19 October, 2017
Home / Ελλαδα (Page 519)

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 10.000 ανέργους ηλικίας εώς 49 ετών

Ένα νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών, έχει σχεδιάσει και θα προκηρύξει εντός του Νοεμβρίου ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ανέργους, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, να προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα, για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του για χρονικό διάστημα τριών έως και 12 μηνών και στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανέργων για διάστημα άνω των 12 μηνών).

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ενόψει της δημοσίευσης της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης για το νέο Πρόγραμμα, όπου θα ορίζεται και η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ότι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους μόνον ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στo Oλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ καθώς και στο ΠΣΚΕ. Σημειώνεται ότι για κάθε αίτηση που υποβάλλει η επιχείρηση χρειάζεται ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης και στα δύο πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ και ΠΣΚΕ) τόσο για την έδρα της όσο και για κάθε ένα από τα υποκαταστήματά της, στα οποία επιθυμεί να απασχολήσει τους ωφελούμενους.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

Βήμα 1ον: Εγγραφή/ Επικαιροποίηση στοιχείων στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ οφείλουν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πριν την υποβολή της αίτησης εφόσον απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Για παράδειγμα, εάν δεν έχουν συμπληρώσει πλήρως ή ορθώς τα στοιχεία στους (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, email, τηλέφωνο, ΚΑΔ, νόμιμος εκπρόσωπος κλπ), εάν έχει υπάρξει αλλαγή στοιχείων της έδρας ή υποκαταστήματος, εάν δεν έχουν δηλώσει τυχόν υποκαταστήματα κλπ.

Επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγγραφούν, οφείλουν να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή τα υποκαταστήματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρόσφατο καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ΑΦΜ).

Βήμα 2ον : Ηλεκτρονική Εγγραφή στο ΠΣΚΕ

Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis και να υποβάλλει από τις 14 Νοεμβρίου 2016 ηλεκτρονική Αίτηση Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης προκειμένου να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης και συνθηματικό. Τον κωδικό και το συνθηματικό αυτό η επιχείρηση θα τα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια, για να προχωρήσει στην εγγραφή της στο σύστημα του ΠΣΚΕ που γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis. Επισημαίνεται ότι οι υφιστάμενοι χρήστες του ΠΣΚΕ, με ίδιο ΑΦΜ, με αυτό της επιχειρήσεως–υποκαταστήματος που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην παρούσα δράση, θα πρέπει κι αυτοί να προβούν στη δημιουργία νέου χρήστη.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και πέντε ωφελούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Οι επιχειρήσεις με προσωπικό έως τρία άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 4 έως 8 άτομα για έως δύο ωφελούμενους, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 9 έως 19 άτομα για έως και 3 ωφελούμενους και οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων για έως 5 ωφελούμενους.

Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί πρώτον, σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών (ημερολογιακά) που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και δεύτερον, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης -το ίδιο χρονικό διάστημα- για το σύνολο του προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα.

To «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος, που προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, θα περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, η οποία θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr

Η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ Καθ. Μαρία Καραμεσίνη δήλωσε: «Μετά τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που απευθύνονται σε ηλικίες 18-14 και 25-29 ετών και το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών, ερχόμαστε με ένα νέο πρόγραμμα να επιχορηγήσουμε επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30-49 ετών, με στόχο την απορρόφηση της ανεργίας σε αυτές τις ηλικίες. Οι επιχειρήσεις θα έχουν δικαίωμα έως 10 επιλογών υποψηφίων μέσω του μητρώου μας και ελπίζουμε η διαδικασία αυτή να εδραιωθεί ως ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για τη σωστή επιλογή προσωπικού και τη διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων».

www.fpress.gr

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 10.000 ανέργους ηλικίας εώς 49 ετών

Ληστεία σε σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού στο Κιλκίς. Τους άρπαξαν χρυσαφικά και χρήματα

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 40χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος του οποίου καθώς και του συνεργού του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ληστείας, της οπλοχρησίας και της απλής σωματικής βλάβης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι προαναφερόμενοι κατά τις πρώτες πρωινές ώρες την 23-Σεπτεμβρίου 2015, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους διέρρηξαν μονοκατοικία σε περιοχή του Κιλκίς και με την χρήση σωματικής βίας και μεταλλικού αντικειμένου, ακινητοποίησαν και δέσμευσαν τους ιδιοκτήτες, ζευγάρι ηλικίας 76 (γυναίκα) και 80 ετών, που εκείνη την ώρα κοιμόταν. Ακολούθως, ερεύνησαν τους χώρους του σπιτιού, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, χρυσαφικά αξίας 500 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο και διέφυγαν.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του συνεργού του, καθώς και για τυχόν συμμετοχή του 40χρονου και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Επιπλέον, από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε και η εμπλοκή ενός 31χρονου υπηκόου Αλβανίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Συγκεκριμένα, ο 31χρονος παρέλαβε από τον 40χρονο αδελφό του 1 μήνα αργότερα το κλεμμένο τηλέφωνο, προκειμένου να το δώσει σε συγγενικό του πρόσωπο που διαμένει σε γειτονική χώρα. 

