20 October, 2018
Home / Ελλαδα  / Απαλλάσσονται οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ από τον ΕΦΚΑ

Απαλλάσσονται οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ από τον ΕΦΚΑ

Απαλλάσσονται οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ από τον ΕΦΚΑ

Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ. 41/2017, 13/11/2017) στην οποία διευκρινίζεται οτι δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση    υπαγωγής των Μετόχων του ΟΑΣΘ στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ – με αναδρομική ισχύ – δόθηκε, σήμερα, τέλος στην παρατεταμένη εκκρεμότητα και καθυστέρηση διαγραφής τους από τον Κεντρικό Ασφαλιστικό φορέα.

Μετά απο 3,5 μήνες, εφόσον μέτοχοι του ΟΑΣΘ είχαν απολέσει την ιδιότητα του μετόχου, λόγω της κρατικοποίησης του οργανισμού, οι μέτοχοι απαλάχθηκαν από τον ΕΦΚΑ.


Κατόπιν συντονισμένων και στοχευμένων κινήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής Μετόχων ΟΑΣΘ (που έχουν ασκήσει Aίτηση Aκύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ν. 4482/2017 περί κρατικοποίησης) και, κυρίως, μετά την άσκηση Eξώδικης  διαμαρτυρίας  προς τον ΕΦΚΑ και της εκτεταμένης  ενημέρωσης των ΜΜΕ  και  του πολιτικού κόσμου (με συνέπεια την κατάθεση και  Ερώτησης στη Βουλή από την Ανεξ. Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρκου) το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε χθες Εγκύκλιο  με θέμα «Ασφαλιστικό καθεστώς Μετόχων πρώην ΟΑΣΘ», με την οποία  διευκρινίζεται ότι:

– Δεν υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ από 1/8/2017 (έναρξη ισχύος του Ν. 4482/2017: 25/7/2017) για τα πρόσωπα που κατείχαν την ιδιότητα του «μετόχου ΟΑΣΘ» (καθώς η ιδιότητα αυτή έχει πλέον απολεσθεί) εκτός αν υπάρχει άλλη υπακτέα στον ΕΦΚΑ δραστηριότητα από την οποία απορρέει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.

– Οι αρμόδιες υπηρεσίες Μη Μισθωτών του ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ) θα πρέπει να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους μετόχους του τ. ΟΑΣΘ για το νέο ασφαλιστικό καθεστώς που τους διέπει προκειμένου να προβούν στον προβλεπόμενο έλεγχο κάθε ασφαλιστικής περίπτωσης.

Σημειώνεται ότι η διαγραφή από τον ΕΦΚΑ των μετόχων που δεν έχουν άλλη δραστηριότητα που υπάγεται  σε αυτόν θα γίνεται ΧΩΡΙΣ να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

Η Συντονιστική Επιτροπή ενημερώνει τους μετόχους για τις παραπάνω ενέργειές της και επικεντρώνει  εφ’ εξής τις ενέργειές της στην αντιμετώπιση του θέματος της αχρεώστητης καταβολής Φόρου απο τους μετόχους για Μέρισμα που δεν έχει εισπραχθεί για τα έτη 2016 και 2017.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 13/11/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./1152/1479416

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41

Δ/ΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ:

Ασφαλιστικό καθεστώς μετόχων πρώην ΟΑΣΘ.

ΣΧΕΤ: Ηαρ.36/2011 εγκύκλιος του τ. ΟΑΕΕ

Σαςκοινοποιούμετιςδιατάξειςτων άρθρων 22 παρ. 1 και 2,23 παρ. 1,3 και 4,25 παρ. 3 και 46 του Ν . 4482/2017(Φ.Ε.Κ.102/Τ.Α΄/25-7-2017)« ΝέορυθμιστικόπλαίσιογιατιςαστικέςσυγκοινωνίεςστηνΠεριφερειακήΕνότητατηςΘεσσαλονίκηςκαιάλλεςδιατάξεις »σχετικάμετηνεξαγοράτουΟργανισμούΑστικώνΣυγκοινωνιώνΘεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) απότοΕλληνικόΔημόσιοκαισαςγνωρίζουμεταακόλουθαγιατοασφαλιστικόκαθεστώςτωνμετόχωντουτ. ΟΑΣΘ:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωναμετιςδιατάξειςτης παρ. 1 και 2 τουάρθρου 22 τουΝ. 4482/17, απότηδημοσίευσητουνόμουστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεως (25/7/2017) λύεταιηΟικονομικήΣυμφωνίαμεταξύτουΕλληνικούΔημοσίουκαιτουΟ.Α.Σ.Θ. πουσυνάφθηκεμεαντικείμενοτηνανάθεση, εκτέλεσηκαιεκμετάλλευσητηςαστικήςσυγκοινωνίαςστηΘεσσαλονίκηκαιτοσύνολοτηςκινητήςκαιακίνητηςπεριουσίαςτουΟ.Α.Σ.Θ. περιέρχεταιαυτοδικαίωςστοΕλληνικόΔημόσιο.

