼς ἐκπροσωποῦν ἐμᾶς, φέρονται ὡς μονάρχες μας, στήνουν καὶ μαγειρεύουν συντάγματα καὶ τίτλους εὐγενείας, διορίζουν κυβερνήσεις, καθορίζουν ἐπίσημες γλῶσσες καὶ δροῦν ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, διατηρώντας τὰ ἴδια σύμβολα, γιὰ νὰ ἀποδεικνύουν τὴν συνέχεια καὶ τὴν συνέπεια τῆς θέσεώς τους.
Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε ἔχουμε θέμα. Σοβαρὸ θέμα…
Καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν κατάστασιν ὁδηγοῦν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ …«σωτῆρες», μαζὺ μὲ τοὺς σωῤῤοέλληνες καὶ τοὺς προδότες τῆς βο(υ)λῆς τους.
Τὸ …μάρμαρο ἐμεῖς θὰ τὸ πληρώσουμε φυσικά…
Ὅπως πάντα!!!Φιλονόη

Σημείωσις

Ἀπὸ ἀρχῆς τῆς γνωστῆς μας ἱστορίας εἴχαμε πόλεις κράτη. Αὐτὸ ἀνέδειξε τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό.
Τὰ μορφώματα ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν ὅμως δὲν ἔχουν κάποιαν σχέσιν μὲ αὐτὴν τὴν προπαγάνδα ποὺ ἔστησαν.
Οὔτε μὲ «πρίγκηπες» καὶ δουκάτα. Οὔτε μὲ ἡνωμένες εὐρώπες καὶ λοιπὲς σκουπιδοκαταστάσεις.
Οὔτε μὲ εὐρᾶ καὶ λοιπὰ νομίσματα.
Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία, ποὺ ἀφορᾶ σὲ ἐμᾶς κι ὄχι σὲ αὐτούς.

filonoi.grΠοιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;

Related posts

Αλγερία: Πάνω από 20 οι νεκροί από τις δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα

rularulina_xo0ks4zq

Τα πρακτικά της Fed έφεραν πτώση στη Wall Street

rularulina_xo0ks4zq

Διακοπές ρεύματος σε Αττική και Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (18/8) – Οι περιοχές και οι ώρες

rularulina_xo0ks4zq

Leave a Comment

*

code

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com