Ληστεία σε σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού στο Κιλκίς. Τους άρπαξαν χρυσαφικά και χρήματα

Εντοπίστηκε ο ανήλικος που πέταξε τη φωτοβολίδα στην Τούμπα

Εντοπίστηκε ο οπαδός του ΠΑΟΚ που πέταξε τη φωτοβολίδα ευθείας βολής στο πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Live Sport, πρόκειται για ανήλικο και ίσως είναι αυτός ο λόγος που δεν δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του. 

Ο νεαρός εντοπίστηκε από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που λειτουργεί στο γήπεδο της Τούμπας και η ταυτοποίηση των στοιχείων του ήταν εύκολο να γίνει.

Όπως αναφερει Live Sport, το Μένει να φανεί, πλέον, ποια θα είναι η στάση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέναντί του, καθώς-υπενθυμίζουμε-ο Ιβάν Σαββίδης είχε δώσει εντολή να βρεθεί ο δράστης και είχε προαναγγείλει πως θα τιμωρηθεί παραδειγματικά.

Εντοπίστηκε ο ανήλικος που πέταξε τη φωτοβολίδα στην Τούμπα

Αντιπαράθεση Μπουτάρη-Καλαφάτη για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης τα έργα ύψους 17,5 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2017.

«Το Τεχνικό Πρόγραμμα έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Τη συντήρηση και το πράσινο που ήταν ξεχασμένα. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο και θα έχουμε και ένα μέρος του συνολικού προϋπολογισμού για τεχνικά έργα», σχολίασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών ‘Εργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς, ανέλυσε στους δημοτικούς συμβούλους τα έργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Ξεχωρίζει το κονδύλι μισού εκατ. ευρώ για τη συντήρηση μεγάλων αναπλάσεων στην πόλη, όπως η Νέα Παραλία και η Πλατεία Χρηματιστηρίου, η αναβάθμιση των υπαίθριων χώρων στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου και η μελέτη για το αποτεφρωτήριο.

Για το «πιο φτωχό και στεγνό τεχνικό πρόγραμμα των τελευταίων ετών» έκανε λόγο ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Σταύρος Καλαφάτης, προσθέτοντας πως το έργο της διοίκησης για το 2017 θα είναι «μηδενικό, με υπογραφή Μπουτάρη. Ας συμβιβαστούν οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι θα το εισπράξουν».

Στα σχόλια του Σταύρου Καλαφάτη απάντησε ο δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης: «Ο κ.Καλαφάτης μπερδεύει την έννοια της συντήρησης ενός κτιρίου με τη συντηρητική αντίληψη που υπάρχει στην παράταξη του. Είπε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι απογοητευτικό. Εσείς είστε τραγικά απογοητευμένοι γιατί είστε αντιπολίτευση και όχι διοίκηση».

Αντιπαράθεση Μπουτάρη-Καλαφάτη για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Στο ΣτΕ παραπέμπει ο δήμος Θεσσαλονίκης την λειτουργία των Κοιμητηρίων Μαλακοπής

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας παραπέμπεται το θέμα των κοιμητηρίων της Μαλακοπής, στην περιοχή της Τούμπας, όπως αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης.

 

Ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, για μια ακόμη φορά επανέλαβε τη θέση της διοίκησης, πως το νεκροταφείο της Μαλακοπής δεν θα κλείσει, οι ταφές όμως, θα πρέπει να σταματήσουν, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως «η κατάσταση στα κοιμητήρια είναι εξαιρετικά ανθυγιεινή».

Το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, μετά τη συγκέντρωση υπογραφών από χιλιάδες κατοίκους της περιοχής, είχε λάβει παλαιότερη απόφαση για συνέχιση της λειτουργίας των κοιμητηρίων, που όμως απορρίφθηκε από τον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για τον λόγο αυτό, αποφασίσθηκε να πάει η υπόθεση στο ΣτΕ, που θα αποφανθεί επί της καταλληλότητας ή μη των κοιμητηρίων της Μαλακοπής, με τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Σταύρο Καλαφάτη, να επαναλαμβάνει την θέση της παράταξης. «Εντάξει», που είναι να συνεχίσουν τα κοιμητήρια τη λειτουργία τους ως έχουν.

Σημειώνεται πως οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη προχωρήσει σε προσφυγή κατά της απόφασης του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην «επιτροπή του άρθρου 152».

Στο ΣτΕ παραπέμπει ο δήμος Θεσσαλονίκης την λειτουργία των Κοιμητηρίων Μαλακοπής

Στην Ελλάδα σήμερα Μπαράκ Ομπάμα

Το πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου αρχίζει στις 13:30 το μεσημέρι της Τρίτης από το Προεδρικό Μέγαρο και η μέρα θα κλείσει με το επίσημο δείπνο επίσης στο Προεδρικό.

