25 April, 2018
Home / Ελλαδα (Page 246)

Απαλλάσσονται οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ από τον ΕΦΚΑ

Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ. 41/2017, 13/11/2017) στην οποία διευκρινίζεται οτι δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση    υπαγωγής των Μετόχων του ΟΑΣΘ στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ – με αναδρομική ισχύ – δόθηκε, σήμερα, τέλος στην παρατεταμένη εκκρεμότητα και καθυστέρηση διαγραφής τους από τον Κεντρικό Ασφαλιστικό φορέα.

Μετά απο 3,5 μήνες, εφόσον μέτοχοι του ΟΑΣΘ είχαν απολέσει την ιδιότητα του μετόχου, λόγω της κρατικοποίησης του οργανισμού, οι μέτοχοι απαλάχθηκαν από τον ΕΦΚΑ.

Κατόπιν συντονισμένων και στοχευμένων κινήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής Μετόχων ΟΑΣΘ (που έχουν ασκήσει Aίτηση Aκύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ν. 4482/2017 περί κρατικοποίησης) και, κυρίως, μετά την άσκηση Eξώδικης  διαμαρτυρίας  προς τον ΕΦΚΑ και της εκτεταμένης  ενημέρωσης των ΜΜΕ  και  του πολιτικού κόσμου (με συνέπεια την κατάθεση και  Ερώτησης στη Βουλή από την Ανεξ. Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρκου) το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε χθες Εγκύκλιο  με θέμα «Ασφαλιστικό καθεστώς Μετόχων πρώην ΟΑΣΘ», με την οποία  διευκρινίζεται ότι:

– Δεν υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ από 1/8/2017 (έναρξη ισχύος του Ν. 4482/2017: 25/7/2017) για τα πρόσωπα που κατείχαν την ιδιότητα του «μετόχου ΟΑΣΘ» (καθώς η ιδιότητα αυτή έχει πλέον απολεσθεί) εκτός αν υπάρχει άλλη υπακτέα στον ΕΦΚΑ δραστηριότητα από την οποία απορρέει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.

– Οι αρμόδιες υπηρεσίες Μη Μισθωτών του ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ) θα πρέπει να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους μετόχους του τ. ΟΑΣΘ για το νέο ασφαλιστικό καθεστώς που τους διέπει προκειμένου να προβούν στον προβλεπόμενο έλεγχο κάθε ασφαλιστικής περίπτωσης.

Σημειώνεται ότι η διαγραφή από τον ΕΦΚΑ των μετόχων που δεν έχουν άλλη δραστηριότητα που υπάγεται  σε αυτόν θα γίνεται ΧΩΡΙΣ να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

Η Συντονιστική Επιτροπή ενημερώνει τους μετόχους για τις παραπάνω ενέργειές της και επικεντρώνει  εφ’ εξής τις ενέργειές της στην αντιμετώπιση του θέματος της αχρεώστητης καταβολής Φόρου απο τους μετόχους για Μέρισμα που δεν έχει εισπραχθεί για τα έτη 2016 και 2017.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 13/11/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./1152/1479416

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41

Δ/ΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ:

Ασφαλιστικό καθεστώς μετόχων πρώην ΟΑΣΘ.

ΣΧΕΤ: Ηαρ.36/2011 εγκύκλιος του τ. ΟΑΕΕ

Σαςκοινοποιούμετιςδιατάξειςτων άρθρων 22 παρ. 1 και 2,23 παρ. 1,3 και 4,25 παρ. 3 και 46 του Ν . 4482/2017(Φ.Ε.Κ.102/Τ.Α΄/25-7-2017)« ΝέορυθμιστικόπλαίσιογιατιςαστικέςσυγκοινωνίεςστηνΠεριφερειακήΕνότητατηςΘεσσαλονίκηςκαιάλλεςδιατάξεις »σχετικάμετηνεξαγοράτουΟργανισμούΑστικώνΣυγκοινωνιώνΘεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) απότοΕλληνικόΔημόσιοκαισαςγνωρίζουμεταακόλουθαγιατοασφαλιστικόκαθεστώςτωνμετόχωντουτ. ΟΑΣΘ:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωναμετιςδιατάξειςτης παρ. 1 και 2 τουάρθρου 22 τουΝ. 4482/17, απότηδημοσίευσητουνόμουστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεως (25/7/2017) λύεταιηΟικονομικήΣυμφωνίαμεταξύτουΕλληνικούΔημοσίουκαιτουΟ.Α.Σ.Θ. πουσυνάφθηκεμεαντικείμενοτηνανάθεση, εκτέλεσηκαιεκμετάλλευσητηςαστικήςσυγκοινωνίαςστηΘεσσαλονίκηκαιτοσύνολοτηςκινητήςκαιακίνητηςπεριουσίαςτουΟ.Α.Σ.Θ. περιέρχεταιαυτοδικαίωςστοΕλληνικόΔημόσιο.

