18 February, 2018
Home / Ελλαδα (Page 278)

Άδεια μητρότητας και φροντίδας παιδιού. Τι ισχύει
To κέντρο πληροφόρησης της ΓΣΕΕ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποία διευκρινίζει όλα όσα προβλέπονται για την άδεια μητρότητας και προστασίας παιδιού, για τις εργαζόμενες μητέρες
Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων.
Οι 8 εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 9 μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη από την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να συμπληρωθούν οι 17 εβδομάδες (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. 2000 – 2001, άρθρο 7).
Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται:
α) Για το χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 βδομάδες μετά τον τοκετό,(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 άρθρο 8), είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους.
β) Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα ημερησίως για έξη (6) επιπλέον μήνες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 –2003 άρθρο 6).Πάντως δικαιούχοι της άδειας μητρότητας είναι εναλλακτικά οι εργαζόμενοι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και των δύο φύλων, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά.
Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινή δήλωση των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους για το ποιος θα κάνει χρήση της άδειας, ενώ μπορούν επίσης να συμφωνήσουν να μοιραστούν την άδεια αυτή για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα τα οποία γνωστοποιούν. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους σχετικές βεβαιώσεις.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Το μειωμένο ωράριο «άδεια» θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η/ εργαζόμενος-η με αίτηση του /της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού.ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση η εργαζόμενη μητέρα.
Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα των παιδιών θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας (ΕΓΣΣΕ, 1993,άρθρο 9) και δεν πρέπει να δημιουργεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις
ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 142, Ν.3655/08).
Με το άρθρο 142 του ν.3655/2008(ΦΕΚ 58 Α/ 3-4-2008) οι εργαζόμενες μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση δικαιούνται ειδική άδεια προστασίας μητρότητας χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Η άδεια αυτή χορηγείται στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας(τοκετού-λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας , εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός 60 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών.

ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
Δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας είναι και οι εργαζόμενες που κατά την ημέρα δημοσίευσης του νόμου δηλαδή την 3-4-2008 βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας (τοκετού- λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.
Μετά τη λήξη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας η εργαζόμενη δικαιούται να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου όπως αυτό ισχύει.

ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ
Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές που είναι ίσες με τον κατώτατο μισθό όπως ορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΕΕ και φορέας καταβολής είναι ο ΟΑΕΔ.

ΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις προβλεπόμενες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης, παρακρατώντας την προβλεπόμενη εργατική εισφορά που βαρύνει τον εργαζόμενο μαζί με την εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Η προστασία από την καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ισχύει τόσο έναντι του εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται, χωρίς να έχει προηγουμένως απασχοληθεί αλλού, πριν συμπληρώσει δεκαοκτώ (18) μήνες από τον τοκετό ή το μεγαλύτερο χρόνο που προβλέπεται στην παρούσα, όσο και έναντι του νέου εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται και μέχρι τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρόνων. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.»άρθρο 36, Ν.3996/2011

Άδεια μητρότητας και φροντίδας παιδιού. Τι ισχύει

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης: «Σε αβεβαιότητα οι απλήρωτοι συμβασιούχοι στους ΟΤΑ»

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης εκφράζει τη συμπαράσταση της στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ και τις δημοτικές επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης, ζητώντας να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους .

«Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στους Δήμους βρίσκονται σήμερα στους δρόμους και διαδηλώνουν για το αυτονόητο δικαίωμα τους, που δεν είναι άλλο από την καταβολή των χρημάτων που έχουν δουλέψει.Τους τελευταίους τρεις μήνες οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι, γεγονός που έχει οδηγήσει τους ίδιους και τις οικογένειες τους στην αβεβαιότητα και την απελπισία. Είναι καταδικαστέα και αδιανόητη η πρακτική της μη καταβολής των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους, που συνεχίζουν να βρίσκονται «όμηροι» των υποσχέσεων και των παρελκυστικών πολιτικών που έχουν ως αποτέλεσμα την ατέρμονη ταλαιπωρία τους, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΚΘ.

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης: «Σε αβεβαιότητα οι απλήρωτοι συμβασιούχοι στους ΟΤΑ»

Μένεις Θεσσαλονίκη;  8+1 λόγοι για να βγεις από το σπίτι σου και αυτή την εβδομάδα

Η πόλη μας, για ακόμα μία φορά καταφέρνει να κρατά δραστήρια την διάχυτη καλλιτεχνική της ατμόσφαιρα μέσα από την πραγματοποίηση πολλών και ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων, πολιτιστικού κυρίως χαρακτήρα. Εάν μένεις λοιπόν, στην Θεσσαλονίκη και η τέχνη είναι το στοιχείο σου τότε είσαι πολύ τυχερός, γιατί για ακόμα μία εβδομάδα η πόλη αυτή φαίνεται πως μέσα από το σινεμά, το θέατρο και την μουσική καταφέρνει να φανεί αντάξια των προσδοκιών σου.

Επομένως ποιόν καλύτερο τρόπο μπορείς να σκεφτείς, για να καταπολεμήσεις την φθινοπωρινή μελαγχολία, από το να βγεις έξω και να δεις μια καλή παράσταση πχ (ΕΓΩ προσωπικά αυτό κάνω, θα μου πείτε δεν είμαι και το καλύτερο παράδειγμα με βάση, όσα έγραφα στα προηγούμενα μου κείμενα, και θα σας πω δίκαιο έχετε, από την άλλη όμως σκεφτείτε, ότι εάν η τέχνη βοήθησε εμένα που ξέρετε τι κόλλημα έχω με το καλοκαίρι, τότε σκεφτείτε πόσο θα βοηθήσει εσάς!

