23 July, 2017
Home / Ελλαδα (Page 480)

Τι ισχύει για τις συντάξεις λόγω θανάτου μετά τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό

Διευκρινίσεις για τον τρόπο συνταξιοδότησης δικαιοδόχων μελών, λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, παρέχει με εγκύκλιό της η Διοίκηση του ΟΑΕΕ.

Ειδικότερα, ορίζεται η ημερομηνία της 13ης Μαΐου 2016, ως αφετηρία εφαρμογής των νέων διατάξεων για περιπτώσεις που ο θάνατος επήλθε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τονίζεται ότι οι νέες διατάξεις αφορούν:

α) Τα δικαιοδόχα μέλη.

β) Τα ποσοστά κατανομής της σύνταξης μεταξύ των μελών.

γ) Οι όροι συνταξιοδότησής τους.

Συγκεκριμένα:

Ως δικαιοδόχα μέλη θεωρούνται τα εξής:

α. Ο επιζών σύζυγος: για μια τουλάχιστον τριετία, από την πρώτη του επομένου μήνα από το θάνατο του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με την προϋπόθεση ότι:

1) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ι.Ε.Κ ή σε Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

2) Κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ουέτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.

γ. Ο/Η διαζευγμένος σύζυγος.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4387/16 με τους έγγαμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015, ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των ποσοστών η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ επισημαίνει ότι το ποσό σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιμερίζεται ως εξής:

α) Για τον επιζώντα σύζυγο 50% της σύνταξης, για την τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα. Για την συνέχιση ή μη της συνταξιοδότησης του επιζώντος συζύγου μετά την πάροδο της τριετίας θα δοθούν νεότερες οδηγίες από τη διοίκηση του Οργανισμού.

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου λόγω γήρατος, ο οποίος είχε συνάψει γάμο μετά την απονομή της σύνταξης, το προαναφερόμενο ποσοστό του 50% που δικαιούται ο επιζών σύζυγος ενδέχεται να περιορίζεται περαιτέρω. Επίσης και σε αυτή την περίπτωση θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες από τη διοίκηση του ΟΑΕΕ με νεότερο έγγραφο.

β) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της σύνταξης. Αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς το παραπάνω ποσοστό διπλασιάζεται, εκτός αν το ορφανό παιδί δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς, οπότε το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης δεν διπλασιάζεται.

Το συνολικό ποσό της κατά μεταβίβαση σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος. Σε περίπτωση που το άθροισμα των ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος περιορίζεται ισόποσα το ποσοστό των τέκνων.

Σχετικά με τους γενικούς όρους συνταξιοδότησης ισχύει ότι για περιπτώσεις που ο θάνατος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου επέρχεται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία (13.05.2016) και εφεξής, ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου επήλθε πριν από την πάροδο 5 ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν:

α) Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας ή ανθρωποκτονία.

β) Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο,

γ) Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο

δ) Συντρέχει η περίπτωση ανασυστάσεως προϋπάρξαντος γάμου, αρκεί οι τελεσθέντες γάμοι, δηλαδή ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, να έχουν διαρκέσει τουλάχιστον 5 χρόνια συνολικά, και ο εξ ανασυστάσεως να διήρκησε τουλάχιστον 6 μήνες.

Για περιπτώσεις απονομής συντάξεων, από θανάτους που συνέβησαν έως 12 Μαΐου 2016, ισχύουν τα εξής:

– Θα πρέπει να διεκπεραιώνονται με την έκδοση οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΔΙΠΣΥΝ/Φ17/2/760552/26.05.2016 έγγραφο του ΟΑΕΕ. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση οριστικών αποφάσεων, θα εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται με την έκδοση προσωρινών αποφάσεων Ν.3996/2011, δηλαδή δεν θα ισχύουν οι αλλαγές του νέου νόμου για το Ασφαλιστικό που αναφέρθηκαν παραπάνω.