Μετιςδιατάξειςτωνπαρ. 1, 3 και 4 τουάρθρου 23 τουωςάνωνόμου, ορίστηκεότιτονομικόπρόσωποιδιωτικούδικαίου «ΟργανισμόςΑστικώνΣυγκοινωνιώνΘεσσαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ.) εξαγοράζεταιαπότοΕλληνικόΔημόσιο. ΗεξαγοράτουΟ.Α.Σ.Θ. συντελείταικαιτελειούταιαπότηνέναρξηισχύοςτουπροαναφερόμενουνόμου (25.7.2017) οπότε περιέρχεταιστοΕλληνικόΔημόσιοτοσύνολοτωνμετοχώντουΟργανισμού.

ΜεαπόφασητηςΓενικήςΣυνέλευσηςτουΟΑΣΘ, τηνοποίααπαρτίζουναπότηνέναρξηισχύοςτουνόμου, ωςεκπρόσωποιτουΕλληνικούΔημοσίου, οιΥπουργοίΟικονομικώνκαιΥποδομώνκαιΜεταφορών, οΟΑΣΘτίθεταισεεκκαθάρισηενλειτουργία.

ΤοΕλληνικόΔημόσιοκαταβάλλειστουςμετόχουςτουΟ.Α.Σ.Θ., κατάτολόγοτηςσυμμετοχήςτουκαθενός, τοτίμημαπουκαθορίστηκε (παρ. 3 άρθρο 25).

Τέλος, σύμφωναμετηδιάταξητουάρθρου 46 ηισχύςτουκοινοποιούμενουνόμουαρχίζειαπότηδημοσίευσήτουστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεως.

ΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Κατόπιντωνανωτέρω, σαςγνωρίζουμετακάτωθιγιατοασφαλιστικόκαθεστώςτωνμετόχωντ. ΟΑΣΘ:

– ΔενυφίσταταιυποχρέωσηυπαγωγήςστηνασφάλισητουΕΦΚΑαπό 1/8/2017 (έναρξηισχύοςτουΝ. 4482/2017: 25/7/2017) γιαταπρόσωπαπουκατείχαντηνιδιότητατου «μετόχουΟΑΣΘ» (καθώςηιδιότητααυτήέχειπλέοναπολεσθεί) εκτόςανυπάρχειάλληυπακτέαστονΕΦΚΑδραστηριότητααπότηνοποίααπορρέειυποχρέωσηυπαγωγήςστηνασφάλιση.

– ΟιαρμόδιεςυπηρεσίεςΜηΜισθωτώντουΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ) θαπρέπειναενημερώνουντουςασφαλισμένουςμετόχουςτουτ. ΟΑΣΘγιατονέοασφαλιστικόκαθεστώςπουτουςδιέπειπροκειμένουναπροβούνστονπροβλεπόμενοέλεγχοκάθεασφαλιστικήςπερίπτωσης.

ΕυνόητοείναιότιγιατηδιαγραφήτωνασφαλισμένωναπόταΜητρώατουΟργανισμούσεπερίπτωσημηύπαρξηςάλληςυπακτέαςστονΕΦΚΑδραστηριότητας, δεναπαιτούνταιπεραιτέρωδικαιολογητικά, εφόσονεκτουνόμουέχειαπολεσθείηωςάνωιδιότητα.