Πώς καταφέρνω σε κάθε εισαγωγή να ακούγομαι διπολικά διαταραγμένη προσωπικότητα δεν μπορώ να το καταλάβω; …. Τέλος πάντων, παρά την διαταραχή που αποπνέω διαβάστε τις επιλογές που σας προτείνω και να μου το θυμηθείτε θα περάσετε τέλεια!):

1. Ταινία «AMERICAN ASSASSIN- Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ»: Η ταινία (διάρκειας 112 λεπτών) είναι μια καθαρόαιμη περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής. Ο Μιτς Ραπ είναι ένας νεοσύλλεκτος μυστικός πράκτορας της CIA που εργάζεται υπό την καθοδήγηση του βετεράνου Σταν Χάρλεϊ. Οι δύο άντρες αναλαμβάνουν να ερευνήσουν μια σειρά επιθέσεων σε στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους που κατά τα φαινόμενα μοιάζουν να μην συνδέονται μεταξύ τους. Πράγματι ανακαλύπτουν ένα κοινό μοτίβο βίας που τους οδηγεί στην αναζήτηση ενός μυστηριώδους και αδίστακτου πράκτορα που επιδιώκει να ξεκινήσει παγκόσμιο πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Η ταινία θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις 28 Σεπτεμβρίου 2017.

2. Ταινία «BLACK SABBATH THE END OF THE END»: Η ταινία (διάρκειας 120 λεπτών) ανήκει στο είδος του μουσικού ντοκιμαντέρ. Πιο συγκεκριμένα μετά από 50 χρόνια οι Black Sabbath γύρισαν στο Μπίρμινχαμ, το μέρος όπου αρχικά ξεκίνησαν, για το τελευταίο show της καριέρας τους. Μία ιστορική συναυλία, σε μία sold out αρένα, γεμάτη με ιστορικά κομμάτια από το σύνολο της καριέρας τους. Επιπροσθέτως οι Ozzy Osbourne, Tony Iommi και Geezer Butler εξηγούν, μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις, την εμπειρία αυτής της συναυλίας αλλά και το τι σημαίνει να είσαι μέλος σε μία από τις καλύτερες μπάντες όλων των εποχών. Ελάτε και εσείς να ζήσετε την μαγική εμπειρία του μουσικού αυτού συγκροτήματος με την βοήθεια των Village cinemas. Η ταινία θα προβληθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2017.

3. Παράσταση «Πέτρες στις τσέπες του» στο θέατρο Αριστοτέλειον: Η παράσταση είναι μία τραγωδία δοσμένη με έντονα κωμικά στοιχεία που εκτυλίσσεται στην επαρχιακή πόλη Κέρι της Ιρλανδίας όπου κινηματογραφείται μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή. Ο Τσάρλι κι ο Τζέικ είναι δυο ντόπιοι βοηθητικοί ηθοποιοί. Το ίδιο και ο Σων, οποίος αυτοκτόνησε βάζοντας πέτρες στις τσέπες του κι πέφτοντας στο νερό. Κατά την διάρκεια της παράσταση λοιπόν, βλέπουμε τον ψεύτικο κόσμο του Χόλυγουντ σε σύγκρουση με τη σκληρή πραγματικότητα μιας επαρχιακής πόλης, μέσα από τα μάτια δυο ανθρώπων, και μέσα από τα αλλοιωμένα μάτια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. (Διεύθυνση: θέατρο Αριστοτέλειον, Μέρες: από 23 Σεπτεμβρίου έως και 1 Οκτωβρίου 2017, Ώρα: 21:00, Εισιτήρια: Προπώληση: 11€ & 13€ Την ίδια μέρα στα Ταμεία του Θεάτρου: 13€ & 15€, Σημεία προπώλησης: viva.gr, 11876, Seven Spots, Reload, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης).

4. Παράσταση «Η αφήγηση της Αντιγόνης» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Η παράσταση είναι ένας θεατρικός μονόλογος βασισμένος στην μαρτυρία της Αντιγόνης Μαυρομματοπούλου. Βρισκόμαστε μέσω της αφήγησης της Αντιγόνης στην Τραπεζούντα στην Θεσσαλονίκη του 1912-1946. Η πολιτισμένη Ευρώπη και η εμπόλεμη Ανατολή είναι η αφορμή, ώστε η κατάθεση ζωής της Αντιγόνης Μαυρομματοπούλου να διαμορφωθεί σε θεατρικό μονόλογο, προκειμένου να αναβιώσει μια ιστορία που ξεπερνά το προσωπικό βίωμα και γίνεται πραγματικότητα για ολόκληρους λαούς. Με σκηνικό και φόντο αρχειακό υλικό της εποχής, επεξεργασμένο έτσι ώστε να τονίζεται η κυκλικότητα της ιστορίας, παρελθόν και παρόν γίνονται ένα για να μας θυμίζουν ότι δεν ευθύνεται η ιστορία, αλλά εμείς που δεν μαθαίνουμε ποτέ από αυτήν. Η προσφυγιά είναι κάτι που γινόταν, γίνεται και θα γίνεται γι’ αυτό πρέπει να μαθαίνουμε από την επανάληψη των γεγονότων. (Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου και Παραλία, Τηλέφωνο: 2310 895800, Μέρα: 29 Σεπτεμβρίου, Ώρα: 21:00, Εισιτήρια: 10€, 8€ (μειωμένο), Σημεία προπώλησης: στο Μέγαρο Μουσικής, στην πλατεία Αριστοτέλους και ηλεκτρονικά στο www.ticketservices.gr).