– Για περιπτώσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται, δεδομένου ότι δεν επέρχεται καμία διαφοροποίηση και ισχύουν οι προγενέστερες εγκύκλιοι του Οργανισμού.

– Σε περιπτώσεις που ο θάνατος έχει επέλθει έως 12.05.2016 και εφόσον το σχετικό συνταξιοδοτικό αίτημα υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης ανά φορέα ασφάλισης προθεσμία (1 έτος), κρίνεται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

– Αντίθετα, σε περίπτωση που το συνταξιοδοτικό αίτημα υποβληθεί μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας (πέραν του έτους) και η έναρξη συνταξιοδότησης είναι από 01/06/2016 και μετά, ο μεν υπολογισμός της σύνταξης εμπίπτει στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, πλην όμως τα δικαιοδόχα μέλη, η κατανομή των ποσοστών και οι λοιποί όροι συνταξιοδότησης θα ακολουθούν το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά την ημερομηνία θανάτου.

topontiki.gr

Τι ισχύει για τις συντάξεις λόγω θανάτου μετά τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό

Σε καθαρισμό του ρέματος ''Χορτατζήδων'' προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Σε επιχείρηση καθαρισμού στις παρυφές του ρέματος «Χορτατζήδων», στην περιοχή των 40 Εκκλησιών  προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, από τις 07.00 π.μ. 

Στην επέμβαση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του ειδικού προγράμματος καθαρισμού και ευταξίας και της προστασίας της δημόσιας υγείας, θα συμμετάσχουν συνεργεία της Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου.

Στη διάρκεια της επιχείρησης θα γίνει ο καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου και θα ακολουθήσει η απομάκρυνση χόρτων, κλαδιών, μπάζων και ογκωδών αντικειμένων, με δύο ειδικά οχήματα περισυλλογής ογκωδών και έναν φορτωτή.

Σε καθαρισμό του ρέματος ''Χορτατζήδων'' προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Πέντε τροφές που  τρώμε εντελώς λάθος και επηρεάζουν την υγεία

Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις, που, αν και κάτι μοιάζει πολύ απλό, εντούτοις είναι αρκετά πιο περίπλοκο από ό,τι νομίζουμε.

Όσο απλό, λοιπόν, και αν ακούγεται το να καταναλώνουμε τις τροφές, άλλο τόσο περίπλοκο είναι να τις καταναλώνουμε σωστά, ανάλογα με τις ιδιότητές τους. Υπάρχουν ορισμένες τροφές, για τις οποίες δεν γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα και, ως αποτέλεσμα, τις τρώμε με εντελώς λάθος τρόπο.

Δείτε 5 τέτοια παραδείγματα:

Λιναρόσπορος: Έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες, αλλά το πεπτικό μας σύστημα αδυνατεί να τον αφομοιώσει ολόκληρο. Όταν τον καταναλώνετε ως ολόκληρο σπόρο, το πιθανότερο είναι ότι θα διέλθει από τ στομάχι και το έντερο και θα αποβληθεί από το σώμα, ακριβώς όπως… εισήλθε σε αυτό. Γι’ αυτό, είναι προτιμότερο να τον λιώνετε σε μορφή σκόνης, προτού το προσθέσετε στο φαγητό σας.

Μαύρο τσάι: Δεν πρέπει να βάζετε γάλα στο μαύρο τσάι. Έρευνες έχουν δείξει ότι ενώ η προσθήκη γάλακτος στο μαύρο τσάι δεν επηρεάζει τα αντιοξειδωτικά του, εντούτοις “ακυρώνει” τα καρδιαγγειακά οφέλη από αυτό. Οι πρωτεΐνες του γάλακτος μπορούν να συνδεθούν με τις κατεχίνες του τσαγιού, το οποίο μπορεί να κάνει τα ευεργετικά συστατικά του τσαγιού πιο δύσκολο για το σώμα να τα απορροφήσει.