Τηςπαρούσαςναλάβειγνώση, μεευθύνητωνΠρ/νωνΤμημάτωνκαιΔ/νσεων, τοπροσωπικότωνΥπηρεσιών.

ΑκριβέςΑντίγραφο

ΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣΕΦΚΑ

Ηπρ/νητουΑυτοτελούς

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

Τμ. ΔιοικητικήςΜέριμνας

 

ΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 
 
 
   
     

Απαλλάσσονται οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ από τον ΕΦΚΑ

«Ο,τι Thess» - Ένα νέο και διαφορετικό project έρχεται στο Seleo

Το Seleo.gr παρουσιάζει ένα νέο project.

 

Πρόσωπα της Θεσσαλονίκης, προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, καλλιτέχνες και αθλητές μας μιλούν για …«Ό,τι Thess». Μας δείχνουν τις συνήθειες που λατρεύουν, τους  ακολουθούμε σε αγαπημένα τους σημεία της πόλης, αλλά και κάνουμε μαζί τους ιδιαίτερα, ξεχωριστά πράγματα, που θα προκαλέσουν και θα αγαπηθούν. Κάνουμε μαζί τους «Ό,τι Thess».

Το «Ο,τι Thess» είναι μια διαδικτυακή εκπομπή που σε κάθε επεισόδιο θα σας παρουσιάζει ένα διαφορετικό «story» στη Θεσσαλονίκη, με τους καλεσμένους σε χαλαρή, εξομολογητική και πολλές φορές extreme διάθεση.

Θα μας δείτε οπουδήποτε στη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε οτιδήποτε που θα σας προκαλέσει ενδιαφέρον.

Το πρώτο «Ο,τι Thess», έρχεται την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου με τον Ηλία Βρεττό να κάνει εξετάσεις HIV

Δείτε το τρέιλερ:

Μείνετε συντονισμένοι και κάνε LIKE στην σελίδα του «Ο,τι Thess» στο Facebook: https://www.facebook.com/otithesstp/

 

 

 

«Ο,τι Thess» – Ένα νέο και διαφορετικό project έρχεται στο Seleo

Νέα σύλληψη για την απαγωγή Λεμπιδάκη

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της απαγωγής του επιχειρηματία. Συνελήφθη ένας ακόμη 39χρονος άνδρας.

 

Σύμφωνα με το cnn.gr, αποτυπώματά του είχαν βρεθεί στο κρησφύγετο που κρατούσαν φυλακισμένο οι απαγωγείς τον κρητικό επιχειρηματία και ταυτοποιήθηκαν πριν από μερικές ημέρες, όταν ο 39χρονος προσήχθη για υπόθεση κλοπών.Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο άνδρας δεν είναι Κρητικός αλλά μένει στο Ρέθυμνο. Έχει καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα

 

 

Νέα σύλληψη για την απαγωγή Λεμπιδάκη

Πρόσφυγες κατασκήνωσαν με σκηνές στην Πλατεία Αριστοτέλους

Περίπου 60 πρόσφυγες από Συρία και Πακιστάν

σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Ράδιο Θεσσαλονίκη  έφτασαν νωρίς το πρωί με  τρένο από την Αθήνα στη θεσσαλονίκη και ξεκίνησαν να στήνουν σκηνές στην συμβολή της Πλατείας Αριστοτέλους με Μητροπόλεως.

*φωτογραφία αρχείου.

Πρόσφυγες κατασκήνωσαν με σκηνές στην Πλατεία Αριστοτέλους

Δείτε φωτογραφίες από την επίθεση με πέτρες σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ

Φθορές σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ προκάλεσε άγνωστος ο οποίος πέταξε για άγνωστο  λόγο πέτρες στο λεωφορείο.  Ο οδηγός κατέβασε τους επιβάτες, δεν σημειώθηκε τραυματισμός. (Διαβάστε κι εδώ)

Σύμφωνα με σχετική καταγγελία στην ομάδα του  facebook , «ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΘ & ΕΜΠΟΔΙΑ»:

Κινδύνεψαν επιβάτες σε λεωφορείου του ΟΑΣΘ όταν ανεγκέφαλος νεαρός με κάποιο αντικείμενο έσπασε το τζάμι του λεωφορείου. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών ο νεαρός χωρίς κανέναν λόγω έσπασε το τζάμι και τράπηκε σε φυγή. Στις θέσεις εκείνες κάθονταν επιβάτες και ένα μικρό κοριτσάκι. Κλήθηκε η Αστυνομία ώστε να δοθεί περιγραφή για τον εντοπισμό του νεαρού. Το συμβάν συνέβη στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης στην πλατεία Αριστοτέλους και ώρα 19:20.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Φωτογραφία του χρήστη Think Simple.