5. Παράσταση «Ορλάντο» της Βιρτζίνια Γουλφ στο ΚΘΒΕ: Ένα πλάσμα, χωρίς τους συνηθισμένους ανθρώπινους περιορισμούς του γήρατος και του θανάτου, ξεκινά τη ζωή του ως Άγγλος ευγενής κατά την ελισαβετιανή εποχή και φτάνει ως χειραφετημένη γυναίκα στον 20ό αιώνα. Ζει αναρίθμητες εμπειρίες, τόσο ως άνδρας όσο και ως γυναίκα, και δοκιμάζει τη ζωή με λύσσα επιζητώντας διαρκώς τη βαθιά και πραγματική συνάντηση με τους ανθρώπους. Αλλά μήπως αυτή η συνάντηση είναι ατέρμονη; Η παράσταση τοποθετεί την Ορλάντο σε ενεστώτα χρόνο, στο «εδώ» και στο «τώρα» λίγο πριν το τέλος της, ενώ αυτή μας αφηγείται τις κορυφαίες εποχές της ζωής της σε μια ύστατη προσπάθεια για ανθρώπινη επαφή. Η παράσταση καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, ώστε τόσο μέσω του φυσικού όσο και μέσω του υπερφυσικού να προσεγγίσει το ζήτημα της ουσιαστικής ανθρώπινης αυτής, είτε αυτή είναι πραγματική, είτε δημιούργημα της ανθρώπινης φαντασίας; (Διεύθυνση: μικρό θέατρο Μονής Λαζαριστών, Μέρες: από 28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2017, Ώρα: 21:00, Εισιτήρια: Κανονικό: 12€ Εκπτωτικό εισιτήριο (Φοιτητικό, Άτομα άνω των 65): 8€ Ατέλεια – Ανέργων: 5€, Προπώληση: Ταμείο Βασιλικού Θεάτρου T. 2315 200 200 Μονή Λαζαριστών: Μόνο ημέρες και ώρες παραστάσεων).

6. Σωκράτης Μάλαμας στη Μονή Λαζαριστών στις 27 Σεπτεμβρίου 2017: Τον Σωκράτη Μάλαμα τον διακρίνει μία ιδιόμορφη πρωτοτυπία στη γραφή, την ερμηνεία και γενικότερα στην μουσική οπτική του. Με αυτήν την ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, που δεν εντάσσεται εύκολα σε μελωδικές νόρμες και μουσικά πρέπει, παρουσίασε πρόσφατα το νέο του δίσκο με τίτλο «Κάτοπτρα». Εάν είσαι λοιπόν λάτρης του ιδιαίτερου αυτού καλλιτέχνη μην χάσεις αυτή την συναυλία. Στις συναυλίες του Σωκράτη Μάλαμα άλλωστε το πάθος συναντά την ευαισθησία, ο λυρισμός την ερμηνεία, οι φωνές ενώνονται κάτω από μία υποβλητική και μυσταγωγική ατμόσφαιρα. (Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη, Τηλέφωνο: 2315 200200, Μέρα: 27 Σεπτεμβρίου 2017, Ώρα: 21:00, Εισιτήρια: Προπώληση: 11€ Ταμείο: 13€ Φοιτητών, ανέργων: 11€, Σημεία προπώλησης: Seven spot, Media Markt, Σάρωθρον, Έντεχνο και ηλεκτρονικά στο viva.gr).

7. MICHAEL KIWANUKA στο Fix Factory of Sound: Ο Michael Kiwanuka, είναι ο νεαρός Βρετανός τραγουδοποιός που τάραξε τα νερά της παγκόσμιας σκηνής, δίνοντας μία νέα πνοή στη soul και folk-rock μουσική του σήμερα. Στο Live θα τον ακούσουμε, μαζί με την μπάντα που τον συνοδεύει, σε τραγούδια από ολόκληρη τη μέχρι τώρα πορεία του και, κυρίως, από το δεύτερο album του, «Love & Hate», το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 της Βρετανίας και προκάλεσε τον θαυμασμό κοινού και κριτικών, κερδίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τον τίτλο του καλύτερου δίσκου της χρονιάς. (Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 15, Τηλέφωνο: 2310500670, 2310504014, Μέρα: 29 Σεπτεμβρίου 2017, Ώρα: 20:00, Εισιτήρια: Η προπώληση ξεκινάει στα 25€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 27€. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 32€).

8. Τέλος εξεταστικής πάρτι στο WE: Το WE με το τέλος της εξεταστικής βρήκε έναν ακόμα πολύ καλό λόγο για να γιορτάσει, διοργανώνοντας ένα από τα χαρακτηριστικά πάρτι του, που έχουν γίνει πια θεσμός για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Πέρυσι στο αντίστοιχο πάρτι πήγαν 3000 φοιτητές, θα βοηθήσει και εσύ φέτος, ώστε να σπάσει το περσινό ρεκόρ; (Διεύθυνση: Λεωφόρος Σεπτεμβρίου και Λαμπράκη Γρηγορίου, Μέρα: Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017, Ώρα: 22:00, Είσοδος: 3 ευρώ).