Μπρόκολο: Δεν πρέπει να το βράζετε! Το μπρόκολο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, χλωροφύλλη, αντιοξειδωτικά και αντικαρκινικές ενώσεις, αλλά μια κινεζική μελέτη του 2009 διαπίστωσε ότι για να κρατήσει αυτά τα οφέλη για την υγεία άθικτα, πρέπει να μαγειρεύεται στον ατμό. Το βράσιμο και το τηγάνισμα προκαλούν τις μεγαλύτερες απώλειες σε θρεπτικά συστατικά.

Φράουλες: Δεν πρέπει να τις κόβετε! Ορισμένων θρεπτικά συστατικά, όπως η βιταμίνη C στις φράουλες, είναι ευαίσθητα στο φως και το οξυγόνο. Όταν κόβετε τις φράουλες, αφήνετε περισσότερα κύτταρα εκτεθειμένα σε αυτά τα στοιχεία, με αποτέλεσμα να καταστρέφετε την βιταμίνη C.

Σκόρδο: Το ανάποδο με τις φράουλες ισχύει για το σκόρδο. Η αλλικίνη που περιέχει, ενισχύεται από την επαφή της με το οξυγόνο του αέρα. Οι ειδικοί προτείνουν να αφήνετε το σκόρδο ψιλοκομμένο για 10 λεπτά, προτού το προσθέσετε στο φαγητό σας.

iatropedia.gr

Πέντε τροφές που τρώμε εντελώς λάθος και επηρεάζουν την υγεία

Έπιασε τους διαρρήκτες να κάνουν σeξ στον καναπέ του σπιτιού της (φωτό)

Η

Τζέιμι Μπάρνς έλειπε για λίγες μέρες από το σπίτι της στο Μέμφις του Τενεσί. Όταν επέστρεψε, μπήκε στο σπίτι πανικοβλημένη, αφού η πόρτα ήταν ανοικτή. Το θέαμα που αντίκρυσε ήταν ανατριχιαστικό, καθώς έμοιαζε να είχε περάσει τυφώνας από το εσωτερικό του σπιτιού.

Προχώρησε προσεκτικά προς το σαλόνι και είδε του ς διαρρήκτες να κάνουν σeξ πάνω στον καναπέ της! Φυσικά δεν την κατάλαβαν και εκείνη έπιασε την σκούπα βάζοντας συγχρόνως τις φωνές. Ο άνδρας σηκώθηκε και ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα. Από την άλλη η γυναίκα προσπάθησε να καλυφθεί με ένα φόρεμα που ανήκε στην ιδιοκτήτρια.

Στο τέλος, ο άνδρας διέφυγε με τα πόδια, ενώ η γυναίκα συνελήφθη.

Δείτε τι αντίκρυσε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού…

| E-Radio.gr 

Έπιασε τους διαρρήκτες να κάνουν σeξ στον καναπέ του σπιτιού της (φωτό)

Το σκίτσο που αποδεικνύει πόσο διεστραμμένο είναι το μυαλό σας (φωτό)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σκίτσο που «υπόσχεται» να αποδείξει πόσο διεστραμμένο είναι το μυαλό σας.

 

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρίξετε μια γρήγορη ματιά στη συγκεκριμένη φωτογραφία με το σκίτσο και να πείτε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρείτε.

 

Οι πιο αθώοι χαρακτήρες ενδεχομένως να απαντήσουν ότι το μόνο πράγμα που βλέπουν να απεικονίζεται είναι εννέα δελφίνια.

Εκείνοι ωστόσο που έχουν εμμονή με το σεξ θα ισχυριστούν ότι βλέπουν ένα γυμνό ζευγάρι να ερωτοτροπεί.

Ο σκιτσογράφος Sandro del Prete, δημοσίευσε το έργο του στην προσωπική του ιστοσελίδα Impossible World και το ονόμασε «Το Μήνυμα της Αγάπης των Δελφινιών».

Σύμφωνα με τον Independent, ο λόγος για τον οποίο ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να αντιληφθεί συγχρόνως τις δύο εικόνες είναι λαμβάνει δύο διαφορετικές οπτικές πληροφορίες.

Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ένα οπτικό ερέθισμα βάσει όσων έχουν αποθηκεύσει στη βραχύχρονη μνήμη τους. Ως εκ τούτου, τα άτομα νεαρής ηλικίας που ενδεχομένως δεν έχουν δει γυμνές γυναίκες το πρώτο που παρατηρούν είναι τα δελφίνια, ενώ οι ενήλικες βλέπουν πρώτα το γυμνό ζευγάρι.

Εσείς τι είδατε πρώτα;

Το σκίτσο που αποδεικνύει πόσο διεστραμμένο είναι το μυαλό σας (φωτό)

Ο έλληνας κρεοπώλης που είναι μοντέλο του Αρμάνι (βίντεο)

Ο

Ηλίας Αβαντήρας είναι ένα από τα ανερχόμενα μοντέλα της χώρας μας και έχει φωτογραφηθεί για τα μεγαλύτερα διεθνή περιοδικά όπως η «Vogue», έχει περπατήσει στα catwalks διάσημων οίκων και έχει συνεργαστεί με σχεδιαστές όπως είναι ο Giorgio Armani. 

Παράλληλα όμως, εργάζεται στο κρεοπωλείο του πατέρα του στο Νέο Ηράκλειο. Η κάμερα της εκπομπής της Πόπης Τσαπανίδου συνάντησε τον 22χρονο, στην οικογενειακή επιχείρηση όπου εργάζεται και μίλησε για το πώς συνδυάζει τα δύο επαγγέλματα.

«Στο μόντελινγκ κάνω κάποιες δουλειές έξω, αλλά προς το παρόν έχω αφοσιωθεί στο κρεοπωλείο και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ», δήλωσε ο Ηλίας Αβαντήρας.

{youtube}4V_7E6xiPdQ{/youtube}

Ο έλληνας κρεοπώλης που είναι μοντέλο του Αρμάνι (βίντεο)

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών οι πυροβολισμοί στο Κορδελιό - 4 οι τραυματίες

Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών αποδίδεται πιθανότατα η επίθεση με πυροβολισμούς που έγινε πριν από λίγο στο Κορδελιό. Το περιστατικό έγινε επί της

οδού Σπύρου Θεοδωρίδη όταν τη στιγμή που έβγαιναν από το γυμναστήριο τέσσερις ομογενείς από τη Γεωργία, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με τον κόσμο της νύχτας, σταμάτησαν μπροστά τους δύο άγνωστοι δράστες οι οποίοι φορούσαν κράνη, τράβηξαν όπλα και πυροβόλησαν πολλές φορές εναντίον τους με αποτέλεσμα να τους σωριάσουν στο έδαφος.

Στη γειτονιά επικράτησε πανικός ενώ οι δράστες ανέπτυξαν ταχύτητα και κατάφεραν να διαφύγουν από τους γύρω δρόμους. Σύντομα έφτασαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση όλα τα θύματα φαίνεται να έχουν διαφύγει τον κίνδυνο.

 

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών οι πυροβολισμοί στο Κορδελιό – 4 οι τραυματίες

Σε ποιους τομείς αυξήθηκαν οι αμοιβές

Σε  ότι αφορά τους δείκτες απασχόλησης, από τους 10 βασικούς κλάδους της οικονομίας που εξετάζει η ΕΛΣΑΤ σε όλους καταγράφεται βελτίωση, πλην δύο όπου οι σχετικοί δείκτες είναι αρνητικοί

(Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης και Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης).