Φωτογραφία του χρήστη Think Simple.

Φωτογραφία του χρήστη Think Simple.

Δείτε φωτογραφίες από την επίθεση με πέτρες σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ

Τα λένε μήπως και τα εμπεδώσουν ορισμένοι που αλλιώς ονειρεύονται την… ανάπτυξη.

Η απάντηση στην κρίση, όπως είπε ο Γ. Δραγασάκης μιλώντας στο…
Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Κομοτηνή, δεν μπορεί να είναι ο παρωχημένος νεοφιλελευθερισμός, ούτε μπορούμε να εναποθέσουμε την ανάπτυξη της χώρας στους αυτοματισμούς των αγορών.

«Μια ανάπτυξη χωρίς σχέδιο και κοινωνικές δεσμεύσεις δεν είναι εφικτή. Και αν υπάρξει, θα είναι μη διατηρήσιμη και καταστροφική για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας δεν μπορεί να στηριχτεί στα συντρίμμια της εργασίας, αλλά στην αυξημένη απασχόληση, τις ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, σε ένα περιβάλλον σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων», ήταν το μήνυμα του αντιπροέδρου…

efsyn.gr

Για την ανάπτυξη…

Μεγάλη η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση μετά  το Κοινωνικό Μέρισμα

Το κλίμα μετά το Κοινωνικό Μέρισμα καταγράφει η Δημοσκόπηση της Pulse για την εφημερίδα «Δημοκρατία».

Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται με σημαντική διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο η «ψαλίδα» μειώνεται σε μονοψήφιο νούμερο.

Η διαφορά των δύο πρώτων έχει πέσει σε μονοψήφιο νούμερο, στο 9,5% ωστόσο στη… δεύτερη θέση έρχεται το ποσοστό των αναποφάσιστων και όσων λένε ότι θα ψηφίσουν λευκό ή άκυρο. Συνολικά η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 22,5%.

Πολλά από τα κόμματα δεν κερδίζουν το… εισιτήριο στη Βουλή, καθώς δεν πιάνουν το 3%. Είναι ενδεικτικό ότι ΑΝ.ΕΛ., Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων έχουν ποσοστά 1% ως 1,5%.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου

ΣΥΡΙΖΑ 19%

ΝΔ 28,5%

Χρυσή Αυγή 7%

Δημοκρατική Συμπαράταξη 7%

ΚΚΕ 6,5%

Ποτάμι 1%

ΑΝ.ΕΛ. 1,5%

Ένωση Κεντρώων 1,5

Αναποφάσιστοι/Λευκό/Άκυρο 22,5%

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι πολίτες συμφωνούν με το Κοινωνικό Μέρισμα, αλλά και με την επιστροφή των χρημάτων στους συνταξιούχους, ενώ μόνο ένα ποσοστό 12% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έχει αντίθετη άποψη για το γεγονός ότι το κόμμα συμφωνεί επί της αρχής με το νομοσχέδιο.

newsit.gr

Μεγάλη η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση μετά το Κοινωνικό Μέρισμα

Στα 450 ευρώ ο προϋπολογισμός του Έλληνα για τα Χριστούγεννα

Απαισιόδοξη παραμένει η άποψη των Ελλήνων αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, με την αγοραστική δύναμη για τα Χριστούγεννα του 2017 να αναμένεται κατά 7 ευρώ μειωμένη σε σχέση με το 2016.

Ο προϋπολογισμός του Έλληνα καταναλωτή αγγίζει τα €450, καταλαμβάνοντας την 5η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται στην ευρωπαϊκή Χριστουγεννιάτικη Έρευνα 2017 της Deloitte.