9. OKTOBERFEST στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης: Το κλασσικό Oktoberfest ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1810 στο Μόναχο, όταν ο τότε διάδοχος του θρόνου της Βαυαρίας και μετέπειτα βασιλιάς Λουδοβίκος ο Α’ και η πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξωνίας-Χίλτμπουργκχαουζεν γιόρταζαν το γάμο τους, ενώ η γιορτή χρόνο με το χρόνο γιγαντώθηκε, καθώς συγκεντρώνει πια πάνω από 6 εκατομμύρια επισκέπτες. Αλλά και η Θεσσαλονίκη δημιούργησε ήδη τη δική της παράδοση, με τη φετινή εκδήλωση να γίνεται για δέκατη τρίτη φορά. Φέτος οι επισκέπτες του Oktoberfest θα δοκιμάσουν παραδοσιακές γερμανικές σπεσιαλιτέ, όπως το περίφημο κότσι με ξινό λάχανο, το Leberkaese, λουκάνικο με πατατοσαλάτα, πολλών ειδών μπύρες, αλλά και θα απολαύσουν τις περίφημες μουσικές πνευστών. Η ιδιαιτερότητα επομένως αυτής της εκδήλωσης αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκεται στον άρτιο συνδυασμό της βαυαρικής, γερμανικής και αυστριακής παράδοσης με την ελληνική, τόσο γαστρονομικά όσο και μουσικά. Στις 30 Σεπτεμβρίου μην χάσεις αυτή την μοναδική εκδήλωση! (Διεύθυνση: Deutsche Schule Thessaloniki, Μέρα: 30 Σεπτεμβρίου 2017, Ώρα: 11πμ, Δωρεάν είσοδος).

Εμπρός λοιπόν! Σε μια πόλη τόσο δραστήρια, εσύ θα παραμείνεις αδρανής;

Νίκος Αγγελής Άνθης

Μένεις Θεσσαλονίκη; 8+1 λόγοι για να βγεις από το σπίτι σου και αυτή την εβδομάδα

Θανατηφόρο «κοκτέιλ» ρύπανσης αποκαλύπτει μελέτη 300.000 ιατρικών φακέλων από Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιακή έρευνα καταγράφει, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια αντίστοιχου εγχειρήματος, τη σύνδεση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των κλιματολογικών συνθηκών στη Θεσσαλονίκη, με τους θανάτους και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, ασθενών με καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα.

Η έρευνα του Βαρδή-Δημήτρη Ανεζάκη, διδακτορικού φοιτητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πρώην υπότροφου του Ιδρύματος Μποδοσάκη για 2,5 έτη και πλέον υπότροφου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), καλύπτει τη χρονική περίοδο 2000-13. Ο ίδιος χρειάστηκε να μελετήσει επίμονα -όχι χωρίς γραφειοκρατικά και άλλα κωλύματα- έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, ταξινομώντας περίπου 300.000 φακέλους ασθενών σε όλα τα δημόσια Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Με αυτόν τον τρόπο αποκωδικοποιήθηκε κατά πόσο το κοκτέιλ στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα έτη 2000-2013 καταμετρήθηκαν 165.000 εισαγωγές ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα και 95.000 εισαγωγές με νοσήματα του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού. Οι θάνατοι των ασθενών από καρδιαγγειακά νοσήματα την ίδια χρονική περίοδο υπολογίστηκαν σε 26.000, ενώ οι θάνατοι ασθενών από αναπνευστικά νοσήματα ήταν περίπου 4.000. Επιπλέον, για τις ανάγκες της έρευνας ταξινομήθηκαν 5.000 μετρήσεις των πιο επιβλαβών ρύπων από τους 12 σταθμούς ατμοσφαιρικής ρύπανσης που λειτουργούν στην πόλη, καθώς επίσης και 5.000 μετρήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τη χρήση πλήθους μετεωρολογικών παραμέτρων. Η τελευταία φορά που συγκεντρώθηκε από επιστήμονες αντίστοιχος αριθμός δεδομένων ήταν στο μακρινό 2003, για τηνεπιδημιολογική μελέτητης ομάδας του ομότιμου σήμερα καθηγητή Αιματολογίας στο Αριστοτέλιου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παντελή Μακρή.

Η έρευνα του κ. Ανεζάκη πρόκειται να παρουσιαστεί τον Οκτώβριο σε διεθνές συνέδριο στην Ξάνθη, ολοκληρώνεται μάλιστα σε μια δυσάρεστη χρονική συγκυρία, κατά την οποία καμία επίσημη κρατική Αρχή δεν μπορεί να δώσει έστω μια απάντηση για την πηγή της δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Όπως περιγράφει ο ίδιος, εφαρμόστηκε «ένα καινοτόμο σύστημα δημιουργίας ασαφών κανόνων με βάρη», καθώς και «μια υβριδική μέθοδος ασαφούς Χ2 Τεστ». Με απλά λόγια, μέσω του προγράμματος Matlab, που στηρίζεται στα Μαθηματικά και την Πληροφορική, υπολογίστηκε σε τι βαθμό, είτε οι μετεωρολογικές συνθήκες είτε οι ρύποι είτε η συνδυαστική τους επίδραση, συσχετίζονται με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα των κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο αποκωδικοποιήθηκε κατά πόσο το κοκτέιλ στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων.