Όπως αναφέρει το fpress.gr,  η εξέλιξη των βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών το β΄ τρίμηνο του 2016, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους Δείκτες του β΄ τριμήνου του προηγούμενου έτους, έχει ως εξής:

 

 

                       Ετήσια Μεταβολή (%)                     (2016/2015)

ΣΤΑΚΟΔ 08

Περιγραφή

Δείκτης Απασχόλησης

Δείκτης Ωρών Εργασίας

Δείκτης Αμοιβών

Β

Ορυχεία Και Λατομεία

3,8

-3,9

-3,5

Γ

Μεταποίηση

4,4

4,2

3,1

Δ

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

8,5

13,0

4,4

Ε

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

-5,1

3,5

-21,5

Στ

Κατασκευές

21,1

14,2

25,6

Η

Μεταφορά και Αποθήκευση

1,9

-0,7

5,3

Θ

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

-3,0

-9,3

0,7

Ι

Ενημέρωση και Επικοινωνία

3,8

4,4

1,8

Μ

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

1,8

5,5

-13,6

Ν

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

3,9

1,8

4,5

 

Σε ποιους τομείς αυξήθηκαν οι αμοιβές

Κατάθεση που σοκάρει από ψυχίατρο για τον πατέρα της Άννυ

Σοκ προκάλεσε στην δικαστική αίθουσα του Μικτού Ορκωτού όπου εκδικάζεται η αποτρόπαια δολοφονία της 4χρονης Άννυ. Ο ψυχίατρος που εξέτασε τον δράστη κατόπιν εντολής της ανακρίτριας είπε ότι «Μάλλον φοβόταν, όχι όμως τόσο την αστυνομία όσο την μητέρα της, μη το μάθει… Φοβόταν μη μάθει ότι πέθανε η Άννυ… απύθμενη σκληρότητα».

Περιγράφοντας το προφίλ του πατέρα της Άννυ, ο οποίος αρνείται ότι δολοφόνησε το παιδί του αλλά ομολογεί ότι το τεμάχισε, ο ψυχίατρος έκανε λόγο για «επιθετικό άνθρωπο» που είχε συχνούς διαπληκτισμούς με τη σύντροφό του. «Σε εμένα δεν ανέφερε περιστατικά βίας με το παιδί του. Μου είπε ότι το αγαπούσε και το πρόσεχε», ωστόσο πρόσθεσε ο ψυχίατρος «Δείχνει έλλειψη μεταμέλειας και εκλογικεύει το γεγονός ότι έχει βλάψει άλλους».

Ο κ. Εξαρχου ανέφερε στο δικαστήριο πως ο κατηγορούμενος του ομολόγησε τον τεμαχισμό του παιδιού του, υποστηρίζοντας ότι το έκανε ακολουθώντας τις συμβουλές του συγκατηγορουμένου του Νικολάι, προκειμένου να μην βρεθεί το πτώμα επειδή είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με την αστυνομία αλλά και γιατί φοβόταν την γυναίκα του.

Σε ερώτηση της πρόεδρου της έδρας για το πως εξηγεί αυτός ως επιστήμονας τον τεμαχισμός που έχει ομολογήσει και ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ο μάρτυρας απάντησε πως «Δεν υπάρχει βιβλιογραφία για αυτό το πράγμα… στη κατάταξη των ψυχικών νόσων».

Πρόεδρος: Άρα δεν θεωρείται ότι υπάρχει ψυχική νόσος, όταν κάποιος πάει να τεμαχίσει το παιδί του…

Μάρτυρας: Όχι …

Πρόεδρος: Μετά τον τεμαχισμό πήγε και πούλησε παιχνίδι του παιδιού του. Μπορείτε να σκιαγραφήσετε το προφίλ του κατηγορουμένου με βάση αυτό;

Μάρτυρας: Την έχω σκιαγραφήσει δεν αλλάζει η άποψη μου από αυτό το στοιχείο.

Εισαγγελέας: Πως σας είπε ότι το παιδί πέθανε;

Μάρτυρας: Μου είπε ότι ο Νικολάι του είπε ότι το παιδί δεν είχε σφυγμό.