Μετιςδιατάξειςτωνπαρ. 1, 3 και 4 τουάρθρου 23 τουωςάνωνόμου, ορίστηκεότιτονομικόπρόσωποιδιωτικούδικαίου «ΟργανισμόςΑστικώνΣυγκοινωνιώνΘεσσαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ.) εξαγοράζεταιαπότοΕλληνικόΔημόσιο. ΗεξαγοράτουΟ.Α.Σ.Θ. συντελείταικαιτελειούταιαπότηνέναρξηισχύοςτουπροαναφερόμενουνόμου (25.7.2017) οπότε περιέρχεταιστοΕλληνικόΔημόσιοτοσύνολοτωνμετοχώντουΟργανισμού.

ΜεαπόφασητηςΓενικήςΣυνέλευσηςτουΟΑΣΘ, τηνοποίααπαρτίζουναπότηνέναρξηισχύοςτουνόμου, ωςεκπρόσωποιτουΕλληνικούΔημοσίου, οιΥπουργοίΟικονομικώνκαιΥποδομώνκαιΜεταφορών, οΟΑΣΘτίθεταισεεκκαθάρισηενλειτουργία.

ΤοΕλληνικόΔημόσιοκαταβάλλειστουςμετόχουςτουΟ.Α.Σ.Θ., κατάτολόγοτηςσυμμετοχήςτουκαθενός, τοτίμημαπουκαθορίστηκε (παρ. 3 άρθρο 25).

Τέλος, σύμφωναμετηδιάταξητουάρθρου 46 ηισχύςτουκοινοποιούμενουνόμουαρχίζειαπότηδημοσίευσήτουστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεως.

ΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Κατόπιντωνανωτέρω, σαςγνωρίζουμετακάτωθιγιατοασφαλιστικόκαθεστώςτωνμετόχωντ. ΟΑΣΘ:

– ΔενυφίσταταιυποχρέωσηυπαγωγήςστηνασφάλισητουΕΦΚΑαπό 1/8/2017 (έναρξηισχύοςτουΝ. 4482/2017: 25/7/2017) γιαταπρόσωπαπουκατείχαντηνιδιότητατου «μετόχουΟΑΣΘ» (καθώςηιδιότητααυτήέχειπλέοναπολεσθεί) εκτόςανυπάρχειάλληυπακτέαστονΕΦΚΑδραστηριότητααπότηνοποίααπορρέειυποχρέωσηυπαγωγήςστηνασφάλιση.

– ΟιαρμόδιεςυπηρεσίεςΜηΜισθωτώντουΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ) θαπρέπειναενημερώνουντουςασφαλισμένουςμετόχουςτουτ. ΟΑΣΘγιατονέοασφαλιστικόκαθεστώςπουτουςδιέπειπροκειμένουναπροβούνστονπροβλεπόμενοέλεγχοκάθεασφαλιστικήςπερίπτωσης.

ΕυνόητοείναιότιγιατηδιαγραφήτωνασφαλισμένωναπόταΜητρώατουΟργανισμούσεπερίπτωσημηύπαρξηςάλληςυπακτέαςστονΕΦΚΑδραστηριότητας, δεναπαιτούνταιπεραιτέρωδικαιολογητικά, εφόσονεκτουνόμουέχειαπολεσθείηωςάνωιδιότητα.

Τηςπαρούσαςναλάβειγνώση, μεευθύνητωνΠρ/νωνΤμημάτωνκαιΔ/νσεων, τοπροσωπικότωνΥπηρεσιών.

ΑκριβέςΑντίγραφο

ΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣΕΦΚΑ

Ηπρ/νητουΑυτοτελούς

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

Τμ. ΔιοικητικήςΜέριμνας

 

ΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 
 
 
   
     

Απαλλάσσονται οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ από τον ΕΦΚΑ