«Από την ανασκόπηση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας προκύπτει ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη έρευνα σχετική με την εύρεση των συσχετίσεων ανάμεσα στις μετεωρολογικές παραμέτρους στους αέριους ρύπους και στη συνδυαστική αθροιστική τους επίδραση», σημειώνει ο ερευνητής. «Επίσης δεν υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τη χρονική υστέρηση των επιπτώσεων των ατμοσφαιρικών συνθηκών στη δημόσια υγεία, χρησιμοποιώντας μεθόδους ήπιας υπολογιστικής τεχνικής. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι ασαφούς λογικής», λέει ο ίδιος.

Τον χειμώνα, ο δείκτης Ρύπανσης του Νέφους Καπνομίχλης παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση.

Ο Ανεζάκης δημιούργησε δύο δείκτες, έναν Μετεωρολογικό κι έναν δείκτη Ρύπανσης, με σκοπό την ανάλυση της επικινδυνότητας, ανά εποχή, των μετεωρολογικών παραμέτρων και των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Στον πρώτο δείκτη συμπεριέλαβε τις μετρήσεις που αφορούν τη θερμοκρασία αέρα, την υγρασία και την ηλιοφάνεια, ενώ στον δεύτερο τις μετρήσεις για το μονοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του θείου, το όζον, και τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 και ΡΜ2.5, όσα δηλαδή ελκύουν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης τα αυτοκίνητα και κυρίως οι βιομηχανίες στη δυτική πλευρά της πόλης.
Εκτός από τον τεράστιο όγκο των ερευνητικών δεδομένων (ιατρικών φακέλων και μετρήσεων), η ιδιαιτερότητα της έρευνας είναι ότι ελήφθησαν υπόψη για κάθε εποχή εκείνες οι μετεωρολογικές συνθήκες και οι ρύποι που μεγιστοποιούν το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κι επομένως και την αύξηση της νοσηλευτικής κίνησης στα νοσοκομεία. Για παράδειγμα, τον χειμώνα οι τιμές της ελάχιστης θερμοκρασίας οι τιμές της μέγιστης υγρασίας και οι τιμές χαμηλής ηλιοφάνειας, συντελούν στη δημιουργία του Νέφους Καπνομίχλης. Οι ακριβώς αντίστροφες μετεωρολογικές συνθήκες δημιουργούν το Φωτοχημικό Νέφος το καλοκαίρι. Επιπλέον, οι ρύποι μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 και ΡΜ2.5 συντελούν στην ανάπτυξη του Νέφους Καπνομίχλης τον χειμώνα, ενώ το όζον είναι ο παράγοντας των φωτοχημικών αντιδράσεων το καλοκαίρι.

Σχετικά με τα αποτελέσματα της μελέτης, όπως διαβάζουμε, έχει οριστεί ένα εύρος τιμών (αλλιώς βαθμός μέλους) από το 0 έως το 1, ώστε να αποτυπωθεί ο βαθμός συμμετοχής κάθε δείκτη στο τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή στην εξάρτησή του (συσχέτιση) είτε με τη νοσηρότητα από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα είτε με τη θνησιμότητα από τις παραπάνω κατηγορίες νοσημάτων. Σύμφωνα με αυτό, τον χειμώνα ο δείκτης Ρύπανσης του Νέφους Καπνομίχλης παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση (βαθμός μέλους 0,90755) στους θανάτους των κατοίκων της Θεσσαλονίκης από καρδιαγγειακά νοσήματα την ίδια μέρα. Αυτό σημαίνει ότι την ίδια μέρα του χειμώνα, που καταγράφεται ένας θάνατος εξαιτίας καρδιαγγειακών νοσημάτων, αυτός οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον συνδυασμό των ρύπων που δημιουργούν το Νέφος Καπνομίχλης (δηλαδή όλοι οι ρύποι εκτός το όζον), δηλαδή το θανάσιμο κοκτέιλ στην ατμόσφαιρα. Αντίστοιχα, ενδεικτικά, ο δείκτης Ρύπανσης του Νέφους Καπνομίχλης τον χειμώνα εμφανίζει υψηλή εξάρτηση (βαθμό μέλους 0,81575) με τις εισαγωγές των κατοίκων της Θεσσαλονίκης στο Νοσοκομείο λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων, ακόμη και με χρονική καθυστέρηση τεσσάρων ημερών.

Και οι πέντε ενοποιημένοι δείκτες που κατασκευάστηκαν, συσχετίστηκαν με τις εισαγωγές των κατοίκων της Θεσσαλονίκης στο νοσοκομείο, λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Ο δείκτης Ρύπανσης του Φωτοχημικού Νέφους, δηλαδή το όζον, εμφανίζει πολύ υψηλή εξάρτηση (βαθμό μέλους 0,83575) με τους θανάτους των κατοίκων της Θεσσαλονίκης από καρδιαγγειακά νοσήματα την ίδια ημέρα. Επίσης, ο δείκτης Ρύπανσης του Φωτοχημικού Νέφους αποδίδει υψηλή εξάρτηση (βαθμός μέλους 0,7772) με την εισαγωγή στο Νοσοκομείο κατοίκων της Θεσσαλονίκης από αναπνευστικά νοσήματα, με χρονική υστέρηση τεσσάρων ημερών. Την άνοιξη και το φθινόπωρο ο δείκτης Ρύπανσης (δηλαδή, όλοι οι ρύποι εκτός το όζον) εμφανίζει υψηλή εξάρτηση (βαθμός μέλους 0.9916) με τις εισαγωγές των κατοίκων της Θεσσαλονίκης στο Νοσοκομείο, λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων την ίδια ημέρα.