Εισαγγελέας: Είπατε ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει το προφίλ ανθρώπου που θα έκανε κακό στο παιδί του… Το προφίλ ανθρώπου όμως που θα τεμάχιζε.. .δεν είναι λίγο αντιφατικό όλο αυτό;

Μάρτυρας: Τι να πω; Ήθελε να εξαφανίσει τα στοιχεία. Στη παγκόσμια ψυχιατρική κατάσταση ψυχικών νόσων δεν υπάρχει κάτι που να λέει πως όποιος τεμαχίσει το παιδί του πάσχει από αυτό… Είναι κάτι άλλο. Έχει στο μυαλό του κάποιος ένα σχέδιο, θα κάνω αυτό για να μην πάθω εγώ κάτι. «

ΕΝΟΧΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Για ένοχο μυστικό που οι κατηγορούμενοι δεν έχουν αποκαλύψει σχετικά με τη δολοφονία της Άννυ, έκανε κατ’ επαναλήψη λόγο στο δικαστήριο, ο έτερος ψυχίατρος που εξέτασε τον κατηγορούμενο Γιάννης Παπαδάτος.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας ανέφερε πως όταν είδε στις φυλακές της Κέρκυρας τον πατέρα της Άννυ, διέγνωσε ότι πρόκειται για ψυχοπαθολογική προσωπικότητα που «δεν έχει έλλειψη καταλογισμού… ξέρει τι κάνει»

Όπως σημείωσε : «Και ναρκωτικά να πάρεις θυμάσαι τις πράξεις σου… ωστόσο ο κατηγορούμενος έχει αντιφάσεις στις καταθέσεις του. Ήταν σιωπηλός με τις συνθήκες θανάτου. Τον ρώτησα τι σκέφτηκε όταν είδε το πτώμα του παιδιού και μου είπε δεν θυμάται. Μου είπε ότι την είδε το πρωί νεκρή. Φώναξε τον Νικολάι και εκείνος του είπε ότι το παιδί ήταν νεκρό. Η μητέρα δεν ευθύνεται σε τίποτα, είναι το θύμα της ιστορίας…»

Ωστόσο αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν η αναφορά του κ. Παπαδάτου πως «Κάτι κρύβουν. Ποιος μπορεί να ξέρει; Σεξουαλικού τύπου ίσως. Αυτό είναι κάτι που είναι προσωπική μου άποψη με βάση τις ψυχιατρικές μου γνώσεις και την εμπειρία μου».

Πρόεδρος: Μήπως κρύβεται εμπόριο οργάνων;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Πιστεύετε ότι το παιδί κινδύνευε με τον πατέρα του όσο εμενε μαζί του;

Μάρτυρας: Όχι, κάθε άνθρωπος αγαπάει το παιδί του, κάτι έγινε δεν ξέρω, το ξέρουν οι κατηγορούμενοι και δεν το λένε. Δε είναι αποτέλεσμα της προσωπικότητας του. Δεν αποκλείω να συμμετείχε σε μια αρνητική πράξη για την Άννυ. Αυτό, όμως, που έκανε εντύπωση είναι ότι εμμέσως ο Σάββας μου είπε ότι ο Νικολάι μπορεί κάτι να του έκανε στο παιδί. Φάνηκε σαν κάτι να ήθελε να πει αλλά δεν μου το είπε…»

enikos.gr

Κατάθεση που σοκάρει από ψυχίατρο για τον πατέρα της Άννυ

Μοναδικό κόλπο με χάρτες θησαυρών. Επιτήδειοι θησαυρίζουν πουλώντας...άνθρακες

Στην Ήπειρο υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται με τις έρευνες για ανεύρεση θησαυρών, είτε τουρκικούς, είτε για αγγλικές λίρες από την εποχή της αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου.

 

Φυσικά η οικονομική κρίση έπαιξε το ρόλο της και πολλαπλασίασε τους κυνηγούς θησαυρών, οι οποίοι στρέφουν τις ελπίδες τους για πλουτισμό στις… θαμμένες λίρες, μεταδίδει το epirus-tv-news.gr.