Στις 13:30 ο Μπαράκ Ομπάμα θα περάσει το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου στην Ηρώδου Αττικού όπου θα τον υποδεχθεί ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου στις 16:00 οπου ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να επαναλάβει την υποστήριξή του στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά το ζήτημα διευθέτησης του ελληνικού χρέους υπενθυμίζοντας παράλληλα την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων.

Στις 19:30 ο κ. Ομπάμα θα παρακαθίσει σε επίσημο δείπνο, στο Προεδρικό Μέγαρο που θα παραθέσει ο κ. Παυλόπουλος προς τιμήν του.

Την Τετάρτη ο Μπαράκ Ομπάμα θα εκφωνήσει ομιλία στη μία το μεσημέρι στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το Βερολίνο.

Στην Ελλάδα σήμερα Μπαράκ Ομπάμα

Αλλάζει η περιοχή Στρεμπενιώτη στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ)

Με μαύρες σακούλες, τσάπες αλλά και απεριόριστη διάθεση εξοπλίστηκαν εκατοντάδες άτομα που βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Στρεμπενιώτη στη Νεάπολη.

Κάτοικοι, μαθητές, αλλά και μέλη συλλόγων της περιοχής ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του δήμου Νεάπολης-Συκεών για καθαριότητα και δενδροφύτευση σε αυτό το όμορφο κομμάτι του δήμου. 

Συνολικά 250 δενδρύλλια και θάμνοι, που φυτεύτηκαν υπό τις οδηγίες ανθρώπων της αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, ήταν αρκετά για να πρασινίσουν τμήμα της περιοχής του πρώην στρατοπέδου Στρεμπενιώτη, ενώ εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα και από την εξόρμηση καθαριότητας, που οργανώθηκε με τη βοήθεια της αντιδημαρχίας Καθαριότητας. 

Σε αυτή την εξόρμηση, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική η συμμετοχή και συλλόγων, σχολείων και άλλων, όπως το 9ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης, το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης, το 1ο Σύστημα Προσκόπων Νεάπολης, το 6ο Σύστημα Προσκόπων Νεάπολης, ο Σύλλογος Ποντίων Νεάπολης, το Εργαστήρι Μάθησης και Σκέψης «Περί Αγωγής» κ.α.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για την επόμενη χρονιά, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και της εικόνας της περιοχής, που καθημερινά γίνεται πόλος έλξης για πολίτες, αθλητές και συλλόγους. 

Αλλάζει η περιοχή Στρεμπενιώτη στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ)

Ο Τομ Χανκς χορεύει ελληνικά και φωνάζει: «Είναι ωραίο να είσαι Έλληνας!»

Ο Ελληνορθόδοξος ηθοποιός του Χόλιγουντ Τομ Χανκς βρέθηκε σε ελληνικό γλέντι στο Λος Άντζελες. Το κέφι είχε «ανάψει» και φυσικά ο ίδιος δεν μπόρεσε να μην παρασυρθεί από το αθάνατο ελληνικό πνεύμα!

 

{youtube}2AxBkNTBaKc{/youtube}

Ο Τομ Χανκς χορεύει ελληνικά και φωνάζει: «Είναι ωραίο να είσαι Έλληνας!»

Πως ακούγονται τα ελληνικά στους ξένους;

Το διαδικτυακό κανάλι στο Youtube “Heritage Inmoshum», ρώτησε Καναδούς φοιτητές αν μπορούν να αναγνωρίσουν την γλώσσα, ακούγοντας ένα απόσπασμα από τηλεοπτική εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης.

Δεν ήταν όσο εύκολο φαντάζεστε, καθώς κανείς δεν κατάφερε να αναγνωρίσει με την πρώτη προσπάθεια την γλώσσα. Η πλειοψηφία νόμιζε πως πρόκειται για Ισπανικά ή Πορτογαλικά.

Στο δεύτερο στάδιο, οι φοιτητές παρακολούθησαν το απόσπασμα και οι περισσότεροι κατάφεραν να αναγνωρίσουν τα ελληνικά, χάρη και στα γράμματα που υπήρχαν στο βίντεο.

{youtube}_Uz7liYHBUs{/youtube}

Πως ακούγονται τα ελληνικά στους ξένους;

Η Εύα Λάσκαρη «αναστατώνει» το Instagram (ΦΩΤΟ)

Με σέξι διάθεση πόζαρε στον φακό η Εύα Λάσκαρη.

Το πρώην μοντέλο φόρεσε ένα αποκαλυπτικό μαύρο σορτς με ένα ασορτί τοπ που τόνιζε μοναδικά το μπούστο της και πόζαρε μπροστά από έναν καθρέφτη.

 

Η Εύα Λάσκαρη «αναστατώνει» το Instagram (ΦΩΤΟ)

Γραμματοσειρά
Αντίθεση