Στα συμπεράσματα της έρευνας διαβάζουμε: «Οι περισσότερες συσχετίσεις ανάμεσα στους πέντε ενοποιημένους δείκτες που κατασκευάστηκαν και εμπεριέχουν τη συνδυαστική επίδραση των μετεωρολογικών παραμέτρων και των αέριων ρύπων με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα των κατοίκων της Θεσσαλονίκης από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα, παρουσιάστηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες. Παρατηρώντας τον πίνακα (σσ: βλέπε παραπάνω) κατανοούμε ότι και οι πέντε ενοποιημένοι δείκτες που κατασκευάστηκαν (ποσοστό 100%) συσχετίστηκαν με τις εισαγωγές των κατοίκων της Θεσσαλονίκης στο νοσοκομείο λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επίσης, μεγάλο ποσοστό από τους ενοποιημένους δείκτες (τέσσερις από τους πέντε) απέδωσαν υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα των κατοίκων της Θεσσαλονίκης από καρδιαγγειακά νοσήματα, την άνοιξη και το φθινόπωρο».

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της πανεπιστημιακής διατριβής εκτιμάται ότι θα παρουσιαστούν σε περίπου έναν χρόνο.

 

vice.com/gr Ρεπορτάζ: Κώστας Κουκουμάκας

Θανατηφόρο «κοκτέιλ» ρύπανσης αποκαλύπτει μελέτη 300.000 ιατρικών φακέλων από Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

Άλογο βγήκε... βόλτα στην Επαρχιακή Οδό Ξάνθης - Κομοτηνής (ΦΩΤΟ)

Ένα άλογο στη μέση της Επαρχιακής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής

στο ύψος του Ζυγού, κατέγραψε φωτογραφικός φακός στην Ξάνθη. Στο σχετικό υλικό που αναρτήθηκε στο facebook διακρίνεται ένα περιπολικό όχημα με έναν αστυνομικό να επιχειρεί πιθανότητα να απομακρύνει το άλογο από το οδικό δίκτυο.

 

 

xanthinea.gr

Άλογο βγήκε… βόλτα στην Επαρχιακή Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής (ΦΩΤΟ)

Τροχαίο ατύχημα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Τροχαίο ατύχημα νωρίτερα  στην Περιφερειακή

στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ του Τιτάν και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα  συγκρούστηκαν.

Τροχαίο ατύχημα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Βαρθολομαίος: Η Θράκη είναι η άμεσος ενδοχώρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου

«Ξύπνημα της μνήμης» και «απότιση του πρέποντος φόρου τιμής» χαρακτήρισε τις εκδηλώσεις του Δήμου Ορεστιάδας για το «Έτος Στέφανος Καραθεοδωρή», ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος.

 

Μετά το πέρας της λειτουργίας, προεξάρχοντος του προκαθήμενου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και συγχοροστατούντων του μητροπολίτη Ορεστιάδας-Διδυμοτείχου- Σουφλίου Δαμασκηνού, του Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης Ανθίμου, του Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμονα και Μαρωνείας- Κομοτηνής Παντελεήμονα και της τέλεσης του μνημόσυνου του Στέφανου Καραθεοδωρή, στον μητροπολιτικό ναό Αγίων Θεοδώρων στην Ορεστιάδα, ο κ. Βαρθολομαίος εξήρε την προσφορά και την προσωπικότητα του Στέφανου Καραθεοδωρή «ο οποίος αποτελεί πρότυπο της θρακικής γης».

«Επιθυμούμε να συνδέσουμε το θυσιαστικό παρελθόν της Θράκης με το ηρωικό παρόν. Το οποίο παρελθόν τιμάται στο πρόσωπο του Στέφανου Καραθεοδωρή το δε παρόν εις το πατροπαράδοτον σέβας. Παρελθόν και παρόν αποδίδουν εν αλληλουχία συνεχώς καρπούς καλούς και αγαθούς προς όλους τους τομείς του βίου και του πνεύματος?. Μέχρι των περάτων της γης όπου εγκαταστάθηκαν, προοδεύουν οι Θράκες. Το σέβας αυτό το πατροπαράδοτο, το μοναδικό, το αναλλοίωτο, είναι το ήθος δια του οποίου ενέπνευσε τους ορθοδόξους Θράκες η μήτηρ εκκλησία της Κωνσταντινούπολης», ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος.

Απευθυνόμενος προς τους Ορεστιαδίτες τους προέτρεψε να διαφυλάξουν «ως κόρη οφθαλμού το ορθόδοξο ήθος», διαβεβαιώνοντάς τους ότι «το ορθόδοξο ήθος είναι το μόνο εφόδιο, το μόνο φάρμακο, αντιμετώπισης των ποικίλλων προκλήσεων, αλλά συγχρόνως και ο ομφάλιος λώρος του συνδέσμου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του εκάστοτε πατριάρχη σας με τη Θράκη», συμπληρώνοντας πως «η Θράκη είναι η άμεσος ενδοχώρα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου φύλαξ και φρουρός πολλών αξιών».

Εξάλλου, ο κ. Δαμασκηνός έκανε εκτενή αναφορά στον βίο και την προσφορά του Στέφανου Καραθεοδωρή, ο οποίος «υπήρξε φορέας του πνεύματος με μεγίστη προσφορά στο ρωμαϊκό γένος και την ελληνική παιδεία».