Η Deloitte πραγματοποίησε για 20ή συνεχή χρονιά (8η για την Ελλάδα) την έρευνα για τον χριστουγεννιάτικο προϋπολογισμό σε 10 ευρωπαϊκές χώρες και 8.154 καταναλωτές.

Οι Έλληνες δίνουμε 5 ευρώ περισσότερα από τους Ευρωπαίους!
Μπορεί το αρνητικό οικονομικό κλίμα να επηρεάζει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, ωστόσο η αποτίμηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τα Χριστούγεννα του 2017 είναι υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο προϋπολογισμό των Ευρωπαίων καταναλωτών, ο οποίος εκτιμάται σε 445 ευρώ φέτος, κατά 5 ευρώ χαμηλότερος από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό των Ελλήνων…

Από την άλλη, ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός των Ελλήνων καταναλωτών για το 2017 ανέρχεται σε €450, ενώ οι χριστουγεννιάτικες αγορές για το 2016 κυμάνθηκαν στα €457. Αντίστοιχα στην Ευρώπη, ο μέσος εκτιμώμενος προϋπολογισμός του 2017 (€445) είναι αυξημένος σε σχέση με τις χριστουγεννιάτικες αγορές του 2016 (€433).

Παράλληλα, οι καταναλωτές στην Ελλάδα εκτιμούν ότι θα ξοδέψουν τα περισσότερα χρήματα για φαγητό και ποτό, ενώ οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα ξοδέψουν τα περισσότερα χρήματα για δώρα.

Ρούχα, παπούτσια, φαγητό, ποτό και… βιβλία
Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, οι Έλληνες καταναλωτές ανέδειξαν ως δώρο που είναι πιο πιθανό να λάβουν τα είδη ρουχισμού και υπόδησης, ενώ ως δεύτερη επιλογή εμφανίζονται το φαγητό και το ποτό. Τα βιβλία κατέλαβαν την 3η θέση στην Ελλάδα και την 1η θέση στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, ο ρουχισμός και η υπόδηση θα προσφερθούν περισσότερο ως δώρα σε ενήλικες, ενώ ακολουθούν τα βιβλία, τα καλλυντικά και τα αρώματα. Τα γεύματα σε εστιατόρια μπαίνουν στην ελληνική δεκάδα των πιο προσφερόμενων δώρων προς ενήλικες φέτος, τη στιγμή που πέρυσι βρίσκονταν στη 12η θέση. Επίσης, τα εισιτήρια για διάφορες εκδηλώσεις, τα οποία και κατείχαν το 2016 τη 10η θέση, έπεσαν στην 11η, αποχωρώντας από τη δεκάδα.

Το χρονοδιάγραμμα των αγορών
Οι περισσότεροι ξεκινούν τις χριστουγεννιάτικες αγορές το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και συνεχίζουν πιο έντονα την περίοδο μεταξύ της 16ης και 24ης Δεκεμβρίου.
Οι καταναλωτές της «τελευταίας στιγμής», αυτοί δηλαδή που πραγματοποιούν τις αγορές τους μεταξύ της 25ης και 31ης Δεκεμβρίου, αγγίζουν το 11%. Το ποσοστό των Ελλήνων καταναλωτών που δήλωσε ότι δεν θα αγοράσει καθόλου δώρα υπολογίζεται σε 15% ενώ στην Ευρώπη σε 9%.

Από πού θα ψωνίσουν φέτος οι Έλληνες καταναλωτές
Τα παραδοσιακά πολυκαταστήματα παρουσιάζουν πτωτική τάση στην προτίμηση των Ελλήνων (17% το 2017) για τις αγορές των χριστουγεννιάτικων δώρων, μειωμένα σημαντικά σε σχέση με το 2016 (25%), τη στιγμή που οι εξειδικευμένες αλυσίδες παρουσίασαν μικρή αύξηση στην προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών για το 2017 (από 24% το 2016 σε 26% το 2017).
Τέλος, τα πολυτελή καταστήματα και τα πολυκαταστήματα τύπου outlet (Λοιπά) παραμένουν για ακόμα μια χρονιά ανάμεσα στις λιγότερο προτιμώμενες επιλογές για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές τόσο των Ελλήνων (2% και 15% αντίστοιχα) όσο και των υπόλοιπων Ευρωπαίων (4% και 9%).