Την ελπίδα αυτή αλλά και το πάθος εκμεταλλεύονται διάφοροι επιτήδειοι και έτσι τις τελευταίες μέρες βρίσκονται στα Ιωάννινα και τη Θεσπρωτία, άνθρωποι από την Κομοτηνή και τη Βέροια ψάχνοντας θύματα για να τους πουλήσουν χάρτες που οι περισσότεροι είναι αποτυπωμένοι σε δέρματα ζώων, μόνο και μόνο για να πιστέψει ο χρυσοθήρας ότι πρόκειται για αυθεντικούς.

Στο εύλογο ερώτημα »γιατί δεν ψάχνετε εσείς τα λεφτά, μιας και έχετε και τον χάρτη» η απάντηση είναι στερεότυπη: »ο χάρτης ανήκει σε ανάπηρο πολέμου ο οποίος δεν μπορεί να ψάξει λόγω ηλικίας αλλά και οι απόγονοί του είτε δεν ξέρουν την περιοχή και φοβούνται, είτε πιστεύουν πως τα λεφτά είναι «στοιχειωμένα» ποντάροντας στις δεισιδαιμονίες που διακατέχουν τους χρυσοθήρες.

Οι πλαστοί χάρτες αναφέρονται κυρίως στον θησαυρό του Καραπιπέρη, (ψευδώνυμο καπετάνιου στον αγώνα κατά των Γερμανών κατακτητών και μετέπειτα του εμφυλίου), θησαυρός που σύμφωνα με τους χάρτες αναζητείται σε μια τεράστια περιοχή από την Αμμουδιά Πρέβεζας, το Τέροβο και φτάνει ως την τοποθεσία »Γαλαρόκαμπος» στο Χαλίκι Τρικάλων.

Απεικονίζουν ένα τρίτοξο γεφύρι που η μια του άκρη ξεκινά από βράχο, στη βάση του οποίου υπάρχουν τα χρυσά νομίσματα. Οι πωλητές των χαρτών ζητούν από τους χρυσοθήρες ποσά που ξεκινούν από 1.000 και φτάνουν τα 10.000 ευρώ. Υπάρχουν όμως και οι επαγγελματίες πλαστογράφοι χαρτών οι οποίοι αφού εντοπίσουν τον ενδιαφερόμενο χρυσοθήρα κάνουν το εξής κόλπο σε διάστημα ενός μήνα:

Κρύβουν κάπου 2 λίρες σημερινής αξίας 500 ευρώ και πουλάνε έναντι 500 ευρώ τον πλαστό χάρτη. Όταν ο χρυσοθήρας βρίσκει τις λίρες αρχίζει να αποκτά εμπιστοσύνη προς τον πωλητή.

Αυτό επαναλαμβάνεται με νέο χάρτη, σε νέα περιοχή όπου κρύβουν λίρες αξίας 10.000 ευρώ και πωλούν τον αντίστοιχο χάρτη έναντι του ίδιου ποσού. Ο χρυσοθήρας απόλυτα σίγουρος ότι οι χάρτες είναι αξιόπιστοι, αγοράζει με ευκολία νέο χάρτη που κοστίζει από 50 έως και 100.000 ευρώ, έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα βρει το θησαυρό.

Αυτή τη φορά όμως ο θησαυρός αποδεικνύεται άνθρακες, ενώ οι πωλητές των χαρτών εξαφανίζονται.

Οι νέοι χάρτες θησαυρών που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό στα Γιάννινα αφορούν στα… νομισματοκοπεία του Πύρρου και της Σουλιώτικης Συμπολιτείας. Αυτοί πωλούνται έως και 10.000 ευρώ ενώ η πελατεία είναι μεγάλη!

Φαίνεται πως η καθαρή σκέψη λείπει από πολλούς χρυσοθήρες τη στιγμή που έχουν επενδύσει το μέλλον τους στην ανεύρεση θησαυρών με αποτέλεσμα να πέφτουν εύκολα θύματα των επιτήδειων.

Μοναδικό κόλπο με χάρτες θησαυρών. Επιτήδειοι θησαυρίζουν πουλώντας…άνθρακες

Γραμματοσειρά
Αντίθεση