Απευθυνόμενος προς τον προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για την παρουσία του στην περιοχή υπογραμμίζοντας τους άρρηκτους δεσμούς της με το Πατριαρχείο. «Η βασιλεύουσα είναι πάντα ζώσα στην καρδιά μας, διότι κι αν ακόμα σήμερα δεν έχει τον βασιλέα της έχει αυτόν που φέρει την κορώνα και το σάκκο του βασιλέα. Έχει τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, τον πατέρα του Γένους και της Ορθοδοξίας και όσο υπάρχει ο Πατριάρχης, όσο υπάρχουν οι Φαναριώτες όσο υπάρχουν οι εκκλησιές οι ελληνικές που λειτουργούν η ελπίδα είναι ζωντανή. Η Κωνσταντινούπολη είναι ζωντανή. Είναι η βασιλεύουσα των ελπίδων μας και της ζωής μας», ανέφερε.

Σημειώνεται πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πραγματοποιεί από χθες τριήμερη επίσκεψη στην Ορεστιάδα, αποδεχόμενος πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής να παραστεί στις εκδηλώσεις που διοργανώνει στο πλαίσιο του «Έτος Στέφανου Καραθεοδωρή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βαρθολομαίος: Η Θράκη είναι η άμεσος ενδοχώρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Χωρίς ρεύμα θα μείνει σήμερα για 3,5 ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης.

 

Διακοπή ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ θα υπάρχει στην περιοχή των Πεύκων από τις 08:00 έως τις 11:30.

Συγκεκριμένα το ρεύμα θα κοπεί στις οδούς: Γαλήνης, Αμάραντων, Δάφνης, Λεύκης, Αγραμπελης, Ελάτης, Φεραίου, Ανεμώνων, Λεμονανθών, Πανδρόσου, Ζωγράφου, Ανοίξεως, Δροσιάς, Ερατός, Ρόδων, Κων/πολεως, Νεφέλης, Αφροδίτης, Σμύρνης, Παλαιολόγου, Ισαύρων, Αμύντα, Ειρήνης, Βοσπόρου, Ιουστινιανού, Κομνηνών, Λ.Σοφου, Βοσπόρου, Κερκίνης, Ορφέως, Απόλλωνος, Αρτέμιδος, Αθηνάς.

Διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Εύγε κυρία Μέρκελ!..

Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε; Δεν έφτανε ο Τραμπ, δεν έφτανε το Brexit, δεν έφταναν οι ξενοφοβικοί ηγέτες σε Ουγγαρία, Πολωνία και Τσεχία, δεν έφτανε η…
Λε Πεν και ο Βίλντερς, τώρα έχουμε και επισήμως τους (κρυφο;)ναζιστές στη γερμανική βουλή.

Δώδεκα χρόνια στο τιμόνι της ατμομηχανής της Ευρώπης, της Γερμανίας, και ο απολογισμός είναι πραγματικά πικρός. Η Άνγκελα Μέρκελ έκανε τα πάντα για να «προστατέψει» τη χώρα της (κατά κύριο λόγο εις βάρος των υπολοίπων), ευνόησε τους βιομήχανους (κυρίως της αυτοκινητοβιομηχανίας), έδωσε τον πρώτο λόγο στις τράπεζες (και στις ντιρεκτίβες της), έπνιξε τον Νότο της Ευρώπης στα πλεονάσματα του Βορρά (ας πρόσεχαν οι τεμπέληδες), επέβαλε λιτότητα και περικοπές στους πλέον ευάλωτους στη χώρα της και αναγόρευσε σε μέτρο των πάντων τις δημοσκοπήσεις (στον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή).

Και σήμερα η Ευρώπη εισπράττει τα επίχειρα της μερκελικής πολιτικής: διχασμούς, ξενοφοβία, συντηρητισμό, ανεργία, μιζέρια, διαχείριση και, πλέον, τους νεοναζί του AfD στη βουλή. Εύγε κυρία Μέρκελ! Μας υποχρεώσατε!

Από την εξίσωση φυσικά δεν πρέπει να βγάλουμε και την κατάπτυστη πολιτική των λεγόμενων σοσιαλδημοκρατών, η οποίοι για χρόνια ήταν το σκυλάκι σαλονιού της κυρίας Μέρκελ. Από τον αδίστακτο Σρέντερ στον ανύπαρκτο Σουλτς η ιστορία του SPD είναι μια αλληλουχία συμβιβασμών, ενοχής και συνέργειας σε μια πολιτική που βύθισε την Ευρώπη στην κρίση χρέους και στην συντηρητική παλινόρθωση.

Όταν οι θαυμαστές του Ολοκαυτώματος και υπέρμαχοι των θεωριών της άριας υπεροχής – και ταυτόχρονα θιασώτες του νεοφιλευθερισμού – αλώνουν την Μπούντεσταγκ, όλα είναι σάπια στο βασίλειο της Γιουρολάνδης. Και ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι ο Μακρόν και η Λεπέν είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και ότι “σωστά” συνυπάρχουν στη Ν.Δ ο νεοφιλελεύθερος Μητσοτάκης με τους ακροδεξιούς Βορίδη και Γεωργιάδη. Αυταρχισμός, συγκεντρωτισμός, ρατσισμός, ιδιωτικοποιήσεις, λιτότητα, ΣΔΙΤ, φράχτες (δημόσιοι και ιδιωτικοί), στρατοί και αστυνομίες δημιουργούν το νεοπαλαιότατο μείγμα πολιτικής που ταλανίζει την Ευρώπη και όχι μόνο.