To shop online or offline?
Οι Έλληνες στρέφονται κυρίως στα φυσικά καταστήματα για τις αγορές των Χριστουγέννων, καθώς η εμπειρία της επίσκεψης στα στολισμένα καταστήματα τους δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση κατά τη διάρκεια των γιορτινών ημερών.

Σε ό,τι αφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, επιλέγεται από μερίδα των Ελλήνων καθώς δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει εύκολα και γρήγορα προϊόντα και τιμές, ενώ παράλληλα μπορεί να αναζητά κριτικές για τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν. Οι καταναλωτές επιλέγουν το διαδίκτυο κυρίως για αγορές που έχουν σχέση με τα wearables, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την τεχνολογία.

Σχετικά με τις προτιμήσεις στη μέθοδο πληρωμής, η πλειοψηφία των καταναλωτών επιλέγει τις χρεωστικές κάρτες τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και ηλεκτρονικά. Ακολουθούν στην προτίμηση τα μετρητά (στα φυσικά καταστήματα) και οι πιστωτικές κάρτες ως προτιμώμενες μέθοδοι πληρωμής. Τέλος, οι Έλληνες καταναλωτές χρησιμοποιούν, προς το παρόν, σε πολύ μικρό βαθμό το ψηφιακό πορτοφόλι.

euro2day.gr

Στα 450 ευρώ ο προϋπολογισμός του Έλληνα για τα Χριστούγεννα

Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Νίκολα Τέσλα στη Θεσσαλονίκη

Εάν εφευρέσεις όπως ο ηλεκτρισμός, η ασύρματη τεχνολογία, το ραντάρ, οι ακτίνες Χ και το ραδιόφωνο διαμόρφωσαν χαρακτηριστικά τον 20ο αιώνα, τότε «εφευρέτης του 20ου αιώνα» είναι ο Νίκολα Τέσλα.

Πρόκειται για μία πολυσύνθετη προσωπικότητα αξιοπρόσεκτη τόσο για το επιστημονικό και τεχνολογικό της έργο, όσο και για τις ανθρώπινες αξίες που πρέσβευε. Επινόησε το εναλλασσόμενο ρεύμα και αγωνίσθηκε για τη διάδοσή του χωρίς να αποσκοπεί σε οικονομικό όφελος. Συναινούσε στη χρήση πατενταρισμένων ιδεών του από άλλους επειδή πίστευε ότι έκαναν καλή δουλειά. Ματαίωνε την εξέλιξη εφαρμογών που μπορεί να εξελίσσονταν καταστροφικές από κακή χρήση. Αδιαφορούσε για επαίνους και φήμη και πέθανε φτωχός και μόνος, αφήνοντας κληρονομιά τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα περισσότερο από ποτέ.

Το έργο και την προσωπικότητα του μοναδικού αυτού ανθρώπου επιχειρεί να παρουσιάσει η έκθεση που διοργανώνει το ΝΟΗΣΙΣ σε συνεργασία με το Μουσείο «Νίκολα Τέσλα» του Βελιγραδίου, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία του οραματισμού και της ιδιοφυΐας του.

Η έκθεση περιλαμβάνει συνδυασμό εκθεμάτων, από μοντέλα σε κλίμακα, όπως το εργαστήριο του στο Colorado Springs, το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στους καταρράκτες του Νιαγάρα, το αεροπλάνο κάθετης απογείωσης, καθώς και λειτουργικά μοντέλα των εφευρέσεων του, όπως ο επαγωγικός κινητήρας και το πηνίο Τέσλα, μέχρι οπτικά και ηχητικά στοιχεία σε πληροφοριακά πάνελ και σε video room.

Διάρκεια έκθεσης
Από τις 21/10/2017 μέχρι τις 31/3/2018

Ώρες λειτουργίας
Τρίτη-Παρασκευή: 10.00-15.00
Σάββατο: 13.30-20.30
Κυριακή: 11.30-18.30
Δευτέρα: κλειστά

Πραγματοποιούνται ξεναγήσεις για σχολικές (από Δ΄ Δημοτικού) και άλλες ομάδες, διάρκειας 30΄, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων 25 άτομα. Απαραίτητη η κράτηση στο τηλέφωνο 2310 483 000, εσωτερικό 2, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 8.30-13.30.

Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Νίκολα Τέσλα στη Θεσσαλονίκη

Κι όμως δεν μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε! Τα  μέρη του κόσμου που απαγορεύεται να επισκεφθούμε (ΦΩΤΟ)

Υπάρχουν ορισμένες περιοχές στον πλανήτη όπου η πρόσβαση είναι απαγορευμένη στο ευρύ κοινό.

1. Το σπήλαιο Λασκώ, Γαλλία

Βρίσκεται στη νοτιοδυτική Γαλλία και φιλοξενεί μερικά από τα πιο διάσημα δείγματα προϊστορικής ζωγραφικής. Ανακαλύφθηκε από μια ομάδα εφήβων το 1940 και γρήγορα έγινε δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Ωστόσο, το σπήλαιο που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO σφραγίστηκε για το κοινό το 1963, επειδή η αναπνοή και ο ιδρώτας των επισκεπτών, το φως και οι εναλλαγές στην κυκλοφορία του αέρα βλάπτουν τα έργα ζωγραφικής. Το Λασκώ II άνοιξε το 1983 και είναι ένα αντίγραφο των κυριότερων τμημάτων του διάσημου σπηλαίου.

2. Τα μυστικά αρχεία του Βατικανού

 

Τα μυστικά αρχεία του Βατικανού, κρύβουν χιλιάδες σημαντικά ιστορικά έγγραφα σε ράφια που εκτείνονται σε μήκος 52 μιλίων! Περιλαμβάνουν αλληλογραφία μεταξύ του Βατικανού και μερικών από τις σημαντικότερες ιστορικές προσωπικότητες, όπως ο Μότσαρτ, η Βασίλισσα Ελισάβετ Ι και ο Αδόλφος Χίτλερ. Τα αρχεία αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία του εκάστοτε Πάπα και δεν είναι προσβάσιμα στο κοινό. Επιστήμονες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάποια από τα πολύτιμα έγγραφα, ωστόσο από το 1939 απαγορεύεται η δημόσια προβολή των εγγράφων.

3. Το νησί των Φιδιών, Βραζιλία

Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό νησί στα παράλια της Βραζιλίας που φιλοξενεί πάνω από 4.000 θανατηφόρα φίδια, γι’ αυτό η κυβέρνηση της Βραζιλίας έχει απαγορεύσει την πρόσβαση στους επισκέπτες. Εξαιρούνται επιστήμονες που περιστασιακά τολμούν να το επισκεφθούν για έρευνα.

4. Η κρεβατοκάμαρα της βασίλισσας, Αγγλία

Η κρεβατοκάμαρα της βασίλισσας στο Μπάκιγχαμ είναι απαγορευμένη ζώνη για τους επισκέπτες. Το δωμάτιο θεωρείται ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα σημεία στην Αγγλία, ειδικά μετά το 1982, όταν ο Μάικλ Φάγκαν κατάφερε να μπει στο βασιλικό υπνοδωμάτιο και να μείνει εκεί για 10 ολόκληρα λεπτά, προτού η Ελισάβετ τον αντιληφθεί.

5. Δωμάτιο 39, Βόρεια Κορέα

Μυστήριο καλύπτει πολλούς τομείς της ζωής στη Βόρεια Κορέα, αλλά ακόμη πιο μυστηριώδες θεωρείται το απαγορευμένο Δωμάτιο 39 που βρίσκεται στη μακρινή χώρα. Βρίσκεται στο κτίριο του Εργατικού Κόμματος στην Πιονγιάνγκ και δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 1970 από τον Κιμ Γιονγκ Ιλ, τον πατέρα και προκάτοχο του Κιμ Γιονγκ Ουν.

 

 

 newmoney.gr

Κι όμως δεν μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε! Τα μέρη του κόσμου που απαγορεύεται να επισκεφθούμε (ΦΩΤΟ)