Και βέβαια χτυπά το καμπανάκι για την Αριστερά, η οποία εμφανίζεται ανίκανη να δημιουργήσει τη δική της “Εναλλακτική”, όχι για τη Γερμανία (όπως το AfD), αλλά για την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο! Η μικροπολιτική προσπάθεια οικειοποίησης της ατζέντας του αντιπάλου απλώς επιτείνει την παρακμή, ενισχύει την απογοήτευση και επεκτείνει την σύγχυση στις υγιείς δυνάμεις, όχι της επιχειρηματικότητας, αλλά της εργασίας και της δημιουργίας, οι οποίες στενάζουν κάτω από τα δεσμά ενός συστήματος που επαναφέρει στη ζωή – σε μορφή ζόμπι – των πολιτικών δυνάμεων που ευθύνονται για τις τραγωδίες του παρελθόντος…

Τάσος Τσακίρογλου

Μας υποχρεώσατε!..

Εύγε κυρία Μέρκελ!..

Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε; Δεν έφτανε ο Τραμπ, δεν έφτανε το Brexit, δεν έφταναν οι ξενοφοβικοί ηγέτες σε Ουγγαρία, Πολωνία και Τσεχία, δεν έφτανε η…
Λε Πεν και ο Βίλντερς, τώρα έχουμε και επισήμως τους (κρυφο;)ναζιστές στη γερμανική βουλή.

Δώδεκα χρόνια στο τιμόνι της ατμομηχανής της Ευρώπης, της Γερμανίας, και ο απολογισμός είναι πραγματικά πικρός. Η Άνγκελα Μέρκελ έκανε τα πάντα για να «προστατέψει» τη χώρα της (κατά κύριο λόγο εις βάρος των υπολοίπων), ευνόησε τους βιομήχανους (κυρίως της αυτοκινητοβιομηχανίας), έδωσε τον πρώτο λόγο στις τράπεζες (και στις ντιρεκτίβες της), έπνιξε τον Νότο της Ευρώπης στα πλεονάσματα του Βορρά (ας πρόσεχαν οι τεμπέληδες), επέβαλε λιτότητα και περικοπές στους πλέον ευάλωτους στη χώρα της και αναγόρευσε σε μέτρο των πάντων τις δημοσκοπήσεις (στον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή).

Και σήμερα η Ευρώπη εισπράττει τα επίχειρα της μερκελικής πολιτικής: διχασμούς, ξενοφοβία, συντηρητισμό, ανεργία, μιζέρια, διαχείριση και, πλέον, τους νεοναζί του AfD στη βουλή. Εύγε κυρία Μέρκελ! Μας υποχρεώσατε!

Από την εξίσωση φυσικά δεν πρέπει να βγάλουμε και την κατάπτυστη πολιτική των λεγόμενων σοσιαλδημοκρατών, η οποίοι για χρόνια ήταν το σκυλάκι σαλονιού της κυρίας Μέρκελ. Από τον αδίστακτο Σρέντερ στον ανύπαρκτο Σουλτς η ιστορία του SPD είναι μια αλληλουχία συμβιβασμών, ενοχής και συνέργειας σε μια πολιτική που βύθισε την Ευρώπη στην κρίση χρέους και στην συντηρητική παλινόρθωση.

Όταν οι θαυμαστές του Ολοκαυτώματος και υπέρμαχοι των θεωριών της άριας υπεροχής – και ταυτόχρονα θιασώτες του νεοφιλευθερισμού – αλώνουν την Μπούντεσταγκ, όλα είναι σάπια στο βασίλειο της Γιουρολάνδης. Και ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι ο Μακρόν και η Λεπέν είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και ότι “σωστά” συνυπάρχουν στη Ν.Δ ο νεοφιλελεύθερος Μητσοτάκης με τους ακροδεξιούς Βορίδη και Γεωργιάδη. Αυταρχισμός, συγκεντρωτισμός, ρατσισμός, ιδιωτικοποιήσεις, λιτότητα, ΣΔΙΤ, φράχτες (δημόσιοι και ιδιωτικοί), στρατοί και αστυνομίες δημιουργούν το νεοπαλαιότατο μείγμα πολιτικής που ταλανίζει την Ευρώπη και όχι μόνο.

Και βέβαια χτυπά το καμπανάκι για την Αριστερά, η οποία εμφανίζεται ανίκανη να δημιουργήσει τη δική της “Εναλλακτική”, όχι για τη Γερμανία (όπως το AfD), αλλά για την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο! Η μικροπολιτική προσπάθεια οικειοποίησης της ατζέντας του αντιπάλου απλώς επιτείνει την παρακμή, ενισχύει την απογοήτευση και επεκτείνει την σύγχυση στις υγιείς δυνάμεις, όχι της επιχειρηματικότητας, αλλά της εργασίας και της δημιουργίας, οι οποίες στενάζουν κάτω από τα δεσμά ενός συστήματος που επαναφέρει στη ζωή – σε μορφή ζόμπι – των πολιτικών δυνάμεων που ευθύνονται για τις τραγωδίες του παρελθόντος…

Τάσος Τσακίρογλου

Μας υποχρεώσατε!..

Γραμματοσειρά
Αντίθεση